กองทัพธรรมมูลนิธิ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการศึกษา, ปฏิบัติ และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา

๒. สนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีลในพระพุทธศาสนา

๓. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจการของมูลนิธิ

๑. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ข้าราชการและประชาชน

๒.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๓. การจัดรายการวิทยุเผยแพร่สาระประโยชน์

๔.สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพุทธศาสนา