หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

คนบ้านนอกบอกกล่าว โดยจำลอง

เมื่อสี่สิบปีก่อน ไปเมืองนอกยาก ต้องโชคดีจริงๆ จึงจะได้ไป เมื่อชนะการแข่งขัน ในการสอบคัดเลือกแล้ว ยังต้องเจ็บตัว ไปรับการตรวจโรค ปลูกฝี ฉีดยาอีก เนื้อตัวระบมอยู่สองสามวัน สมัยนี้ไปเมืองนอก เหมือนขึ้นรถเมล์ ไปต่างจังหวัด มีค่าโดยสารเท่านั้น จะไปไหนๆ ก็ได้

คนเราตอนหนุ่มๆ สาวๆ เห็นเมืองนอกแล้วตื่นเต้น ไปแล้วติดใจอยากไปอีกบ่อยๆ พอแก่ตัวลง ความอยากมีน้อย
ลง ความเบื่อมีมากขึ้น เบื่อนั่งเครื่องบิน ไม่จำเป็นไม่ไปนอก

ว่างเว้นมาหลายปี แล้วจู่ๆ ผมต้องไปถึง ๓ ประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น กลับถึงเมืองไทย ก็มาลุยเรื่อง การฝึกอบรม ที่โรงเรียนผู้นำ พร้อมๆ กับการถากถางปรับปรุง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ใจกลางกรุงเป็น "สวนไผ่สุขภาพ" ส่งเสริมให้ผู้คน มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ที่เมืองกาญจน์นอกจากฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสำหรับผู้บริหารเป็นประจำแล้ว ยังเพิ่มหลักสูตร สำหรับผู้นำ
นักศึกษา บางมหาวิทยาลัย และหลักสูตรเกษตรกร โครงการพักชำระหนี้ ของรัฐบาล ซึ่งธนาคาร ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุน

กับชาวไร่ชาวนา ยิ่งฝึกอบรมหลายๆ รุ่นมากขึ้น ก็ยิ่งพบความจริงว่า เกษตรกร มีหนี้สินรุงรัง เพราะไม่รู้วิธีทำ และ การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง เหมือนมีอะไรนิดๆ มาบังเหมือนกับ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสกับพระภิกษุ ชุดแรก ๖๐ รูป ก่อนออกสอนประชาชน

ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความผาสุกแก่คนเหล่านั้น จงประกาศธรรมะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ ถ้วนสิ้นเชิง ผู้มีกิเลสบังดวงตาน้อยนิดมีอยู่ แต่เป็นเพราะมิได้ฟังธรรม จึงพลาดจากประโยชน์ส่วนนี้Ž

วิธีทำการเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปผลิตผล การเกษตรนานาชนิดนั้น หาเรียนที่ไหน หาฝึกที่ไหน ได้ไม่ยาก ที่ยากคือ การเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งพวกเราคณะครูถนัดนัก

ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน เราฝึกให้ชาวไร่ชาวนาทวนกระแส ฝึกให้อยู่อย่างจนๆ ให้ได้ หากยังพยายามอยู่ อย่างรวยๆ ต่อให้ข้าวเปลือก เกวียนละหมื่นบาท ก็เอาตัวรอดไม่ได้

เกษตรกรเมื่อพ้นระยะเวลา ๓ ปี ที่ได้รับการพักชำระหนี้แล้ว สามารถชำระหนี้ได้แน่ ถ้าเป็นคนจน ที่ประเสริฐ ละเลิก อบายมุข สะอาดทั้งกายและใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู

"ต่างคนจงจนให้ประเสริฐ เศรษฐกิจจะเลิศลอย"

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๑ เมษายน ๒๕๔๕)


บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ บรรณาธิการบริหาร ท.ญ.สีใบตอง บุญประดับ กองรับใช้บรรณภพ สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์, สงกรานต์ ภาคโชคดี, แซมดิน เลิศบุศย์,
น้อมคำ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง, รินธรรม อโศกตระกูล, ธเรศ สดสี, น้อมนบ ปัฐยาวัต, ขวัญชนก ชูเกียรติ
กองรับใช้ศิลปกรรม ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, ฟ้างาม เทพไพฑูรย์, ฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล, ฟ้านวล นาวาบุญนิยม, แสงศิลป์ เดือนหงาย
กองรับใช้ธุรการ ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ, สู่เสรี สีประเสริฐ, ปีกฟ้า เภาประเสริฐ,
ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา สู่เสรี สีประเสริฐ โทร.๗๓๓-๖๒๔๕,๓๗๔-๕๒๓๐
พิมพ์ที่ บริษัทฟ้าอภัยจำกัด ๖๔๔ ซอยเทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร.๓๗๕-๘๕๑๑, โทรสาร ๓๗๕-๗๘๐๐
จัดจำหน่าย กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยเทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร. ๗๓๓-๖๒๔๕
ISSN ๐๘๕๙-๐๘๒๖
จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง
One for All All for One
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ