รายงานจากพุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

หนังสือพิมพ์สารอโศก
อันดับที่ 234 มีนาคม 2544

ช่วงต้นเดือนยังหนาวอยู่ กลางเดือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆฝน ทำให้ฝนตกลงมาส่ง ท้ายฤดูหนาว ฝนตกปรอยๆบ้าง แรงบ้าง ทำให้หุบเขาแพงค่าชุ่มชื้นไปทั่วหุบเขา ต้น ลิ้นจี่ เริ่มออกดอกพอดี ต้นบ๊วยออกผลมามากพอสมควร

พวกเราชาวดอยอโศก คนวัด ชาวชุมชน ขะมักเขม้นขวนขวายทำกิจการงานน้อยใหญ่ ได้แก่ งานกสิกรรมไร้สารพิษ โดยการลงมือปลูกพืชผัก ปรับปรุงดิน บริเวณใกล้ศาลาฉันในชุม ชน และยังมีงานฮอมแฮง (ร่วมแรง) ช่วยกันสร้าง โรงครัวกลาง ในชุมชน เริ่มขุดหลุมเสา เทปูนตั้งเสาขึ้น

ส่วนบริเวณเขตสมณะ ต้นมะขามป้อมหลายต้น ออกผลมากมาย อาจารย์เห็นคุณค่า ไม่อยากให้หล่นทิ้ง โดยเปล่าประโยชน์ จึงให้ญาติโยมคนวัด ช่วยเอาภาระ เก็บมาต้ม แล้วนำไปดองเกลือ บางส่วนนำมาปั่น เป็นน้ำมะขามป้อม เคี่ยวกับน้ำตาล เก็บรักษาไว้กินได้หลายวัน เป็นการถนอมอาหาร ทำได้หลายสิบกิโลกรัม และยังมีโครงการส่ง ชมร. เชียงใหม่ เพื่อจำหน่ายด้วย

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๓ สมณะ ๑๐ รูป ฆราวาส ๕ คน นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปร่วม งานทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี ของโยมจุง สุนาวัน ที่บ้านป่าไผ่ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จ.๕-พ.๗ สมณะ ๑๐ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ ร่วมงานอบรมโครงการ เปิดชีวิตใกล้ชิดแก่นธรรม ของนักศึกษา ชมรมส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ณ ชุม ชนเชียงรายอโศก
ส.๑๐ สมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไป กิจนิมนต์ทำบุญก่อนตายของ นายทา - นางแก้ว ทรงคำ ที่บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อา.๑๑,อ.๒๗ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
อ.๖,๑๓,๒๐ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษภูผาฟ้าน้ำ
พฤ.๑๕ สมณะ ๔ รูป เดินทางไปร่วมงานศพโยมแม่ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช นำโดย อาจารย์ ๒
ศ.๑๖-ส.๑๗ งานปิดภาคนักเรียนพุทธธรรม ลานนาอโศก ของกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ชื่องานว่า พุทธธรรมเด็กดีปี ๔๓ ณ ลานนาอโศก มีสมณะร่วมงาน ๖ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต
พฤ.๒๒-จ.๒๖ นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ๔ คน มวช.๔ คน คุรุ ๑ คน เดินทางมาภู ผาฯ เพื่อพักผ่อน ทัศนศึกษา และเรียนรู้เรื่องผักป่า
ส.๒๔ ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เป็นประธาน
-ประชุมกลุ่มลำปาง แพร่ น่านอโศก สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๒ เป็นประธาน
-เย็น ๑๘.๓๐ น. รายการเอื้อไออุ่น ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
อา.๒๕ สมณะ ๓ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ประชุมกลุ่มเชียงรายอโศก
ศ.๓๐ สมณะ ๘ รูป พระอาคันตุกะ ๓ รูป พร้อมด้วยญาติธรรม หลายสิบคน เดินทางไป ร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๕ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก โดยรถบัส ๒ คัน

ข้อสำนึก ฝึกตน
“การปรารภความเพียร เป็นภาระหน้าที่ของเรา ผู้ที่ชื่อว่านักปฏิบัติธรรมลูกพ่อ เพราะอโศกยุคนี้ เริ่มมีสีสัน เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน “

ทีมสมณะภูผาฯ

     

(สารอโศก อันดับ ๒๓๔ มีนาคม ๒๕๔๔ หน้า ๙๙ รายงานจาก พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ)