สมณะเกจิอาจารย์
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๙
พุทธสถานศาลีอโศก
อ.ไพศาลี นครสวรรค์
(อาทิตย์ที่ ๑ – เสาร์ที่ ๗ มี.ค. ๕๘)

1. สมณะ ดินดี สันตจิตโต
2. สมณะ เดินดิน ติกขวีโร
3. สมณะ บินบน ถิรจิตโต
4. สมณะ ผืนฟ้า อนุตตโร
5. สมณะ เสียงศีล ชาตวโร
6. สมณะ สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
7. สมณะ เลื่อนลิ่ว อรณชีโว
8. สมณะ ถ่องแท้ วินยธโร
9. สมณะ พอแล้ว สมาหิโต
10. สมณะ แดนเดิม พรหมจริโย
11. สมณะ สร้างไท ปณีโต
12. สมณะ เมืองแก้ว ติสสวโร
13. สมณะ กอบชัย ธัมมาวุโธ
14. สมณะ ขยะขยัน สรณีโย
15. สมณะ ชนะผี ชิตมาโร
16. สมณะ ณรงค์ จันทเสฏโฐ
17. สมณะ ฟ้าไท สมชาติโก
18. สมณะ ลือคม ธัมมกิตติโก
19. สมณะ เน้นแก่น พลานีโก
20. สมณะ นึกนบ ฉันทโส
21. สมณะ กล้าจริง ตถภาโว
22. สมณะ เด่นตะวัน นรวีโร
23. สมณะ ดวงดี ฐิตปุญโญ
24. สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม
25. สมณะ ลานบุญ วชิโร
26. สมณะ แก่นเกล้า สารกโร
27. สมณะ คำจริง วจีคุตโต
28. สมณะ แก่นผา สารุปโป
29. สมณะ ดาวดิน ปฐวัตโต
30. สมณะ นาไท อิสสรชโน
31. สมณะ ดินไท ธานิโย
32. สมณะ ชัดแจ้ง วิจักขโณ
33. สมณะ มือมั่น ปูรณกโร
34. สมณะ ดินทอง นครวโร
35. สมณะ บินก้าว อิทธิภาโว
36. สมณะ หนักแน่น ขันติพโล
37. สมณะ ข้าฟ้า ฐานรโต
38. สมณะ โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
39. สมณะ หินมั่น สีลาปากาโร
40. สมณะ วิเชียร วิชโย
41. สมณะ ฟ้ารู้ นโภคโต
42. สมณะ ขยันยอม วิริยธโร
43. สมณะ จนแจ้ง อัสสกจาโร
44. สมณะ แม่นใจมั่น จิตตถาวโร
45. สมณะ หินจริง วีรปาสาโณ
46. สมณะ แสนดิน ภูมิพุทโธ

สิกขมาตุเกจิอาจารย์พุทธาฯ
1. สิกขมาตุ บุญแท้ ปลาทอง
2. สิกขมาตุ รินฟ้า นิยมพุทธ
3. สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
4. สิกขมาตุ หยาดพลี อโศกตระกูล
5. สิกขมาตุ บุญจริง พุทธพงษ์อโศก
6. สิกขมาตุ ต้นข้าว อโศกตระกูล
7. สิกขมาตุ สร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล
8. สิกขมาตุ พูนเพียร ชาวหินฟ้า
9. สิกขมาตุ พุทธพอนวล ชาวหินฟ้า
10. สิกขมาตุ มาลินี โภคาพันธ์
11. สิกขมาตุ ผาแก้ว ชาวหินฟ้า
12. สิกขมาตุ เป็นหญิง อโศกตระกูล
13. สิกขมาตุ ทองพราย อโศกตระกูล
14. สิกขมาตุ ใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์
15. สิกขมาตุ แสงฝน อโศกตระกูล
16. สิกขมาตุ ตรงธรรม ลีฬหรัตนรักษ์