บริษัท พลังบุญ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
เริ่มเปิดดำเนินการด้วยทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท ประกอบกิจการค้า จำหน่ายสินค้า
เครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ นับเป็นต้นแบบของ "ระบบบุญนิยม"

หลักการสำคัญ ๕ ประการ
๑. ขายถูก
๒. ไม่ฉวยโอกาส
๓. ขยัน-อุตสาหะ
๔. ประณีต ประหยัด
๕. ซื่อสัตย์ เสียสละ

นโยบาย
ไม่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิจฉาวณิชชา ๕ ประการ คือ

๑.การค้าขายอาวุธ (สัตถวณิชชา)๒.การค้าขายสัตว์มีชีวิต (สัตตวณิชชา)๓.การค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา)๔.การค้าขายสิ่งเสพติดมอมเมาต่างๆ (มัชชวณิชชา)๕.การค้าขายยาพิษ หรือสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อความเจริญของชีวิต (วีสวณิชชา)

กิจการ
เน้น จำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิต เช่น ข้าวกล้อง เป็นต้น สินค้าใดไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตนัก จะจำหน่ายเพียงไม่มาก ส่วนสินค้าใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นพิษต่อสุขภาพมากกว่า ทางร้านจะไม่จำหน่ายเลย เช่น น้ำตาลทรายขาว เป็นต้น แม้จะเป็นสินค้าที่ขายดี ทำเงินให้แก่ร้านได้มากก็ตาม และยังรณรงค์เรื่องสภาวะแวดล้อมด้วย โดยการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก

บริษัทฯ พยายามจะทำการค้าให้เจริญตาม "ระบบบุญนิยม" ซึ่งเป็นหลักการที่มี "เศรษฐศาสตร์แบบพุทธ" กันจริงๆ คือ มนุษย์ต้องมีคุณธรรม ๖ ประการอย่างแท้จริงกันในสังคม คุณธรรมนั้นคือ สาราณียธรรม ๖ ดังนี้

๑.มีเมตตากายกรรม
๒.มีเมตตาวจีกรรม
๓.มีเมตตามโนกรรม
๔.มีการเฉลี่ยลาภ หรือกระจายรายได้ด้วยจริงใจและเสียสละแท้ (ลาภธัมมิกา)
๕.มีความเห็น ความเข้าใจ หรือมีความคิดรวบยอด (concept) ที่ตรงกัน (ทิฐิสามัญญตา)
๖.มีศีลมีหลักการหลักเกณฑ์ ที่เสมอสมานกัน ไปด้วยกันได้อย่างพัฒนา (ศีลสามัญญตา)