หน้าแรก >สารอโศก

สรุปรายงานการประชุม
องค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ จำนวน ๑๒๖ ราย

-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.) และสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอ.ฐ.) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เริ่มเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และเข้าฐานของนักเรียน เริ่มภาคเรียนภาคเช้า และเข้าประจำฐานงาน ในเวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น.

-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) อาจารย์จากสถาบันราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก มาขอข้อมูล ด้านการศึกษา เพื่อนำเสนอหัวข้อ ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เรื่องการศึกษาบุญนิยม ที่สอดคล้อง กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๒

-ได้รับหนังสือจากมูลนิธิปกรณ์ อังศุสิงห์ เชิญประชุมวิชาการในวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕ และ ได้รับผล การคัดเลือก นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔

-ได้รับหนังสือจากศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอบคุณมูลนิธิ ที่ให้นักศึกษา ของสถาบัน ทำกิจกรรมในองค์กร ของมูลนิธิ

-ศาลากิจถั่ว ดำเนินการผลิตแล้ว เพียงพอ แก่การบริโภคภายในชุมชน

-ชุมชนปฐมอโศกมีผู้มาเยี่ยมชมหลายคณะ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเกษตรกร พักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน

-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕

-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการ เดือนมกราคม ๒๕๔๕ จำนวน ๙๖ ราย

-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.)

-ศาลากิจถั่ว อยู่ระหว่างการติดตั้งสายไฟฟ้า

-มูลนิธิฯให้ความร่วมมือกับสำนักงานประปา เขตลาดพร้าว และกองควบคุมน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน และการไหลของน้ำเค็ม เข้าสู่ชั้น น้ำบาดาล และ มอบหมายให้ น.ส.บุสดี เผ่าพงษ์ กรรมการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน พร้อมควบคุม ดูแล การใช้น้ำ

-เปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนรถ โตโยต้า จากเดิม ๙พ-๘๐๔๖ กทม. เป็นหมายเลขทะเบียน ๙๔-๔๓๒๖ กทม.

-ได้รับหนังสือ สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมเล่มที่ ๒๕ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๔ จากกรม ส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน

-แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานกรรมการ
๒. นายวัลลภ เทพไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ
๓. นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ กรรมการ
๔. นายวีระเดช กุลวัฒน์ กรรมการ
๕. พันตรีหญิงรับขวัญ กาญจนอัตถ์ กรรมการ
๖. น.ส.น้อมนบ ปัฐยาวัต กรรมการ
๗. พันโทหญิงสุวิไล วงศ์ธีระสุต กรรมการ
๘. นางเปล่งศรี สุขเกษม กรรมการ
๙. ท.ญ.สีใบตอง บุญประดับ กรรมการ
๑๐. น.ส.เบญจวรรณ เจริญวงษ์ กรรมการ
๑๑. น.ส.หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม กรรมการ
๑๒. นางฟ้างาย คำอโศก กรรมการ
๑๓. ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล กรรมการ
๑๔. นายสัมพันธ์ เหมทานนท์ กรรมการ
๑๕. นายอานุภาพ เกษะโกมล กรรมการ
๑๖. นางพัชรินทร์ แซ่อึ้ง กรรมการ
๑๗. น.ส.เบญจพร อินทะสุข กรรมการ
๑๘. นายธวัชชัย จูพงเศรษฐ กรรมการ และเหรัญญิก
๑๙. นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ กรรมการ และเลขานุการ
๒๐. พ.จ.อ.ประภาส บุตรประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
-แต่งตั้งนายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ กรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามในคำร้อง (แบบคำร้อง ม.น.๓)

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕

พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานกรรมการแจ้งว่า มูลนิธิมีความจำเป็นต้องซื้อ รถตู้ Mercedes Benz รุ่น Vito ราคา ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัทกลุ่มทองหล่อ จำกัด โดยมีผู้ บริจาคที่ดิน เพื่อสมทบการซื้อรถยนต์คันนี้ คือ ที่ดินของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม โฉนดเลขที่ ๒๓๘๗๙ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา และที่ดินของ น.ส.เพ็ญเพียรธรรม สิ้นป่าโลกีย์ (น.ส.สมหมาย ตั้งจิตสมคิด) โฉนดเลขที่ ๙๓๖๒๘ อ.เมือง จ.ระยอง เนื้อที่ ๒ งาน ๑/๑๐ ตารางวา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อรถยนต์คันดังกล่าว และรับบริจาคที่ดินทั้งสองแปลง เพื่อขาย และนำเงิน มาสมทบ ในการซื้อรถตู้คันนี้

ทั้งนี้เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ศาสนา และเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทาง แก่ศาสนบุคคลผู้สูงวัย โดยเฉพาะท่านสมณะ เพื่อประกอบศาสนกิจในต่างจังหวัด

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน

-รับรองบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๔๔

-ชมรมขยะวิทยา กิจกรรมดำเนินไปตาม ปกติ

-กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ อยู่ระหว่างดำเนิน การจัดตั้งสถานีที่ชุมชนต่างๆ ของชาวอโศก ช่วงแรกจะทดลอง ออกอากาศ จนกว่ากฎหมาย เกี่ยวกับวิทยุชุมชน จะประกาศใช้ จึงจะดำเนินการขออนุญาต ให้ถูกต้องต่อไป

-ชุมชนราชธานีอโศก มีงานอบรมเป็นหลักในโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร เดือนละ ๓ รุ่น นักเรียนและกลุ่มอื่นๆอีกเดือนละ ๒ รุ่น กรมชลประทาน มาช่วยขุดคลอง ลอกผักบุ้ง ด้านหลัง ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้สอย

-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายที่ทำการ ไปยังอาคารถาวร เลขที่ ๔๙ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๒๗๘๘๔๐๐-๑๙

-ได้รับหนังสือที่ วพช๐๐๑/๐๗๒ วัดโพธิ์ชัย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นครพนม เพื่อขอความอุปถัมภ์ ข้าวของเครื่องใช้ ให้โครงการบรรพชาสามเณร และอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน เพื่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๔๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ มูลนิธิฯ ได้จัดวารสาร ของชาวอโศก เพื่อร่วมอุปถัมภ์ในครั้งนี้


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail : [email protected]


ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน

-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องอุปโภค แก่โครงงานชุมชนสีขาว หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ได้จัดทำโครงการ เกี่ยวกับการป้องกัน ยาเสพติด ในนักเรียนวัยรุ่น

-ชมรมมังสวิรัติ สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) จัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช แจกอาหารมังสวิรัติฟรี ใช้ผัก ไร้สารพิษ ประกอบอาหาร มีชาวอังกฤษ และชาวออสเตรเลีย มาเรียนวิธีประกอบอาหารมังสวิรัติ ที่ชมรมฯ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา จตุจักร (ชมร.กทม.) การทำถนนอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ห้องสมุดสมาคมฯ สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๔ มีผู้ใช้บริการ ๙๑๒ คน หยุดบริการ วันจันทร์ และปรับระบบ คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเก็บข้อมูล และบริการข้อมูล แก่สมาชิก

-โรงเจสมาคมฯ นางไพลิน แซ่หลิม แม่ครัวลาป่วย เพื่อรักษาสุขภาพ ส่วนนางสมถวิล แดงประดิษฐ์ ขอลาพัก เพราะเป็นต้อหินและ ต้อกระจก ในดวงตาข้างเดียวกัน ได้จัดโรงบุญ ๕ ธันวาฯ ณ ศาลามังสวิรัติ อ.เมือง และหน้า โรงเจสมาคมฯ

-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (น.ศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่า นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม แห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) สมาชิกร่วมเกี่ยวข้าว ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จัดงานรับขวัญบัณฑิต รุ่นที่ ๒๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๕ ณ สันติอโศก

-ผู้ประสานงานสมาคมและมูลนิธิ ขอความร่วมมือ จากสมาชิกเครือข่าย ชุมชนชาวอโศก หากมี ความประสงค์ จะติดต่อเอกสาร เพื่อทำนิติกรรมใดๆ จากสมาคมและมูลนิธิ กรุณาบันทึก รายละเอียด ของเรื่องนั้นๆ ให้ชัดเจน พร้อมส่งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับมอบอำนาจ เป็นต้น ให้สม.ปราณี โทรสาร ๐๒-๓๗๕๔๕๐๓ email : [email protected]

กำหนดประชุมใหญ่สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ในเดือนเมษายน

-ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครถตู้โตโยต้า สีเทา เลขทะเบียน นค๓๔๕๗ เชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจการ ของสมาคมฯ ต่อไป

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕

อนุมัติบริจาคที่ดินของสมาคมโฉนดเลขที่ ๒๓๘๗๙ ต.หลักสอง อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี มูลค่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดย American Standard Appraisal Co.Ltd. ให้แก่กองทัพธรรมมูลนิธิ เพื่อใช้ที่ดิน แปลงนี้เป็นราคาส่วนหนึ่ง ของการซื้อขายรถยนต์ ให้กองทัพธรรมมูลนิธิ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน

-จำนวนสมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน ๒,๗๔๒ ราย สมาชิกเพิ่มใหม่ ๔ ราย

-การเผยแพร่เท็ปและหนังสือดำเนินไปด้วยดี

-ผลิตเท็ปเพลงชุดใหม่คือ ชุดชุมชนเข้มแข็ง, ชุดลำเพลิน, ชุดลำล่อง, ชุดศรัทธาบูชาพ่อ, ชุดพลังแผ่นดิน

-แจกข้าวกล้องในงานปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

-ธรรมทัศน์ฯ ร่วมกับ บจ.โอเชี่ยน-สติวดิโอนำเท็ป ๒๐,๐๐๐ ม้วนไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน (ม้วนละ ๑๐ บาท) ในงานตลาด อาริยะปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก

-จัดทำทำเนียบผู้ช่วยงานร้านธรรมทัศน์ สมาคมและอาสาสมัครช่วยงาน อาทิ น.ส.ซึ้งงามดิน นางจินตนา จิตวิเศษ นายชูศักดิ์ แก้วทอง นายพรมสี ดอกไม้งาม และ น.ส.ผ่องบุญ -น.ส.รัชนี เป็นต้น

-กำหนดประชุมใหญ่ธรรมทัศน์สมาคมในเดือนเมษายน ๒๕๔๕

-ปิดร้านเพื่อร่วมงานประจำปี ณ ชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๔๕

-บริจาคเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ร่วมสมทบการซื้อรถของกองทัพธรรมมูลนิธิ


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๔
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ คน
-สมาชิกพักค้างในชมรม ๑๔ คน แบ่งเป็น หญิง ๑๒ คน ชาย ๒ คน
-นางจงรักษ์ มาสุจันทร์ บริจาคตู้เย็น ๑ เครื่อง เพื่อแช่น้ำผลไม้
-๕ ส.ค.๒๕๔๔ ทำอาหารช่วยงานศพแม่ ของคุณควันเทียน (คิดเฉพาะค่าวัสดุ)
-๖ ส.ค.๒๕๔๔ ไปร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่ของคุณควันเทียน
-ผลการตรวจปรากฏ อาโวกาโด เห็ดลม ผักขึ้นฉ่าย มะเขือเทศสีดา มีสารตกค้าง
-หากมีปัญหาด้านบุคคล เรียกประชุมได้ทันที
-ช่วงเทศกาลเจ ๑๗-๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ เตรียมขอนักเรียนจากสัมมาสิกขาศีรษะอโศกมาช่วยงาน
-กำหนดการเปิดใจทุกครึ่งเดือนนอกเหนือจากเวลาการประชุมปกติ
-เปลี่ยนเวลาทำวัตรเย็น จาก ๑๕.๓๐ น. เป็น ๑๘.๐๐ น.
-สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้ง ให้เปิดใจคุยกัน เพื่อทำความเข้าใจ เพราะทุกคนมามุ่งดี

สมณะบินบน ถิรจิตโต : ขออนุโมทนากับทุกคนที่เปิดใจตามสภาวะจริงของตนเอง การอยู่ร่วมกัน ย่อมมีผัสสะทุกรูปแบบ ถ้าวางใจได้นั่นคือ เราได้รายได้ เรามาเพื่อพิสูจน์ธรรมะ ที่ดับทุกข์ได้ การกระทำทุกอย่าง มีทั้งการถูกติ และได้รับคำชม จึงควรมองตน ทุกสิ่งทุกอย่าง กรรมเป็นผู้จัดสรร หากละกิเลสได้ ทุกอย่างก็จบ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
-สมาชิกมาประชุม ๑๘ คน
-เทศกาลเจได้รับบริจาคเต้าเจี้ยว ๒ แกลลอน ซีอิ๊วขาว ๔ แกลลอน จาก บจ. หยั่นหว่อหยุ่น สาขาเชียงใหม่
-ญาติธรรมและชุมชนภูผาฟ้าน้ำ นำผักไร้สารพิษมาให้ชมรมฯ
-กิจกรรม ๕ ส. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกไปดำเนินการ
-จัดโรงบุญแจกอาหารในวันที่ ๕ ธันวาฯ ให้ลูกค้ารับประทานฟรีที่ร้านเท่านั้น
-อนุมัติสำรองเงินไว้ซื้ออาหารเท่าที่จำเป็นในวันหยุดร้าน ในกรณีที่มีญาติธรรมมาพักที่ร้านหลายๆ คน

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะฟ้ารู้ นโภคโต : การทำงานมาก หากขาดการสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยจิตวิญญาณ ถือว่ายังไม่ประสบ ความสำเร็จ การทำงาน จะได้ผลสูงสุด ต่อเมื่อวัตถุบริสุทธิ์ ผู้ให้ใจบริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์

สมณะหินมั่น สีลาปากาโร : อย่าสะดุดจมกับข้อบกพร่องของผู้อื่น ทำให้ตัวเองจมอยู่แล้วไม่เจริญ

สมณะลานบุญ วชิโร : เน้นกิจกรรม ๕ ส. ทำให้เริ่มสะสาง ตั้งแต่ตัวเอง สะดวก ในการสัมพันธ์กับผู้อื่น สะอาด ทั้งกายและใจ อย่าเอาแต่ใจตนเอง จนมองข้ามผู้อื่นไป

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-สรุปงานโรงบุญฯ ๕ ธันวาฯ
-ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เริ่มที่โรงรถ
-กำหนดเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
-ลูกค้าบริจาคกล้วย, ใบตอง, กระเจี๊ยบ, มะเฟืองให้ชมรมฯ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : การร่วมมือเกิดจากการประชุมที่ดี ควรแจ้งมติให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งผู้ที่ไม่ได้ เข้าประชุม การอยู่ร่วมกัน ต่างคนต่างจริต ภาวะจิตแตกต่าง แม้ในคนคนเดียว จึงต้องสอบถาม คนรอบข้าง การปฏิบัติทุกอย่าง เป็นการสั่งสมอาหาร ๔ จะสั่งสม จนถึงจิตวิญญาณ ถ้ารับโดยไม่ได้คิดกรอง อาจเป็นพิษ ต่อจิตวิญญาณ การมีธัมมวิจัย ช่วยลดพิษ เป็นการสั่งสม จนถึงมโนสัญเจตนาหาร

๑๑ มกราคม ๒๕๔๕
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-กำหนดเลือกคณะทำงาน (ผรช.) ในการประชุมครั้งต่อไป
-เกิดความผิดพลาดในการติดป้ายแสดง ราคา
-ไม่อนุญาตให้ลูกค้ารับน้ำผลไม้ไปจำหน่าย เพราะการบรรจุยังไม่ได้มาตรฐาน
-ที่ประชุมรับข้อเสนอ การติดป้ายราคาสินค้า ทั้งราคาทุนและราคาจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าทราบ ให้พนักงาน แผนกของแห้ง รับไปพิจารณา
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ผู้เข้าประชุมเท่ากับได้พัฒนาตนเอง ที่ประชุมมีมติอย่างไร จะเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ก็ต้องปฏิบัติตามมติ ธรรมะมีฤทธิ์ ต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้จริงจัง ให้เป็นจริงที่ตัวเรา ให้มากขึ้น


สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

-สมาชิกเข้าประชุม ๓๓ คน

-ร่วมประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ทราบว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใช้ผัก ปลอดสารพิษ ประกอบอาหาร ให้ผู้ป่วย

-สร้างเตาเผาขยะในโรงครัวในชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งผิดกฎหมาย เพราะชุมชน อยู่นอกเขต เทศบาล

-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่บ้านนางใบจริง นาวาบุญนิยม ใช้เป็นที่เรียนของเด็กอนุบาล

-สาธารณสุขบุญนิยม แจ้งสมาชิกที่เจ็บป่วย

-สมาชิกชมรมอายุยาวหมุนเวียนไปพักค้างที่ลานนาอโศก วันที่ ๑๓-๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕ จะจัดงานมหกรรม รักษาศีล ที่ลานนาอโศก ต.หนองจ้อ อ.สันทราย เชียงใหม่

-ปรึกษาหารือการเดินทางไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

-อนุมัติงบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนิน กิจการด้านต่างๆในงานปีใหม่ โดยเฉพาะการค้าบุญนิยม ที่จำหน่าย ในราคา ต่ำกว่าทุน เป็นกำไรอาริยะ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : พวกเราจะเจริญขึ้นได้เพราะได้ช่วยกันทำงาน เพราะงานจะทำให้ผู้นั้น เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ได้ดีขึ้น

สมณะบินบน ถิรจิตโต : การทำงานให้ระมัด ระวังและเห็นอกเห็นใจกัน ต้องหนักแน่น การทำงานเพื่อส่วนรวม มีทั้งคนได้ประโยชน์ และคนเสียประโยชน์ หากทำเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นลดกิเลส นั่นคือรายได้ที่แท้จริง

ประทับใจชาวชมร.ช.ม.ที่ทำงานหาเงินได้ ใครขอเบิกเงินชมร.ช.ม.ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ได้นึกว่า ทำแทบตาย คนนั้นก็เบิก คนนี้ก็เบิก แล้วยังมีกำลังใจ ไปทำต่อ แสดงถึงจิตใจที่เสียสละ ส่วนคนที่นำเงินไปใช้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ มีความกล้าหาญ โปร่งใส ที่จะมาขอ ในที่ประชุม หากเกิดข้อสงสัย ให้ซักถาม ชี้แจงกันทันที ในที่ประชุม มิใช่พูด นอกที่ประชุม การทำงานไม่ต้องห่วง การเพ่งเล็งของคนอื่น ที่คอย รักษาผลประโยชน์ ของกลุ่ม จะถูกหรือผิดก็ตาม อย่าทุกข์ อย่าเครียด คนทำงาน จึงต้องหนักแน่น เป็นผู้ยอมให้ได้ ดังที่พ่อท่านเทศน์ถึง "กิเลสชาวใต้" ว่า หัดหูตกหางตก คลานเข้าไปให้เขา เอาตีนลูบหัว ให้ได้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๙ คน
-กำหนดงานฤดูหนาวชาวภูผาฟ„าน้ำ เป็นงานประจำปี จัดภายในสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนมกราคม ปีนี้จัดระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๔๕
-ให้ญาติธรรมเชียงใหม่ ไปช่วยงานอบรมเกษตรกร ในโครงการสัจธรรมชีวิต

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : การประชุม ควรประชุมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ และให้เกียรติผู้ดำเนินการประชุมด้วย

สมณะเก้าก้าว สรณีโย : ปัญญาจะเกิดเพราะความเพียร การประชุมได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ พวกเราควร แบ่งเบาภาระ ของพ่อท่าน และหมู่กลุ่ม ถือเป็นบุญ และเป็นการปฏิบัติธรรม ความพร้อมเพรียง ของหมู่ ทำให้หมู่เข้มแข็ง ประสาน สัมพันธ์ ร่วมกันทำให้ได้ ชุมชนก็จะยั่งยืน

๑๓ มกราคม ๒๕๔๕
-สมาชิกเข้าประชุม ๓๓ คน
-แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในชุมชนและผู้ที่อยู่ในพุทธสถานช่วยกันรับผิดชอบ
-งดใช้รถในการขนส่งด้านกสิกรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ศกนี้ และมีนโยบาย งดใช้รถในการขนส่ง
-แต่ละแผนกแจ้งการดำเนินงาน
-แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานฤดูหนาว ชาวภูผาฯ รวม ๒๑ แผนก
-จัดรถบัส ๑ คัน เพื่อไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ เดินทางในวันที่ ๒๓ มกราคม ศกนี้

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ สมณะลานบุญ วชิโร สมณะเก้าก้าว สรณีโย : จะทำสิ่งใดให้ปรึกษาหารือกัน หากปฏิบัติจริงจัง เข้มแข็ง จะพูดจากันง่ายขึ้น หากทุกคนพยายาม จัดสรร เวลาให้ลงตัว ความเหน็ดเหนื่อย คงจะน้อยลง การฟังธรรม เป็นการพัฒนาภูมิธรรม สั่งสม บารมียิ่งๆขึ้น

ของฝากจากท่านสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : กิเลสเก่าจางหาย กิเลสใหม่ก็อย่าให้เกิดขึ้น


กลุ่มปราการอโศก
๒ ธันวาคม ๒๕๔๔

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ คน
-รายงานความพร้อมการจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ณ หน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ และที่ จ.ยูเนียน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-แจ้งสินค้าที่นำไปจำหน่ายในงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก อุบลราชธานี
-สมาชิกตั้งตบะธรรม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะแรงพุทธ สตโก : ให้ความสำคัญกับ บุญญาวุธหมายเลข ๑ คืออาหารมังสวิรัติ เช่น การจัดโรงบุญ บุญญาวุธ หมายเลข ๒ คือตลาดอาริยะ ขายในราคาต่ำกว่าทุน บุญญาวุธหมายเลข ๓ คือ กสิกรรม ไร้สารพิษ ขอให้ทุกคน ให้ตั้งใจทำงาน โดยไม่หวังผลตอบแทน ตั้งจิตให้เท่าที่ จะมีปัญญาบารมี ให้ดีกว่าได้ โดยเฉพาะการจัดโรงบุญฯ ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการขายที่โรงบุญ เป็นต้น ขอให้ทุกคน ปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคง

๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๙ คน

-การแจกอาหารที่โรงบุญฯปีนี้ อาหารเหลือน้อยกว่าปีก่อน เพราะมีผู้แนะนำ ให้ตักอาหาร ในปริมาณ ที่เหมาะสม ส่วนการไหว้ผู้รับ ทำได้เพียงช่วงแรก หลังจากนั้น มีบุคคลภายนอก มาร่วมแจก ซึ่งยังไม่ทราบ ธรรมเนียมปฏิบัติ ของชาวอโศก

-ปรึกษาการนำสินค้าไปจำหน่ายในงาน ปีใหม่ตลาดอาริยะ ที่ราชธานีอโศก อุบลราชธานี

-ได้รับแจ้งจากกลุ่มลานนาอโศกว่า มีการจัดงานปอยน้อย ที่ภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้สนใจสำรองที่นั่งรถที่ นายวีระ แสงทองล้วน หรือผู้รับใช้กลุ่ม นายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์

๖ มกราคม ๒๕๔๕
-สมาชิกร่วมประชุม ๑๒ คน

-สรุปการร่วมงานปีใหม่และการออกร้าน ในตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก อุบลราชธานี และสมาชิก เล่าบรรยากาศ

-การยืมเงินในหมู่ชาวอโศก ควรนำเข้าที่ประชุม เพื่อให้รับรู้ในหมู่กลุ่ม

-แจ้งสมาชิกที่เจ็บป่วย

-ย้ายที่ทำการกลุ่มปราการฯ จากที่เดิมไปที่ ร้านมังสวิรัติ (ตลาดหัวเกาะ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะนึกนบ ฉันทโส : ให้พยายามมาพุทธสถาน พากเพียรในการฟังธรรม และยกตัวอย่าง การให้ การเสียสละ ย่อมสร้าง ทุนอาริยะ ให้ตนเอง อาทิ ชาวบ้านราชฯ ให้ตะไคร้ชาวบ้านไปปลูก หลังน้ำท่วม นำตะไคร้มาให้ชาวบ้านราชฯ ปลูกอีก หลังจากผลผลิต ด้านกสิกรรมเสียหาย จากอุทกภัยน้ำท่วม ให้หมู่กลุ่ม เยี่ยมเยียน ดูแลทุกข์สุข เพื่อให้กำลังใจ ซึ่งกัน และกัน


ชุมชนดินหนองแดนเหนือ
พ.ค.-พ.ย. ๒๕๔๔

-ร่วมกันทำนา ๖ ไร่ บริเวณหนองน้อยในชุมชน นำโดยนางทอง บุญภา และนางหนูถิน บุตรกัณหา

-พ.ค. ๒๕๔๔ ร่วมกันปลูกเสาวรส ในเนื้อที่ ๑ ไร่เศษ

-๑๔-๑๕ พ.ย. นายสวาท งามดี ผู้อำนวย การโรงเรียนบ้านวังคางฮูง อ.บ้านดุง จัดอบรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น จำนวน ๘๘ คน นำโดย สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และสมณะมือมั่น ปูรณกโร นักเรียน เข้าร่วม โครงการ ได้รับประโยชน์ จนสมัครเป็นนักเรียน สัมมาสิกขา สีมาอโศก

-ผอ.ร.ร. บ้านวังคางฮูง อ.บ้านดุง นายทวี แก้วกาหลง นายเลื่อน สิงหเสนา และญาติธรรม ร่วมแรงกัน ก่อสร้างโรงครัวไม้ ๑ หลัง และห้องน้ำชาย ๑ หลัง (ก่ออิฐฉาบปูน) เพื่อใช้ในการอบรม สัมมนาเกษตรกร

-๑๐ ตุลาคม นายประคิด บุตรดี และนายวันชัย ชมบุญเรือง ช่วยกันจัดทำ อาสนสงฆ์ ๕ ตัว

-๒๗-๓๑ ต.ค. ช่วงอบรมสัมมนาเกษตรกร ผศ.ชูชาติ-อาจารย์อรพิน นาแสวง บริจาคเครื่องเสียง อย่างดี ๑ ชุด เพื่อใช้ ในการอบรม

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๔ มกราคม ๒๕๔๕)