สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
"สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม" มีการจัดทำหนังสือ "ดอกหญ้า" ราย ๒ เดือน แจกฟรีแก่สมาชิก

วัตถุประสงค์

๑. ธำรงรักษา บำรุงส่งเสริม และเผยแพร่สัจธรรมของพระพุทธศาสนา
๒.
ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
๓.
ส่งเสริมการพิมพ์หนังสือธรรมะ เทปธรรมะ และอุปกรณ์ในการเผยแพร่ธรรมะออกเผยแพร่ต่อสาธุชนทั่วไป
๔.
บำรุงสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจการของมูลนิธิ

๑. ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย (ชมร.) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
๒.
ชมรมหัตถกรรมกะลาไท ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
๓.
ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
๔.
ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
๕.
ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
๖.
โรงสีสมาคม จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อง พ.ศ.๒๕๓๔
๗.
โรงเจสมาคม จ.จันทบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕
๘.
หมู่บ้านพุทธธรรมศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖