ข้อคิด เพื่อชีวิตเป็นสุข ...ธารดาว

ยอมเสียเปรียบ
การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ จะเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายๆคน ก็มักจะทนไม่ค่อยได้ เมื่อรู้ว่าถูกคนอื่น เอารัดเอาเปรียบ ก็จะตอบโต้ แสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเอาชนะคะคาน การกระทำดังกล่าวนั้น ดูเผินๆ ก็เหมือนกับเราเป็นผู้ชนะ แต่แท้จริง การรู้จักอดกลั้น อดทน และยอมให้คนอื่นเอาเปรียบ ทั้งๆที่รู้ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดียิ่งกว่า เพราะการอดกลั้น จะทำให้เราเป็นคน ที่มีจิตใจมั่นคง เข้มแข็งขึ้น และใจที่ฝึก เป็นอย่างดีแล้วนี้ เมื่อคิดจะกระทำการใดๆ ก็จะประสบกับความสำเร็จได้โดยง่าย และขอฝากไว้อีกสักนิดว่า จิตใจที่คิด แต่จะให้ ย่อมมีความสุขกว่า จิตใจที่คิดจะรับ แต่เพียงฝ่ายเดียว

มองด้วยสายตานก
ในการมองสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิต เรื่องของการงาน หลายๆครั้ง คนส่วนใหญ่ มักจะมองอะไร เพียงแค่มุมเดียว ส่วนเดียว หรือด้านเดียว ซึ่งโอกาสที่เราจะเข้าใจผิด หรือตัดสินอะไร พลาดก็มีได้มาก

ผู้รู้จึงกล่าวไว้ว่า คนเราควรจะมองปัญหาต่างๆ หรือสิ่งรอบตัว อย่างนกที่อยู่บนต้นไม้ เพราะการอยู่ในที่สูง จะทำให้เราเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ชัดเจน กว้างไกลและลึกซึ้ง ดังนั้น ก่อนที่เราจะสรุปว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ก็จะต้องมีการคิด หาเหตุผล และวิเคราะห์กัน อย่างลึกซึ้งเสียก่อน แล้วจึงค่อยตัดสิน

ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ จะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกัน