เราคิดอะไร.

อาศิรพจน์

๏ ยิ่งใดจะใดกล่าว ยิ่งเทิดท้าวไผทไทย
ยิ่งตื้นยิ่งตันใจ ยิ่งมิมีวจีพอ
๏ ยิ่งตรึกยิ่งลึกล้น ยิ่งท่วมท้นพ้นขานขอ
ยิ่งเขินจะเยินยอ ยิ่งไหนหนอจะเทียมทัน
๏ ยิ่งฟ้ามหาสมุทร ยิ่งพิสุทธิ์มไหศวรรย์
ยิ่งพระมหิศรจรรย์ ยิ่งมหันต์อนันตคุณ
๏ ยิ่งฝ่าพระปาทปก ยิ่งเกล้าพสกยิ่งอบอุ่น
ยิ่งนานยิ่งผ่านบุญ ยิ่งบารมียิ่งบารนี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข‰‰‰้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ. เราคิดอะไร
(สไมย์ จำปาแพง ประพันธ์)

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๓๗ ธันวาคม ๒๕๔๔)