รายงานจากพุทธสถาน ปฐมอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

หนังสือพิมพ์สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

ช่วงต้นเดือน รู้สึกฉ่ำเย็นกับพระพิรุณโปรยปราย ไม่นานกลายเป็นสายน้ำปกคลุมทั่ว เขตคามให้ชื่นฉ่ำเย็นชื่นใจ เป็นที่แปลกอยู่บ้าง เพราะเท่าที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีปรากฏ และเด่นอีกเรื่องมรณา (ความตาย) ซึ่งระยะเวลา ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ ปลายเดือน ก.พ.เป็น โยมพ่อ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ต่อมาไม่นาน โยมแม่ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ก็เสียชีวิต และอีก ๒-๓ วันต่อมาโยมล้อม ญาติธรรมเก่าแก่ ก็สิ้นชีพไปอีก เลยทำให้นึกถึง พุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า

"ดูกรท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ท่านทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด และมีบทกวี ใบไม้หลุด-ชีวิตร่วง ว่า ระบำไหวใบไม้แกว่ง ฤดูแล้งระลู่ลม ระหลุดร่วงเป็นช่วงชม ระทับถมจมพื้นดิน ชี้ให้เห็นสัจจะ ที่สุดละสละสิ้น สังขารร่วงโรยริน สรรพสิ่งสิ้นเป็นเช่นนี้

เหตุการณ์ทั่วไป
ประมาณทุ่มครึ่งมีการสวดหน้าศพโยมพ่อ นิสัย สุขวราห์ โดยสมณะรูปละประมาณ ๓๐ นาทีของแต่ละวัน และ ฌาปนกิจ ในวันที่ ๘ มี.ค.๔๔
ส.๓ คณะครูโรงเรียนวัดตโปทาราม จำนวน ๓๐ คน มาเยี่ยมกิจการของโรงเรียนสัมมา สิกขาปฐมอโศก เพื่อจะนำข้อคิด บางประการ ไปพัฒนาการเรียนการสอน
อา.๔,๑๑ สมณะ ๒ รูปไปอู่ทอง เพื่ออบรมให้ความรู้เด็กพุทธธรรม ไปเช้าเย็นกลับ คณะ อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม เทคโนโลยีราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาดูงาน ฝึกทำปุ๋ยหมัก จากขยะสด และ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
จ.๕ คุณ Rory Mackenzie จากประเทศ เยอรมัน มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ประทับใจทุก อย่างใน ชุมชนแห่งนี้
-คุณวิชัย โภคทวี และคณะ ๓ คน มาศึกษาชีวิตแบบพอเพียง
อ.๖ อปริหานิยธรรมของสมณะ -คณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินทร จ.ชลบุรี จำนวน ๔๙ คน มาศึกษากิจกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของชาวชุมชน
พฤ.๘ คณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบัน ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงาน ด้านสมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง ได้ประโยชน์ การพัฒนาด้านคุณธรรม พร้อมกันด้วย
ส.๑๐ นายเอี่ยม ทองดี และคณะสมัชชา จ.นครปฐม จำนวน ๙ คน พระภิกษุ ๑ รูป จากสถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม มาร่วมจัดเวที เสวนาสมัชชา ประจำเดือนมีนาคม ที่ปฐมอโศก
พ.๑๔ ทำวัตรเช้ารับพรจากสมณะ สิกขมาตุ รูปละ ๓ นาที และตักบาตร ฉันอาหาร เสร็จแยกย้ายกันกลับ แต่ละพุทธสถาน เฉพาะสส.ฐ. ผู้ที่จบม.๓ กับม.๖ ตกเย็นมีการ บายศรีสู่ขวัญ บรรยากาศ ปลื้มปีติยินดี จนน้ำตา ท่วมศาลา
พฤ.๑๕ มีพิธีมอบกลดให้นักเรียนสัมมาสิกขาที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพ่อท่าน และให้โอวาท
พฤ.๑๕ คุณพรชัย ศรันทนันท์ และคณะจำนวน ๕๐ คน จากกองอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ.นครนายก มาเยี่ยมชมงานด้านจัดการสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน
ส.๑๗ คุณศุภลักษณ์ มาตรเกียม จากกลุ่ม Global Quest Thailand พานักเรียน อเมริการะดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิต กิจกรรม และวัฒนธรรมไทย ของชาวชุมชน
อา.๑๘ ฌาปนกิจศพโยมล้อม พินิจโคกกรวดก่อนฉัน พ่อท่านแสดงธรรม บ่ายโมงเคลื่อน ย้ายศพสู่เมรุ ญาติโยม มาร่วมงาน ๔๐๐-๕๐๐ คน
อ.๒๐ คุณวิชัย โภคทวี คณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ พานักบวชจากหลายประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิป ปินส์ อินโดนีเซีย) และฆราวาสไทย จำนวน ๑๒ คน มาเยี่ยมชุมชน รู้สึกประทับใจวิถีการ ดำเนินชีวิต ของชาวพุทธ สิ่งแวดล้อม และอาหารมังสวิรัติ
อ.๒๐-พฤ.๒๒ สัมมนาครู พฤ.๒๒ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยเขต ๔ จ.ราชบุรี จำนวน ๑๔ คน มาศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย สุขอนามัย และ กสิกรรมพึ่งตนเอง
-เจ้าหน้าที่ ธกส.จำนวน ๗ คน มาเยี่ยมชมกิจกรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
พฤ.๒๒-อา.๒๕ อบรมกลุ่มเกษตร ๗ จังหวัดจากภาคตะวันตก (โดยการประสานงาน ของ SIF) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๗๘ คน โดยร่วมกิจกรรมทุกอย่าง ที่ปฐมอโศกจัด และพักค้าง ตลอดการอบรม บรรยากาศเรียบร้อย ราบรื่น ง่ายงาม
ส.๒๔-อา.๒๕-จ.๒๖ สมณะเริ่มทยอยไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

ข้อคิดก่อนจบ ประดับตนด้วยความดี มีราศีกว่าประดับเพชร

สมณะหินเพชร ธัมมธีโร

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๘๙ - ๙๑ รายงานากพุทธสถานปฐมอโศก)