สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
มีหลักการและนโยบายเช่นเดียวกับ บริษัท พลังบุญ และ บริษัทแด่ชีวิต

หลักการสำคัญ ๕ ประการ
๑. ขายถูก
๒. ไม่ฉวยโอกาส
๓. ขยัน-อุตสาหะ
๔. ประณีต ประหยัด
๕. ซื่อสัตย์ เสียสละ

นโยบาย
ไม่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิจฉาวณิชชา ๕ ประการ คือ

๑. การค้าขายอาวุธ (สัตถวณิชชา)
๒. การค้าขายสัตว์มีชีวิต (สัตตวณิชชา)
๓. การค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา)
๔. การค้าขายสิ่งเสพติดมอมเมาต่างๆ (มัชชวณิชชา)
๕.
การค้าขายยาพิษ หรือสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อความเจริญของชีวิต (วีสวณิชชา)

กิจการ
เน้น จำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิต เช่น ข้าวกล้อง เป็นต้น สินค้าใด ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตนัก จะจำหน่ายเพียงไม่มาก ส่วนสินค้าใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นพิษต่อสุขภาพมากกว่า ทางร้านจะไม่จำหน่ายเลย เช่น น้ำตาลทรายขาว เป็นต้น แม้จะเป็นสินค้าที่ขายดี ทำเงินให้แก่ร้านได้มากก็ตาม และยังรณรงค์เรื่องสภาวะแวดล้อมด้วย โดยการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เน้นเป็นผู้จัดการด้านการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์จากชุมชนชาวอโศก