หน้าแรก > ชุมชนบุญนิยม >

วิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจบุญนิยม ที่ ราชธานีอโศก

สอนคนให้ช่วยคน...
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จำพรรรษาที่พุทธสถานราชธานีอโศก
เพื่อคอยอบรมสั่งสอน และคอยให้กำลังใจ แก่ญาติธรรม ภายในชุมชน
นับว่าเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมโดยแท้

ทำตนให้มีคุณค่า...
พึ่งตนเองให้ได้ รู้คุณค่าของธรรมชาติ ที่ประกอบไปด้วย
คน สัตว์ ดิน น้ำ ฟ้า และ ธรรมะ

ร่มรื่นรุ่นหลานสืบทำ... เพื่อตอกย้ำ ชุมชนบุญนิยม ร่วมก่อ ร่วมสร้าง
ตั้งแต่เยาวชน จนถึงผู้สูงอายุ

เหนือน้ำพ้นน้ำด้วยเรือ... ชาวน้ำ "บ้านราช เมืองเรือ"
ต่อสู้วิกฤติ โดยไม่คิดท้อแท้ ท้อถอย ยังคมสร้างความดี
สร้างคนดี ตลอดไป

 

 

 

บ้านราชเมืองเรือ ยังคงคอยต้อนรับ "ฅนของแผ่นดิน" อยู่เสมอ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตเกษตรกร