มื้อเที่ยงนี้... พี่เลี้ยงน้อง

อาหาร เป็นปัจจัยหลัก ๑ ใน ๔ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งคนเราทุกคนขาดเสียไม่ได้ 'การศึกษา' ก็นับว่า เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อคนเราเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก เพราะเด็กในวันนี้ คือทรัพยากร บุคคลที่สำคัญ ของประเทศชาติ ในวันหน้า เด็กจึงควรเตรียมตัว ที่จะเป็นกำลังของชาติ ในอนาคต หากพวกเขาตกอยู่ในภาวะลำบาก ด้อยโอกาส ทางการศึกษา หากผู้ใหญ่ของสังคมในวันนี้ นิ่งดูดายและไม่เหลียวแล ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ อย่างจริงใจ และเร่งด่วนแล้ว นั่นคือสัญญาณ บอกถึงความล้มเหลว ของสังคม

'มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง'
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก) จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน ที่ต้องประสบความหิวโหย ขาดแคลน อาหารกลางวัน ซึ่งทางการ ให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง

ผู้ได้รับทุนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีภาวะทุโภชนาการ ยังมีเด็กอีกจำนวนมาก ที่รอรับทุนอาหารกลางวัน ทุกปีการศึกษา มูลนิธิฯได้ดำเนินการ ช่วยเหลือ ไปแล้วกว่า ๔,๓๐๐ คน อย่างต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์และสระแก้ว ผลการดำเนินการ ช่วยเหลือ กิจกรรมโครงการนี้ เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีผลกาเรียนดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงขึ้น และมาโรงเรียนทุกวัน

พี่ๆ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโต เพิ่มความอิ่ม สร้างฝันในอนาคต และสร้างรอยยิ้มแก่น้องๆ ที่ขาดแคลนอาหารได้

สนใจติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปัน 'มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง' ได้ที่ มูลนิธิ ฟอร์เด็ก เลขที่ ๑๐๓๕/๓ อาคาร บ้านฝัน คอนโดวิลล์ ชั้น ๑ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์(๐๒)๗๒๑-๒๙๘๓-๔

(หนังสือดอกหญ้า อันดับที่ ๙๕ หน้า ๘๑ - ๘๒)