>เราคิดอะไร

การสูบบุหรี่และการเสียชีวิตในปัจจุบัน

** ปัจจุบันทั่วโลกมีคนสูบบุหรี่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านคน หรือเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของประชากรโลกทั้งหมด โดยประมาณว่าในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำถึงร้อยละ ๘๐

** ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ ๕ ล้านคน หรือเท่ากับทุกๆ ๑๐ คน ที่เสียชีวิต จะมี ๑ คน ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ซึ่งคาดว่าตัวเลขนี้จะสูงถึง ๑๐ ล้านคนต่อปีในอีก ๒๐-๓๐ ปีข้างหน้า (ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐) หรือสัดส่วนของผู้เสียชีวิตจะเพิ่มเป็น ๑ คนในทุกๆ ๖ คน

** การเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่มากกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคนิวโมเนีย ท้องร่วง วัณโรค และการตายแรกเกิดรวมกัน

** การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ ๕๐ จะเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง จะเสียชีวิต ขณะอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง ๒๐-๒๕ ปี

** ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่เริ่มสูบตั้งแต่อายุยังน้อยโดยพบว่าผู้สูบบุหรี่ ๘ ใน ๑๐ เริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ ๒๐ ปี และหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ คาดว่าเด็กและเยาวชน ๒๕๐ ล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

** จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๔ พบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่เป็นประจำ ๑๐.๖ ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐.๖ เป็นเพศชาย ๑๐ ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๙.๓ เพศหญิง ๖ แสนคน หรือเท่ากับร้อยละ ๒.๒

(เราคิดอะไร อันดับที่ ๑๕๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖)