พระบรมราโชวาท

กิจการใดๆ เราจะต้องมีความรู้
ความตั้งใจ ความเพียรที่จะทำ
ถ้าหากว่าทำในกิจการใดๆ ด้วยความดี
คือด้วยความสุจริต
กิจการนั้นก็มั่นคง
ถ้าทำด้วยความทุจริต
กิจการนั้นก็อาจจะก้าวหน้าไปชั่วขณะหนึ่ง
เสร็จแล้วก็ต้องล้มเหลวไปด้วยประการทั้งปวง
ฉะนั้นงานต่างๆของแต่ละคน และของส่วนรวม
ก็จะต้องประกอบด้วยความดี
ความตั้งใจดี ซึ่งหมายถึงความตั้งใจแน่วแน่
ประกอบด้วยวิชาการ
ประกอบด้วยความสุจริตตั้งใจ
และสำคัญที่ประกอบด้วยความเมตตา
กรุณาต่อผู้อื่น ไม่เบียดเบียน

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำงานในโลกนี้

(วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๔)

 


 

สารอโศก อันดับ ๒๔๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔