>เราคิดอะไร

คุยนิดคิดหน่อย
- บรรณาธิการ -

มื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางการได้กำหนดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจัดเดินการกุศล ในวันเวลาเดียวกันทั่วประเทศ กองทัพบกจัดเดินในต่างจังหวัด และกองกำลังรักษาพระนคร จัดเดิน ในเมืองหลวง บัตรเดินการกุศลก็ให้แต่ละจังหวัดรับไปจัดจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

กองกำกับการ ตำรวจภูธร จังหวัดระยอง คงได้รับบัตรเดินการกุศลจากกองกำลังรักษาพระนครอีกส่วนหนึ่ง จึงส่งต่อให้ สถานีตำรวจในสังกัดจำหน่ายเพิ่มซ้ำซ้อนกับบัตรเดินในจังหวัดระยอง ซึ่งผิดหลักการ ที่กำหนด ให้คนต่างจังหวัด เดินในต่างจังหวัด คนเมืองหลวงเดินในเมืองหลวง

ผมเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย ในขณะนั้น เห็นว่าไม่จำเป็นต้องสนองตอบ ผู้มีอำนาจ เพราะฝ่าฝืนหลักการ จึงส่งบัตรคืน

"เรียน สว.อก.ภ.จว.ระยอง
ได้รับบัตรเดิน-วิ่งการกุศลแล้ว แต่ไม่อาจปฏิบัติตามบัญชาได้ เพราะได้รับบัตรเดินการกุศล ของกองทัพบก ไว้แล้ว ๑๐๐ บัตร เดินในวันเวลาเดียวกัน ชาวบ้านได้รับบัตรไว้โดยทั่วหน้ากันแล้ว ไม่มีผู้ใดมั่งมีศรีสุข พอที่จะไปร่วมเดิน-วิ่งการกุศล ตามรายการที่ส่งบัตรไปขายได้

ฉะนั้น จึงขอคืนบัตรจำนวน ๒๐ บัตร มาเพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

อนึ่ง การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ราชบัลลังก์นั้น ไม่จำต้องฮือฮา แสดงตามการชักจูง หรือตัณหา ของผู้ใด การละเว้นจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความจริงใจ และจริงจัง เป็นนิจศีลนั้น ย่อมไม่ทำให้ชาติล่มจม และเป็นการสนองพระคุณชาติราชบัลลังก์ เกินพอแล้ว พวกที่ยัง ฉ้อฉล คดโกงชาติ ประชาชน ถึงแม้จะรีดไถเงินชาวบ้าน มาช่วยการกุศลเท่าใด ก็มิได้ชื่อว่า คนรักชาติ ราชบัลลังก์ แต่เป็นพวก ทำลายชาติ ราชบัลลังก์ด้วยความเขลาเอาหน้า

พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
สวญ.สภ.อ.บ้านค่าย
๓ ส.ค. ๒๕๒๗ "

สถานีตำรวจรับบัตรจากกองกำกับ จำหน่ายให้ตำรวจและครอบครัว อำเภอก็รับบัตรจากจังหวัด กระจาย จำหน่าย ในสายงานราชการระดับอำเภอ และลงไปสู่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดทั้งไพร่ฟ้าประชาชน ในพื้นที่
ก่อนจะทำบันทึก คืนบัตรเดินการกุศล ผมรู้อยู่เต็มอกว่า กำลังทำลายอนาคตราชการของตัวเอง ขัดใจนาย ไม่สนองตอบ หน่วยเหนือและทวนกระแส แสดงความจงรักภักดี เคยร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และ ๑๒ สิงหาคม ตลอดมา ในฐานะข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความจงรักภักดี ต้องแสดงทุกวัน สนองพระราชปณิธาน "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชน ชาวสยาม" มิใช่แสดงจำเพาะ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แต่วันอื่นๆ ก็ยังประพฤติทุจริต ฉ้อราษฎร์ บังหลวง ไม่เว้นวาง

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๘ กันยายน ๒๕๔๖)