ปัญญา ภาษิต ปรัชญาชีวิต

ทางผิด ยิ่งก้าวยิ่งยาวไกล นานไปยิ่งยากกลับตัว
หากรู้ว่าตนพลัดสู่ทางผิด พึงรีบย้อนกลับแต่เนิ่นๆ
เพราะขืนย่างก้าวสืบไป มิใช่เพียงต้องย้อนกลับยาวไกลเท่านั้น
แต่วันเวลา กำลังวังชา และสติปัญญาจะลดน้อยถอยลงด้วย

สิ่งใดจะมาถึงตน น้อยคนจะหยั่งรู้
แต่ผู้ฉลาดย่อมไม่ประกาศตนเป็นศัตรู ไม่แม้เพียงลบหลู่ปรามาส
ซ้ำทุกบทบาทต้องสามารถสร้างมิตร ยกระดับเครดิตให้แก่ตน
เพราะเหล่านี้เป็นทั้งกำแพงป้องกันตน และเป็นบันไดสู่บารมีมากล้น
ซึ่งอยู่โลกก็งามล้ำ อยู่ธรรมก็รุ่งเรือง

ให้ปัญญาคนคือให้ปัญญาตน เมตตาคนคือเมตตาตน
ให้กำลังใจคนคือให้กำลังใจตน
มนุษย์เราที่มีปัญญามากมีไม่มาก
ที่เปี่ยมล้นปรารถนาดีมีไม่มาก
ที่กำลังใจเข้มแข็งมั่นคงมากมีไม่มาก
หากไม่เกื้อกูลเขาเท่ากับไม่เกื้อกูลเรา;
ยิ่งไปประนามหยามหยาบ ทอนกำลังใจเขา
เท่ากับเราเบื่อหน่ายการมีชีวิตแล้ว
การเกื้อกูลเขามิเพียงเสมอเกื้อกูลเรา
ยังเป็นที่รักยิ่งอีกด้วย

ช้าไปวันเสียเวลาไปวัน ช้าไปวันอ่อนแรงไปวัน
ช้าไปวันอาจสายเกินไป
หรือไม่มีวันใหม่ให้ทำอะไรได้
เวลาชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ แต่มากหรือน้อย ยาวหรือสั้น
อยู่ที่ใช้คืนวันของชีวิตทำกิจใด
หากใช้เพื่อทำชั่ว วันเดียวก็มากไปแล้ว
หากใช้เพื่อทำดี แม้ร้อยวันพันปี ไม่มากไปเลย
จะใช้วันคืนของชีวิตในทิศทางใดต้องเลือก
หากเลือกคบปราชญ์ ย่อมฉลาดขึ้น เลือกดำเนินตามปราชญ์ ย่อมสะอาดขึ้น
ทางไปของปราชญ์เป็นอย่างหนึ่ง ทางไปของเปรตเป็นอย่างหนึ่ง
ไปตามรอยทางเปรต กิเลสหนาปัญญาทึบเป็นอันหวังได้
ไปตามรอยทางปราชญ์ ปรีชาสามารถเป็นอันหวังได้
ปราชญ์มีความไม่ประมาทเป็นเครื่องระลึก
เปรตมีปกติเหลวไหลไปตามอารมณ์รู้สึก
วันคืนของชีวิตจะอุทิศเพื่อเป็นเปรต หรือเป็นปราชญ์ เลือกได้โดยตน

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยในร้อยพันปัญญาภาษิต ปรัชญาชีวิต Modern Walk นำเสนอสู่กัน ด้วยหวังเร้าความสนใจใคร่ธรรม ใคร่คำบอกสอนเตือนตน
หากมิตรสหายท่านใดสนใจอ่านให้อิ่มใจ ติดตามได้ในหนังสือ ปัญญาภาษิต ปรัชญาชีวิต Modern Walk

เล่มนี้ไม่มีขายในสายส่ง ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มสะพานดาว หรือร้านเผยแพร่หนังสือในเครือชาวอโศก

ด้วยความปรารถนาดีจาก ส.ร้อยดาว

(หนังสือ ดอกหญ้า อันดับที่ ๙๕ หน้า ๔๙-๕๐ )