ข่าวคนเอ๋ย - นักข่าวเบอร์สาม -
ราคาเท่าเดิม


ภิกษุเหนือน้ำ เตรียมการบรรยายธรรมกัณฑ์พิเศษให้แก่ข้าราชการ ครึ่งวันสำหรับการบรรยาย ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ที่วิตกเล็กน้อยก็คือทำอย่างไรให้เขาสนใจฟังได้ตลอด

เพราะธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ ภิกษุเหนือน้ำก็เป็นมาก่อน จึงเหมือนไก่เห็นตีนงู ฉันใดก็ฉันนั้น

"พระสูตรบทนี้ก็ใช้ได้" ภิกษุเหนือน้ำกำลังค้นหาธรรมะที่เหมาะกับตัวตนของผู้ฟังอย่างขะมักเขม้น

พลางนึกอนุโมทนาผู้บังคับบัญชาที่มานิมนต์ท่าน

"ข้าราชการเราขาดหลักธรรมการดำเนินชีวิต จมปลักอยู่กับอบายมุข ทำงานไปวันๆ อยู่กันอย่าง เอาตัวรอดไปวันหนึ่งๆ ผมจะระดมมาจากทุกหน่วยงานในจังหวัดเลยนะครับ"

๙.๐๐ น. รถตู้สีขาวแล่นมาที่วัด

ภิกษุเหนือน้ำหยิบแฟ้มบางติดมือไปด้วย แม้จะรู้ว่า ผลคงไม่มาก แต่ก็เป็นหน้าที่ของพุทธบุตร

"ตักน้ำรดหัวตอ สักวันหัวตออาจจะงอก!" นี่กระมังอุดมคติของภิกษุเหนือน้ำ จึงไม่เคยนึกเบื่อ นึกท้อ

หอประชุมใหญ่ ผู้คนนั่งกันแน่น

เดินไปนั่งอย่างสำรวม และกวาดสายตาแบบมุมกว้าง ๑ ครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์

ผู้ประสานงานเข้ามากระซิบกับภิกษุเหนือน้ำ

"หลวงพ่อครับ เทศน์สั้นๆ ก็ได้นะครับ จ่ายค่ากัณฑ์เทศน์เท่ากัน!"

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๔ มกราคม ๒๕๔๘ -