รายงานจากพุทธสถาน ศีรษะอโศก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

หนังสือพิมพ์สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

ตั้งแต่ต้นเดือนได้มีการวางแผนงานเพื่อจัดงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๕ ซึ่ง จะจัดขึ้นในวันที่ ๑-๗ เม.ย.ที่ประชุมมีมติว่า ปีนี้มอบหมายให้นิสิตสัมมาสิกขาลัยวัง ชีวิตทุกๆคน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน ในครั้งนี้ โดยมีสมณะ คณะอา เป็นที่ปรึกษา

การเตรียมงานเป็นไปได้ด้วยดี มีการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนดูแลอย่างชัดเจนและลงตัว ด้านวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ได้ประสานงาน กลุ่มกสิกรรม ไร้สารพิษ ให้ปลูกพืชผัก เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีเครือข่าย อยู่หลายกลุ่ม การเพาะเห็ดฟาง นักเรียนชั้น ม.๓ เป็นผู้ผลิต ทำไว้ทั้งหมด ๑๑๑ แปลง

ในเขตที่พัก ได้กางเต๊นท์ไว้หลายแห่ง เพื่อหลบฝน ด้วยวิญญาณของความกระตือรือร้น วิญญาณ ของความรับผิดชอบ ทำให้เกิดพลังรวม การตระเตรียมงาน จึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หมายเหตุประจำวัน
พฤ.๑ สมณะ ๓ รูป รับกิจนิมนต์ประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ที่บ้านตระกาศ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ศ.๒-อา.๔ เข้าค่ายอบรมคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๒๙ ของกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ จำนวน ๗๐ คน มีเจ้าหน้าที่ จากธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์ จ.มุกดาหาร เข้าร่วมอบรมด้วย ๖ คน
ส.๓-จ.๕ นายพิทยาพล นาถธราดล ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เดินทางมาเยี่ยม ชุมชน และบรรยายพิเศษ ให้คณะผู้เข้าอบรม ฟังด้วย
-อาจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น พานัก ศึกษาต่างชาติ มาศึกษา ดูงาน ในชุมชน เพื่อเรียนรู้วิธีการ บริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๔ คนคือ นายงอเย็น อันฟง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฮานอย ประเทศเวียดนาม นายอูซอ เออลอซอ คณะชีววิทยา มหาวิทยาลัย ตองจี ประเทศพม่า นายบริม มาฮาเดอ มาริยา คณะเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยชิตวัน ประเทศเนปาล น.ส.ยูโกะ ชิมมิสุ คณะสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย โตโตริ ประเทศญี่ปุ่น
อา.๔ ก่อสร้างกุฏิสิกขมาตุ ๕ หลัง
จ.๕ สมณะ ๓ รูป ไปกิจนิมนต์ทำบุญที่บ้านญาติธรรม โยมประยงค์ พรหมประดิษฐ์ บ้าน โนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อ.๖ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นักเขียน คอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลก ใน นสพ.ไทยรัฐ มา บรรยายเรื่อง ภาวะของการสิ้นชาติ เป็นอย่างไร ณ ศาลาปลุกเสกฯ พุทธสถาน ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ
ศ.๙-อา.๑๑ เข้าค่ายอบรมคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓๐ ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ เกษ จำนวน ๕๘ คน เป็นนักเรียน ระดับประถม ๖ และ ม.๑
ศ.๙ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร คุณขวัญดิน สิงห์คำ คุณแก่นฟ้า แสนเมือง และคณะ เดินทางร่วมประชุม โครงการอภิจิต ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ส.๑๐ กลุ่มแม่บ้านจาก จ.สุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน เดินทางมาศึกษา ดูงานของชุมชน
อา.๑๑ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนน ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ของชุมชน
-โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง นำชาวบ้านจาก ต.สังข์เม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ เกษ จำนวน ๒๐๐ คน มาศึกษา วิถีชีวิตทั้งระบบ ของชาวชุมชน
อ.๑๓ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะดาวดิน ปฐวัตโต และนักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๖ จำนวน ๒๙ คน เดินทางไปร่วม พิธีรับกลด จากพ่อท่าน ในวันที่ ๑๕ มี.ค. ณ พุทธสถาน ปฐมอโศก จ.นครปฐม
ศ.๑๖ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๐ คน มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านสาธารณูปโภค ของชุมชน
ศ.๑๖-อา.๑๘ เข้าค่ายอบรมคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓๑ นักเรียนระดับมัธยมต้น จาก ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๕ คน
ส.๑๗ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน ด้านสาธารณูปโภค ของชุมชน
อา.๑๘ โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง นำชาวบ้าน จาก ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิต ของชาวชุมชนทั้งระบบ
-สมณะ ๓ รูป เดินทางไปกิจนิมนต์ทำบุญ ที่บ้านญาติธรรม อาจารย์บุญกอง อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม
อ.๑๙-พ.๒๑ นักศึกษานานาชาติจาก ม.อุบลฯ เดินทางมาพักค้าง ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน จำนวน ๘ คน คือ นายยอร์จ ดับเบิ้ล ซันไลน์เนอร์ คณะปรัชญา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นายอากิฟูมิ ซังยามิ คณะเกษตรกรรม มหาวิทยา ลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นายยิชิโร นางาชิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส.จุงโกะ โอกาวา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส.ฟูมิโกะ โฮนากา คณะเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส.ทาอีโกะ คูโรกิ คณะเกษตรกรรม มหาวิทยาลัย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส.ฮิเดโกะ อากิยามา คณะปรัชญา มหาวิทยาลัย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น.ส.โรส ทีมกอร์ คณะบริหารธุรกิจ ประเทศฮอลแลนด์
อ.๒๐ คณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตของ ชาวชุมชน -จัดงานสานใจสายใยพี่น้อง เพื่อแสดงความยินดี ที่นักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๖ ได้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศอบอุ่น และ สนุกสนานบนพื้นฐาน วัฒนธรรม
พ.๒๑ กลุ่มแม่บ้านจาก อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงานการผลิต แชมพู และ แปรรูปอาหาร
พฤ.๒๒ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒๐ คน เดินทางมาศึกษา วิถีชีวิตของชุมชน
-สมณะ ๔ รูป เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมณะ ระดับมัชฌิมะ ณ พุทธสถาน ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
ส.๒๔-จ.๒๖ เข้าค่ายอบรมคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓๒ จากคณะครูและชาวบ้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๕ คน
ส.๒๕ โครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง นำชาวบ้านจาก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๐ คน มาเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนทั้งระบบ
-สมาคมพัฒนาการแพทย์แผนไทย จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑๒ คน มาศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขชุมชน
-กลุ่มผู้นำชุมชนเข้มแข็งพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๒ คน มาเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
-กลุ่มแม่บ้านจาก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๙๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านแปรรูปอาหาร และสมุนไพร
จ.๒๖ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางมาช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ ที่อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
พ.๒๘ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร เดินทางไปร่วมประชุมสมณะ ระดับมหาเถระ ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
พฤ.๒๙ นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก เดินทางมาช่วย เตรียมงานปลุกเสกฯ
ศ.๓๐ นักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศก เดินทางมาช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ

ฝากสุดท้าย
ชาวอโศกยุคนี้มีความสัมผัสสัมพันธ์กับสังคมวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น พวกเราต้องขยันเอา ภาระ ขยันขวนขวาย ขยันอดทน ช่วยคิดช่วยทำ ร่วมทำร่วมคิด ช่วยกันรับรู้ปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยปัญญา มีความศรัทธา เคารพ เชื่อมั่น ซึ่งกันและกัน หมั่นพูดคุย ปรึกษาหารือ ปรับความเข้าใจกัน อย่างสม่ำเสมอ ลดความเป็นส่วนตัวลง ทุ่มโถมให้ ส่วนกลางให้มากยิ่งๆขึ้น ทบทวนสะสางกิเลสตนไป พร้อมๆกับการทำภารกิจที่เพิ่มขึ้น

เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ ย่อมเกิดมรรคเกิดผล บนเส้นทาง สัมมาอาริยมรรคมีองค์ ๘

สมณะดินธรรม สิทธิธัมโม

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๙๒ - ๙๔ รายงานจาก พุทธสถานศีรษะอโศก)