เพลงมิตรดี

พระพุทธเจ้าบรมศาสดาทรงสอนไว้ว่า
"การมีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี
นั้นเป็น ทั้งสิ้นทั้งหมดของศาสนา (พรหมจรรย์)"

ดังนั้น ต้องมีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี
เราจึงจะเป็นผู้เจริญ หรือ เป็นผู้มีศาสนา

เราจะดีคนเดียวนั้นไม่ใช่ศาสนา (พุทธ)
และผู้เจริญแล้วในพุทธศาสนา
ก็ไม่อยู่คนเดียว

การอยู่คนเดียวนั้น
เป็นเพียงการทดลองชั่วครั้งชั่วคราว
ของคนบางคนที่จำเป็นเท่านั้น
ผู้ปฏิบัติ
สติปัฏฐาน ๔ หรือ มรรคองค์ ๘ เป็นแล้ว
ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้ว

พระพุทธเจ้าตรัสสอนชัดๆ อีกว่า
"คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ
ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไป
ว่า คนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ล่ะ
ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่
ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว
ไม่มีเลวเลย"

๙ เม.ย.๒๕๒๕