พระบรมราโชวาท

สารอโศก
อันดับ 241
ตุลาคม 2544


 

* การรู้จักรับผิด คือการยอมรับรู้ว่า
สิ่งที่ตนทำมีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหาย
และเสียหายไปเพราะเหตุใด
ข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตน
พร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจัง
เป็นทางที่ช่วยให้สามารถคิดหาวิธีปฏิบัติ
แก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่างๆ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้


(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๔๔)


พระบรมราโชวาท หนังสือสารอโศก อันดับที่ ๒๔๑ เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ หน้า ๑