เศรษฐศาสตร์บุญนิยม (หมายเลข ๑)
๑. ไม่เป็นหนี้
๒. ทำกินทำใช้ให้พึ่งตนเองได้
๓. ทำให้เหลือกินเหลือใช้
๔. แจกจ่ายสะพัดออก เผื่อแผ่แก่ผู้อื่น

เศรษฐศาสตร์บุญนิยม (หมายเลข ๒)
๑. เรากินใช้ไม่มาก มักน้อยสันโดษ
๒. เราสร้างสรรขยันเพียร
๓. คุ้มกินคุ้มใช้ เหลือกินเหลือใช้
๔. เราไม่สะสมกักตุน
๕. เราสะพัดออก แจกจ่ายเจือจาน

 สมณะโพธิรักษ์
  ๒๒ เม.ย. ๕๖