- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -


อย่าชำแหละแผ่นดินไทย ขายเป็นหุ้น

อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
จำแนกกระบวนการใช้อำนาจไว้
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
ในระบบตรวจสอบควบคุมกันและกัน
รัฐบาลเป็นเพียงหนึ่งที่ใช้อำนาจบริหาร
รัฐบาลใดลุแก่อำนาจ
ล่วงล้ำ แทรกแซง ครอบงำอำนาจอื่นใด
ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือเลศเล่ห์แอบแฝง
ด้วยลีลาฉลาดเฉโก แสร้งเซ่อซื่อดื้อตาใส
หวังผูกขาดยึดครองอำนาจรัฐยาวนาน
เพื่อเอื้ออวยประโยชน์ตนและเครือข่าย
รัฐบาลนั้นมิใช่รัฐบาลของประชาชน

นักการเมืองใดลืมตัวมัวเมาอำนาจ
สำคัญผิดในภาระหน้าที่ต่อแผ่นดิน
เคยประกาศตนอาสารับใช้มวลประชา
กลับตระบัดสัตย์ยอมเป็นทาสผลประโยชน์
เกื้อหนุนตอบแทนกลุ่มยึดครองอำนาจรัฐ
ย่อมมิใช่นักการเมืองผู้ทรงเกียรติ
จะต่างอะไรกับนักการภารโรงทำเนียบรัฐบาล

ประเทศไทย ณ วันนี้
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่อาจหาญยืนหยัดมั่นคงในอุดมการณ์
เป็น "ข้า" สนอง "ราชการ" ...งานแห่งแผ่นดิน
บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์
ด้วยความเสียสละ เที่ยงตรง ชอบธรรม
มีมากพอที่จะพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้เป็นไท
เป็นไทจากผู้นำมัวเมาที่ใช้อำนาจเป็นธรรม
จงผนึกพลังแห่งธรรมสำแดงให้ปรากฏเถิด
พิทักษ์ไทยให้รอดพ้นเงื้อมมือเทพจำแลง

ความซื่อสัตย์สุจริต มิใช่ด้วยปาก
แต่จากใจและการกระทำทั้งในที่ลับที่แจ้ง
ความเสียสละเกื้อกูล มิใช่ด้วยเงินแผ่นดิน
แต่ด้วยทรัพย์สินส่วนตนที่กอบโกยกักตุนไว้
หากยังมิอาจตัดใจจาคะเสียสละได้ปานนั้น
เพียงหยุดยั้งทุจริตกอบโกยเพิ่มพูนได้ไหม
หยุดเถิด...ก่อนที่จะสิ้นแผ่นดินสิ้นชาติ
แผ่นดินนี้ผองไทยสืบทอดมายาวนาน
เป็นสมบัติของชาติ...มิใช่ของโคตรตระกูลใด

ในวาระเริ่มปีใหม่ และเลือกตั้งรอบใหม่
เลิกแฝงงานพรรคแอบงานรัฐบาลเถิด
ให้ประจักษ์รูปธรรม...ละวางความทุจริต
ขอได้ไหม เป็นของขวัญเยียวยาแผ่นดิน

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๔ มกราคม ๒๕๔๘ -