- พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ -


หิริ โอตตัปปะ ครีมหน้าบาง

ภิกษุสงฆ์...สละโลกียธรรมมุ่งแสวงโลกุตรธรรม
หมายธรรม หล่อเลี้ยงตนหล่อหลอมโลก
ยังตนด้วยวัตรปฏิบัติตามธรรมเพื่อเกื้อกูลสัตวโลก
มิใช่มัวเมาลืมตนหลงวนเสพสุขวิถีโลกย์

นักการเมือง...สละประโยชน์ตนเพื่อประชาชน
มั่นคุณธรรม...ซื่อสัตย์ เสียสละ เที่ยงตรง
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตนก่องานสร้างสรรค์สังคม
ยืนหยัดในคำสัตย์ปฏิญาณตน...เพื่อแผ่นดิน
มิใช่ตระบัดสัตย์ลวงโลกบำรุงบำเรอตน

ข้าราชการ...สละสุขส่วนตนเพื่อสุขของปวงชน
เทิดความจงรักภักดีสนองพระราชปณิธาน
"จักครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
สนองงานเยี่ยง "ข้า" รับใช้ "ราชการ"...งานแห่งราชา
มิใช่มัวเมาอำนาจตกเป็นทาสสวะอามิส
ย่ำยีแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขส่วนตน

สามเหล่าเผ่าพันธุ์นี้หากผนึกพลังเป็นหนึ่ง
ทรงพลังเกินพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือ
หากตระหนักในสถานะ มั่นคงในภาระหน้าที่
จริงใจและจริงจังต่อวัตรปฏิบัติอันพึงมี
เพียงเท่านี้...บ้านเมืองจักรุ่งเรืองและยืนยง
เพียงเท่านี้...ย่อมสันติสุขด้วยสันติธรรมแน่แท้

แต่อนาถนัก ความเป็นไปในสามเหล่านี้
ส่วนหนึ่งก่อกรรมอันลามกมิควรแก่สถานภาพ
กรรมอันเป็นเสนียดสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็ก
แฝงฝังกัดกร่อนแก่นสลายมวลแห่งตน
เป็นภัยลึกล้ำและร้ายมหันต์ต่อแผ่นดิน
จะว่าไร้เดียงสาไม่รู้ผิดรู้ถูกก็มิใช่
รู้ทั้งรู้แต่ยังทำ รู้ทั้งรู้แต่ยินดีทำ
ไฉนจึ่งไร้ยางถึงปานนั้น ...เกินคาดจริงๆ

-เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -