>เราคิดอะไร


- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -

จอมโจรบัณฑิต
ประกาศตนสละสิ้นโลกียทรัพย์
สลัดคืนโลกธรรมเลิกละโลกียสุขเสพสม
มุ่งบำเพ็ญธรรมยังขันธ์ในเพศบรรพชิต
ด้วยปัจจัยสี่จากศรัทธาของชาวบ้าน
ที่หวังทำนุบำรุงสืบสานพระศาสนา

สมควรที่จักมักน้อยสันโดษ
มิหวนกลับไปกลืนกินเขฬะที่ถ่มทิ้งแล้ว
ดังแสวงหาสะสมโลกียทรัพย์
เสพสมจมปลักโลกียสุขมัวเมา
อันเป็นวิถีของผู้ครองเรือน

พึงพากเพียรสั่งสมอริยทรัพย์
เป็นหลักรากฐานสถิตมั่นในตน
สืบสานพุทธธรรมให้ปรากฏ
แจ่มแจ้งกลางใจชน...มีดวงตาเห็นธรรม
จึงควรแก่ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

ไฉนหนอโลกจึงหมุนกลับ
ครองเพศบรรพชิตไยผิดเพี้ยนวัตรปฏิบัติ
สะสมทรัพย์สินเงินทองหลากหลายมากล้น
ก่อกรรมทำชั่วโฉดผิดสมณเพศ
อาจหาญชาญชัยนักเทียว
กล้าลวงโลกท้าทายพระบรมศาสดา
องค์กรสงฆ์แลองค์กรรัฐทำอะไรกันอยู่
สังฆสีมาจึงแปดเปื้อนโสมมปานฉะนี้