>สารอโศก

พระบรมราโชวาท

การบำเพ็ญประโยชน์
"ประโยชน์"นั้นได้แก่สิ่งไร และทำอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นได้
ประโยชน์คือผลที่ดีที่เกื้อกูล อุดหนุนบุคคลและส่วนรวม
ให้มีความเจริญ ความผาสุก ความสมัครสมานมั่นคง
และประโยชน์หรือผลดีนั้น จะเกิดขึ้นเองมิได้
หากแต่ละต้องสร้างและเสริมให้เกิด และให้เพิ่มพูนขึ้น
ซึ่งเรียกกันว่า "บำเพ็ญประโยชน์"
แปลว่าทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นเต็มบริบูรณ์
การบำเพ็ญประโยชน์นั้น จะต้องทำที่ตัวเองก่อน
คือต้องปฏิบัติฝึกฝนตนเอง ให้รู้จักความดีความชั่วโดยรอบด้าน

ด้วยการรักษาระเบียบวินัย รักษาความสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นปฏิบัติการงาน ด้วยความเข้มแข็งหนักแน่น ให้ติดเป็นนิสัย

(พระบรมราโชวาทวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔)