หน้าแรก >สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน

พุทธสถานสันติอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
๒๕๔๕ เป็นปีแห่งการสะสมบุญให้ตนเองของนักปฏิบัติธรรมชาวอโศก ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก แต่สำหรับชาวอโศกแล้ว กลับเป็นปีแห่งการเพิ่มความเพียร เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมให้มากขึ้น ด้วยการ รับอบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ตามนโยบายพักชำระหนี้ ๓ ปีของรัฐบาล ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิต เกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" โดยให้ชุมชนเครือข่ายชาวอโศก ๑๘ แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถานที่อบรม ซึ่งต้องอาศัยพลังรวม ของชาวชุมชน แต่ละชุมชน ช่วยกันรับภาระ ผลที่ได้รับ ย่อมหาค่า ประมาณมิได้ ทั้งมุมลึก มุมกว้าง ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประการสำคัญเป็นบททดสอบ นักปฏิบัติธรรม โดยตรง

เหตุการณ์รายวัน
พ.๒-พฤ.๓ สมณะ สิกขมาตุ นักเรียน สส.สอ.และ ชาวชุมชนสันติอโศก ทยอยเดินทาง กลับจากงานปีใหม่ อโศก' ๔๕ ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

พ.๙ งานพบปะสังสรรค์ เพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนวิทยาลัยเพาะช่าง ของพ่อท่าน ที่สันติอโศก

ศ.๑๑ สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ สมณะฟ้าแสง ปภากโร รับกิจนิมนต์ ทำบุญบ้านนายพันธ์ชนะ กันพงษ์ กทม.
ศ.๑๑-อา.๑๓ เข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ถือศีล ๕ ละอบายมุข

จ.๑๕ สมณะตรงมั่น อุชุจาโร และสมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปร่วมงานฉลองสังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ

ศ.๑๘-อา.๒๐ อบรมอุโบสถศีล (ถือศีล ๘)

ส.๑๙ พ่อท่านแสดงธรรม เปิดอาคารใหม่ บ.ฟ้าอภัย จำกัด และที่ทำการสำนักงานใหญ่ พรรคเพื่อฟ้าดิน
-ช่วงบ่ายประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อฟ้าดิน ณ ที่ทำการใหม่
-ฉลองรับขวัญบัณฑิต รุ่นที่ ๒๗ โดยกลุ่มรามบูชาธรรม


อ.๒๒ ญาติธรรมร่วมใจกันสนับสนุนเงินสมทบให้กองทัพธรรมมูลนิธิ เพื่อจัดหารถตู้ Mercedes Benz รุ่น Vito เพื่อใช้ในกิจการของกองทัพธรรมมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ในการ เผยแพร่ศาสนา และเพื่ออำนวย ความสะดวก ในการเดินทาง แก่ศาสนบุคคลผู้สูงวัย โดยเฉพาะท่านสมณะ อาทิ พ่อท่าน เพื่อประกอบ ศาสนกิจ ในต่างจังหวัด รถตู้คันนี้ชื่อว่า "เจ้ารามรักษ์"

พ.๒๓-พฤ.๒๔ พ่อท่าน สมณะ และญาติธรรม ทยอยเดินทางไปร่วมงาน "ปอยน้อย" ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ

ศ.๒๕ สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ไปกิจนิมนต์ เทศน์อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อา.๒๗ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปเทศน์อบรมลูกหนี้ธ.ก.ส. ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

พ.๓๐ ตรวจศีลรวมชาวชุมชนสันติอโศก (แนวใหม่) โดยให้แบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่ม สื่อออกมา เป็นรูปแบบ การแสดง บรรยากาศดี ได้ทั้งสาระ และความสัมพันธ์ ของชาวชุมชนทุกฐานะ

ประชุมเพื่อความเจริญ
ส.๕ ทำบุญหมู่บ้านและประชุมกลุ่มชลบุรี นำโดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

อา.๖ ประชุมเตรียมการขนเรือเที่ยวสุดท้าย ไปบ้านราชธานีอโศก จำนวน ๔ ลำ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย เป็นประธาน

อ.๘,๒๒,๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

ศ.๑๑ ประชุมกลุ่มศิษย์เก่าพึ่งตนเอง

จ.๑๔ ประชุมคนวัดชาย-หญิง

ส.๒๖ ประชุมกลุ่มจันทอโศก จ.จันทบุรี โดย สิกขมาตุมาบรรจบ สิกขมาตุบุญจริง

-ประชุมกลุ่มบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี นำโดยสมณะนึกนบ ฉันทโส

พฤ.๓๑ ไปร่วมประชุมชาวชุมชนสีมาอโศก โดยสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ที่จ.นครราชสีมา

การศึกษาบุญนิยม
อ.๘ คุรุสัมมาสิกขาสันติอโศก เข้าคอร์สมหัศจรรย์ รุ่น "เปิดล็อค" สมณะบินบน ถิรจิตโต ช่วยดูแล

อา.๖,๑๓,๒๐,๒๗ ประชุมคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

อ.๘,๒๙ ประชุมนักเรียนทีม ผรช.โรงเรียน

พ.๙,๓๐ ประชุมรวมนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

อา.๑๓ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ร่วมกับชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (นักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ และ ผู้ปกครอง นักเรียนพุทธธรรม) จัดงานวันเด็ก ที่สันติอโศก

วิปัสสนาจอแก้ว
เดือนนี้ฉายวีดิทัศน์จีนเรื่อง "หลั่งเลือดแผ่นดินเดือด" ซึ่งพ่อท่านตั้งชื่อใหม่ว่า "นี่ก็แค่ตระกูลสี่ แล้วตระกูล อโศกล่ะ!"

ข้อคิดสุดท้าย
เมื่อชาวอโศกได้รับการยอมรับจากสังคมมากเท่าไร เราก็ต้องพัฒนาตัวเอง ให้มากขึ้นเท่านั้น อโศกต้นนี้ จึงจะยืนหยัด อยู่ได้ อย่างมั่นคง เกิดเมล็ดพันธุ์ ที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมขยายพันธุ์ ปลูกได้ในทุกสถานที่

ปลูกอโศก โชคดีแก่ชีวิต
ปลูกความคิด คงอยู่คู่ศักดิ์ศรี
ปลูกความรัก ประจักษ์ไว้ในปฐพี
ปลูกความดี ได้ดั่งประสงค์ ตรงใจ
(บทกวีของคุณสมบัติ ตั้งก่อเกียรติ)

สมณะตรงมั่น อุชุจาโร


ปฐมอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕

งานปีใหม่ตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก ชาวชุมชนปฐมอโศก และนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก หยุดงาน หยุดเรียน ไปช่วยเตรียมงานและร่วมงานเต็มที่ เหมือนทุกๆปี ปฐมอโศกจึงมีคนเหลืออยู่น้อย จนดูเงียบสงบ วิเวกดีทีเดียว

เหตุการณ์ทั่วไป.
ส. ๕-พ.๙ คุรุน้อมเย็นพานักเรียนไปออกร้านขายของงานสหกรณ์แห่งชาติ ที่สวนอัมพร กทม.

อา.๖ นักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน ๔๐ คน มาศึกษา ดูงานวิถีชุมชน

อ.๘ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ นำชาวบ้านจาก ภาคอีสาน จำนวน ๔๐ คน มาดูงานชุมชนเข้มแข็ง

ส.๑๒ โรงเรียนสัมมาสิกขาจัดกิจกรรมวันเด็ก

อา.๑๓ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก

อา.๑๓-จ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

จ.๑๔-ศ.๑๘ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ข้าราชการกรมศุลกากร จำนวน ๒๗ คน

ศ.๑๘-อา.๒๐ น.ศ.มศว.ประสานมิตร มาศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิต จำนวน ๔๘ คน

ส.๑๙ น.ศ.วิทยาลัยอัสสัมชัญ กทม. จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาดูงานวิถีชุมชน

พ.๒๓-อา.๒๗ อบรมลูกหนี้ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑ โครงการ "สัจธรรมชีวิต" เป็นเกษตรกรใน อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน ๘๘ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๑๐ คน

พ.๓๐-อา.๓ อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒ โครงการ "สัจธรรมชีวิต" เป็นเกษตรกร ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน ๙๘ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นงานอบรม เป็นงานที่ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศกทุกคน ต้องออกมา จากภพ พบปะปฏิสันถาร กับเกษตรกร และ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เราต้องผนึก กำลัง ทั้งกายและใจ ให้แน่นเหนียว เพิ่มขึ้น เพื่อรับกับงาน ที่หนักเพิ่มมากขึ้น การทักทาย ไต่ถามทุกข์สุขกัน ด้วยความห่วงใย เอื้ออาทรกัน ต้องมีมากขึ้น

สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
ชีวิตของนักปฏิบัติธรรม ย่อมเกาะติดกับบุญกิริยาวัตถุ เพื่อพัฒนาตนให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้น
ไม่เพิ่มบุญเติมขวนขวายไยจะสูง
ไม่เพิ่มพูนอ่อนน้อมย่อมเสื่อมได้
เวยยาวัจจ์-อปจายนามัย
คือหัวใจเพิ่มฐานเพิ่มบารมี

กิจกรรมภายใน
พฤ.๓ ได้รับข่าวสมณะแก่นเกล้า สารกโร ถูกรถจักรยานยนต์ชน เท้าเคล็ดไปข้างหนึ่ง ขณะจาริกอยู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ส.๕ นิสิตม.วช. และนักเรียน สส.ษ.มัธยมปลาย เดินทางไปร่วมแสดงโปงลาง งานสหกรณ์ ปี ' ๔๕ ณ สวนอัมพร กทม.

ส.๕-อา.๖ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป ไปกิจนิมนต์งานศพ คุณพ่อเอี๊ยะฮุย แซ่อึ้ง จ.ตรัง

อ.๘ สมณะ ๓ รูป ไปกิจนิมนต์อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ส.๑๒ สมณะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์ทำบุญบ้านพ่อสิริ ชูเชื่อ บ้านทุ่งใหญ่ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์
-นักเรียนม.ต้น และกลุ่มกระจาบ (ประถมศึกษา) ไปร่วมจัดกิจกรรม การแสดงละคร และจัดโรงบุญ เนื่องใน วันเด็ก แห่งชาติ ที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-ชาวชุมชนทุกฐานะ ร่วมกับ ม.วช.และ สส.ษ ทุกชั้น รวมทั้งกระจิบ-กระจาบ (ประถมศึกษา) ร่วมงานวันเด็ก ภายใน ศาลาบุญถ่วม มีกิน-มีเล่น -มีจับฉลาก สนุกสนาน ผ่อนคลายอย่างมีสาระ งานนี้มีคณะอาจารย์ จากขอนแก่น มาร่วม บรรเลงเพลง สร้างสรรเพื่อชีวิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในด้านการดนตรี กับนักเรียน ด้วย

อา.๑๓-อ.๑๕ กลุ่มนกกระจอกเทศเข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" รวม ๓๓ ชีวิต แม้น้อยแต่รวมเป็นหนึ่ง เพื่อให้เข้าถึง สิ่งที่เหนือกว่า คำพูด คือการปฏิบัติ เหนือกว่าบัญญัติคือ สภาวธรรม เราจะขยันด้วยเจโต สามารถด้วยปัญญา เอาไปเสียสละให้เกิดบุญสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน

พ.๑๖-ศ.๑๘ กลุ่มสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต จำนวน ๔๘ ชีวิต ร่วมเข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" รวมพลัง หนุ่มสาว ที่แรงกล้า เหมือนแสงทิวากาล ทรงคุณค่าสาระ พร้อมบากบั่นด้วยเจโต และเบิกบาน คมชัด ด้วยปัญญา เราจะเดินหน้า บดอุปสรรคให้เป็นผุยผง เราคิด (ด้วยปัญญา) แล้วทำ (ด้วยเจโต) ย่อมสัมฤทธิ์ผล แน่นอน

อ.๒๒ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร นำนักเรียน ม.๖ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานปอยน้อย ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

ส.๒๖ ญาติธรรมลูกหลานแม่เสถียร บุญชู มาร่วมทำบุญ รำลึกครบรอบวันตาย ปีที่ ๖ ถือเป็นวันเช็งเม้ง พบญาติจากหลายถิ่น หลายที่หลายจังหวัด
-ชาวชุมชนทุกฐานะ ทุกคนร่วมฌาปนกิจศพคุณแม่เกิด ไทยสะท้าน ญาติธรรมเก่า และแก่มาก ของชาว ชุมชน เสียชีวิต ณ บ้านชราภิบาล ภายในชุมชน อายุรวม ๘๓ ปี ลูกหลานร่วมร้องเพลง "คนสร้างชาติ" ไว้อาลัย

พ.๓๐ เช้าประชุมบวร บ่าย สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายดวน พิทักษ์ อายุ ๑๑๐ ปี ที่วัดบ้านกระแชง ใกล้พุทธสถานศีรษะอโศก

กิจกรรมอบรมและดูงาน
จ.๗ พระภิกษุ ๕ รูป ฆราวาส ๑ จากวัดเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มาเยี่ยมชมดูงาน
-ชาวบ้านจาก อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาดูงาน

พ.๙ ร.ร.วัดอุบลวรรณา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน ๔๕ คน

ศ.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๗๐ คน

พ.๑๖ กลุ่มผู้นำสตรี นำโดยสาธารณสุขเขมราฐ จ.อุบลฯ จำนวน ๔๐ คน

พฤ.๑๗ ชาวบ้านจากอ.น้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๘๐ คน

ศ.๑๘ นักเรียนจากร.ร.บ้านหัวเรือ จ.อุบลฯ จำนวน ๑๒๐ คน

จ.๒๑ ผู้นำชุมชนแออัดมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๕๐ คน
-ประชาคมตำบลกระแชง จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ๒๐๐ คน

อ.๒๒ ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร จ.อุบลฯ จำนวน ๕๐ คน

พฤ.๒๔ คณะผู้สนใจจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๖ คน
-พระภิกษุจาก จ.ยโสธร จำนวน ๓ รูป

ส.๒๖ กลุ่มชาวบ้านศุภนิมิต จ.ขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน

จ.๒๘ ซิสเตอร์จากสิงคโปร์ ๒ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน จนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๔๕

อบรม
อา.๒๐-อ.๒๒ อบรม น.ศ.สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๔๕ คน นำโดยอาจารย์ ๒ ท่านคือ อาจารย์ ตะวัน เกียรติบุญญฤทธิ์ และ อาจารย์ลัดดา

พ.๒๓-อา.๒๗ อบรมพักชำระหนี้เกษตรกรจากจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๑ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. จำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จากกันทรารมย์ จำนวน ๒๐ คน รวม ๑๓๑ คน

พ.๓๐ม.ค.-อา.๓ก.พ. อบรมพักชำระหนี้เกษตรกรจาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๒๓ คน

ข้อคิดสะกิดธรรม
บัณฑิตย่อมฝึกตน ผู้ฝึกฝนอบรมตนอยู่เสมอ คือบัณฑิต ขณะอบรมเขา (ภายนอก) คือขณะของ การอบรมตน (ภายใน )ไปด้วย ภาวะที่เหนือกว่าเหตุผล คือมรรคผล มรรคผลให้กำเนิดสภาวธรรม ที่ไม่ต้องการคำตอบถูก-ผิด ไม่ต้องการ คำตัดสิน ไม่หวังผลตอบแทนสู่ตน ไม่รู้จักการสูญเสียใดๆ ปรารถนาเพียงสันติสุข และความสมานสามัคคี เป็นเอกีภาวะ เท่านั้น

สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕

เหตุการณ์รายวัน
พฤ.๓ วันธรรมชาติอโศก สมณะ ญาติธรรม คณะครูและนักเรียน สำรวจป่าและขึ้นเขาที่ อ.ทรัพย์สมบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ศ.๔ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะดินทอง นครวโร และนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไปดูงานวิทยุชุมชน ที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อา.๖,๑๓ สมณะ สิกขมาตุ คณะครูและชาวชุมชน ประชุมเพื่อเรียนรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงาน สมณะ เพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๙-อา.๑๓,พ.๑๖-อา.๒๐ อบรมลูกหนี้ธ.ก.ส. ที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะ ผองไท รตนปุญโญ สมณะดินทอง นครวโร พระอิ่มบุญ ขันติโก ไปช่วยเสริมกำลัง ในการอบรม ครั้งนี้ด้วย

ส.๑๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปประชุมกลุ่มลพบุรี ที่ร้านอาหารบิ๊กเซียน

อา.๒๐ สมณะ สิกขมาตุ คณะครูและชาวชุมชน ประชุมเพื่อเตรียมงาน อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. และนักเรียน จากร.ร. ปายพิทยาคม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อ.๒๒-อา.๒๗ อบรมนักเรียนโรงเรียน ปายพิทยาคม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๕ คน โดยใช้พี่เลี้ยง และพิธีกร จากนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศก

พ.๒๓ -อา.๒๗ อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๓๐ คน โดยใช้พี่เลี้ยงและพิธีกร จากญาติธรรม สรุป ทั้งสองงาน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ส.๒๖ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร และญาติธรรม ไปร่วมงานศพคุณบุญยิ่ง วงษ์เจริญ (บิดาของ คุณสมไทย วงษ์เจริญ ซึ่งเคยมาบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องขยะ ให้พวกเราฟัง ในงานพุทธาฯ) ที่วัด พระพุทธบาท เขารวก อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จ.๒๘ ประชุมสรุปงานอบรมนักเรียน ร.ร.ปายพิทยาคม และอบรมลูกหนี้ธ.ก.ส.

อ.๒๙ ประชุมตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขา สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๓๐ม.ค.-อา.๓ก.พ. อบรมลูกหนี้ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๕ จำนวน ๗๓ คน จาก จ.อุทัยธานี

ข้อคิดสุดท้าย
คนเราโง่มักจะมาก่อนฉลาดเสมอ ฉะนั้น ก่อนจะทำอะไรลงไป ควรพิจารณาให้รอบคอบ

พุทธสถานศาลีอโศกในขณะนี้ อยู่ในบรรยากาศของการเตรียมงานอบรม จึงต้องประชุม ทำความเข้าใจ กันก่อนเสมอ เพื่อความเรียบร้อยของงาน โดยเราได้น้ำใจ จากญาติธรรม นอกพุทธสถาน เข้ามาช่วย เสริมหนุนอีกไม่น้อย การทำงาน จึงพอเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เพราะ พวกเราเห็นประโยชน์ จากโศลกธรรม คำสอนของพ่อท่านที่ว่า "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร ผลิตผลเผื่อคนอีกหลาย ขวนขวายงานแบบสานหมู่"

สมณะเน้นแก่น พลานีโก


สีมาอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
แม้ร่างกายทุนรอนจะดูยากจน ผู้คนในสีมาอโศก ยังมีน้อยด้อยกำลัง แต่ทุกอย่างกลับดู มีชีวิตชีวา ดุจต้นไม้ ยามหน้าแล้ง ทุรกันดาร ได้รับหยาดน้ำแรก ของห่าฝน สิ่งดีหลายอย่าง เริ่มหลั่งไหลเข้ามา ให้ได้ชม การอบรม คนของแผ่นดิน ดำเนินมาถึงรุ่นที่ ๖ แล้ว ขบวนการกลุ่มเริ่มขยับ เคลื่อนขบวนไปได้ อย่างพองาม.

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พ.๒ สมณะ สิกขมาตุ และญาติโยมส่วนใหญ่ เดินทางกลับจากงานปีใหม่ ที่บ้านราชฯ

-ชาวพลังบุญ ๗ คน แวะค้าง ๑ คืน หลังรับประทานอาหาร ในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้ว จึงเดินทางไปวังน้ำเขียว

พฤ.๓ ประชุมสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน-สรุปงานปีใหม่

ศ.๔ ประชุมคุรุและเตรียมงานรับเกษตรกรธ.ก.ส. ที่จะมารับการอบรม
-สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก ไปงานศพ พ่อคุณเม้ง ที่ จ.ตรัง
-คุณพลังศีลและคุณนาน้อม นำนักเรียน ม.๓ และม.ปลาย ไปออกร้านสหกรณ์ ที่สวนอัมพร กทม.
-สมณะมือมั่นไปประชุมที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

ส.๕ สมณะนานุ่ม กัสโก และชาวชุมชน นำนักเรียนไปขนอ้อย-หญ้าคา-ไม้ ที่อ.คง
-สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน สมณะฝนธรรม พุทธกุโล สิกขมาตุนวลนิ่ม ไปเยี่ยมโยมพ่อครูตุ่ง ที่อ.ประทาย พร้อมนำนักเรียน ซึ่งเป็นหลานไปด้วย
-สมณะฝนธรรม ไปดินหนองแดนเหนือ สมทบกับสมณะมือมั่น แล้วเลยไปงานศพ ญาติคุณกอใจ ที่อุดรฯ

อา.๖ สมณะสร้างไท ไปเยี่ยมโยมยายที่บ้านบึง

จ.๗ คุณทองอินทร์ และคุณด่วนดี นำนักเรียนไปขนปุ๋ยและฟาง จากบ้านโคกเอาไปโป่งแดง
-สมณะกรรมกร กุสโล นำชาวปฐมอโศกแวะรับประทานอาหาร (ได้แสดงธรรมก่อนฉัน) แล้วไป จ. ขอนแก่น

อ.๘ ญาติธรรมจากศรีสงคราม จำนวน ๖ คน มาดูงานสาธิตทำสบู่เหลว
-กลุ่มบ้านระเสียงและบ้านชาติ ต.คำป้า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน ๓๐ คน มาดูการทำแชมพู

พ.๙ ระยะนี้ทางโป่งแดง ปลูกผัก มีโยมเสียน โยมคำ คุณสร้างศีล คุณสงัด (พอควร) ไปดูแล

พฤ.๑๐ สมณะมือมั่น สิกขมาตุนวลนิ่ม คุรุและนักเรียนบางคน ไปดูนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา

อา.๑๓ กิจกรรมวันเด็ก มีเด็กจากหนองแหนและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งผู้ใหญ่ และญาติธรรม นำอาหาร และ ของขวัญ มาร่วมงานด้วย ถือโอกาสจัดงาน กินข้าวหินไปด้วยเลย

จ.๑๔ สมณะแก่นเมือง ไปดินหนองแดนเหนือ งานอบรมฯ ธ.ก.ส.

พ.๑๖ คุณส่องฟ้านำนักเรียน ๒ คน ไปร่วมอบรมสหกรณ์จังหวัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ โคราช
-สมณะสร้างไท สมณะนานุ่ม พระอาคันตุกะ บุญ และญาติโยม ไปร่วมงานฉลองสังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ

พฤ.๑๗ สมณะชาติดิน ชัญโญ จากบ้านราชฯแวะฉันอาหาร แล้วไปเยี่ยมโยมแม่ ที่โป่งแดง

ส.๑๙ สมณะพอแล้วและคณะกรรมการ สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ไปประชุมที่บจ.ฟ้าอภัย
-สมณะมือมั่น สมณะนานุ่ม ไปประชุมกลุ่มบุรีรัมย์


จ.๒๑-อ.๒๒ นำอาหารไปส่งทีมงาน ที่นำเรือไปบ้านราชฯ ณ ด่านขุนทด

พ.๒๓-อา.๒๗ ลูกหนี้ธ.ก.ส.จาก อ.เมือง จ.นครราชสีมา เข้าอบรม ๑๒๔ คน แล้วกลับไปก่อน เหลือ ๘๖ คน (โดยประมาณ) มีรองผู้จัดการสาขาฯ มาจุดประกายฝัน และผู้จัดการใหญ่ พิทยาพล นาถธราดล มาพูดคุย ส่งท้าย ก่อนกลับ

อา.๒๗ กลุ่มจักรยานแรลลี่ ประมาณ ๑๐๐ คน จากค่ายสุรนารี แวะมากราบคารวะท่านสมณะ และ ชมฐานงาน

จ.๒๘ สมณะพอแล้ว สมณะสร้างไท สมณะนานุ่ม ไปดูที่นาโยมห่วง ที่อ.คง ซึ่งจะให้ ชาวชุมชน ไปทำ

อ.๒๙ สมณะมือมั่น คุณทองอินทร์ คุณพิชัย นำนักเรียนฐานกสิกรรม ไปเอารำ และขนผักตบ ที่โป่งแดง
ทุกวันอาทิตย์ ที่ไม่มีการอบรม จะทำวัตรแบบบวร ให้ชาวชุมชน ได้มีโอกาสพูด และผลัดกัน เป็นผู้ ดำเนิน รายการ เล่าเหตุการณ์ และสารทุกข์ สุกดิบสู่กันฟัง

ก่อนจากลาในเดือนนี้ ขอฝากวจีจากใจ คือ
"ใจนั่นแหละ สำคัญ เมื่อปรับที่ใจ อะไรก็เปลี่ยนหมด"
มองโลกในแง่ดี มีตนเป็นที่พึ่ง
ทำจริงให้ทันถึง ซาบซึ้งความสงบเย็น
ดีจริงจึงหมั่นทำ ด้วยทำจึงมีผลให้เห็น
แม้ยากตรากตรำรำเค็ญ จำเป็นต้องพรากต้องเพียร

สิกขมาตุพึงพร้อม นาวาบุญนิยม


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
เดือนนี้พวกเราชาวภูผาฟ้าน้ำ ปลาบปลื้มยินดีกันทั่วหน้า ที่ได้ต้อนรับพ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ และ ญาติธรรม ที่มาจากต่างถิ่น จากทั่วทุกสารทิศ ที่มาเยือน เพื่อร่วมงานฉลองหนาว ซึ่งพ่อท่าน ได้กำหนด หมาย ให้งานนี้ เป็นงานประจำปี ของชาวอโศกอีกงานหนึ่ง จะจัดอยู่ในช่วง ระหว่างปลายเดือน มกราคม ของทุกปี โดยพ่อท่านได้ให้ชื่อว่า "งานฉลองหนาว และธรรมชาติอโศก" ในช่วงงาน ผู้ที่มาร่วม ก็ได้สัมผัส กับความหนาว ทั่วหน้ากัน ต่ำสุด ๑๑ องศา งานนี้เป็นงานสบายๆ แบบพี่ๆน้องๆ ชาวบ้านหัวเลา แม่เลา และใกล้เคียง ก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆด้วย เช่น ลงแข่งขันกีฬาอาริยะ ผ่าฟืน เก็บผักป่า เป็นต้น เป็นการ ได้สัมพันธ์ กับชุมชนใกล้เคียง เป็นอย่างดี

เหตุการณ์ต่างๆ
.ส.๑๒ ญาติธรรมชาวภูผาฯ ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ที่ชุมชนภูผาฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
-ประชุมชุมชนภูผาฯ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เป็นประธาน ณ ศาลา เสียงธรรม
-ประชุมครช.(คณะรับใช้) กลุ่มภูผาฯ ณ ศาลาซาวปี๋ ที่ภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๓ รูป

อา.๑๓ ประชุมคณะกรรมการคกร.(เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย สาขา ๖ จ.เชียงใหม่)ที่ภูผาฟ้าน้ำ
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เป็นประธาน ณ ศาลา ซาวปี๋
-สมณะ ๖ รูป ฟังสวดพระปาติโมกข์

อ.๑๕,๒๒,๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๒๓ สมณะ ๕ รูป นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร เดินทางไปรับพ่อท่าน และร่วมฉลอง ทำบุญศาลา หลังใหม่ ที่ชุมชน เชียงรายอโศก

ศ.๒๕ พ่อท่าน ปัจฉาฯ สมณะและญาติธรรม เดินทางมาถึงภูผาฯ เพื่อร่วมงานฤดูหนาว ชาวภูผาฟ้าน้ำ

-โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ชั้นม.๖ จำนวน ๑๖ คน นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร มาฝึกอบรม สร้างขบวน การกลุ่ม ที่ภูผาฯ

ส.๒๖ สมณะจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ รับกิจนิมนต์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ชุมชน เชียงรายอโศก นำโดย สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม

อา.๒๗ พ่อท่าน ปัจฉาฯ สมณะ รวม ๑๒ รูป เดินทางลงจากภูผาฯ แวะเยี่ยมญาติธรรมป่วย โยม กองแก้ว บัวชุ่ม ที่บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-ครู และนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จำนวน ๑๓ คน มาเยี่ยมชมที่ภูผาฟ้าน้ำ

จ.๒๘ พ่อท่าน ปัจฉาฯ และสมณะ รวม ๙ รูป เดินทางไปเยี่ยมญาติธรรมป่วย โยมสิงห์ธร คำเรืองฤทธิ์ ที่ร.พ. แม็คคอมิค และเดินทางต่อ ไปเยี่ยมโยมพลัง สืบพงศ์สังข์ ที่ร.พ.แม็คเคน จ.เชียงใหม่

-พ่อท่านเดินทางไปตรวจดวงตา ที่คลินิกหมอ นิมิต อิทธิพันธุ์กุล ในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นสมณะ ๘ รูป พร้อมกับ ญาติธรรม ได้เดินทาง ไปส่งพ่อท่าน และปัจฉาฯ ที่สนามบินเชียงใหม่

-หมู่สมณะภูผาฯ ลงปาติโมกข์ ที่ศาลาบรรพชน

ข้อคิดส่งท้าย
"แม้เรามิได้เกิดเป็นดอกซากุระ ก็จงอย่ารังเกียจที่เกิดเป็นแค่ดอกหญ้า เพียงแต่ขอให้เรา เป็นดอกหญ้า ที่งดงามที่สุด ไม่ได้เป็นภูเขาฟูจี ภูเขาอื่นนี้ใช่ไร้คุณค่า ไม่ได้เป็นอาทิตย์ทิวา จงเป็นดาราในยามราตรี

จะเป็นอะไรก็ตาม จงเป็นเสียอย่างหนึ่ง และพึงพอใจ ในสิ่งที่เราได้เป็น เป็นอะไรไม่ใช่ปัญหา สำคัญที่ว่า จงเป็นอย่างดี เป็นให้ดีที่สุด เป็นให้ดีที่สุด"

ทีมงานสมณะภูผาฯ


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ในอดีตแทบทุกแห่ง จะจัดงานฉลองปีใหม่ ด้วยความเมา เฮฮาปาร์ตี้ บางทีก็เอะอะ เอ็ดตะโร จนเดือดร้อน คนใกล้เคียง แต่เดี๋ยวนี้ หมู่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว กลับสงบร่มเย็น เพราะวิถีชีวิต ได้เปลี่ยนแปลง ไปในทางดีขึ้น บางแห่ง กลายเป็นตัวอย่าง เป็นสถานที่ดูงาน ชาวบ้านหลายคน ไปเป็น วิทยากร แนะนำความรู้ ที่ได้รับการอบรม ไปจากชาวอโศก

สำหรับงานตลาดอาริยะปีใหม่อโศก'๔๕ ก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ลงตัวกว่าเดิมมาก เพราะได้รับ ความร่วมแรง ร่วมใจอย่างดี จากพี่ๆน้องๆ พุทธสถาน และเครือข่ายญาติธรรม โดยเฉพาะ นิสิต สัมมาสิกขาลัย วังชีวิต ทุ่มเทรับผิดชอบเต็มที่

การอบรม
เดือนนี้ธ.ก.ส.ได้ส่งเกษตรกรที่เข้าโครงการ พักชำระหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล มาให้อบรมตามหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" ๒ รุ่นคือ

-รุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๓-๒๗ เป็นเกษตรกรจาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จำนวน ๖๓ คน อ.สำโรง และ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

-รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๓๐-๓ ก.พ. เป็นเกษตรกรจาก อ.คำชะอี และอ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒๓ คน และ อ.สำโรง จ.อุบลฯ จำนวน ๒๕ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๑๑ คน

มีนักเรียนมาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เยาวชนคนสร้างชาติ" รุ่นที่ ๑๔ วันที่ ๑๑-๑๕ โรงเรียน เลิงนกทา ชั้นม.๑ - ม.๕ จำนวน ๑๓๒ คน ครู ๑๐ คน

สำหรับการติดตาม ประเมินผล เกษตรกร ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มีดังนี้

พ.๒๓ สมณะ ๓ รูปและทีมพี่เลี้ยง ๗ คน ไปที่บ้านคำเอนอ้า อ.ตระการพืชผล ครั้งนี้มีงาน เปิดร้านค้า ผลิตภัณฑ์ "ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน" และมีการเสวนา โดยมีนักข่าว ไอทีวี มาถ่ายทำด้วย

พฤ.๓๑ สมณะ ๓ รูปไปที่ บ้านหินแห่ หินเจริญ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ จากสำนัก งบประมาณ ติดตามไปดูด้วย

นอกจากนี้ได้ออกไปช่วยงาน เครือข่ายดังนี้

ศ.๔-อา.๖ สมณะ ๒ รูปไปช่วยงานอบรมหลักสูตร "คุณธรรม-กสิกรรมไร้สารพิษ -เศรษฐกิจพอเพียง" ณ สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พ.๙-จ.๑๓ และ อ.๑๕-ศ.๑๙ สมณะ ๒ รูปไปช่วยงานอบรม หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" (๒ รุ่น) ณ สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พ.๒๓-อา.๒๗ สมณะ ๒ รูปไปช่วยงานอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" ณ ศรีสงครามอโศก จ.นครพนม

การศึกษาดูงาน
จ.๗ พระครูสารกิจโกศลนำพระนิสิต ๙๐ รูปจากวิทยาเขตอุบลฯ วัดมหาวนาราม มาศึกษา วิถีชีวิต และ กสิกรรม ในชุมชน
-คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านกลางนา ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จำนวน ๒๐ คน มาดู การพัฒนา แบบพึ่งตนเอง

อ.๘ คณะกลุ่มแม่บ้าน ต.คำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๖๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชน
-ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จำนวน ๕๐ คน มาดู วิถีชีวิต ชาวชุมชน
-ทีมงานวิจัยการสร้างกระบวนการเข้มแข็งของชุมชน จากกองวิชาการ ธ.ก.ส.จำนวน ๘ คน มาเก็บข้อมูล เพื่อเป็น ต้นแบบ การพัฒนายั่งยืนต่อไป

ศ.๑๑-อา.๑๓ รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๗ คน มาดูกิจกรรม ที่ทำในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

จ.๑๔ เครือข่ายกองทุนเพื่อสังคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ นำสมาชิก ๓๓ คน มาดูงาน เกี่ยวกับการ ดำรงชีวิต แบบพอเพียง
-ทีมงาน ศอช. ต.บุ่งหวาย จำนวน ๖ คน มาดูการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

พฤ.๑๗ เครือข่ายกองทุนเพื่อสังคม กิ่งอำเภอน้ำขุ่น นำสมาชิก ๖๐ คน มาดูงานเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต แบบพอเพียง

ส.๑๙ คณะครูและนักเรียนร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๖๐ คน มาเยี่ยมชม ชุมชน

จ.๒๑ นายสมหมาย แสงเนตร นำคณะ จำนวน ๖๓ คน จากบ้านนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม มาดูงาน

พ.๒๓ กองทุนเพื่อสังคมจังหวัดอุบลฯ นำชาวบ้าน แกนนำ ประมาณ ๒๐๐ คน จากจังหวัด ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี มาประชุม เตรียมความพร้อม ในการตั้งศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน

ศ.๒๕ คณะครูและผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร จำนวน ๗๐ คน มาดูงาน

ศ.๒๕-ส.๒๖ ผศ.ยิ่งยง เรืองทอง นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ อุบลราชธานี จำนวนรวม ๑๒๐ คน มาดูงาน และฟังการบรรยาย ลักษณะชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อประกอบในวิชา ชุมชนศึกษา

จ.๒๘ อ.อุดม ศรีเชียงสา ได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายเรื่อง "ประสบการณ์ การใช้สารชีวภาพ ในระบบ การเกษตร"

อ.๒๙ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ ขอใช้สถานที่สัมมนา และดูงานการใช้ สารชีวภาพ ในการผลิตพืชผัก

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๒ วันธรรมชาติอโศก ช่วงเช้ามีการเวียนธรรม ก่อนฉันเป็นรายการเอื้อไออุ่น ค่ำ มีการแสดงบนเวที เพื่อผ่อนคลาย หลังจากเสร็จงานปีใหม่

อ.๑๕ สมณะ ๒ รูป และญาติธรรมไปร่วมฌาปนกิจศพโยมกลม ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

ส.๑๙ สมณะ ๒ รูป รับนิมนต์ไปฉันอาหาร ที่บ้านงานศพโยมอุบล แสงศรี คุณแม่ของ คุณนงลักษณ์ (มรณะ ๑๖ ม.ค.)

พ.๒๓ สมณะ ๒ รูปและญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมอุบล ที่วัดปทุมาลัย

ส.๒๖ สมณะ ๒ รูป และญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณศิริ จำปี พ่อคุณแรงผา ที่วัดศรีแสงทอง
-ชาวชุมชนไปร่วมฌาปนกิจศพ โยมเกิด ที่ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

การก่อสร้าง
อ.๘-จ.๒๑ ปูกระเบื้องดินเผาชั้นล่าง เฮือนศูนย์

อ.๘ เริ่มงานขุดลอกบุ่ง ด้านหลังเฮือนศูนย์

ข้อคิดก่อนจบ
ทุกวันนี้กิจกรรมเรามีมาก ได้รับคำยกย่องก็มาก ถ้าเรารู้สึกว่าเราดีแล้ว จะเป็นจุดอ่อน (แม้จะดีจริงๆด้วย) เพราะจะทำให้ประมาท ความประมาท ก็เป็นทางไปสู่ความตาย ดังนั้น แม้งานอบรม จะทำให้พวกเรา ได้ประโยชน์ ได้ฝึกหัด แต่ธรรมะที่เทศน์นั้น มักจะเป็นเรื่องพื้นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับ คนใหม่มากกว่า ทางสมณะ และสิกขมาตุ จึงเอื้อเฟื้อ ให้พิเศษแก่พวกเราอีก โดยจัดเสริม ให้มีการเรียนพระธรรมกัน ในตอนค่ำ บางคนไม่เคยเห็น ไปทำวัตรเช้า ก็ยังนิยมมาฟังช่วงนี้

คณะกรรมการชุมชน ก็ประชุมกัน ทุกสัปดาห์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง หรือ แก้ไขได้รวดเร็วขึ้น

อย่างนี้ ... ผู้มีศีล ที่ยังไม่มา น่าจะมาได้แล้ว ส่วนผู้ที่มาอยู่แล้ว ก็จะอยู่อบอุ่นสบาย เช่นนี้แล

สมณะดินไท ธานิโย


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
เริ่มรับศักราช ๒๕๔๕ ใหม่ๆ ทักษิณอโศกมีคนเข้าออก มากขึ้นกว่าเดือนที่แล้ว มีการเตรียมการ อบรม เกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต ยิ่งแลดูคึกคักมากขึ้นจริงๆ

ศ.๔ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล สมณะร่มเมือง ยุทธวโร ได้เดินทาง มาจาก ศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานศพ พ่อของคุณฮกเม้ง แซ่อึ้ง ที่สุสานแต้จิ๋ว ชาวชุมชน และญาติธรรม จังหวัดใกล้ เคียง ได้เดินทาง ไปร่วมงานครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

ส.๕,จ.๑๔ ประชุมคนวัด ชาวชุมชน

พฤ.๑๑ สมณะสู้ซื่อ หสิโต ได้ประสานงานกับอาจารย์รณชัย ที่วิทยาลัยเทคนิค เพื่อทำโครงหลังคาเหล็ก สำหรับ เป็นที่พัก เกษตรกร ที่มาอบรม

อา.๑๓,จ.๒๘ หมู่สมณะลงอุโบสถ และ อปริหานิยธรรม

จ.๑๔ คุณกิจจา หนูนิ่ม และคุณสนธิพงษ์ สนธมิโน ได้มาแจ้งข่าว ให้ชาวชุมชนทราบ เรื่อง ของการอบรม รุ่นต่อไป

-ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ๔ นาย ได้มานิมนต์ สมณะ ๒ รูป ไปแสดงธรรมในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๕

อ.๑๕ สมณะดินดี สมณะกล้าดี ไปกิจนิมนต์ ที่บ้านคุณสนธิพงษ์ สนธมิโน จ.นครศรีธรรมราช

พ.๑๖ นายเกริกฤทธิ์ กาฬสุวรรณ จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ประจำภาคใต้ จ.สงขลา ได้มาแจ้งข่าวการอบรมรุ่นที่ ๓ เป็นชาว จ.กระบี่

พฤ.๑๗ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเขาพนม จ.กระบี่ เข้ามาประสานงาน การอบรม รุ่นที่ ๓

อา.๒๐ ประชุมกลุ่มพัทลุง ตรัง พังงา กระบี่ สงขลา ปัตตานี ชุมพร นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓

อ.๒๒ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะสู้ซื่อ หสิโต ไปกิจนิมนต์ ที่วัดอุดมวราราม ต.เขาชัยสน อ.เมือง จ.ตรัง

พ.๒๓-อา.๒๗ อบรมเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต มีชาวมุสลิมอีก ๑๔ คน มาร่วมอบรมด้วย

ศ.๒๕ คณะครูจากโรงเรียนวัดบ้านนา จ.พัทลุง ได้นำเด็กนักเรียน จำนวน ๑๘๐ คน มาศึกษา การทำจุลินทรีย์

จ.๒๘ นายสุริยนต์ เกียรติกุล หัวหน้าเลขานุการ ผู้ว่าฯ จ.ตรัง เยี่ยมชมสถานที่ และประเมินผลการอบรม ผู้ที่เข้าอบรม รุ่นที่ ๓
-สมณะสู้ซื่อ หสิโต และคณะ ได้ไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่เข้าอบรม ที่บ้านใสขุดหิน

พฤ.๓๑ อ่านกฎระเบียบของชาวอโศกสู่กันฟัง

ก่อนจบ
เสียสละ เป็นบุญ เห็นแก่ตัว เป็นบาป

สมณะดงเย็น สีติภูโต


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
โลกนี้คือสงครามแห่งการแย่งชิง เอาเปรียบกัน เกิดมาต่อเนื่องยาวนาน เพราะความหลงผิดของคน หลงว่า เกิดมาเพื่อเอา ยิ่งได้เปรียบยิ่งดีใจ ถือเป็นความเก่ง ความสามารถของผู้นั้น และเรียกมันว่ากำไร แต่ยังมีคน อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้มารู้ความจริงว่า การเสียสละต่างหาก คือกำไรแท้ของชีวิต ยิ่งให้ได้ เสียสละ ด้วยความ เต็มใจ สมัครใจยิ่ง คือรายได้ ของชีวิตที่แท้จริง พวกเขาจึงกล้า ทิ้งตำแหน่ง หน้าที่การงาน ที่มีเปรียบ ในสังคม มาเป็นคนติดดิน ทำอยู่ทำกิน อย่างคนโบราณ มาทำงาน โดยไม่รับค่าจ้างตอบแทน นอกจาก อาศัยกินอยู่ ใช้สอยเท่าที่จำเป็น ต่อชีวิตเท่านั้น

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๑ ไปร่วมงานตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก

พฤ.๓ ประชุมสรุปงานตลาดอาริยะ

จ.๗ ซื้อที่ดินเพิ่มหน้าสังฆสถาน ๑๓ ไร่ ๒ งาน

อ.๘ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปร่วมงานอบรมคนของแผ่นดิน ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น

ศ.๑๑ นักเรียนสส.ผ.ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่บ้านนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ส.๑๒ จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชาวชุมชน

จ.๑๔ ประชุมเตรียมต้อนรับพ่อท่าน และเตรียมงานอบรม คนของแผ่นดิน รุ่นที่ ๓

พ.๑๖ -เช้า พ่อท่านมาถึง ได้เปิดป้ายสังฆสถาน และแสดงธรรมก่อนฉัน
- ผู้ว่าจ.ชัยภูมิ เปิดงานอบรม คนของแผ่นดิน
- เย็น จัดกิจกรรมเอื้อไออุ่นมีพ่อท่านเป็นประธาน

พฤ.๑๗ ทำวัตรเช้า พ่อท่านแสดงธรรมให้กับ ผู้มาเข้าอบรมและร่วมงาน

อา.๒๐ สมณะ ๒ รูป เดินทางไปประเมินผล ที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

อ.๒๒ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรม ร่วมไปประเมินผล ที่ อ.คอนสาร จากนั้นเดินทางไปร่วมอบรม คนของแผ่นดิน ที่เลไลย์อโศก จ.เลย

พฤ.๒๔ ประชุมเด็กสส.ผ.

ศ.๒๕ ประชุมเตรียมงานอบรมคนของแผ่นดิน จาก อ.หนองบัวระเหว

พ.๓๐ ประชุมสรุปงานอบรมคนของแผ่นดิน
- ทีมสมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะโสรัจโจ ไปร่วมงานอบรมคนของแผ่นดิน ที่เลไลย์อโศก จ.เลย


ข้อคิดก่อนจาก
เมื่อเราอยู่ตามสบาย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบาก อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง (เทวทหสูตรจากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๑๕)

สมณะแก่นผา สารุปโป

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๔มกราคม ๒๕๔๕)