>สารอโศก.


ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

ปีใหม่ ๒๕๔๕ ผ่านเข้ามา เครือข่ายชาวอโศกทั้งมวลทั่วประเทศ จะได้บำเพ็ญบุญสร้าง บารมีโดยทั่วหน้า เพื่อมาต้อนรับช่วยอบรมพี่น้องของเรา คือ ลูกหนี้ธ.ก.ส. และ หน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยรัฐและเอกชน ญาติธรรมท่านใดยังไม่ได้สมัครมาช่วย ขอให้รีบแจ้ง ด่วน! เพื่อรวมน้ำใจให้เป็นหนึ่ง ทำที่พึ่งให้สังคม สร้างนาวาบุญนิยม เพื่อกอบกู้ มนุษยชน สมปณิธานของพระโพธิสัตว์ ใครเป็นลูกพ่อ ขอให้รีบกระโดดขึ้น รถไฟขบวนสุดท้าย ด่วน ! ระวัง ! จะตกรถ จะหาว่าไม่เตือน

กิจกรรมทั่วไปในเดือนนี้
ส.๑ สมณะกรรมกรกุสโล และสามเณรใต้ดาว เดินทางไปร่วมงาน "คืนสู่เหย้าโฮมพี่ รวมน้อง" ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น

จ.๓ นักเรียนสส.ฐ.และชาวปฐมอโศก จัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ ที่ร.ร.วัดท่าผา อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา

อ.๔ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ เรือโทกลั่นกรอง ปริกัมศีล เป็นประธานชุมชน มีรองประธาน ๔ ท่านดังนี้ ๑.นายทิวเมฆ ชาวหินฟ้า รองประธานฝ่าย สหกรณ์คนสร้างชาติ ๒.นายหินไฟ หมายยอดกลาง รองประธานฝ่ายการเมืองบุญนิยม ๓.คุรุจริงจัง ศิริผล รองประธาน ฝ่ายการศึกษาบุญนิยม ๔.น.ส.สีดิน ไชยธรรม รองประธานฝ่ายอบรม

พ.๕ จัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ ๕ แห่ง ๑.โรงบุญหน้าพุทธสถาน จัดร่วมกับคุณป้าสำลี ร้านหิ่งห้อย ทีมผู้ใหญ่ขอ อบต.และลูกบ้าน ๒.โรงบุญที่ร้านมังสวิรัตินครปฐม จ.นครปฐม ๓.โรงบุญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดร่วมกับกองทุนเพื่อสังคม SIF ๔.โรงบุญที่อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๕.โรงบุญที่ ร.ร. ต.ช.ด. ต.มะเซอย่อ จ.กาญจนบุรี

พฤ.๖-อา.๙ อบรมคุณภาพชีวิตเพื่อประชาธิปไตย ครั้งที่ ๑๐ สมาชิกเป็นคณะนักศึกษาปี ๓ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต จ.ปัตตานี จำนวน ๓๗ คน

อา.๙ นายปราโมทย์ รุ่งเรือง และคณะสมาชิกสหกรณ์ เครดิตยูเนียนแจ้ซ้อน จำกัด จ.ลำปาง จำนวน ๖๐ คน มาดูวิถีชีวิต ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

จ.๑๐-อ.๑๑ -คณะเยาวชนและครู จำนวน ๒๕ คน จากมูลนิธิดวงประทีป กทม. มาศึกษา ดูงานของชุมชน

อ.๑๑ -นร.สส.ฐ.ทีมช่างไฟฟ้า นำทีมโดย สมณะลือคม ธัมมกิตติโก เดินทางไปช่วย เตรียมงานปีใหม่ ที่บ้านราชฯ จ.อุบลฯ

ศ.๑๔ หมู่สมณะลงฟังสวดปาติโมกข์ที่โบสถ์

ส.๑๕ -นักศึกษาสถาบันราชภัฎเพชรบุรี จำนวน ๖๐ คน มาศึกษาดูงานของชุมชน

อา.๑๖ -สมาชิกจดหมายข่าวธรรมพฤกษ์ จำนวน ๓๐ คน มาดูงานด้านสมุนไพร และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

-นางจิรัชฌา เณรเทียน และครอบครัว จำนวน ๙ คน มาศึกษางานของชุมชน

-นางภรภัทร สุปินานนท์ ทั้งสามีและบุตร มาเยี่ยมชมชุมชน

จ.๑๗ สมณะและชาวปฐมอโศก ได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนา บวชสมณะและสามเณรที่ สันติอโศก

พฤ.๒๐ -เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อสังคม (SIF) และสมาชิกสื่อวิทยุชุมชน จำนวน ๓๐ คน มาขอใช้สถานที่ ประชุมเรื่องสื่อวิทยุชุมชน

อ.๒๕-พ.๒๖ คณะเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.ระยอง จำนวน ๑๐๐ คน มาพักค้าง ๑ คืน ดู งานปุ๋ย จุลินทรีย์ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว เห็ด

พฤ.๒๗ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานปีใหม่'๔๕ ที่บ้านราชฯ

สรุป พ่อท่านถามหมู่เรา หลังการประชุมชุมชนที่ผ่านมาว่า เกิดเป็นคน คุณจะเอาทรัพย์อะไรติดตัว เอาโลกียทรัพย์ อย่างที่คนเขาทำกันอยู่ หรือจะเอาอบายภูมิ ๔ เป็นทรัพย์ หรือจะเอา อริยทรัพย์ใส่ตน น่าสงสารพวกปุถุชน ผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลส ดุจภูเขา พวกเขาทำบาป อย่างเมามัน อย่างบ้าระห่ำ ตายแล้วต้องเข้าสู่อบายภูมิ ไม่รู้นานเท่าไหร่ กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพุทธแท้ๆ เขาก็ไป ตามทางของเขา สงสารก็สงสารเขา แต่เราก็ช่วยเขาไม่ได้ มันน่าเสียดายชีวิต

พวกเราที่มีโอกาส มาอยู่ร่วมศึกษา ปฏิบัติธรรมด้วยกัน จัดว่าเป็นผู้โชคดีมาก ก็อย่าให้เสียโอกาส อย่าทำตนเป็นโมฆบุรุษ บุคคลสูญเปล่า จากมรรคผลกันเลย

ขอให้เข้าถึงสัจธรรม มรรคผลชั้นสูงๆ โดยทั่วกัน เพื่อเป็นที่พึ่งต่อตนเอง และมวลมนุษยชาติอีกเป็นอันมาก

สมณะกรรมกร กุสโลเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

มนุษย์เราจะพัฒนาตนเองและหมู่กลุ่มให้เจริญขึ้นได้ จะต้องมีความคิดเห็นที่ถูกตรงว่า การเสียสละได้ เป็นบุญ ส่วนการเอาเปรียบนั้น เป็นบาป เป็นสิ่งที่จะต้องงดเว้น เมื่อรู้แล้ว ต้องพยายามฝึกฝน หัดงดเว้นให้จริง ส่วนสิ่งที่ควรกระทำ ก็จะต้องกระทำให้ยิ่งๆขึ้น ให้ได้จริงๆ กระทำอย่างจริงจัง เต็มสติกำลังทีเดียว

การตั้งโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นมา เพื่อเป็นการพิสูจน์ในศรัทธา ว่าพวกเราสามารถทำได้ เสียสละได้จริง ด้วยความเบิกบานแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความอบอุ่น มีมิตรไมตรีต่อกัน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง ที่พวกเรา จะได้มีโอกาส อนุเคราะห์โลก และสังคมต่อไป

เหตุการณ์รายวัน
ส.๑ -นักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย จำนวน ๑๐ คน มาดูงาน ชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก เน้นที่การเพาะเห็ด ปุ๋ยหมักชีวะภาพ และการกำจัดขยะ พักค้าง ๑ คืน สมณะเน้นแก่น พลานีโกให้การต้อนรับ

-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะดินทอง นครวโร ไปร่วมประชุมกลุ่มพิษณุอโศก ที่ร้านเจริญธรรม จ.พิษณุโลก

อา.๒ คณะครูและชาวชุมชน ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ กับสมณะและสิกขมาตุ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๕ ชาวชุมชน คณะครู นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต วิทยาเขตศาลีอโศก และนักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก ต่างแยกย้ายกัน ไปช่วยงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ซึ่งปีนี้จังหวัดนครสวรรค์จัด ๓ แห่งคือ ๑. ที่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ หน้าธนาคารกรุง ไทย ๒.ที่อ.ไพศาลี หน้าสมาคมพ่อค้าไพศาลี ๓.ที่อ.ชุมแสง บ้านคะมัง

พฤ.๖ สมณะการศึกษา คณะครูและชาวชุมชน ร่วมกันประชุมมีสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

ศ.๗ นักเรียนสัมมาสิกขา เริ่มเข้าเรียนในห้องเรียน หลังจากย้ายไปเรียนที่ทุ่งนาเสียนาน (เกี่ยวข้าว)

อา.๙ ครูสลักจิต เถาว์สุวรรณและนักเรียนสัมมาสิกขา ๒ คน เดินทางเข้าพุทธสถานสันติอโศก เพื่อเตรียมงานการศึกษาทางเลือก ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับพุทธสถานอื่นๆ

จ.๑๐-๑๑ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สิกขมาตุเทียนคำเพชร ครูและนักเรียนสัมมาสิกขา จำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าสันติฯ เพื่อร่วมงาน การสัมมนาเชิงวิชาการ การศึกษาทางเลือกที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

พฤ.๑๓ -ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บุญนิยมศาลีอโศก จำกัด สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา

อา.๑๖ -นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏ เพชรบูรณ์ และโทรทัศน์ช่อง ๗ รวม ๑๔ คน มาเยี่ยมชม ชุมชนพึ่งตนเองศาลีอโศก

จ.๑๗ -สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรมและนักเรียนสัมมาสิกขาจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าพุทธ สถานสันติอโศก เพื่อร่วมอนุโมทนา อุปสมบท สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม และสมณะฟ้าแสง ปภากโร และบรรพชาสามเณร ขาวดี สามเณรลึกเล็ก และสามเณรเมฆฟ้า

พ.๑๙ นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต วิทยาเขตศาลีอโศก ไปให้การอบรมชาวบ้าน ที่สนใจกสิกรรมไร้สารพิษ ที่บ้านลานหมาไน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

พ.๑๙-พฤ.๒๐ -ร้านใจฟ้าเปิดขายสินค้าในราคาเท่าทุน เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า

พฤ.๒๐ -นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เดินทางไปพุทธสถานราชธานีอโศก เพื่อร่วมเตรียมงาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕

-นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จำนวน ๒๐ คน ไปสวนกำแพงเพชร เพื่อถางหญ้ากันไฟ รอบบริเวณสวน และเก็บผลไม้ ไปร่วมงาน ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก

ส.๒๒ - ไปร่วมประชุมกลุ่ม ละโว้อโศก ที่ร้านอาหารบิ๊กเซียน

อา.ที่ ๒๓ -สมณะ ครูและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางไปพุทธสถานราชธานีอโศก เพื่อร่วมงาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์

-ญาติธรรมที่เหลืออยู่ เดินทางเข้าราชธานีอโศก เพื่อร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๕

ข้อคิดสุดท้าย สิ่งที่มนุษย์เราควรเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ชัดเจน คือ ตัวเราเองนั้นเป็นคนเช่นไร เมื่อรู้สึกตัวเองดีพอแล้ว จึงจะสามารถแก้ไข ข้อบกพร่องของตนเองได้

ส.เน้นแก่น พลานีโกประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔


แต่ละระลอกของลมหนาว จะหนาวเย็นปานใด มิใช่อุปสรรค สำหรับหัวใจที่ยังอบอุ่น ด้วยไฟธรรม ช่วงต้นเดือน พวกเรากระจายกำลัง ช่วยกันจัดโรงบุฯมังสวิรัติ ๗ แห่ง ใน จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานีและมหาสารคาม

หลายคนโต้รุ่ง เพื่อจัดเตรียมอาหาร และสถานที่ ช่วยกันแจกอาหารตลอดวัน และเก็บบุญ หลังเลิกงานอีก จนดึกดิ่น แต่ทุกคนก็ยินดี ที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการใช้บุญญาวุธ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ณ จุดเล็กๆอีกมุมหนึ่งของโลก เราภูมิใจที่สองมือของเรา ไม่ชุ่มไปด้วยเลือด ในการ ประหัตประหารสัตว์ เราปีติที่ได้รับเสียงขอบคุณ จากสัตว์ทุกตัวที่รอดชีวิต เราตั้งใจ...

จะเป็นคนเล็กๆเก็บความดี
ในทุกที่ทุกแห่งที่ทำได้
ทำดีเล็กดีน้อยอย่างเข้าใจ
จิตเต็มไวไม่เว้าแหว่งแกร่งด้วย"บุญ"

กิจกรรมภายใน
ส.๑ สมณะไปประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ บ้านไผ่หนองแคน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อา.๒-อ.๔ -กลุ่มกระจอกเทศและชาวชุมชน ไปร่วมกันจัดโรงบุญที่ร.ร.บ้านหมากหม้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม และเดินทางต่อ ไปจัดโรงบุญฯ ที่บ้านวังจาน จ.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สรุปงาน "การให้คือ การเพาะเมล็ดบุญ ให้กระจายไป ไม่สิ้นสุด"

อ.๔- ทีมนิสิตม.วช.สายสาธารณสุข และสัมมาสิกขา ม.๖ ร่วมจัดโรงบุญที่โรงพยาบาล กันทรลักษ์ งานนี้โรงพยาบาล งดทำอาหาร ให้ผู้ป่วย ๑ วัน เอาอาหารจากโรงบุฯทั้งหมด และเราบริการอาหารผู้ป่วย ถึงเตียงคนไข้ เป็นการฝึกภาคสนาม ของนิสิตสาย สาธารณสุขไปด้วย

พ.๕ -กลุ่มศรีสะเกษอโศกร่วมกับสัมมาสิกขา ม.๕ และกลุ่มนกกระจาบตัวน้อยๆ ร่วมกันจัดโรงบุญ ที่ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด มาเปิดงานแต่เช้า ให้ประชาชนรับแจกอาหารก่อน ช่วงสายมาอีกครั้ง เปิดงานเป็นพิธีการ และอยู่ร่วมรับประทาน อาหารอย่างเป็นกันเอง กับประชาชน เมื่อท่านกลับไปทำงาน มื้อกลางวันและมื้อเย็น ได้ให้คนเอาปิ่นโต มารับอาหารบุญ จากพวกเราอีก ยังมีพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสด ที่ร่วมเอาพืชผัก ผลไม้มาร่วมบุญด้วยมากมาย จนเหลือเฟือ นำมาแจกผู้เข้าอบรม ที่พุทธสถานต่ออีก สัจธรรมของการช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นการเพิ่มพูนน้ำใจ ไม่ให้เหือดแห้ง ไปจากหัวใจผู้คนจริงๆ

พ.-กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ร่วมกันจัดโรงบุญ ร้านกสิกรรมไร้สารพิษ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-ทีมร้านน้ำใจร่วมกับญาติธรรม จัดโรงบุญที่บ้านปลาข้าว อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

-ชาวชุมชนและสัมมาสิกขาบางส่วน ร่วมกับทางราชการ อบต. จัดโรงบุญที่ทำการ อบต.กันทรลักษ์ มีชาวบ้าน มาร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งสมณะ และพระในหมู่บ้าน เป็นการประสานสามัคคีกัน อีกรูปแบบหนึ่ง กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง

พฤ.๖ -สมณะ ๓ รูปและชาวชุมชน ไปกิจนิมนต์ทำบุญบ้าน "พ่อกรม" ญาติธรรมเก่าแก่ ที่ป่วยหนัก ที่บ้านหนองแสง ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ศ.๓ -ทีมนกกระจอกเทศ และสัมมาสิกขา ม.๒ รวมแรงร่วมใจไปเกี่ยวข้าว ที่นาสวนธรรมชาติ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กระจอกเทศผิวดิน ถูกงูเขียวหางไหม้กัด ต้องนอนค้างโรงพยาบาล ๑ คืน เจ้าตัวรีบหาย กลับมาลุยงาน กสิกรรมธรรมชาติต่อ เป็นที่ซาบซึ้งใจกลุ่ม กระจอกเทศยิ่งนัก

ส.๘-จ.๑๐ -สัมมาสิกขา มัธยมปลายทั้งหมด ๖๐ ชีวิต เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม "เคี่ยวเรา เพื่อเอามิตร" ฝึกเจโตเสริมให้ทันปัญญา เน้นกตัญญูกลเวที คุณธรรมของความเจริญรุ่งเรือง คือการสืบสานต่อ มิใช่การเสื่อมสลายไป สรุปงาน ทุกคนมีสติ รู้เร็ว-รู้ช้า สุขุม อ่อน โยนขึ้น ได้ทบทวนตนเอง รู้จักตนเอง และเห็นสิ่งที่จะพัฒนาตนเองต่อไป

อ.๑๑ -สมณะหินกลั่นนำสัมมาสิกขา ม.๓ เดินทางไปช่วยเตรียมพื้นที่ และกางเต็นท์ เตรียมงานปีใหม่ ที่บ้านราชฯ จ.อุบลราชธานี

พ.๑๒ -ประชุมบวร รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ช่วงนี้รวมพลังช่วยงานปีใหม่ เตรียมวัตถุดิบ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม อย่างละ ๑๐๐ กิโลกรัม เตรียมเพาะเห็ด เป็นต้น เตรียมทุนไว้เป็นกำไรอาริยะ และเตรียมกำลังพล ไว้ช่วยงานส่วนกลางเต็มที่

ส.๑๕-อา.๑๖ -กลุ่มนกกระจอกเทศเข้าค่าย ร.พ.ม.ภาค ๒ เร่งรัดพัฒนามรรคผล (ประโยชน์ตน) เพื่อเตรียมรับงานอบรมธ.ก.ส. (ประโยชน์ตน) ให้เป็นงานพัฒนา มวลมนุษยชาติ ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ค้างคืนที่นาซำเบ็ง ๓ คืน สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป เป็นประธาน

อา.๑๖-อ.๑๘ -สัมมาสิกขา ม.ต้นทั้งหมด ๘๐ ชีวิต เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม "เคี่ยวเรา เพื่อเอามิตร"

พ.๑๙ -กลุ่มนกกระจอกเทศเอื้อไออุ่น ปรับทิฐิ สมานอัตตา แบ่งงานรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม ณ ลานวิหารพระธาตุ สมณะและสิกขมาตุ เป็นประธาน

พฤ.๒๐-ศ.๒๑ -นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต แรลลี (Rally) จักรยานต่อต้านยาเสพติด จากศีรษะอโศก สู่ภูเขาพลาญหิน บ้านหนองอุดม ต.โนนอาว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สมณะ ๓ รูป เดินทางไปร่วมรายการสัมมนาภาคค่ำด้วย

ศ.๒๑ -ประชุมคุรุนกกระจาบ และคณะผู้ปกครองทุกคน สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน

ศ.๒๑-อา.๒๓ ทีมม.วช.เขตศีรษะอโศก เข้าค่ายรวมพี่รวมน้อง ม.วช.ทุกพุทธสถาน ณ บ้านราชฯ จ.อุบลราชธานี

ส.๒๒-อัง๒๕ -กลุ่มประถมศึกษานกกระจาบ จำนวน ๔๔ ชีวิต เข้าค่ายปฏิบัติธรรม "เคี่ยวเ ราเพื่อเอามิตร"

จ.๒๔ -สมณะ-สิกขมาตุ พร้อมสัมมาสิกขาทุกชั้น เดินทางไปบ้านราชฯ จ.อุบลราชธานี

อ.๒๕-พฤ.๒๗ -สัมมาสิกขาศีรษะอโศกทุกคน เข้าค่ายย.อศ. ร่วมกับสัมมาสิกขา ทุกพุทธสถาน และอยู่ร่วมงานปีใหม่ '๔๕ ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

งานอบรม
๒ ธ.ค. อบรมนักศึกษาครุศาสตร์ปี ๑ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๔๐ คน

๔.ธ.ค. โรงเรียนห้วยราษฎร์วิทยา จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๘๐ คน

พฤ๖-๘ ธ.ค. อบรมนักเรียนร.ร.เฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๐ หลักสูตร คนสร้างชาติ รุ่นที่ ๔๒

ศ.๗ ธ.ค. นักเรียนร.ร.บ้านโนนจิก อ.กันทรลักษ์ จำนวน ๓๐ คน ,ร.ร.ชุมแสงพิทยาคม อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๘๐ คน
-พระภิกษุและสามเณรจากวัดเมืองคง จ.ศรีสะเกษ ๖ รูป

ส.๑๕ ธ.ค.ชุมชนผู้นำแผนแม่บท ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน

พ.๑๙ ธ.ค. คณะแผนแม่บทและคณะทำงาน SIF จ.ลำปาง จำนวน ๖๐ คน

พฤ.๒๐ ธ.ค.กลุ่มแกนนำชาวบ้าน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๒ คน

อ.๒๓ ธ.ค. พระภิกษุและชาวบ้านจากอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕ คน (พระภิกษุ ๓ รูป)

พฤ.๒๗ ธ.ค. น.ร.และคณะครูจากร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๕๐ คน

ส่งท้ายปีเก่า
อุดมการณ์ของนักปฏิบัติธรรมคือ ผ่านชีวิตอย่างมีคุณค่า ผ่านกาลเวลาอย่างมีประโยชน์ งาน คือบุญ บุญคืองานสะสางจิต ทุกสิ่งคือสมมติให้เราฝึกปรมัตถ์ ลาภ-ยศ-สรรเสริญคือ อันตรายอันแสบเผ็ด เพราะฉะนั้น รากของเจโต ต้องหยั่งลงลึก เพื่อให้กิ่งก้าน ของปัญญา แผ่ขยายออกไปกว้างไกล เราจะต้องไม่ประมาท! เพราะแรงเหวี่ยงของโลกธรรม อาจทำให้จิตเสียศูนย์ได้ ยิ่งจะขึ้นสูง เสาเข็มของเจโต ยิ่งต้องปักลงลึก

เราจะฝึกดีด้วยเจโต ฝึกเก่งด้วยปัญญา ควบคู่กันไป เราจะขึ้นสูงด้วยความอ่อนน้อม ไปกว้างด้วยการขวนขวาย อย่างได้สัดส่วน อย่างสุดความสามารถ ด้วยโศลกธรรม ประจำใจว่า

"เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร ผลิตผลเผื่อคนอีกหลาย ขวยขวายงานแบบสานหมู่"

สิกขมาตุทองพรายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔
เดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะวันอาทิตย์ มีการทำวัตรพิเศษแบบบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องจาก พร้อมเพรียงกันได้มากที่สุด

ส่วนการก่อสร้างเรือนยาสมุนไพร จากทุนสำรองของโยมสุนัน (แสนหมั่น) ยังสร้างไม่เสร็จ โรงแปรรูปยังซ่อมแซมไม่แล้ว โรงครัวใหม่ พร้อมห้องน้ำ ยังสร้างค้างอยู่นิดหน่อย ลานโพธิ์และศาลาเขตสิกขมาตุ กำลังรอการก่อสร้าง กองทุนก็ร่อยหรอลงไป เทวดาที่จะมาช่วย ออกทุนหนุนเสริม ก็หายาก กิจกรรมก็ยังมีมาเรื่อยๆ

กิจกรรม
อา.๒ -คุณอำนวย (เอื้ออภัย) บ้านจนดี และญาติธรรม จัดโรงบุญที่บ้านสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง

-ประชุมมร.ส.(ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา)
-ทำวัตรเย็น ตรวจศีลรวม

จ.๓ ชาวชุมชนนำโดยกลุ่มบ้านจนดี จัดโรงบุญที่หมู่บ้านหนองแหน

อ.๔ นักเรียนและชาวชุมชน ไปจัดโรงบุญที่สระแจง (บ้านคุณยายเกิด) และที่ร้านมร.ส.

พ.๕ -นักเรียนและชาวชุมชนจัด โรงบุญที่ร.พ.มหาราช และศาลากลางๆ

-เย็นไปเดินร่วมเทิดพระเกียรติที่อบต. หนองบัวศาลา ตามที่เขาเชิญมา

พฤ.๖ ผู้เข้าอบรมบ้านนาข่า จ.อุดร จำนวน ๘๘ คน มาดูงานชุมชน

ศ.๗ -วันบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ทั้งหมดช่วยกันเผาหญ้า ทำทางกันไฟ

-คุณพลังศีลไปออกร้านผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่หน้าอ.เมือง ตามที่อบต.หนองบัวศาลาเชิญมา

ส.๘ นักเรียนและครูร.ร.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๒ คน มาฝึกทำ ขนมเทียน

-นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยา จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๕ คน มาดูงานในชุมชน นำโดยอ.สุเทพ

-สิกขมาตุนวลนิ่ม พร้อมด้วยคณะคุรุ และนักเรียนจำนวน ๑๕ คน ไปรวมงานมหกรรม การศึกษาทางเลือก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. วันที่ ๑๐-๑๑ ผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปจำหน่ายด้วย และมีสาธิตการทำตะกร้าและหมวก จากกล่องนมที่ใช้แล้ว

พ.๑๒-ศ.๑๘ -เจ้าหน้าที่บ้านนารีสวัสดิ์ จำนวน ๙ คน มาร่วมกิจกรรมเพื่อดูความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน และไปเกี่ยวข้าวที่โป่งแดง

ส.๑๕ -กลุ่มชุมชนแต่ละอำเภอในเขตนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อสังคม (SIF) มาประ ชุม ๒๕ คน

-นายอำเภอเมืองกับคณะ และเจ้าหน้าที่ ทีวีช่อง ๕ มาถ่ายทำผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชน

-๑๔.๐๐ น. ประชุมฝ่ายหญิงทุกฐานะ ที่บ้านชราภิบาล นำโดยสิกขมาตุพึงพร้อม สิกขมาตุนวลนิ่ม จัดสรรฐานะของแต่ละคนให้ชัดเจน

พฤ. ๒๐ -ชาวปฐมอโศก ๑๓๐ คน และสมณะ มาแวะรับประทานอาหาร แล้วเดินทางต่อไป บ้านราชฯ จ.อุบลฯ

ศ.๒๑ -ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ที่หน้าศาลากลาง ตามคำเชิญของนายอำเภอ เมืองฯ

อา.๒๓ สมณะแจ้งจริง อมโล สมณะมือมั่น บูรณกโร สิกขมาตุพึงพร้อม สิกขมาตุนวลนิ่ม คณะคุรุพร้อมด้วยนักเรียนทั้งหมด เดินทางไปบ้านราชฯ เพื่อร่วมเข้าค่าย ยอส. ซึ่งจัดในวันที่ ๒๔-๒๗ และอยู่ช่วยเตรียมงานปีใหม่

พฤ.๒๗ ชาวปฐมอโศกชุดที่ ๒ ประมาณ ๖๐ คน พร้อมด้วยสมณะและสิกขมาตุ แวะทานอาหาร แล้วไปร่วมงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ

ส.๒๙ -กลุ่มโรงงานผลิตขวดช่วยชาติ นำขนมปังจากคุณพุทธพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ ไปร่วมขาย เอากำไรอาริยะ ในงานปีใหม่

-กลุ่มทักษิณอโศก ประมาณ ๑๐ คน นำอาหารมา แวะรับประทาน แล้วไปร่วมงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ

ของฝาก สีมาอโศกกำลังทำตามโศลกที่ว่า
คี่ยวเราเพื่อเอามิตร ผลิตผลเผื่อคนอีกหลาย ขวนขวานงานแบบสานหมู่

สิกขมาตุนวลนิ่ม ชาวหินฟ้าประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

เดือนนี้ โรงเรียนสมณะนวกะได้เริ่มเปิดภาคเรียนปี ๒๕๔๕ ขึ้นแล้ว หลังจากปิดไปช่วงหลัง งานมหาปวาวณา

ชาวชุมชน คนวัด ได้ร่วมแรงกันเกี่ยวข้าว ปีนี้ได้ข้าว ๓๖๘ กระสอบ ซึ่งได้มากกว่าปีที่แล้ว และทำแปลงผักไร้สารพิษ เพื่อต้อนรับงานฤดูหนาวชาวภูผาฯ ในปลายเดือนมกราคมนี้

ส.๑ งานทำบุญบ้านโยมคำ ดยมปัน กันธิยะ มีสมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ที่บ้านถวาย ต.ขุนดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อา.๒ สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธานประชุม สรุปการดูแลเด็กอนุบาลประจำสัปดาห์

อ.๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย และสมณะส่วนหนึ่ง ช่วยกันล้างแท้งก์น้ำ ๘ แท้งก์ บริเวณที่พัก ฝ่ายชายในเขตวัด

พ.๕ สมณะบินบน ถิรจิตโต พร้อมสมณะทั้งหมด ๙ รูป บิณฑบาตในเมืองเชียงใหม่ และ รับนิมนต์ฉันภัตตาหารที่ ชมร.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาส จัดโรงบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พฤ.๖ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธานประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

ศ.๗ สมณะลานบุญ วชิโร ไปร่วมประชุมที่ลานนาอโศก เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม เกษตรของธ.ก.ส.

ส.๘ สมณะ ๙ รูป นำโดยสมณะบินบน ถิรจิตโต มาร่วมงานทำบุญเพื่อระลึกถึงโยมแก้ว ทรงคำ ที่ลานนาอโศก

อา.๙ -สมณะ ๘ รูป นำโดย สมณะบินบน ถิรจิตโต เดินทางเข้าสันติฯ

-คุณเมืองหิน คุณแผ่นผา คุณพัฒน์ธร คุณเกษม เดินทางเข้าปฐมอโศก เพื่ออบรมอินเทอร์เน็ตชาวอโศก

ศ.๑๔ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะลานบุญ วชิโร ร่วมรับรู้

ส.๑๕ -ประชุม ครช.(คณะรับใช้) กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน

-ฌาปนกิจศพแม่หลวงทัด พุทธสอน ที่สุสานบ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีสมณะ ๑๐ รูป นำโดย สมณะเก้าก้าว สรณีโย

อา.๑๖ ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เป็นประธาน

ส.๒๒ ประชุมกลุ่มลำปาง-แพร่-น่าน ที่จ.แพร่ บ้านของคุณอำนวย สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม เป็นประธาน

-สมณะลานบุญ วชิโร สมณะพอจริง สัจจาสโพ ร่วมงานศพพี่สาวของนายประทวน สุภาจิตร น.ร.สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ที่บ้านเหล่าก๋อง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อา.๒๓ ประชุมกลุ่มเชียงรายอโศก มีสมณะ ๒ รูป นำโดยสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ

พฤ.๒๗ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่หลวงอุ้ยไส ไชยศรี อายุ ๘๔ ปี ที่ สุสานบ้านขะจาว ต.ฟ้าฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ธรรมะส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ :-
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เพ่งโทษตน มิใช่ไปเพ่งโทษ ผู้อื่น ผู้ติดดีในตน เป็นคนไม่ได้นิพพาน

ทีมสมณะภูผาฟ้าน้ำประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวอโศกจัดงานใหญ่ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" พี่น้องแต่ละแห่ง ต่างก็มาร่วมรวมพลัง จัดเตรียมงานก่อน ท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น

เดือนนี้จึงสะพรั่งไปด้วยดอกบุญทุกหมายเลข บุญญาวุธหมายเลข ๑ อาหารมังสวิรัติ ชาวชุมชนจัดโรงบุญ ๑๑ แห่ง หมายเลข ๒ ตลาดอาริยะ มีญาติธรรมมารวมแรงรวมพลัง เสียสละมากกว่าทุกปี หมายเลข ๓ กสิกรรมไร้สารพิษ สวนแต่ละแห่ง ข้างบ้านชาวชุมชน เขียวขจีไปด้วยผัก นานาชนิด

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๓ ชาวชุมชนไปจัดโรงบุญมังสวิรัติ ที่อ.นาเยีย และที่บ้านคำกลาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

พ.๕ สมณะชาวชุมชนและนักเรียน ร่วมกับชาวธ.ก.ส. ร่วมกันจัดโรงบุญมังสวิรัติแบ่งเป็น ๙ แห่ง
๑.ที่บ้านเปี่ย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
๒.ที่บ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
๓.ที่บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
๔.ที่บ้านหินแห่หินเจริญ อ.สำโรง จ.อุบลฯ
๕.ที่บ้านคำเอ็นอ้า อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลฯ
๖.ที่บ้านหนองยาง อ.เมือง จ.อุบลฯ
๗.ที่บ้านนาสันทัด อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
๘.ที่ร้านบุญ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๙.ที่อุทยานบุญนิยม อ.เมือง อุบลฯ มีท่านผู้ว่าฯชัยสิทธิ์ โหตระกิจ มาเป็นเกียรติกล่าวเปิดงาน

ศ.๘ อ.สุภาศิริ คงยศ นำคณะอาจารย์ และนักเรียน ๑๐ คน มาฝึกสอนฟ้อนรำดนตรีโปงลาง ให้กับนักเรียน ส.สธ.

อา.๙ นักเรียนส.สธ. และเหล่าสมุนพระราม ไปแสดงโปงลาง งานบุญคูณลาน ที่ศูนย์วัฒนธรรมอุบลฯ จัดโดยกองทุนเพื่อสังคม

ศ.๑๕ นางอรวรรณ ณเวรัมย์ นำคณะส.ป.อ.เมืองอุบลฯ จำนวน ๖๐ คน แวะเยี่ยมศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชน

อา.๒๓ นายวิชิต สิงหา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน ๑๒๐ คน จากสถาบันราชฎัฏ จ.เลย แวะเยี่ยมดูงานศึกษา วิถีชีวิตชุมชน

พ.๒๖ -นายสุทธิ์ วงษใหญ่ นำเกษตรกรจำนวน ๓๐ คน จากอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ และวิถีชีวิต ชาวชุมชน

-นายสิทธิพงค์ ศีรหล้า ได้นำคณะอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จำนวน ๕ คน จากโอซามะ นิกิกาตะ เคอิเคชิ มาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตชาวชุมชน

ส.๒๒-จ.๒๔ งานเข้าค่ายสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต จำนวน ๙๙ คน

อ.๒๕-พฤ.๒๗ งานเข้าค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๕๒๗ คน

อา.๓๐ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายชัยสิทธิ์ โหตระกิจ กล่าวปิดงานปีใหม่ '๔๕ ตลาดอาริยะ ครั้ง ที่ ๒๓

จ.๓๑ รายการ แลไปข้างหน้ากับอนาคตของโลก โดยดร.นิติภูมิ นวรัตน์

ประชุมเพื่อความเจริญ
ส.๑ ประชุมชุมชน เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ

พ.๑๙ ประชุมชุมชนเตรียมงานปีใหม่'๔๕

กิจนิมนต์
ศ.๑๔ พ่อท่านเดินทางไปร่วมงานที่วัดสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ของฝากจากพระไตรปิฎก
ธรรมที่ทำให้ผาสุก ๕ ประการ
๑.ถึงพร้อมด้วยศีล ไม่ติเตียนผู้อื่นในอธิศีล
๒.เพ่งดูตนเอง ไม่เพ่งโทษคนอื่น
๓.ไม่มีชื่อเสียง ย่อมไม่สะดุ้งเพราะไม่มีชื่อเสียงนั้น
๔.ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน ๔
๕.กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ (จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๑๐๖)

สมณะแก่นเกล้า สารกโรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

เกษตรกรหรือชาวบ้านหลายจังหวัด ที่ได้ผ่านการอบรมรุ่น ๑ ตามโครงการของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่ได้ส่งเกษตรกรที่อบรมผ่านไปแล้ว ก็มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และยินดีด้วยว่า ชีวิตเขาดีขึ้น หลายคนยังคงเลิกอบายมุขได้อยู่

การอบรม
เดือนนี้เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ได้ส่งเกษตรกรเข้ามาอบรม ตามโครงการพักชำระหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" เป็นรุ่นที่ ๒ เป็นเกษตรกร จากจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๓ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.เข้าร่วมด้วยจำนวน ๑๐ คน

เหตุการณ์รายวัน
ส.๑ สมณะ ๓ รูป และฆราวาสจำนวน ๓๐ คน ทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ หาดหยงหลิง เพื่อนอนชมดาวกับชาวทักษิณ ได้ข้อคิดว่า จุดไฟสร้างสรรฉันพี่น้อง และ ขวั้นเกลียวให้เป็นหนึ่ง

อา.๒ -อาจารย์อาภรณ์ ภูมิพันนา เดินทางจากกทม. มาเข้าร่วมประชุม เตรียมการอบรม เกษตรกร รุ่นที่ ๒

จ.๓ ชาวชุมชนทักษิณอโศก เดินทางไปเกาะสมุย เพื่อส่งสมณะกระบี่บุญ มนาโป ไปพุทธสถานราชธานีอโศก

อ.๔ -กรมทหารราบที่ ๑๕ ต.ภูภา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน ๓๒ นาย มาช่วยล้อมรั้ว ลวดหนามในเขตบริเวณที่พักอาศัย

-สมณะจำนวน ๕ รูป ประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๕ ชุมชนทักษิณอโศก เครือข่ายบ้านน้ำผุด กลุ่มตลาดสีเขียว โรงเจประชาคมทับเที่ยง และเทศบาล ได้ร่วมจัดโรงบุญที่หน้าเทศบาล จังหวัดตรัง และทีวีช่อง ๗,๙ ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

พฤ.๖ ชาวชุมชนทักษิณอโศก ได้ประชุมเตรียมอบรม ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒

ศ.๗-ส.๘ สมณะ ๒ รูป นำโดยสมระดินดี สันตจิตโต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. จำนวน ๓ คน ออกเยี่ยมเยียน ติดตามผล หลังจากอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๑ ผ่านไป ผลคือ มีการเลิกอบายมุข และทำน้ำยาเอนกประสงค์ ไว้ใช้เอง

อา.๙ เกษตรกร อ.เขาไชยสน จ.พัทลุง รุ่น ๑ จำนวน ๓๐ คน ได้มาให้กำลังใจเกษตรกร รุ่นที่ ๒ ที่กำลังอบรม บรรยากาศทั่วไปอบอุ่น แบบฉันที่ฉันน้องดี

พฤ.๑๓ อบรมเกษตรกรรุ่น ๒ เสร็จสิ้นลง ภาคบ่าย ชาวชุมชนทักษิณอโศก ได้ร่วมประชุม สรุปงานอบรมรุ่นที่ ๒ และหาข้อบกพร่อง เพื่อจะได้อบรม รุ่นที่ ๓ ต่อไป แล้วเตรียมตัวที่ จะไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก

ศ.๑๔ สมณะ ๔ รูป ลงอุโบสถ สวดพระปาติโมกข์

ส.๑๕ ชาวชุมชนทักษิณอโศก และสมณะร่วมแรงกันล้อมรั้วลวดหนามเขตสมณะ

พฤ.๒๐ อ่านกฎระเบียบของชาวอโศก

พ.๒๖ ชาวชุมชนทักษิณอโศก ได้เดินทางไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก โดยทางรถไฟ

ข้อคิดก่อนจาก คนดี ทำความดีได้ง่าย แต่ทำความชั่วได้ยาก คนชั่ว ทำความดีได้ยาก แต่ทำความชั่วได้ง่าย

สมณะดงเย็น สีติภูโตประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๔

โลกนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และเสียงร้องได้ระคนกันไป เพราะมีทั้งคนสมหวัง และผิดหวัง โลกจึงกลายเป็นสนามรบ ของความดีใจ และเสียใจ สงครามได้เกิดขึ้นมายาวนาน พร้อมกับการเกิดของมนุษย์ คนส่วนใหญ่จึงกระหายในสงคราม โดยเฉพาะ สงครามภายในใจ มีใครบ้างไหม ที่จะเอาชนะมันได้ หรือคิดที่จะเอาชนะมันบ้าง นอกจากนักรบ แห่งกองทัพธรรมเท่านั้น ก็ยังพอมีความหวัง ที่จะได้ชัยชนะ กลับคืนมา

เหตุการณ์แต่ละวัน
ส.๑ สมณะกุสโลนำชาวปฐมอโศกมาแวะเยี่ยม จากนั้นไปร่วมงานของกลุ่ม แก่นอโศก

อา ๒. สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปร่วมงานของกลุ่มแก่นอโศก

จ.๓ ชาวหินผาจัดโรงบุญมังสวิรัติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่บ้านนาแก จ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

พ.๕ -กลุ่มชัยภูมิและชาวหินผาฯ ร่วมกันจัดโรงบุญ ที่ตลาด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

-สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะแก่นผา สารุปโป ไปประชุมกลุ่มแก่นอโศก

พฤ.๖ ประชุมสรุปงานโรงบุญและประชุมนักเรียน สส.ผ.

ศ.๗ สมณะกลางดินและสมณะแก่นผา ไปประชุมกลุ่มเลไลย์อโศก จ.เลย

ส.๘ จัดงานทำบุญลอมข้าวที่หินผาฯ "งานอิ่มอุ่นไอดินกลิ่นข้าว"จัดเป็นปีที่ ๔ มีสมณะ จากศาลีอโศก ๔ รูป ญาติธรรมกลุ่มต่างๆ และชาวบ้านนาแก มาร่วมงานด้วย

อา.๙ ประชุมกลุ่มชัยภูมิอโศก ที่หินผา สมณะกลางดิน เป็นประธาน

จ.๑๐ สมณะกลางดิน นำคุรุและเด็ก สส.ผ. ไปร่วมงานสัมนาการศึกษาทางเลือก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

อ.๑๑ สมณะกลางดิน โสรัจโจ นำคุรุและเด็กสส.ผ. ไปร่วมอบรมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ที่ปฐมอโศก

พ.๑๒ สมณะกุสโล และทีมงานจากปฐมอโศก นำป้ายโศลกธรรม มาติดให้ชาวหินผาฯ

ส.๑๕ สมณะกลางดิน นำชาวหินผาฯ ไปร่วมงานอบรมเข้าค่ายนักเรียน ที่เลไลย์อโศก จ.เลย

จ.๑๗ ญาติธรรมชาวหินผาฯ ไปร่วมอนุโมทนาบวชสมณะและสามเณรที่สันติอโศก

อ.๑๘ ประชุมตรวจศีลประจำสัปดาห์นักเรียนสส.ผ. สมณะแก่นฟ้า เป็นประธาน

ส.๒๒ สมณะกลางดิน นำนักเรียนสส.ผ.ไปร่วมเข้าค่าย ยอส.ที่ราชธานีอโศก

ศ.๒๘ ชาวหินผาฯ ไปร่วมงานตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

ข้อคิดสุดท้าย
โลกกำลังลุกเป็นไฟอยู่อย่างนี้ ยังมัวร่าเริงอะไรกันอยู่ ตนตกอยู่ในความมืด ยังไม่รีบหาแสงสว่างให้กับชีวิต

สมณะ แก่นผา สารุปโป

(สารอโศก อันดับ ๒๔๓ ธันวาคม ๒๕๔๔)