สยามเทวาธิราชิทธิ

            กษัตริย์ไทยองค์ที่แท้  ทรงธรรม
เทินพระสฤษฏ์กรรม              ผ่านเผ้า
ครองธรรมพิชิตสำ-               เร็จราช กิจแล
ชนสยามกรานกราบเกล้า      จรดเบื้องบาทยุคล
            ชนไทยทุกถิ่นถ้วน      รำลึก
ทิวะประสูติสำนึก                   ธ ไท้
วันเฉลิมพระชนม์ตรึก            ชนตริ ตลอดแฮ
ว่าพระวรคุณไซร้                    เทิดไท้นิรันดร์นาม
            สยามเทวาธิราชนั้น   เหนือไท
วิศิษฐ์วิเศษสมัย                    วิสุทธิ์ล้ำ
เปรียบปราชญ์แห่งราชใด      เสมอสุด แล้วเอย
พระสถิตไทยอยู่ค้ำ               คู่ฟ้าดินสลาย
            นิมิตหมายมิต้อง      เสริมกิดา การเลย
ล้นหลากพระทรงมา             สุดแล้ว
องค์เองราชกิจหา                  ใดเปรียบ
พระมิต้องพร้องแผ้ว             ผ่องพ้นคนเห็น
            ทุกข์เข็ญใดผ่านด้วย   พระบารมี
ที่สุดแห่งกาลกลี                    สุดร้าย
เทวธิราชแห่งสยามจี-            รกิจ เถิดเทอญ
ช่วยสยามพ้นให้คล้าย           แต่กี้บุพพกาล
            อธิษฐานแต่จิตล้วน   บริสุทธิ์
ทำสุดดี สุทธิดุจ                     จิตพระเจ้า
ร้ายใดอย่าเหลือผุด               เกิดแก่ ไทยเลย
เทวธิราชแห่งสยามเฝ้า           ปกป้องปวงไทย
            ถวายไท้ทุกเลือดเนื้อ   วิญญาณ
ทูลเทิดศิรกราน                     สุดเกล้า
โปรดเถิดช่วยลูกหลาน          คืนสุข
บารมีพระผ่านเผ้า                 จรดฟ้าคลุมดิน


            ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เราคิดอะไร
                  (สไมย์ จำปาแพง ประพันธ์)
                             ๑ พ.ย. ๒๕๕๖