>สารอโศก.


นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงปีปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประดิษฐ์ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ข้าราชการต่างๆ ซึ่งแต่เดิมพระองค์พระราชทานผ่านเครื่องเทเล็กซ์ เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัย ซักถามผู้รู้เรื่องการประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ กระทั่งทรงศึกษา คิดค้น สร้างโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง

อาทิ ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทย ที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จนเป็นที่มา ในการทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส.ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่ออวยพรปีใหม่ แก่พสกนิกรชาวไทยทุกปี

อาทิ ส.ค.ส. ๒๕๓๑ ทรงอวยพรด้วยข้อความว่า
"วันหนึ่งไป วันหนึ่งมา ถ้าเป็นวันที่หนึ่ง เดือนก็มา ถ้าเป็นเดือนธันวา วันเดือนไป ปีใหม่ก็มา วันเดือนปีจะไปจะมา เขาก็สวัสดิ์ เขาก็ดี เราชอบสุขสวัสดีทุกวี่ทุกวัน ทุกเดือนทั้งขึ้นทั้งแรม เราคิดดีทำชอบตลอดปี ก็จะเหมือนวันเดือนปี จะไปจะมาเราก็สวัสดิ์ เราก็ดี ขอจงมีความสุขความเจริญ ส.ค.ส. ปี ๒๕๓๑"

ส.ค.ส. ๒๕๓๕ ข้อความ
"สวัสดีปีใหม่ แก้ปัญหาหายากไม่ ให้ตามสูตร พูดอะไรให้พูดง่าย ไม่พูดผิด คิดก่อนทำ ทำตรงจุด หยุดก่อนชน ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชทาน ส.ค.ส. มีข้อความว่า
"เรื่องขา มีหลายปัญหา : ถ้ามีขาย่อมมีปัญหาขัดกัน มียิ่งมากยิ่งขัดมาก

แต่ปรากฏว่าขัดขาเก่งที่สุดคือ ทวิบาท : ขัดทั้งคนอื่น ขัดทั้งตัวเอง (โดยเฉพาะยิ่งตอนพยายามยืนบนขาของตัวเอง)

การแก้ปัญหา เรื่องขา : ให้ใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้งขา ให้อยู่ในระเบียบ

ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"

(จาก คอลัมน์เคียงข่าว น.ส.พ.มติชน ฉบับอังคารที่ ๑ ม.ค. ๒๕๔๕)

(สารอโศก ฉบับ ๒๔๓ ธันวาคม ๒๕๔๔)