561205_เทศน์ภาคเช้าวันพ่อ ที่เวทีสะพานมัฆวานฯ โดยพ่อท่าน
เรื่อง ประชาชนทวงคืนอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย

            วันนี้จะเป็นการบรรยาย ที่อาตมาก็เพิ่งสว่างแจ้ง ในสัจธรรมความจริง ที่เราเรียกลำลอง มาตลอดว่า เป็นการ ปฏิวัติ ที่เราใช้คำว่า ปฏิวัติ ในนิติบัญญัติ ไม่มีไว้เลย ก็จริงไม่ถูกในภาษา แต่พฤติกรรม ที่เราได้ทำมาทั้งหมด เราได้ทำมา อย่างถูกต้องที่สุด วันนี้จะได้พูด ให้ชัดเจน

            ล้อเลียนกับที่เราได้ไป ให้การกับศาล เราใช้ภาษาว่า ประชาชนได้ปฏิวัติ ปฏิรูป ประเทศไทย เป็นภาษาที่ไม่ถูก แต่พฤติกรรมนั้นถูก ก็เหมือนกับเรา กลับคำให้การ ไม่ได้หมายถึง เราทุจริต ภาษามันผิด แต่พฤติกรรมตัวจริง เราทำถูกต้อง ไม่ผิด และสวยงาม ที่สุดด้วย

            พฤติกรรมที่มาทวงอำนาจคืน ขออำนาจคืน เพราะอะไร? เพราะว่า เราได้เลือก ผู้แทนมาแล้ว เมื่อสองปีผ่านมา ให้ไปทำงานในสภา และบริหาร แต่ทำงานผิดพลาด ไม่ถูกต้อง มีทั้งหลายมาตรา ทั้งผิดสิทธิ ผิดหน้าที่หลายอย่าง มีความเสียหายแก่ชาติมา เราก็มา ขออำนาจคืน ตามมาตรา ๓ จะใช้มาตรา ๗ หรือไม่ก็ได้

            มาตรา ๗ (การอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญ) ในเมื่อไม่มี บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัย กรณีนั้น ไปตามประเพณี การปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

            เราได้ทำตามนิติธรรม ตาม.๓ วรรค​๒  การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

            นิติคือบทบังคับกำหนด ภาษาที่กำหนดบท เมื่อทำผิด นิติธรรม เพราะไม่ใช่ นิติบัญญัติก็จริง แต่เราทำตามสัจธรรม จารีตประเพณี ถูกต้องตาม ครรลองคลองธรรม เหมือนอังกฤษ ที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ แต่มีประชาธิปไตย สองขา เราดำเนินตาม ประเพณี แม้ไม่มีบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ ใน.๗ เมื่อไม่มีบทบัญญัติ เราจึงดำเนิน ตามประเพณี การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

 

            เมื่อรัฐสภา และครม. ทำผิด ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน เขาก็ไม่ยอมรับ จนประชาชน ทนไม่ได้ ออกมาประท้วง ทวงอำนาจคืน ไม่ยอมให้อำนาจ แก่สภาและครม. คณะรัฐบาล ที่ทำผิด ออกมาทำจริงๆ ต่อสาธารณชน เห็นเป็นที่ประจักษ์ สื่อสาร ก็เผยแพร่ไปทั่ว เป็นการประพฤติ ที่ผูกพันทุกองค์กร หรือแม้แต่บุคคล ที่เกี่ยวข้อง เมื่อประชาชน ลงคะแนน ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๖ ได้จำนวนที่เขาคำนวณไว้ว่า ประมาณ ๒๓๖๔๘๗๕ คน สื่อสารได้บันทึกไว้ ความจริงอันนี้ อาตมาได้ตรวจสอบว่า เราได้ใช้ภาษาผิด

           ภาษาปฏิวัติ ไม่มีในบัญญัติ รัฐธรรมนูญ ให้ใช้ภาษาว่า “มหาประชาชน มาใช้สิทธิ ต่อต้าน โดยสันติวิธี ทวงอำนาจคืน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย” เปลี่ยนจากคำว่า ประชาชน ปฏิวัติปฏิรูปประเทศไทย มาเป็น “มหาประชาชน มาใช้สิทธิต่อต้าน โดยสันติวิธี ทวงอำนาจคืน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย”

             นี่คือสัจจะความจริง ที่ประชาชนได้ออกมาแล้ว ทำไปแล้วใช้เวลานาน มาตรา ๒ (รูปแบบการปกครอง) ประเทศไทย มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ใช้อำนาจนั้นตาม มาตรา ๓ (อำนาจอธิปไตย) อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้

            ในมาตราอื่นๆ แม้ไม่มีนิติรัฐ แต่ก็ต้องทำตามนิติธรรม เมื่อผูกพันเกี่ยวข้อง ทุกองค์กร ประชาชนเมื่อเห็นว่ารัฐบาลทำผิด รัฐธรรมนูญ เมื่อไม่มีในนิติบัญญัติ ไม่มีนิติรัฐ เราก็ทำตามนิติธรรม คำว่าอำนาจ คำนี้แหละ ประชาชน ยังไม่มี การขาดอำนาจ อำนาจเป็นของประชาชน ตลอดกาล

            ทั้งสองรัฐ คือรัฐบาลกับรัฐสภานี้ ไม่ใช่รัฐประเทศ ทั้งสองนี้ทำผิดพลาด ทำให้เสียหายต่อ ประเทศชาติ ประชาชน จึงมีสิทธิ์ประท้วง ทวงคืนอำนาจ ตามหน้าที่ ของประชาชน ที่มีหน้าที่ดูแล ปกป้อง ชาติ ไม่ให้ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียหาย

            วันนี้วันพ่อ เป็นฤกษ์งามยามดี ที่จะได้กล่าวสัจธรรมที่ถูกต้อง เพราะเป็น เรื่องใหม่

            มาตรา ๔ (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค) ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ ความคุ้มครอง

            เรามาทำหน้าที่ ไม่ผิดรัฐธรรมนูญเลย มีสิทธิ์ต่อต้าน หรือประท้วง โดยสันติวิธี เราไม่ทำอย่าง Force อย่างคณะปฏิวัติ ที่ทำมาก่อน ที่ใช้อำนาจปืน รถถังมาทำ ทุกครั้งนั้น ไม่ใช่ประชาชนปฏิวัติ คำว่า ปฏิวัติ คือเปลี่ยนแปลง โดยฉับพลัน แต่เราทำอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป เป็นอำนาจโดยธรรม Authority อาจมีคำแรงบ้าง ปะทะบ้าง ที่จากความบกพร่องบ้าง คราวนี้ก็ดี แต่มีผิดเพี้ยน มีการใช้ปืน ยิงกันบ้าง ตายไป ๓ คน ซึ่งก็ไม่ได้ทำ ในแวดวง ที่เราชุมนุมกัน ในการชุมนุมของเรา ไม่มีการตาย เราไปขอคืนองค์การ สถานที่

            พอเราไปขอคืน ตำรวจเขาถือว่า มีอำนาจ เขาก็ทำแรง ที่จริง ต้องทำตาม ขั้นตอน ถึงจะใช้ แก๊สน้ำตา เขาทำเกินขอบเขต ฝ่ายประชาชน อยู่ในความเหมาะควร แม้จะลาก แท่งกีดขวางออก เขาก็ไม่ได้ทำ อย่างร้ายแรง กระทบกระเทือน เขาก็ต้องการ ให้สะดวก เป็นการต่อสู้ อย่างผู้ดี งดงามมาก 

            อำนาจสองอย่าง มี Force คือใช้อำนาจเป็นธรรม และ Authority เราใช้ธรรม เป็นอำนาจ

         เราทำอย่างใช้ธรรมะ เป็นอำนาจ ไม่มีจิตโกรธ มีแต่จิตเมตตา ปรารถนาดี เป็นเรื่องประเสริฐ ที่มนุษย์รู้ เป็นอำนาจที่ถูกต้องเป็น Right Power เป็นอำนาจ สูงสุด Supreme law ในสากลถือว่า สูงกว่าอำนาจ รัฐธรรมนูญ

            ซึ่งที่แท้ ถูกต้อง ตามสัจธธรมนั้น พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น " กฎหมายสูงสุด" (Supreme law) เหนือกว่า Rule of law กฏหมายรัฐธรรมนูญ เหนือกว่า principle law เหนือกว่า common law แน่นอนอยู่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ก็ตราไว้ด้วยชัดๆ

            เพราะองค์พระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย ๒ ขา นั้น กษัตริย์ ย่อมทรงไว้ ซึ่งประมุข ความมั่นคงแห่งชาติ (national security) ทรงเป็นจอมทัพ ของประเทศ สัมบูรณ์สุด

             Authority เป็นอำนาจที่ไม่ได้เกิดจาก การบังคับขู่เข็ญ แต่ด้วยความเมตตา พระพุทธเจ้า มีอำนาจ  Authority เต็มเลย เผด็จการสมบูรณ์ จะพูดตรัส หรือตั้งวินัย ก็ไม่มีใครค้าน มีคนรับ อย่างเต็มที่เลย เป็นอำนาจจริงเต็ม

            อำนาจพิเศษอย่างนี้ ในศาสนาพระพุทธเจ้า ยกให้พระอรหันต์ เพราะท่าน บริสุทธิ์ใจ ท่านทำอะไร จึงอย่าเอาผิด อำนาจลักษณะพิเศษนี้ ในหลวง พระองค์นี้ ท่านมีอำนาจนี้สมบูรณ์ มีอภิสิทธิ์เต็มๆ แต่ท่านไม่ใช้เลย ยิ่งน่าเคารพ ยกย่องอย่างยิ่ง ท่านพยายามเป็น ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เขาทำผิด ท่านก็อนุโลมให้เกียรติ แต่ช่างกระไร เขาก็ไม่สำนึก มีแต่คะนอง เหลิงหลงตัว แสดงอำนาจบาตรใหญ่ ไม่เคารพนบนอบ น่าเกลียดมากที่สุด ทั้งภาษาโวหาร ท่าทาง สำเนียงสุ้มเสียง ที่แสดงออก

            ไทยเรามีกฏมณเฑียรบาล เราจึงต้องใช้กฏมณเฑียรบาล มาประกอบ ประชาชน เป็น เจ้าของอำนาจ ไม่ได้ขาดอำนาจจาก รัฐชาติ รัฐประเทศ แม้รัฐบาล หรือรัฐสภา จะได้อำนาจไปใช้ แต่ประชาชนก็ต้อง ยังไม่ถูกริบ

            รัฐบาลและรัฐสภา ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญ ประชาชน ก็ต้องออกมา ทวงอำนาจคืน จนเกิดคณะ ปปปป. คือคณะประชาชาน ปฏิวัติประเทศไทย คือกปท. และ กองทัพธรรมได้ออกมาประท้วง ทวงคืนอำนาจ ของประชาชน ที่ได้ถูกยึดไปด้วย อำนาจกระบอกปืน อำนาจรถถัง กองทัพ อย่างนั้น เป็นแบบเก่า แต่เราทำอย่าง ทวงคืน แบบประชาชน มีสิทธิ์ทวงคืน ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ อำนาจปฏิวัติ แต่เนื้อแท้คือ ขอเปลี่ยนอำนาจเก่า ขออำนาจใหม่ไปแทน ที่เคยทำมาแต่โบราณ ใช้กำลังอาวุธนั้น เรียกว่าคณะราษฏร์ เขาก็ใช้อำนาจนี้ เหมือนกัน บังคับกดข่ม จนได้อำนาจมา แต่ตอนนี้ ไทยเราได้เจริญ กว่านั้นแล้ว
           
            ที่เราทำนี้ถูกต้อง ตามนิติรัฐ นิติธรรม ก็ “น่าจะชนะ” ...

 

 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ เวทีสะพานมัฆวานรังสรรค์ กทม.