หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

ชีวิตไร้สารพิษ - ล้อเกวียน -
เกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์


การปลูกพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำสกัดชีวภาพก็คือการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดเป็นหลัก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี ต่างกันที่ เกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ท้องถิ่น มีการใส่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น และในดิน และฉีดพ่นให้แก่พืชด้วย

เกษตรธรรมชาติด้วยเทคนิคจุลินทรีย์เริ่มนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยในปี ๒๕๓๓ ที่เรียกว่า เกษตรธรรมชาติ คิวเซ (อีเอ็ม) จุลินทรีย์ที่นำมาใช้ เป็นจุลินทรีย์ พวกที่มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตกรดเลกติค ยีสต์ แอคติโนมัยซีสท์ และเชื้อราที่ช่วยในการหมัก

ต่อมาในปี ๒๕๔๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางเกษตรธรรมชาติ ของประเทศเกาหลีใต้ มาบรรยาย เกี่ยวกับการทำงาน ของเกษตรธรรมชาติเกาหลี ด้วยเทคนิค จุลินทรีย์ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่ม จุลินทรีย์หมักดอง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ด้วยเทคนิคง่ายๆ ก็สามารถผลิต จุลินทรีย์ นำมาใช้ในการเกษตร และสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทางชมรม เกษตรธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ได้ทำการพัฒนา และ นำมาเผยแพร่ อยู่ในขณะนี้ ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเอง

กลุ่มจุลินทรีย์หมักดอง ตามประวัติความเป็นมาของเกษตรกรรมของประเทศเกาหลี ระบุว่าได้มีผู้นำเอาน้ำ ที่ได้จาก การทำผักดองของเกาหลี ที่เรียกว่า "กิมจิ" ไปรดน้ำต้นไม้ ปรากฏว่า ทำให้ต้นไม้งามดี ต่อมา ทราบว่า ในน้ำผักดองนั้น ประกอบด้วย จุลินทรีย์หมักดอง และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่จุลินทรีย์ ผลิตขึ้นมากมาย และ สารอินทรีย์เหล่านั้น ล้วนเป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ เอนไซม์ ฮอร์โมน และ ธาตุอาหารต่างๆ เช่น กรดอะมิโน และวิตามิน เป็นต้น

'เอนไซม์' (Enzyme) คือสารอินทรีย์ที่พืชและสัตว์รวมทั้งจุลินทรีย์สร้างขึ้น มีหน้าที่ช่วย ในการทำงาน ของทุกระบบ ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด สิ่งมีชีวิต จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ถ้าขาดเอนไซม์ เอนไซม์บางชนิด ทำหน้าที่ ช่วยสร้างอาหาร ในคนและสัตว์ จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ เพื่อย่อยอินทรียวัตถุ ให้เป็นสารอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ต่อจุลินทรีย์เอง และต้นไม้

'ฮอร์โมน (Hormone) เป็นสารอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่พืชสัตว์และจุลินทรีย์สร้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่กระตุ้น การทำงาน ของส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิต ในคนและสัตว์ เรารู้จักฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนกระตุ้น การเจริญเติบโต ฮอร์โมนในพืชที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่ ฮอร์โมนเร่งราก และการงอกของเมล็ด จุลินทรีย์ ก็สามารถผลิตฮอร์โมนต่างๆ ได้เช่นเดียวกับพืชและสัตว์

'ธาตุอาหารต่างๆ สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์ อาหารเองได้จำเป็นต้องกินธาตุอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ผิดกับพืช และจุลินทรีย์ ที่สามารถสังเคราะห์อาหาร ขึ้นเองได้ พืชที่เจริญเติบโตเองได้ ๙๐% ได้รับอาหาร จากการ สังเคราะห์แสง ของสารสีเขียว หรือคลอโรฟีลล์ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและพลังงาน จากแสงแดด พืชที่ได้รับแร่ธาตุจากดิน แร่ธาตุส่วนใหญ่ จะทำหน้าที่ เป็นส่วนประกอบ ของเอนไซม์ต่างๆ หลายชนิด ในต้นพืช

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษ สามารถมีชีวิตและขยายพืชพันธุ์ได้ โดยอาศัยอินทรียวัตถุ เป็นแหล่งอาหาร จุลินทรีย์หลายชนิดอยู่ร่วมกัน และอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน จุลินทรีย์ มีความทนทาน เป็นพิเศษ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แม้ในสภาพแวดล้อม ที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือแห้งแล้งจัด

ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ การปลูกพืชไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพราะพืชสามารถสังเคราะห์ อาหารได้เอง เกือบทั้งหมด ส่วนที่ขาดก็จะได้จากการย่อยสลาย ของอินทรียวัตถุ ที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ในดิน ด้วยการทำงาน ของจุลินทรีย์ ชนิดต่างๆ โดยจุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ ออกมาย่อยสลาย อินทรีย์ต่างๆ เช่น กรดอะมิโน กลูโคส วิตามิน ฮอร์โมน และแร่ธาตุ เป็นต้น

จุลินทรีย์จึงเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างมาก อีกทั้งโดยเฉพาะในภูมิประเทศ อย่างประเทศไทย ซึ่งมีความชื้น เหมาะกับ การเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์เป็นอย่างดี

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)