หน้าแรก >สารอโศก

รู้คุณตอบแทนคุณ
ความกตัญญูกตเวที
คือสภาพจิตที่รับรู้ความดี
และยินดีที่จะกระทำความดีโดยมั่นใจ

คนมีกตัญญู จึงไม่ลบล้างทำลายความดี
และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน
เพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้
ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเอง
เมื่อเต็มใจ
และจงใจ กระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความดีดังนี้
ก็ย่อมมีแต่ความเจริญ และรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความกตัญญูกตเวที
เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่ง สำหรับนักพัฒนา
และผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน

(๘ เมษายน ๒๕๒๖)

(สารอโศก อันดับ ๒๔๔ มกราคม ๒๕๔๕)