รายงานจากพุทธสถาน สันติอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

หนังสือพิมพ์สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ คือ แดด น้ำ ลม ฝน ซึ่งไม่เป็นไป ตามฤดูกาล กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง พวกเราชาว "บุญนิยม" (ยุคข้าวยากหมากแพง) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป เพื่อจะเป็นแบบอย่าง และ เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ตามเหตุปัจจัย เท่าที่ชาวเรา จะเกื้อกูลกันได้

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๔ พ่อท่านแสดงธรรมงานครบรอบ ๘ ปี มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ที่กรมประชาสัมพันธ์ กทม.
จ.๕ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปกิจนินมต์ที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.ลพบุรี
ศ.๙-อา.๑๑ จัดงานโครงการอบรมศีล ๘ ครั้งที่ ๒ ที่สันติอโศก
พ.๑๔ อารามิก ทางพุทธ สิ้นป่าโลกีย์ ขอเลื่อนฐานะเป็นปะชาย
ส.๑๗ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์ทำบุญบ้าน สมณะดินทอง นครวโร ที่ สะพานควาย กทม.
ส.๒๔ ประชุมกลุ่มธนบุรีอโศก สมณะ ๒ รูปไปร่วมประชุม
อา.๒๕ ดร.วิชัย รูปขำดี มาปรึกษากรณีการทำวิจัยการประพฤติปฏิบัติของชาวอโศก ตามวิถีบุญนิยม
จ.๒๖ สมณะเถระบน เดินทางไปประชุมที่ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
พ.๒๘ สมณะมหาเถระ เดินทางไปประชุมที่ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
พฤ.๒๙ พ่อท่านและปัจฉาสมณะ เดินทางไปราชธานีอโศก และเลยไปร่วมงานปลุก เสก-พระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๕ ที่ศีรษะอโศก
ศ.๓๐ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก

การศึกษา
ส.๓-อา.๔ สัมมนาครูพุทธธรรม ที่สวนสามวา กทม.
จ.๕ สัมมนาครู สส.สอ. ที่ ร.ร.สัมมาสิกขา
พ.๗ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ นิสิตวังชีวิต และนักเรียน สส.สอ. ไปร่วมทำกิจกรรมปลูกพืช ผัก ที่สวนสามวา กทม.
ส.๑๐ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ไปร่วมประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนพุทธธรรม ที่ จ.สระบุรี
พฤ.๑๕ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และนักเรียน สส.สอ. ไปร่วมงานพิธีรับกลดของนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๖ จากทุกๆโรงเรียน สัมมาสิกขา ของชาวอโศก โดยรับจากมือ พ่อท่าน ณ ปฐมอโศก
ศ.๑๖ พ่อท่านให้โอวาทนักเรียน สส.สอ. ก่อนปิดภาคเรียน
ส.๑๗-อา.๑๘ สมณะ สิกขมาตุ ไปร่วมประชุม สัมมนาพี่เลี้ยงกลุ่ม ศูนย์ค่ายยุวพุทธฯ ที่ สวนสามวา กทม.

เกิดแก่เจ็บตาย
พฤ.๘ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ไปร่วมงานเผาศพ คุณนิสัย สุขวราห์ โยมพ่อของ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ณ วัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ศ.๙ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร สณ.ถักบุญ ไปร่วมงานศพ จ.ส.ต.วันชนะ วงษ์กล้าหาญ ณ วัดวันยาวบน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
อ.๑๓-ส.๑๗ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ไปร่วมงานฟังสวดหน้าศพ โยมอาย้ง แซ่ตั้ง โยมแม่ของ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ณ วัดตรีทศเทพ กทม.
พ.๑๔ พ่อท่านแสดงธรรมหน้าศพ โยมอาย้ง แซ่ตั้ง ณ วัดตรีทศเทพ กทม.
พฤ.๑๕ สมณะ สิกขมาตุ ไปเยี่ยมโยมพ่อของ สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ และโยมล้อม พินิจโคกกรวด ที่ รพ.นครปฐม
จ.๑๙ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ไปร่วมงานเผาศพ โยมล้อม พินิจโคกกรวด ที่ปฐมอโศก
อา.๒๕ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมแม่ของคุณไม้ป่า กาญจนทัต ซึ่งเคยเป็นนักบวช ของชาวอโศก ณ วัดธรรมมงคล พระโขนง กทม.
จ.๒๖ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร สามเณร ถักบุญ พร้อมญาติธรรม ไปร่วมงานศพ คุณ สัมพันธ์ อังกาพย์ละออง ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

เพื่อความเจริญก้าวหน้า
-ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ ประชุมคนวัดชายและหญิง
-ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-ทุกวันพุธ ประชุม ปะชาย นาค สามเณร และพระอาคันตุกะ
-ทุกวันพุธ ประชุมบริษัทพลังบุญ จำกัด
-ทุกวันพุธเว้นพุธ ประชุมชมรมมังสวิรัติฯ
-ทุกวันพุธเว้นพุธ ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ จำกัด
-ทุกวันพุธประชุม บริษัทแด่ชีวิตจำกัด และพุธสุดท้ายประชุมคณะกรรมการบริษัท
-ทุกวันพฤหัสฯ ประชุมกลุ่มศิษย์เก่า สส.สอ.
-ทุกวันพฤหัสฯสัปดาห์ที่ ๒,๓ และสุดท้ายของเดือนประชุม กรัก-ปะ (ฝ่ายหญิง)
-ทุก ๑๕ ค่ำ และพุธสุดท้ายของเดือน ประชุมสิกขมาตุ
-ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ สมณะร่วมกันฟังพระปาติโมกข์
พฤ.๒๒ พ่อท่านประชุมพิเศษ บริษัท ขอบคุณ จำกัด
ส.๒๔ พ่อท่านประชุมสาธารณโภคี
อา.๒๕ ประชุม ๔ องค์กรของชาวอโศก
จ.๒๖ ประชุม ๕ พาณิชย์ของชาวอโศก

ข้อคิดเดือนนี้ ปมาโท ครหิโต สทา ความประมาท บัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ

เวลาและวารีมิได้มีจะคอยใคร
เรือเมล์และรถไฟต้องรีบไปตามเวลา
โอ้เอ้มัวอืดอาดมักจะพลาดปรารถนา
พลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไป

สมณะกล้าดี เตชพหุชโน

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๘๖ - ๘๘ รายงานจาก พุทธสถาน สันติอโศก )