รายงานจากพุทธสถาน ราชธานีอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

หลังจากน้ำลดลง ชาวบ้านราชฯต่างเริ่มทำกสิกรรมใหม่ เพราะอยู่กับน้ำ นานหลายเดือน ปลูกอะไรไม่ได้ ทำให้อัดอั้น พอดินโผล่ จึงมีพลังปลูก มากกว่าปกติ ทั่วชุมชนที่ถูกน้ำท่วมโล่งเตียน ก็เขียวพรึบขึ้นรวดเร็วมาก

ยิ่งปัจจุบันมีการอบรมโครงการกู้วิกฤตชาติทั้งเดือน ผู้ที่มาอบรมได้สละ แรงกายแรงใจ ช่วยงานเพาะปลูกได้มาก และปีนี้ น้ำพัดพา อินทรียวัตถุ และ ทรายมาถมชายหาด มากกว่าทุกปี จึงได้พื้นที่ดีกว่าเดิม

โครงการเรือ มีการเร่งทำคานซ่อมเรือ เพื่อให้เสร็จ ก่อนจะถึงหน้าน้ำท่วม ก็ทำได้ก้าวหน้า และซ่อมแซมเรือใหญ่ด้วย

ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒ แปลง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่น่าใช้ประโยชน์มาก ที่แปลงหนึ่ง อยู่ฝั่งหมู่บ้านคำกลาง เป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง ที่อีกแปลงหนึ่ง เป็นป่ายางใหญ่ อยู่ตรงข้าม กับบริเวณสร้างคานเรือ แปลงนี้สิ่งแวดล้อม เหมาะที่จะใช้ สร้างโรงพยาบาล

เรื่องงานอบรม ครบ ๓๓ รุ่นในเดือนนี้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๗,๒๐๐ คน สำหรับหลักสูตร ที่ใช้อบรม ได้ปรับปรุง พัฒนาอยู่ ตลอดเวลา

ในเดือนนี้มีการอบรมรุ่นที่ ๒๘-๓๓ ดังต่อไปนี้
รุ่นที่ ๒๘ ชื่อรุ่น พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๘ ก.พ.-๑ มี.ค.๒๕๔๔ เป็นชาวบ้าน ๕๕ คน จาก อ.เรณู อ.ปลาปาก จ.นครพนม
รุ่นที่ ๒๙ ชื่อรุ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนปี ๒๐๐๑ วันที่ ๒-๕ มี.ค.๒๕๔๔ นักเรียน ร.ร.บ้านนา ตาลเหนือ และร.ร.เขมราฐพิทยาคม รวม ๑๓๘ คน
รุ่นที่ ๓๐ ชื่อรุ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนปี ๒๐๐๑ วันที่ ๖-๙ มี.ค.๒๕๔๔ นักเรียน ร.ร.บ้านบัว งาม จำนวน ๑๐๖ คน
รุ่นที่ ๓๑ ชื่อรุ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนปี ๒๐๐๑ วันที่ ๑๑-๑๔ มี.ค.๒๕๔๔ นักเรียน จาก ร.ร.เรณูนครวิทยา นุกูล จำนวน ๙๓ คน รวมทั้งผู้ปกครอง ๑๖ คน
รุ่นที่ ๓๒ ชื่อรุ่น พัฒนาคุณภาพการผลิตด้วยกิจกรรม ๕ ส. วันที่ ๑๔-๑๖ มี.ค.๒๕๔๔ อบรมชาวบ้าน ราชฯ ๑๕๗ คน
รุ่นที่ ๓๓ ชื่อรุ่น พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๖-๑๙ มี.ค.๒๕๔๔ เป็นนักเรียนบ้านนาเยีย จำนวน ๑๒๓ คน

ผู้มาเยี่ยมชม
ส.๓ นายสมนึก วงศ์ทะเล ประธานกลุ่มออมทรัพย์ลับแล พากลุ่มมาดูงาน
อ.๖ นายสุวิชญ์ มณีอินทร์ นักวิชาการป่าไม้ ๗ นำพาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขต จ. อุบลราชธานี มาศึกษาชุมชน
ศ.๙ คุณศรี วงศ์กระโซ่ จากบ้านนาขยัน ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ พากลุ่มมาดูงาน
จ.๑๒ นายอำนาจ ไพรเนา ประธานกรรมการบริหาร ต.บ้านดู อ.นาโพธิ์ .บุรีรัมย์ ได้นำหัวหน้าส่วน และ สมาชิก มาศึกษาดูงาน
พฤ.๑๕ นายวรวิทย์ โชคสิงค์ นำพาคณะทำงาน แผนแม่บทสุรินทร์ โซน ๑ มาศึกษาดูงาน
ส.๑๗ คุณสายสุนีย์ พอใจ จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พาคณะมา ศึกษาดูงาน
อ.๒๐ กลุ่มกรีนเวย์ส่งสมาชิก ๘ คน มาอยู่ศึกษา ๑๕ วัน
พ.๒๑ นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว พาคณะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป่าชุมชน มา ศึกษาดูงาน
ส.๒๔ นายศิวลี ประมูลละโก และคณะผู้นำหมู่บ้าน อบต. อนามัยตำบล อสม. จำนวน ๑๒๐ คน มา ศึกษาดูงาน
พ.๒๘ นายธีรปัญญา สบดี นำพาเยาวชนจาก อ.โขงเจียม ๕๓ คน มาศึกษาดูงาน
-นายอุทิศ บุญวงศ์ คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านดอนหมากมาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน

งานหลัก งานแก่น งานหัวใจ
งานสำคัญพิเศษที่บ้านราชฯในขณะนี้คือ
งานอบรมเพื่อสร้างคน

สมณะหินแก่น นมวังโส

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๑๐๐ รายงานจาก พุทธสถานราชธานีอโศก)