พาไปดู เล่าสู่ฟัง

สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

เมษาหน้าร้อน ซึ่งร้อนทั้งอากาศและวิกฤตการณ์ต่างๆรอบด้านในสังคม เป็นธรรมดาที่คน จะต้องแสวงหา ที่ผ่อนคลาย, ดับร้อนด้วยวิธีต่างๆ ที่ตนชอบ และเหมาะสม สุดแต่ใคร จะเลือกสถานที่ เช่นใด ที่จะให้เขาเกิด สติปัญญา สบายกาย สบายใจ วิญญาณผาสุก และไม่ต้องกังวล ถึงเงินในกระเป๋า ที่จะต้องใช้จ่ายด้วย ซึ่งเราจะ .....เล่าสู่ฟัง เพราะได้ไปดูมาแล้ว ในงาน "ปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๕, งานอบรมพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ ด้วยระบบ การเมืองบุญนิยม, งานสัมมนาชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง ครั้งที่ ๒" ณ พุทธสถาน, ชุมชนวัฒนธรรม ศีรษะอโศก สนับสนุน โดยกองทุน เพื่อสังคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๔๔

ปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ ของงานปลุกเสกฯ มีผู้เดินทางจากพุทธสถาน และเครือข่ายชาวอโศกที่มา จากทุกแหล่งคับคั่ง ทั้งที่มาโดยรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทาง,รถบัสเช่ารวมทั้งที่ติดแอร์-ไม่ติดแอร์ ทยอยกันมาตั้งแต่วันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๔๔ และที่มาก่อนหลายวัน เพื่อช่วยจัดเตรียมงานทุกๆด้าน ตามนโยบาย กระบวนการกลุ่ม -สามัคคีมีพลัง -สร้างสรรสังคม อาศัยการเก็บข้อมูล ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ เราจึงรู้รายละเอียดว่า :-

วันที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ
๒ เม.ย. ๕๐๕ ๘๓๒ ๑,๓๓๗ ผู้มาก่อนงาน ๙๘๖ คน
๓ เม.ย. ๖๒๔ ๑,๐๖๐ ๑,๖๘๔ อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๗๑ คน
นับว่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกวัย
๔ เม.ย. ๖๘๐ ๑,๑๕๖ ๑,๘๓๖  
๖ เม.ย. เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑,๘๔๘
๗ เม.ย. วันปิดงาน มีคนเหลืออยู่ถึง ๑,๘๓๐ คน ในจำนวนนี้มีผู้อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี
มาร่วมงานถึง ๓๕๕ คน ความรู้ระดับปริญญา จำนวน ๓๘๐ คน

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔ เป็นวันแรกของงาน มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณบุญชง วีสมหมาย ให้เกียรติมา เปิดงาน มีส.ส.หลายสมัยคุณจำนงค์ โพธิสาโร นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ซึ่งเป็น ส.ส.ปัจจุบันร่วมคณะมาด้วย

เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ พูดเกริ่นเล่าสู่ผู้มาร่วมฟังก่อนว่า “การอบรมคราวนี้ เป็นการบูรณาการ ในทุกๆด้านที่ก้าวหน้าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ รณรงค์ กู้ดินฟ้า กสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชนพึ่งตนเอง ฯลฯ ให้เจริญรุ่งเรือง ขึ้นไปอีก แม้แต่การศึกษา ทางเลือก ที่รัฐบาลเอง ก็สนับสนุนอยู่ สังคมภายนอก กำลังหันมาสนใจ มุ่งหวังกับชาวอโศก ฉะนั้น จึงจำเป็น ที่พวกเรา จะต้องขวนขวาย ขยันหมั่นเพียรทำงานให้มากขึ้น ซึ่งคนที่จะทำเช่นนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่กอบโกย ไม่สะสม ไม่ร่ำรวย ดำรงชีวิตอย่าง บุญนิยม แม้ในโลกนี้จะมีคน สองประเภท ที่ไม่น่าช่วยเหลือ เช่น คนขี้เกียจ-คนขี้โกง แต่เรายังมีคนที่ต้อง เกื้อกูลอยู่อีกมาก ฉะนั้น งานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๕ นี้ จึงผนวกเอางานอบรม, สัมมนา ที่สืบสายโยงใยเป็น การงานอาริยะ เข้ามาด้วย”

พ่อท่านกล่าวนำก่อนจนเวลา ๑๐.๐๕ น. รองประธานสภาฯ ก็ขึ้นมาเปิดงาน โดยคุณ ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ กล่าวต้อนรับ เชื้อเชิญเป็นอันดับแรก ในนามของ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย

คุณบุญชง วีสมหมายกล่าวเปิดงานว่า “มาในฐานะตัวแทน จากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รู้สึกว่า ฟังธรรมจากพ่อท่านแล้ว ต้องเจียมตัวมากๆ และประเทศของเรา เกิดปัญหา ดังที่พ่อท่าน กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะแก้ปัญหานั้นได้ โดยทุกคน ต้องร่วมมือกันเสียสละ เท่าที่พ่อท่าน กล่าวมาทั้งหมดนั้น ดีอยู่แล้ว ขอให้งานดีๆ อย่างนี้ ดำเนินต่อไป”

หลังจากนั้นคุณจำนงค์ โพธิสาโร น.พ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.๓ สมัย และนายแพทย์ ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ก็ยังขึ้นมากล่าว ทักทายปราศรัย ตามคำเชิญ เป็นลำดับ

ตลอดเวลาที่กล่าว มีฝนตกมาพรำๆ ให้เปียกเล็กน้อย จนกระทั่งพ่อท่าน นำกล่าวปฏิญาณ ศีล ๘ อีกครั้ง ถึงเวลาถวายอาหาร (๑๐.๓๐ น.) ฝนก็หยุด

ขณะที่ถวายอาหารกันอยู่ พ่อท่านได้เล่าถึง การผลิตน้ำตาลทรายอ้อย ที่น่าแนะนำให้ชาว บ้านรู้จักวิธีทำ นำไปผลิตเอง เพื่อชาวบ้าน ชาวไร่อ้อย จะได้มีการกิน การเป็นอยู่ครองชีพที่ดีขึ้น

ชาวชุมชนศีรษะอโศก เป็นผู้รับหน้าที่ทำครัวในวันนี้ โดยมีนักเรียน จากปฐมอโศก, ศาลีอโศก, สีมาอโศก, ราชธานีอโศก เป็นผู้ช่วย และรับผิดชอบ ด้านบริการในศาลาด้วย

หลังจากที่ทุกคน อิ่มหนำสำราญกันดีแล้ว ก็ไปฟังรายการพิเศษตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้ต้อนรับ เลือกเอาตามอัธยาศัย เช่น ธรรมะกระดานดำ เรื่อง ภาพชีวิตของผู้ทรงธรรม สมณะร่มเมือง ยุทธวโร ที่ลานพระธาตุ หรือจะสนทนาธรรม อย่างชนิดใหม่ๆ ที่ลานขวนขวาย กับสมณะเก้าก้าว สรณีโยก็ได้ หรือจะไป สังเกตการณ์ การประชุมเรื่องปุ๋ย จากผู้มีประสบการณ์ การทำปุ๋ยนานาชนิด มี สมณะเดินดิน ติกขวีโร เป็นประธานอยู่ก็ได้

ภาคบ่าย เป็นการแสดงธรรมนิเทศน์ เรื่อง "กิจด่วน" จากสมณะฟ้าไท สมชาติโก สมณะ ดินธรรม สิทธิธัมโม สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า สรุปเนื้อหาว่า "กิจด่วน ที่มนุษยชาติควรทำ คือการปฏิบัติธรรม เพื่อช่วยแก้ไข สถานการณ์ อันเลวร้ายของโลก แม้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ต้องขยันหมั่นเพียร ให้มากขึ้น ทำงานหนัก ให้ยิ่งขึ้น กระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่ทำตัว ให้เป็นภาระของคนอื่น และต้องรู้จักทำงาน ไปพร้อมๆกับ การตัดกิเลสให้ได้"

ภาคค่ำ แดดร่มลมเย็น มีปฏิบัติกรชุด ๒๕ ปีศีรษะอโศก จำนวนมากผลัดกันเล่าเช่น สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะผืนฟ้า อนุตตโร สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะดินธรรม สิทธิธัมโม คุณแก่นฟ้า คุณฝนไท คุณขวัญดิน คุณมั่นแม่น คุณแซมดาว คุณเกื้อดิน คุณอุ่นเอื้อ คุณต้นเกื้อ และคุณวิทยา พูดเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันว่า พุทธสถาน, ชุมชนศีรษะอโศก เกิดขึ้นมา ดำรงอยู่อย่างรุ่งเรือง กว้างขวางได้ เพราะมีสรณะเดียวกัน คือ ไตรสรณาฯ ทุกคนทุกสิ่ง มีศูนย์รวมอยู่ที่ พลัง ศรัทธา และ กระบวนการกลุ่ม ทำให้ผู้ฟังเกิดความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิต เช่นนี้ยิ่งขึ้น และมีกำลังใจ ที่จะขัดเกลาตัวเอง ยินดีทำงาน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยต่อไป

วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๒๕๔๔ ทำวัตรเช้าตั้งแต่ ๓.๓๐ - ๕.๔๕ น. ลึกซึ้งประทับใจด้วย "อีคิวโลกุตระ" จากพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ที่กล่าวว่า "อีคิวโลกุตระ สอดคล้องกับความสนใจ ของสังคมปัจจุบัน เพราะการตรวจ อารมณ์กิเลส ตั้งแต่วีติกกมกิเลส, ปริยุฏฐานกิเลส อาสวะกิเลส ต้องชัดเจนจริงๆ ทำให้ถึงจริงๆ จึงจะพ้นทุกข์ เข้าถึงนิพพาน และนำมายืนยันได้ แม้ขณะนี้ จะมี ดร.วิชัย รูปขำดี มาร่วมมือใน การทำวิจัย ทางวิชาการ สนับสนุน การลงมือทำ จนเป็นผล ในกลุ่มพวกเรา ให้ผู้ที่ปฏิบัติมา ไม่ต่ำกว่า ๕ ปีช่วยกันตอบด้วย สำคัญที่ว่า ต้องตอบ จากความจริง ไม่ใช่ตอบจากความรู้ อโศกเรา จะอยู่รอด ได้ด้วยความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ต้องรักษาเอกภาพนี้ไว้ อย่าทำสังฆเภท แม้ในอนาคต เรื่องของ "ฌาน" เป็นวิชชาที่ นักปฏิบัติธรรม ต้องทำให้เป็น ให้ถึงจริงๆ จึงจะตัดกิเลสได้"

เทศน์ก่อนฉันภัตตาหาร สมณะกล้าตาย ปพโล กับสมณะณรงค์ ชินธโร ขึ้นเทศน์เรื่อง "กว่าจะรู้..." กับ "คนว่ายาก... ยากเพียงไหน" ช่วงพักเที่ยง ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ สนทนาธรรมอย่างกันเอง กับสิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า ที่ลาน ขวนขวาย หรือจะไปฟัง ธรรมะกระดานดำ กับ สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูลก็ได้ หรือจะไปฟัง ประชุมเกี่ยวกับ การศึกษา การสาธารณสุข ของชาวอโศก ที่พ่อท่านเป็นประธาน ประชุมอยู่ก็ได้

ขณะรับประทานอาหารอยู่ พ่อท่านให้ข่าวเกี่ยวกับการอบรม กสิกรรมไร้สารพิษ ที่ราชธานีอโศก จะ จัดอบรม ตั้งแต่วันที่ ๕-๗ พ.ค. ๒๕๔๔ ว่าปีนี้ จะมีการจัดงาน ครึกครื้นกว่าที่เป็นมา เพราะจะมี ตลาดอาริยะ ที่แตกต่าง จากงานปีใหม่ เพราะมีการขาย แบบแลกเปลี่ยนกัน (barter) การขายต่ำ กว่าทุน มีทั้งแจกฟรี ! ๓ แบบ ที่ล้วนคือ ขั้นตอนของ การค้าอาริยะ ทั้งสิ้น

ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีรายการ "รวมกันอย่างไรจึงไปรุ่ง" โดย สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฒโฑ ดำเนินรายการ มีสมณะหม่อน มุทุกันโต สมณะถ่องแท้ วินยธโร กับ สิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์ เป็นผู้ผลัดกันพูด ซัก -ถาม -ตอบ -อภิปราย ทำอาหารวันนี้ฝีมือทำครัว จากปฐมอโศก

ภาคค่ำ ก่อนเข้านอนเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "มนุษยสัมพันธ์นั้นสำคัญไฉน?" โดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช มีผู้ร่วมรายการหลากหลาย เช่น ๑. อาจารย์รัศมี กฤษณมิษ อ.ภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ๒. คุณพลีขวัญ ประชาสัมพันธ์ ศีรษะอโศก ๓. คุรุมิ่งหมาย พรหมมาส ครูใหญ่ สส.ธ. ๔. คุณรัตนาภรณ์ บุญยัง ผรช. ชมร. เชียงใหม่ ๕. คุณอุ้มดิน เหล่าประเสริฐ ๖. คุณสำเริง มีทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข จ.มุกดาหาร

วันที่ ๓ เม.ย. ทำวัตรเช้า "อีคิวโลกุตระ" พ่อท่านอธิบายถึงเรื่อง "ฌาน" ทั้งที่เป็น "ฌานพุทธ (โลกุตระ) และ ฌานฤๅษี (โลกียะ) "

หลังทำวัตรเช้า ขณะที่สมณะ พระอาคันตุกะ (ซึ่งมีมาเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากสาย บิณฑบาต บางสาย มีสมณะ นำแถวเพียง ๒-๓ รูป แต่พระอาคันตุกะร่วม ๑๐ รูป) สิกขมาตุออก บิณฑบาต มีการประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน ประชุมเครือข่าย ชาวอโศก ที่ชั้นล่างของโบสถ์ใหม่ ใกล้ศาลาฟังธรรม

เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สมณะลานบุญ วชิโร จากภูผาฟ้าน้ำมาเล่าถึงเรื่อง "สำนึก" และ สมณะทำดี อโสโก พรรณนา เรื่อง "อีหมา-ไอ้ควาย" ให้ฟังสนุกๆ กระตุ้นท้องนำร่องก่อนฉัน

เปลี่ยนผู้ทำอาหาร มาเป็นบริการจากชาวเหนือ รวมตัวกันทั้งลานนาอโศก ชมร.ช.ม. ภูผาฟ้าน้ำ

เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.ธรรมะกระดานดำเรื่อง "ทบทวนอีคิวโลกุตระ" ที่ลานวิหารพระธาตุ กับ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ก็ดีเหมือนกัน หรือจะไปดูญาติธรรมใหม่ๆ คุยอย่างเป็นกันเองกับ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ที่ลานขวนขวาย ก็อบอุ่นดี

มีประชุมในระหว่างเที่ยงถึงบ่ายของสมณะ, สิกขมาตุ, กรัก, ปะ(หญิง) ประชุมเตรียม งานยุวพุทธ ที่ศาลาฟังธรรม ประชุมแผนกวิดีโอ, ธรรมรูป,งานวิดีทัศน์ ของแต่ละพุทธสถาน เพื่อ ปรับปรุง, ตระเตรียมงานต่อๆไป

ธรรมะภาคบ่าย ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผลัดกันถาม-ผลัดกันตอบ-ผลัดกันพูด "เทศน์ตามคำขอ" จากสมณะ ร่างใหญ่, ใจดี, เสียงกังวาน เป็นที่รู้จักกันถ้วนทั่วคือ สมณะกลางดิน โสรัจโจ กับ สมณะ เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ บันเทิงแค่ไหน ไปติดตามฟัง จากเท็ปได้

ภาคค่ำ ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "บุญญาวุธหมายเลข ๓" โดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว มีตัวแทนจากศาลีอโศก (ลำพัน ชะเอม) ราชธานีอโศก (งามบุญ ชาวหิน ฟ้า) กลุ่มละโว้อโศก (บุญลอย ไตรอุดม) ศีรษะอโศก (หินสร้าง เครือบุตร) มีความเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเราต้องช่วยกัน รณรงค์เรื่อง กสิกรรมไร้สารพิษ ช่วยคน ช่วยชาติ เพราะเป็นงานที่เอื้อเมตตา ไปทั่วสรรพสิ่ง ตั้งแต่สัตว์เล็ก สัตว์น้อย จนถึงพระอรหันต์

วันที่ ๔ เม.ย. เวลา ๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. พ่อท่านกล่าวว่า งานปลุกเสกฯ เป็นงานนัดมาฟังธรรม ทั่วประเทศ และ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก จนเป็นเรื่องของชุมชน, การเมือง, การศึกษาที่มีแนว โน้มทางวัฒนธรรมเดียวกัน ให้คนมีการเป็นอยู่, การผลิต, การค้า, การปกครอง ที่ไม่ผิดศีลธรรม ปุถุชนไม่มีประโยชน์ตน เพราะเขาไม่สร้าง ทิศทางลดกิเลส พระเสขบุคคลเท่านั้น ที่ได้ประโยชน์ตน เพราะตั้งใจลดกิเลส พร้อมๆกับ ทำประโยชน์ท่านด้วย ส่วนพระอรหันต์นั้น ทำประโยชน์ท่านอย่างเดียว เพราะประโยชน์ตนจบสิ้นแล้ว ฉะนั้น ชุมชนที่พึ่งตนเองได้ คือชุมชน ของพระอรหันต์

ก่อนฉัน ดร.วิชัย รูปขำดีมาเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย และจำเป็นอย่างไร ในการนำไปพิจารณา เพื่อการทำแผน พัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่บ้านเมืองต่อไป โดยเฉพาะนโยบาย พักชำระหนี้ ๓ ปี ที่น่าจะมีการวิเคราะห์ ให้ถึงแก่นแท้ และให้ผลลัพท์นั้น เกิดขึ้นแก่ ประชาชนจริงๆ ทั้งขออาสาสมัคร เพื่อเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ ทำการวิจัย ในลักษณะ ขอตัวไปช่วยราชการ โดยยินดี ที่จะเดินเรื่อง ทำหนังสือขอตัว ไปยังต้นสังกัด

เวลา ๐๙.๑๐-๑๐.๓๐ น. สมณะคมคิด ทันตภาโว เทศน์เรื่อง "คิดได้ ต้องเป็นได้" คู่กับ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร แนะวิธี "ชนะตนนั่นแหละดี"

หลังฟังเทศน์แล้วรับประทานอาหารฝีมือคนอีสาน น้ำมือ-น้ำใจจากชุมชนราชธานีอโศก

ธรรมะภาคพิเศษ ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมง ธรรมะกระดานดำ ที่ลานวิหารพระธาตุ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ให้โอกาสซักถาม "ภาพชีวิต ของผู้ทรงธรรม ภาค ๔" ส่วนใครเป็นญาติธรรมใหม่ จะไปแนะนำตัว แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กับสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ที่ลานขวนขวาย ก็ได้

ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.แสดงธรรม ๓ รูป ๓ รส ตามจริต โดย สมณะดวงดี ฐิตปุญ โญ บอกถึง "เส้นทางสู่ความสำเร็จ" สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล เรื่อง "ล้างอาลัยให้ถึงจิต" ปุจฉา-วิสัชนา "อีคิวโลกุตระ" สมณะ เก้าก้าว สรณีโย

รายการภาคค่ำก่อนนอน สัมภาษณ์ปฏิบัติกรหลายคน หลายอาชีพ ชุด "รวมพลคนพันธุ์ใหม่" จากผู้ ดำเนินรายกา รเจ้าเก่าซักเก่ง คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ร่วมกับ... ๑.คุณปรีชา สมนึก ปี ๑ มวช. ศีรษะอโศก ๒.คุณเอื้อฟ้า แก้วศรี ปี ๒ มวช. ศีรษะอโศก ๓.คุณสู่สูญ เผอิญดี ศิษย์เก่า สส.สอ. ๔.คุณพิจิตรา จันทรประภาส ทักษิณอโศก ๕.คุณธวัชชัย จูพง เศรษฐ สันติอโศก ๖.คุณดินดอน ธนะโภค คุรุสส.ธ. ๗.คุณไม้ผล ธรรมชาติอโศก ศาลีอโศก ๘.คุณตายแน่ เซียวเขตรวิทย์ พลังบุญ ๑๐.คุณเพชรเพลิงธรรม ชมร. จตุจักร ๑๑.คุณวิชัย เจียมวิจิตรกุล บ้านยานยนต์ ศีรษะอโศก มีความแปลก, แตกต่าง, เหมือนกันอย่างไร หาเท็ปฟังดีกว่า

วันที่ ๕ เม.ย. “อีคิวโลกุตระ” ละเอียด ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ยืนยันว่า มนุษย์ พันธุ์ใหม่นั้น ต้องเป็นมนุษย์ ทวนกระแส ขยัน และมุ่งไปทิศทาง ที่เจริญขึ้น ทั้งด้านศีลธรรม จิตใจ วิญญาณ และฝีมือ

เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. "ฟังธรรมให้ดี ย่อมมีปัญญา" โดยสิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า และ "ความประทับใจ อันใดเล่า" โดย สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ก่อนจะรับประทานอาหาร จากฝีมือ บรรดา แม่ครัวชาวสันติอโศก

๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สนทนาพิเศษปีละครั้งเดียว (เฉพาะฝ่ายหญิง) เรื่อง มรรคพรหมจรรย์ นั้น ลึกซึ้งอย่างไร? กับสิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ ที่ลานหน้าอาคาร โรงครัวใหม่ และ เสวนา รักษาพรหมจรรย์ (ชาย) ให้ยืนยาว ที่ลานขวนขวาย ส่วนธรรมะ แบบสบายๆกันเอง อีกมุมหนึ่งของ ลานขวนขวาย อันกว้างขวาง มีสมณะนึกนบ ฉันทโส เป็นผู้พูดคุยอยู่ พร้อมที่จะต้อนรับ ผู้สนใจ ไม่จำกัดจำนวน และธรรมะขึ้นกระดานดำ ตามฟอร์ม สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม ที่ลานวิหารพระธาตุ

ภาคบ่าย หายร้อนคลายความสับสน จากคุณโสภณ สุภาพงษ์ วุฒิสมาชิกคนหนึ่งที่เล่าเรื่อง ต่างๆ ของนักการเมือง ให้ฟังอย่างเปิดเผย ซื่อๆตรงไปตรงมา ทำความเบิกบาน เพิ่มความรู้ เสริม ความเข้าใจได้ยอดเยี่ยม จนผิดความคาดคะเน ว่าคนฟังจะง่วงนอน เพราะทั้ง ตื่นตา-ตื่นใจ ตลอด ระยะเวลา ๒ ชั่วโมงเต็ม แล้วยังอยากฟังต่อ อาจารย์รัศมี กฤษณมิษ เป็นคนสัมภาษณ์ อย่างเปิดตา เปิดใจ เจาะลึกแค่ไหน? หาฟังจากเท็ป ที่บันทึกไว้ จะไม่ผิดหวัง

ภาคค่ำ พบกับปฏิบัติกรตั้งแต่อายุ ๖ ขวบขึ้นไป หลายรุ่นจากหลายที่ เช่น ๑.ด.ญ.ตะวันฟ้า เริงฤทธิ์ กลุ่มนกกระจาบ ศีรษะอโศก ๒.ด.ญ.เพชรฟ้าธรรม วงษ์ดี กลุ่มนกกระจาบ ๓.ด.ช.ปานนี้ นาวาบุญนิยม สมุนพระราม บ้านราชฯ ๔.ด.ญ.ไพรพรพรหม สหชาติมานพ (หลานสาว คุณสันติยา) ๕.นายสุดฟ้าหยก หทัยเพชร สส.ษ. ๖.น.ส.น้ำภูไพร กล้าณรงค์ขวัญ ศาลีอโศก ๗.คุณดั่งเดือน นาวาบุญนิยม นิสิตราชธานีอโศก ๘.คุณลึกกล้า รักพงษ์อโศก นิสิตบ้านราชฯ และ ๙.สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล มาเล่าถึง ความมหัศจรรย์ (เป็นตางึด) ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

วันที่ ๖ เม.ย. เวลา ๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. พ่อท่านทบทวนเรื่องสภาพจิต ที่อยู่ในห้วงลึก อุปาทานแสดงออก เป็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาอย่างไร ภพ-ชาติ มีลึกล้ำอย่างไร ภวภพ-วิภวภพ การปฏิบัติ ให้เป็นโสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ อรหันต์ฯ อย่างไร

รายการอาหารวันนี้ชาวสีมาอโศกเป็นผู้รับภาระ

ก่อนรับประทานอาหาร ได้ฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพ่อท่าน ที่มีผู้ส่งคำถาม เป็นแผ่นกระดาษ จับสลาก คำถาม-ตอบ รวดเดียว ๒ ชั่วโมง คำถามที่เหลืออยู่ สมณะฟ้าไท สมชาติโก ช่วยนำไปตอบให้ ในภาคเที่ยง ที่ใต้โบสถ์ใหม่ ส่วนธรรมะกระดานดำ ยังมีผู้ฟังหนาแน่น โดย สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ ที่ลานวิหาร และช่วยตอบ คำถามคนมาใหม่ โดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต ที่ลานขวนขวาย

ภาคบ่าย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ นักวิชาการมีชื่อ กับคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ มาช่วย เล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับ "วิกฤตชาติ และทางรอด" แม้อากาศจะอบอ้าว แต่ไม่ทำให้ผู้พูดท้อแท้ เพราะผู้ฟัง ไม่ง่วงหาวเลย เพลิดเพลิน กับลีลา ผู้อภิปรายทั้งสอง จนรู้สึกว่า เวลาหมดเร็ว ไปด้วยซ้ำ ให้ความกระจ่าง ชัดเจน ปลุกเร้าความรักชาติ ศาสนา ศีลธรรมเพิ่มขึ้น เพราะประโยคทอง ที่ขอร้องว่า "อย่าให้ท่านทำแต่ความดี เพื่อความดีอย่างเดียว แต่ขอให้ท่าน ใช้ความดีของท่าน หยุดยั้งความชั่ว ของคนอื่นด้วย"

รายการสุดท้ายภาคค่ำงานปลุกเสกฯ ที่ส่วนใหญ่รอคอย ๒ นาทีทองของเกจิฯ มีพ่อท่าน เป็นผู้ดำเนินรายการ จากความรู้สึก,สำนึก, อบรมตน, ผลการพัฒนาของสมณะ ๔๑ รูป สิกขมาตุ ๑๕ รูป ท่ามกลางแสงจันทร์อันอร่าม ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สว่างใส ทำความมั่นคง อบอุ่นใจ ให้ถ้วนทั่ว ทุกตัวคน แล้วรับพรสุดท้าย ของพ่อท่าน ก่อนไปนอน เพื่อฟังธรรมวันรุ่งขึ้นอีก

เสาร์ที่ ๗ เม.ย. วัตรเช้าอีกครั้ง พ่อท่านบอกว่า หนังสืออีคิวฯนี้ คงต้องใช้นำมาเป็นคู่มือการอธิบาย ในงานปลุกเสกฯ กับพุทธาฯ อีก ๓-๔ ครั้ง จึงจะจบ เพราะยาวมาก แต่คงไม่ยาวไปกว่า หนังสือ พุทธศาสนา ที่พ่อท่าน คิดจะเขียนอีกเล่มหนึ่ง พ่อท่านมีความคิดว่า จริงอยู่ที่เราควรเป็นผู้นำ ในทางจริยธรรม แต่ไม่ควรใช้วิธี ไปสร้างศัตรู หรือไปทำรุนแรง ให้เขาเกิดโกรธ เพราะจะมีผลสะท้อน ไม่ดีกลับมา ทำให้พวกเรา อยู่ไม่ผาสุก และ ยังไม่ถึงโอกาส ที่จะทำเช่นนั้น พวกเรายังเป็น ชนกลุ่มน้อยอยู่ หากชาวอโศก มีมากกว่า ห้าหมื่นคนขึ้นไป อาจจะทำเช่นนั้นได้ ฉะนั้น จะทำอะไรๆ ต้องรอบคอบ พิจารณาทุกๆด้าน ให้ละเอียดก่อน อย่าประมาท เรามุ่งเป้า สร้างคน-ปกป้องตน ไม่ใช่ ปราบปราม แต่เรามีสิทธิ์ชวนคนอื่น ให้มาศึกษา ทุกอย่าง ต้องอาศัยเวลา ความบากบั่น ซึ่งยังคงต้องใช้ทั้งการ ปลุก- ปลอบ ทั้งการ ติ-ชม ควบคู่กันไป ข้อสำคัญ จะต้องหมั่นศึกษาปริยัติ ปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธ ถึงมรรค ผล-นิพพาน นั่นแหละ

วันสุดท้าย เป็นความรับผิดชอบของชาวศีรษะอโศก เกี่ยวกับอาหาร เพราะจะต้องแจกจ่ายให้ ผู้มาร่วมงาน ที่จะเดินทางก่อน ตั้งแต่เช้าตรู่ ๔.๐๐ น.

ฉะนั้นก่อน จะแยกย้ายกันกลับที่ศาลาฉัน สมณะเดินดิน ติกขวีโร ได้ให้โอกาสแก่ นายธวัช กับ นายปรีชา มวช. ศีรษะอโศก ขึ้นมาพูด, เล่าถึงการตระเตรียม งานปลุกเสกฯ ว่าเป็นครั้งแรกของ ทีมงานมวช. ที่ได้รับถ่ายทอด จากรุ่นพี่ ไม่เคยทำมาก่อน จึงต้องอาศัยหลายๆคน ช่วยเหลือกันและกัน แต่ก็ยินดีที่รับเกียรติยศนี้ ขมีขมัน เคลื่อนตัว อย่างกระฉับกระเฉง มีความสุข ในการทำงานครั้งนี้ ประชุมปรึกษาหารือกันหลายที เรื่องความปลอดภัย ของผู้มาในงาน ทั้งด้านภูมิอากาศ, สัตว์ใต้ดิน, ที่พักอาศัย, สุขภาพ เพราะฝนตกหนัก ก่อนมีงาน ติดๆกันหลายวัน เพื่อรับใช้ญาติธรรม ให้ดีที่สุด

ปีนี้ปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนจึงไม่มี, ไฟฟ้าติดขัดไม่มาก, อาหารโรงครัวถูกสุขลักษณะ ตามนโยบาย ชาวบุญนิยม คือ ไร้สารพิษ, ผลผลิตจากชุมชน แล้วยังได้เพิ่มเติม จากน้ำใจ ของญาติธรรมที่หิ้ว, ขนมาให้ จากภูมิภาคต่างๆ อีกมากมาย จนบางครั้ง ต้องเปลี่ยนแปลง รายการอาหาร ให้สอดคล้อง กับวัสดุประกอบอาหาร แม้ภาชนะ ไม่พอใช้ แต่ก็ทำให้ได้เทคนิค ในการใช้วัสดุหมุนเวียน เพิ่มขึ้น งานเช่นนี้ จะต้องอาศัย ผู้มีประสิทธิภาพ มีความศรัทธา เลื่อมใส ขยันขันแข็ง ให้อภัยกัน ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ ที่ให้โอกาส ขอโทษ หากมีอะไรบกพร่อง ยินดี ที่จะน้อมรับทุกอย่าง

คุณขวัญดิน สิงห์คำ มากล่าวเพิ่มเติมต่อจากนั้นว่า รู้สึกตื้นตันใจที่มีพี่รุ่นเก่า เช่น คุณ จำลอง คุณไชยวัฒน์ คุณสมพงษ์ ที่ได้มาร่วมในงานครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง แม้บุคคลอื่นๆ ไม่ได้ กล่าวชื่อ อีกหลายคน ที่มาให้กำลังใจ แม้ตัวเอง ต้องออกไปทำงานภายนอก แต่ก็ได้มอบหมาย ให้ผู้อื่นรับไป สืบต่อแทน เช่นเด็ก มวช. ๒ คนที่ขึ้นมากล่าวไปแล้ว ต้องการช่วยพ่อท่าน ให้มากที่สุด เพราะพ่อท่าน อายุมากขึ้นแล้ว ศีรษะอโศกปีนี้เด็ก ม.๖ จำนวน ๒๙ คน ที่จบแล้ว ก็สมัครใจ อยู่ต่อไป คิดว่าแม้คน จะมาเพิ่มในชุมชนศีรษะอโศก อีกสามสี่พันคน ก็ยังรับได้ ยินดีชวนเชิญ ให้ทุกคน เข้ามาอีก

สมณะเดินดิน ติกขวีโร สรุปสุดท้ายว่า รายงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทางโรงครัวบอกว่า ค่าอาหาร ที่รับบริจาคมา ๒ แสน ๘ หมื่นกว่าบาท แต่จ่ายไปเพียง ๑ แสน ๘ หมื่นกว่า คงเหลืออีก ๑ แสน ๘ พันกว่า เฉลี่ยแล้ว ค่าอาหาร เพียงคนละ ๑๐ บาทต่อวัน เท่านั้น ร้านค้าน้ำใจ ยอดขายทั้งหมด ๕ แสน ๘ หมื่นกว่า อาหารใส่บาตร ๑ หมื่นกว่า ฯลฯ ผู้บริการตัดผม จากช่างที่ช่วยบริการ ๑๐ คน ต้องรับบริการ ๘๖๐ คน นับว่าเป็นงาน ที่ประโยชน์สูง ประหยัดสุดจริงๆ

พวกเราน่าจะนำไปคิดทบทวนให้ดีว่า พ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เรารวมกันได้ดีแล้วหรือยัง? และ ถ้าต่อไป หากไม่มี พ่อท่านแล้ว เราจะอยู่ดีอย่างนี้ ได้อีกหรือไม่? พวกเราอย่าไปสะสม ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ แล้วนำมาเพ่งโทษ ถือสา หาทางทำกลับคืน กันและกัน อย่าให้กิเลส อัตตามานะ เติบโตขึ้น จนต้องประหัตประหารกัน ควรประสานกลุ่ม ร่วมมือ ร่วมใจกันให้ดี ดูแลอาริยทรัพย์ของตนๆ ให้เจริญขึ้น เพื่อจูงพาเข้าสู่ กระแสโลกุตระ ด้วยกันในที่สุด

เหล่ายุวชนกลุ่มหนูน้อยร้องเพลงอำลา ก่อนเลื่อนอาหาร เล่าถึงประวัติ การทำงานของพ่อท่าน ตั้งแต่วัดอโศการาม จนกระทั่ง ถูกจับพิพากษาคดี ฯลฯ ด้วยความพร้อมเพรียงแจ่มใส สื่อถึง พลังจิตใจที่บริสุทธิ์ อดทน กล้าหาญ มุ่งมั่น ต่อทิศทางที่ดีงาม น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ไม่มีงานเลี้ยงใด ไม่เลิกรา เหล่าอาริยชน ผู้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ ตามรอย พระยุคลบาทของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีพระโพธิสัตว์ นำพากลุ่มนี้ เป็นดัชนีบอกถึง ความเลื่อมใส ศรัทธาใน พระพุทธศาสนา ที่จะสืบทอด ความเป็นธรรมทายาท ที่ตนได้ ตนมี ต่อๆไป ยังคงกล่าวบอก, ชัก ชวน, แนะนำ ให้ผู้ที่ไม่เคยได้ฟัง ได้ฟัง ผู้ไม่เคยได้เห็น ได้เห็น ผู้ไม่เคยได้พบ ก็ได้พบ เพื่อผู้มีศีลดี แล้วที่ยังไม่ได้มา ให้มา และ ผู้ที่ได้มาแล้ว จงอยู่เป็นสุข เป็นสุขเถิด

อย่ามัวแต่ประมาทในชีวิตอันเล็กน้อยเหล่านี้เลย เพราะ "เวลา-วารีไม่เคยคอยใคร" เลือก-รีบเดินเสีย ก่อนความตายมาถึง ด้วย “อกุศล” ใด ยิ่งกว่า “ความประมาท” นั้นไม่มี ทุกวินาที ควรทำให้เป็นบุญ.

น้อมคารวะอย่างสูงในผู้มีธรรม, ถึงธรรมทุกๆท่าน

สิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๕ พาไปดู เล่าสู่ฟัง)