หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ต้นฤดูร้อน ป่าเล็กกลางกรุงมีเสียงจักกระจั่นร้องระงมจนทั่ว ประสานไปกับเสียงนกหลากชนิด ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า สันติอโศกตอนนี้ จะมีผู้คนหน้าแปลกๆใหม่ๆ เข้ามากันเยอะ เพื่อสัมผัส บรรยากาศธรรมชาติ และความสงบทางใจ...

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๖-อา.๑๐ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปเทศน์อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

ศ.๑๕-อา.๑๗ งานอบรมอุโบสถศีล (ถือศีล ๘)

ส.๒๓ ชาวชุมชนทยอยเดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๖ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

อา.๒๔-ส.๒ อบรมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ประชุมเพื่อความไม่เสื่อม
อ.๕,๑๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๖,๑๓ ตรวจศีลชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขา

ส.๙ ประชุมชาวชุมชน สันติอโศก

จ.๑๑ สมณะลงอุโบสถฟังสวดปาติโมกข์
-ประชุม ๕ พาณิชย์ พ่อท่านเป็นประธาน

ส.๑๖ ประชุมกลุ่มศิษย์เก่าพึ่งตนเอง

จ.๑๘ ประชุมคนวัดรวมชาย-หญิง
-ประชุมสมณะเกจิฯ งานพุทธาฯ สมณะเดินดิน เป็นประธาน

พฤ.๒๑ ประชุมใหญ่พนักงานบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

การศึกษาบุญนิยม
ส.๒ นักเรียนสส.สอ. ทัศนะศึกษาดูงาน "วันวิจัยแห่งชาติ" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ กทม.

อา.๓,๑๐,๑๗ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา

อ.๕,๑๙ ประชุมสภานักเรียนทีมผู้รับใช้นักเรียน

พ.๖,๑๓ นักเรียนร่วมตรวจศีลกับชาวชุมชน (๑๘.๐๐ น.) และประชุมนักเรียนทั้งหมด (๑๔.๐๐ น.)

พฤ.๗,๑๔ นักเรียนแต่ละชั้น ประชุมจัดระเบียบ กระบวนการกลุ่ม

ศ.๑๕ นิสิตม.วช.(บางส่วน) และนักเรียนชั้น ม.๒ ไปช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ทำกระบวนการกลุ่มด้วย

พ.๒๐ คุรุและนักเรียนทุกชั้น ยกเว้นม.๒ เดินทางไปช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

จ.๒๕ สัมมนาคุรุชาวอโศกทั่วประเทศ ที่พุทธสถานศาลีอโศก

พึ่งแก่ พึ่งเจ็บ พึ่งตาย
จ.๑๑ ป้าบุญธรรม อักษรศรี แม่ของน้อย เสียชีวิตด้วยโรคชรา อังคารที่ ๑๒ ฌาปนกิจศพที่ ปฐมอโศก

พ.๒๐ สมณะและชาวชุมชน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อของสิกขมาตุมนทิพย์ ที่ปฐมอโศก

ข้อคิดส่งท้าย คนในโลกต่างคนต่างมีเหตุผล ยึดเหตุผลของตนเองพวกพ้อง ทำให้เกิดการทะเลาะ เบาะแว้งเอาชนะกัน จนถึงขั้นเข่นฆ่ากัน อาจถึงขั้นเกิดสงคราม นี่เป็นความจริงที่เกิดอยู่ ทุกวันนี้

เพราะฉะนั้น... "เหตุผลคือ ความบ้า อัตตาคือความจริง"

สมณะตรงมั่น อุชุจาโร


ศีรษะอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

การอบรมเดือนนี้ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ได้แต่เห็นใจชาวบ้านอยู่เงียบๆ เพราะลูกค้าที่พัก ชำระหนี้ของธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ อยู่ในวัยกลางคน แล้วต้องมานอนโรงแรมชั้น ๑ อย่างศีรษะอโศก เสร็จการอบรม ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ประทับใจ กับการใช้ชีวิตแบบ เรียบง่าย นอนตามป่า ดีกว่านอนในโรงแรมชั้น ๒ อย่างที่บ้านเสียอีก

เหตุการณ์รายวัน
ศ.๒ อบรมกลุ่มเกษตรกรที่พักชำระหนี้ของธ.ก.ส. จากจ.บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๐๒ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน

ส.๒ สมณะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์ประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ที่สวนของ คุณไกรสร เรืองคำ บ้านซำโตง อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
-คุณชวน บุญเจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สนง.ใหญ่ ธ.ก.ส. เดินทางมาให้ กำลังใจกับผู้เข้าอบรม

อ.๓ ปิดค่ายการอบรม หลายคนประทับใจ บางคนเปิดใจว่า ชั่วชีวิตยังไม่เคยได้ยินธรรมะที่ไหน สอนได้เข้าใจ และถูกตรง ขนาดนี้ ยินดีที่จะลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ
-ชาวบ้านจาก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐๐ คน ศึกษาดูงาน
-ชาวบ้านกลุ่มผลิตผักส่งตลาด บ้านกุดเป็ง จ.อุบลฯ มาศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย
-นศ.ปริญญาโท จากสถาบันราชภัฏ จ.สุรินทร์ จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาดูงาน

จ.๔ เกษตรกรกลุ่มหม่อนไหมหนองเสม็ด อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๔๕ คน มาศึกษาดูงาน

อ.๕ นิสิตสัมมาสิกขาลัย ประชุม
-กลุ่มนกกระจอกเทศ ประชุมที่โบสถ์ชั้นล่าง เพื่อเตรียมรับงานอบรม

พ.๖ ประชุมบวร.(บ้านวัดโรงเรียน) ที่ศาลาปลุกเสกฯ
-เปิดค่ายอบรมเกษตรกรที่พักชำระหนี้ของธ.ก.ส. จากอ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๑๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน

พฤ.๗ สมณะ ๒ รูป เดินทางไปกิจนิมนต์ที่เครือข่ายบ้านเหล่าแขม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-เกษตรกร อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๕ คน มาศึกษาดูงาน
-นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สุรินทร์ และคณะครู จำนวน ๑๕๘ คน มาศึกษาดูงาน โดยเฉพาะ ด้านการเกษตร และการศึกษา
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขต ๗ จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงาน

ส.๙ นศ.สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูงาน
-คณะครูจาก ร.ร.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐ คน ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการบูรณาการ ทางด้านการศึกษา
-นิสิตสัมมาสิกขาลัยเข้าค่าย ติวเข้มภาษาอังกฤษโดยตรง ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อม ในการที่จะสอนน้อง และอีกด้านหนึ่ง มีชาวต่างประเทศ มาศึกษาดูงาน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

อา.๑๐ ปิดค่ายการอบรม มีการประชุมสรุปงานต่อ นกกระจอกเทศ(น์) หลายคนถอนหาย ใจ เฮ้อ! โล่งอกไปอีกรุ่น และก็สรุป เป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับประโยชน์มากมาย จากการที่ได้มาทำงาน เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก มีการประมาณ ได้ดีขึ้น ทั้งด้านคำพูด และการแสดงออก ทางด้านอื่นๆ

จ.๑๑ สมณะ ๑ รูป พร้อมทีมนกกระจอกเทศ(น์) เดินทางเยี่ยมญาติธรรม และผู้เข้าอบรม ที่ศูนย์เครือข่าย บ้านเหล่าแขม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-สมณะ ๑ รูป เดินทางไปกิจนิมนต์ ที่อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ในเครือข่ายกลุ่มกสิกรรม ไร้สารพิษ

อ.๑๒ เปิดค่ายอบรมธ.ก.ส. จาก ๗ จังหวัดของภาคอีสาน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธ์) ในโครงการ ไทย-เบลเยี่ยม จำนวน ๑๐๗ คน มีเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ร่วมด้วย ๗ คน เป็นรุ่นที่ ๑๑ ในหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต"

พฤ.๑๔ กลุ่มผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี ในโครงการศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูงาน

ศ.๑๕ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เดินทางถึงชุมชนศีรษะอโศก ในช่วงบ่าย ภาคเย็น พ่อท่านนั่ง เป็นกำลังใจ ให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นคืนสุดท้าย ของผู้เข้าอบรม ในรายการ "ม่วนซื่น โฮ แซว" ประมาณ ๑๐ นาที

ส.๑๖ พ่อท่านตอบปัญหาช่วงก่อนฉัน ช่วงบ่ายพิธีปิดค่ายอบรม นับว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ โชคดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาส ได้ซักถาม พ่อท่านโดยตรง

อา.๑๗ ชาวชุมชน คนวัดทุกฐานะ สัมมสิกขาทุกระดับชั้น และนิสิตสัมมาสิกขาลัย ร่วมประชุมตรวจศีล เสร็จแล้ว กลุ่มนก กระจอกเทศ(น์) ประชุมเตรียมงาน เพื่อรับอบรมต่อ ในวันพรุ่งนี้
-กลุ่มเกษตรกรระดับผู้นำชุมชน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานพร้อมทั้ง รับประทานอาหารด้วย ๑ มื้อ โดย ขอความร่วมมือ ในการรักษาวัฒนธรรม ของทางชุมชน เช่น รับประทานอาหารพร้อมกัน พิจารณาอาหาร ก่อนรับประทาน และ ล้างภาชนะ ด้วยตนเอง

จ.๑๘ ประชุมบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และมีเจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตรวจสอบว่า เป็นชุมชน ที่เข้มแข็งอย่างไร (เจ้าหน้าที่ส่งตัวแทน ๑ คน ร่วมประชุมสังเกตการณ์)
-เปิดค่ายอบรมธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๒ ซึ่งเป็นเกษตรกร จากอำเภอท่าตูม และอำเภอ รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๘๙ คน มีเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๙ คน

พ.๒๐ เจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอ และคณะกรรมการ จาก อ.กันทรลักษ์ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมหมู่บ้าน

พฤ.๒๑ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. (อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน) จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๔๕ คน ศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง รับประทาน อาหารมื้อเที่ยง

ศ.๒๒ ปิดค่ายการอบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๒ หลังจากพิธีอำลา ชาวบ้านหลายคน และพี่เลี้ยงบางคน หลั่งน้ำตา แต่เป็นน้ำตา แห่งความประทับใจ เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.เอง ตั้งสัจจะ กับสมณะ จะเอาจริงให้ได้ หลังจากที่ พยายามมาแล้ว หลายครั้ง
-หลังจากส่งผู้เข้าอบรมขึ้นรถ พี่เลี้ยงร่วมประชุม สรุปงาน ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ จากการมีผู้เข้ารับการอบรม บางคน แทบจะหายป่วย เลยทีเดียว

ส.๒๓ เกษตรกรและกลุ่มผู้นำชุมชนจาก จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงาน โดย เฉพาะแบบอย่าง การเป็นชุมชน ที่พึ่งตัวเองได้
-นศ.ปริญญาโท จากสถาบันราชภัฏ มหาสารคาม จำนวน ๒๔ คน ศึกษาดูงาน
-สมณะ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป พร้อมทั้งชาวชุมชน คนวัด นิสิตสัมมาสิกขาลัย และสัมมาสิกขา เดินทางไปร่วม งาน พุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๖

อา.๒๔ ผู้นำชุมชนจาก อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๘ คน ซึ่งมีทั้งคณะครู อบต. และผู้ใหญ่บ้าน มาศึกษาชุมชน แบบอย่าง เพื่อนำกลับไป ปรับปรุงชุมชน ของตัวเอง ทุกคนตอบ เป็นเสียงเดียวกันว่า ทำได้อย่างไร ศาสนาสอน ให้คนพัฒนา ได้ขนาดนี้หรือ (และสิ่งที่พวกเขา ปฏิบัติอยู่ ศาสนาพุทธเหมือนกัน ทำไมจึงแตกต่างกัน เหมือนอยู่คนละโลก)

จ.๒๕ เกษตรกรจาก อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๗ คน เป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน (๒๔ ก.พ.) มาศึกษาดูงาน ชุมชนแบบอย่าง "เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามี ธรรม ประเทศมีไท
-แม้ในความเป็นจริงช่วงนี้ ทางชุมชนงดทำวัตรเช้า แต่เนื่องจากทางศาลีอโศก มีงาน พุทธาฯ ทางศีรษะอโศก จึงร่วมบำเพ็ญ บุญนี้ด้วย ตลอด ๗ วัน มีการทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมๆกับศาลีอโศก เด็กๆร่วมรับประทานอาหาร บนศาลาตลอดทั้ง ๗ วัน

อ.๒๖ วันมาฆบูชา มีโทรศัพท์ (ออนไลน์) จากศาลีอโศก ฟังพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยตรง เป็นบรรยากาศอีกแบบ

ข้อคิดสุดท้าย แม้จะเหนื่อย แม้จะหนัก อุปสรรคมากมายสักเพียงใด จะรวมพลัง ร่วมใจกันต่อสู้ เพื่อสานต่อ อุดมการณ์ ของโพธิสัตว์เจ้าต่อไป

พลีขวัญ พูลลาภ


ศาลีอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานพุทธาฯ และงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ควบคู่กันไป เราอบรมเขา ให้รู้จักงานอาชีพต่างๆ แล้วเราก็อบรมเขา ให้รู้จักกตัญญู ต่อสถานที่ด้วย เช่น จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อย ปลูกผักเพื่อเอาไว้เลี้ยงรุ่นน้อง ที่จะมาอบรม ในภายหลัง แต่ทุกอย่าง ก็เป็นการเอื้อ ต่อการเตรียมงานอยู่ในตัว ถือได้ว่า "เด็ดทีเดียวได้ผักสองยอด"

เหตุการณ์รายวัน
ศ.๑-อา.๓ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.ครั้งที่ ๕

จ.๔ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๕ และเตรียมงาน อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

อ.๕ ตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขา สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๖-อา.๑๐ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส."สัจธรรมชีวิต" ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๖๙ คน

จ.๑๑ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม ประชุมสรุปงาน อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๖ และเตรียมงาน อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๗ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

อ. ๑๒ ประชุมชาวชุมชน เพื่อเตรียมงานพุทธาฯครั้งที่ ๒๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็น ประธาน

พ.ที่ ๑๓ ตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขา สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน

พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. "สัจธรรมชีวิต" ครั้งที่ ๗ จำนวน ๘๖ คน

พฤ. ๑๔ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ บุญนิยมศาลีอโศก จำกัด สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา

จ.๑๘ ประชุมสัมมนาครู และชาวชุมชน สรุปงานการศึกษาที่ผ่านมา และเตรียมงานการ ศึกษาในปีต่อไป สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

จ.๘-ศ.๒๒ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สมณะผองไท รัตนปุญโญ สมณะถึกไท ชยวัฒโน พระเอีย ขันติโก และ ญาติธรรม จำนวนหนึ่ง ไปช่วยเสริมกำลัง

จ.๑๘ ส. ๒๓ ช่วงเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๖ สมณะ ญาติธรรม และนักเรียน สัมมาสิกขา ทะยอยกัน มาช่วย เตรียมงาน

อา.๒๔ ก.พ. ส. ๒ มี.ค. จัดงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๖ ที่พุทธ สถานศาลีอโศก มีญาติธรรม มาร่วมงาน ประมาณ สองพันกว่าคน มีความร่าเริงในธรรมกันดี

ข้อคิดสุดท้าย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ ผีที่มาในร่างพระ ยักษ์ที่มาในร่างพรหม ศัตรูที่มาในร่างมิตร

สมณะเน้นแก่น พลานีโก


สีมาอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

สำหรับเดือนนี้ งานที่ทำเป็นหลักก็คือ การอบรมเกษตรกร "คนของแผ่นดิน" สัมผัสแรกที่ พวกเขาได้พบกับหมู่กลุ่มเรา คือ เหมือนกับ ลัทธิใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก พระและวัดทั่วไปทำ ให้มีคำถามมากมาย พร้อมจะระบายออกมา ในวันพบ สมณะ แต่ละกลุ่ม

ส่วนปัญหา ที่ทำให้เกษตรกร มีหนี้สิน เกิดจากหลงติดอบายมุข การส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายลงทุนทำกสิกรรมสูง แต่ได้ผลผลิต น้อย บางปีเจอภัย ธรรมชาติ ฝนแล้ง หรือน้ำท่วม โดยเฉพาะ เสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีสูงมาก ฯลฯ

เท่าที่ดูผลจากการอบรม ได้ผลดีพอควร หลังจากเข้าอบรม สัจธรรมชีวิตแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้พบ แสงสว่าง ในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้อง บางคนประกาศ เลิกเป็นทาสใบไม้แห้งๆ (บุหรี่) หวย เหล้า การพนัน และสิ่งเสพติดอื่นๆ ได้รู้วิธี การอุดรูรั่ว ไม่ใช้ จ่ายฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย

การอบรม
ศ.๑-อา.๓ อบรมยุวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๖ มีเด็กจากบุรีรัมย์ และนครราชสีมา มา เข้าค่าย ๑๑๘ คน นักเรียน สส.ม. ช่วยกัน ดำเนินรายการ เป็นพี่เลี้ยง พิธีกร และทำ อาหาร รวมทั้งนำทำ กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี

พ.๖-อา.๑๐ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๗ จาก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จำนวน ๘๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน นายอำเภอโนนสูง เปิดงาน ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.นครราชสีมา จุดประกายฝัน คุณหนึ่งแก่น คุณสุทธินันท์ มาในรายการ "ขบวนการกู้ชาติ" เกษตรสมพงษ์ มาในรายการ "ซับน้ำตาแม่พระธรณี"

พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๘ จาก อ.บ้านเหลื่อม และอ.คง จ.นครราชสี มา ผอ. สาขาและ ผจก. พิสุทธิ์ มาจุดประกายฝัน สมณะเด็ดดี จิตตสันโต สิกขมาตุพึงพร้อม ช่วยปฐมนิเทศทั้งสองรุ่น พ่อท่านฯ แสดงธรรมรับอรุณ วันที่สอง คุณ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ "ผ่าปัญหาหนักอกเกษตรกร" ทั้งสองรุ่น พ.อ.ณรงค์ คงบำรุง ว่าด้วยเรื่อง "ปุ๋ยและจุลินทรีย์" รุ่นนี้ หัวหน้า ธ.ก.ส. ผลัดกันมาอยู่ร่วมด้วย ๓ คน ผู้มารับการอบรมจำนวน ๘๓ คน วันสุดท้าย เหลือประมาณ ๗๐ คน สัญญา เลิกเหล้า บุหรี่ หมากพลู ประมาณ ๒๐ กว่าคน เสียงสาธุ ดังกระหึ่มก้องศาลา

เหตุการณ์อื่นๆ
อ.๕.สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต สมณะพอแล้ว สมาหิโต พระอาคันตุกะ บุญ สมณะนานุ่ม กัสสโก สิกขมาตุ นวลนิ่ม และ นักเรียน มัธยมปลาย ๕ คน ญาติโยมอีก ๕-๖ คน ไปกิจมนต์งานศพ พ่อของคุณตึ๋ง ศิษย์เก่าปฐมฯ

จ.๑๑ ช่วงบ่าย นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนบุญเหลือ จำนวน ๓๑ คน อาจารย์ ๕ คน เตรียมนักเรียน สส.ม. ชั้น ม.ปลาย และ ม. ต้นรับพาดูงาน

สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ ฉัตปุญโญ ญาติธรรม และนักเรียน ไปประเมินผล ผู้เข้าอบรม ธ.ก.ส. ที่ประทาย บัวใหญ่ และสีดา ได้รับการต้อนรับดี

อ. ๑๒ สมณะเด็ดขาด สมณะร่มบุญ พระอาคันตุกะบุญ สิกขมาตุ นวลนิ่ม นักเรียน และคุรุบางส่วน ไปดูการทำเกษตร ไม่ใช้ดิน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี

พ. ๑๓ พ่อท่านฯ สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย สมณะแก่นหล้า ไปเยี่ยมสีมาฯ ได้พูดคุยกับ คณะผู้บริหาร ของสีมาอโศก ได้พักค้าง ๑ คืน รุ่งขึ้นพ่อท่านได้ แสดงธรรมรับอรุณ แก่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๘ แล้วพ่อท่าน เดินทางต่อ ไปจังหวัดร้อยเอ็ด และไป สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

จ. ๑๘ สมณะมือมั่น ปูรณกโร กลับจากดินหนองแดนเหนือ แล้วไปร่วมงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่วังน้ำเขียว กับสมณะ เด็ดขาด และ สมณะคำจริง วจีคุปโต

อ.๑๙ พ่อท่านมาฉันอาหาร ที่ร้านมังสวิรัติ สีมาอโศก พร้อมด้วย สมณะเดินดิน ติกขวีโร สมณะแน่วแน่ สมณะหินมั่น สมณะแก่นหล้า

พ.๒๐ นักศึกษา เทคโนโลยีสีมา ๕ คน มาศึกษาดูงานแชมพู เพื่อทำรายงาน ประชุมแยก นักเรียนชายโดยสมณะ , นักเรียนหญิงโดยสิกขมาตุ

พฤ.๒๑ สมณะกรรมกร กุสโล กับคณะ มาติดป้ายโศลกธรรม ได้แสดงธรรมก่อนฉันด้วย ประชุมชาวชุมชน สมณะซาบซึ้ง มาจาก สันติอโศก ร่วมประชุมด้วย

พฤ.๒๒ สมณะพอแล้ว สมณะก้อนหิน คุณพิทยา พ่อเดินดง ไปจ.กำแพงเพชร ประชุม เปิดกลุ่ม เพชรผาภูมิ สมณะมือมั่น สมณะนานุ่ม ไปประชุมกลุ่ม เมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์

ศ.๒๓ สมณะ สิกขมาตุ ญาติโยมและนักเรียน เดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๒๖ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

สุดท้าย ของรายงานนี้ ขอนำโศลกธรรม ที่พ่อท่านกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๔๕ ขณะที่หมู่สมณะสีมาฯ เข้าพบ และ ปรึกษา หารือ เพื่อปรับแก้ปัญหาบางจุด ที่ยังไม่ลงตัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ ปัญหาระดับ อรูปอัตตา ความยึดมั่นถือมั่น ในความเห็น ของตนเป็นใหญ่ นี้คือที่มาของโศลกธรรมที่ว่า "เหตุผลคือเรื่องบ้า อัตตาคือความจริง"

สมณะสร้างไท ปณีโต


ภูผาฟ้าน้ำ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
เดือนแห่งความมหัศจรรย์ นักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ชั้น ม.๖ มีโอกาสมาเข้าค่าย ฝึกฝนอบรมตัวเอง ซึ่งมีกันทั้งหมด ๑๖ ชีวิต ค่ายนี้ได้ชื่อ "ค่ายมหัศจรรย์" นำโดยอาจารย์หนึ่ง สมณะบินบน ถิรจิตโต เน้นให้นักเรียนสร้างขบวนการกลุ่มที่ดี มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นพี่เป็นน้อง มีการประชุมพูดคุย กันบ่อยๆ เช้า-กลางวัน-เย็น รายงานสภาวธรรม ของแต่ละคน สู่กันฟัง นอกจากนี้ นักเรียน ยังได้สัมผัสกับ วิถีชีวิตของสมณะ ที่มาฝึกฝนตนที่นี่ ได้ร่วมทำวัตรเช้า ได้พูดคุยสนทนาธรรม และให้ฝึกอยู่กับตัวเอง อยู่กับความไม่มีอะไร ยินดีในความสงบ

ส่วนสมณะนวกะ ได้ประโยชน์ ที่มีภันเตร่มเมือง ยุทธวโรมาด้วย ได้ร่วมพูดคุยให้แง่คิด กับสมณะนวกะ ในการใช้ชีวิตนักบวช ถือว่าเป็น อาจารย์พิเศษก็ว่าได้

เหตุการณ์ต่าง ๆ
ศ.๑ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ มีสมณะร่วมประชุมด้วย ๓ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย การประชุมครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้ง ผู้รับใช้ เลขาฯ และเหรัญญิกใหม่
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ณ ศาลาซาวปี๋ อาจารย์ ๒ เป็นประธาน

ส.๒ ประชุม ครช.(คณะรับใช้) กลุ่มภูผาฯ ณ ศาลาซาวปี๋

อา.๓ ประชุมกรรมการ คกร.สาขาเชียงใหม่ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็น ประธาน
-ประชุมคณะคุรุ อนุบาลหลานปู่ สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ มีสมณะ ๗ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ครั้งนี้มีการเลือกตั้ง คณะรับใช้Š ของกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ

จ.๔ สมณะ ๒ รูป และญาติธรรม นำโดยอาจารย์ ๒ เดินทางไปชุมชนเชียงรายอโศก เพื่อช่วยงานอบรม ในโครงการ พัฒนา ศักยภาพ และ คุณภาพชีวิต เกษตรกร ๒ รุ่น
-สมณะ ๒ รูป และญาติธรรมอีก ๒ คน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานน้ำ และพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่บ้านโยมเหลือ เปรมปราคิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ.๕,๑๒ สมณะประชุม อปริหานิยธรรม

ส.๙ วันเอื้อไออุ่น มีนักเรียนสส.ษ. และญาติธรรม ร่วมสนทนาธรรมกับสมณะ ที่ศาลาเสียงธรรม บรรยกาศ ดูอบอุ่น และ เป็นกันเอง

จ.๑๑ สมณะ ๑๑ รูป ฟังสวดพระปาติโมกข์ ที่ศาลาบรรพชน
-นักเรียน สส.ษ. ม.๖ นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทางกลับศีรษะอโศก หลังจาก มาเข้าค่ายมหัศจรรย์ ที่ภูผาฯ เป็นเวลา ร่วมครึ่งเดือน

ส.๑๖ สมณะนวกะ ๕ รูป เดินทางลงจากภูผาฯ มุ่งหน้าสู่ศาลีอโศก เพื่อช่วยเตรียมงาน พุทธาภิเษกฯ

ส.๒๓ สมณะและญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่พ.ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ธรรมก่อนจาก "ภิกษุผู้ประกอบธรรม ๗ ประการนี้ ย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่เคารพ และ ไม่เป็น ที่สรรเสริญ ของเพื่อน พรหมจรรย์ ทั้งหลาย คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มุ่งลาภ ๑ เป็นผู้มุ่งสักการะ ๑ เป็นผู้มุ่ง ความมีชื่อเสียง ๑ เป็นผู้ไม่มีหิริ ๑ เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ ๑ เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ๑ เป็นผู้มีความเห็นผิด ๑" (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม ๒๓ ข้อ ๑)

ทีมงานสมณะภูผาฯ


ราชธานีอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

บรรยากาศที่บ้านราชฯ เต็มไปด้วยงานอบรม ทำให้บ้านราชฯ คึกคักมีชีวิตชีวา แต่ถ้า ช่วงไหนขาดการอบรม รู้สึกเงียบเหงา ไปทีเดียว งานอบรมจึงคือ การพัฒนาบ้านราชฯ ในการอบรม ๕ วัน ๔ คืน เรากำหนดเป้าหมาย ในการอบรมเอาไว้ว่า

วันแรก "เป็นวันอบอุ่น" เพื่อต้อนรับชาวเกษตรกรที่ทุกข์ยาก และมีบ้างที่ไม่อยากจะมา ให้เขาได้รับความสบายใจ

วันที่สอง "ให้คำตอบ" เป็นวันที่จะให้ความรู้เต็มที่ตลอดทั้งวัน

วันที่สาม "คม-ชัด-ลึก" เป็นวันที่ผู้อบรมจะเลือกเรียนรู้งานได้ตามอิสระ

วันที่สี่ "เป็นวันม่วนชื่น" เป็นวันผ่อนคลาย สนุกสนาน

วันที่ห้า "เป็นวันอำลา" ผู้ได้รับการอบรม จะได้รับของแจก และความห่วงใยจาก ชุมชนเรา กิจกรรมอบรม

พ.๓๐ ม.ค.-อา.๓ ก.พ. อบรมเกษตรกร จ.อุบลฯ อ.นาเยีย จำนวน ๑๔๐ กว่าคน มีวัยรุ่นหนีไปดื่มเหล้า สมณะต้องเรียก มาพูดคุย อบรม

พ.๖-อา.๑๐ อบรมเกษตรกร จ.อุบลฯ อ.สำโรง จำนวน ๖๗ คน รุ่นนี้ขยันทำความสะอาดบ้านได้ดี

อ.๑๒-ส.๑๖ อบรมเกษตรกร จ.ยโสธร อ.เมือง จำนวน ๑๐๐ คนเศษ รุ่นนี้พิเศษมาก ตื่นก่อนพี่เลี้ยงทุกๆวัน และไม่ธรรมดา คือตื่นแล้ว ปลุกพี่เลี้ยง เรียกว่า ตรงต่อเวลา ๕ วันเลย แม้มีงานอบรมมาก แต่ต้องเอาภาระ บุคคลภายใน ให้ตรงกับ โศลกธรรม ที่ว่า "เคี่ยวเรา เพื่อเอามิตร" จะมีการสอนพระธรรม ในตอนเย็น ให้กับชาวชุมชน

อ.๕ ประชุมอปริหานิยธรรม

จ.๑๑ สมณะลงปาติโมกข์ ที่โบสถ์น้ำ

จ.๔,๑๑,๑๘ ประชุมคุรุ สส.ธ

อ.๓,๑๐,๑๗ ประชุมกรรมการชุมชน จันทร์ อังคาร ศุกร์ สมณะ สิกขมาตุ อบรมเด็ก สส.ธ.

จ.๑๘ ประชุมชุมชนราชธานีอโศก มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯมาร่วมประชุมด้วย บ้านราชฯ ต้องเขียวตลอดปี พ่อท่านให้นโยบาย เอาไว้ว่า บ้านราชฯ ต้องเขียวตลอดปีให้ได้ ตอนนี้ก็ปลูกถั่ว ปลูกงา ปลูกมะละกอ ฯลฯ ต้องหาที่ดิน ที่น้ำไม่ท่วม ปลูกอีก เพื่อจะสร้างอาหาร เอาไว้ตอนน้ำท่วม ผู้มาเยือน

ศ.๑ วิทยาลัยสาธารณสุข จ.อุบลฯ จำนวน ๙๐ คน

ส.๒ อาจารย์ สังคิต พิริยะรังสรรค์ และคณะมาเยี่ยมชม และรับประทานอาหาร นวยชวน บุญเจริญสุข ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. มาบรรยาย และชมชุมชน

อา.๓ ชาวบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวน ๕๐ คน

พฤ. ๗ นศ.มหาวิทยาลัยอุบลฯ คณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๙๐ คน

ศ.๘ ชาว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ คน

พฤ. ๑๔ นศ.เทคนิคอุบลฯ จำนวน ๑๘ คน

ศ.๑๕ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำแม่บ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๔๘ คน นศ.มหาวิทยาลัยอุบลฯ คณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๙๐ คน

ส.๑๖ คณะครู และครอบครัว ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๕ คน ๒๑ ชาวบ้านขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ จำนวน ๔๐ คน กิจกรรมนอกชุมชน

ศ.๑-อา.๓ สมณะดินไท ไปประชุมกลุ่มบุญค้ำ บุญคูณ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พ.๖ - อา. ๑๐ สมณะหินแก่น นมวังโส และสมณะ ดินไท ธานิโย ไปอบรมเกษตรกรพัก ชำระหนี้ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

ศ. ๒๒-อา. ๒๔ สมณะหินแก่น และสามเณรกระบี่ฟ้า ไปอบรมเกษตรกรฯ ของกองทุน เพื่อสังคม (SIF) ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

จ.๖ - พ.๑๓ และ ส.๑๖-ศ.๒๒ สมณะถ่องแท้ วินิยธโร และสมณะแก่นหล้า สารกโร ไปอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่ จ.ร้อยเอ็ด

จ.๑๘-ศ.๒๒ สมณะถ่องแท้ และคณะ ไปช่วยอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ติดตาม ประเมินผล การอบรม

อ.๑๙ สมณะฟ้าไท สมชาติโก สมณะดินไท ธานิโย และคณะ ติดตามประเมินผลหมู่ บ้านคำเอ็นอ้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ

ก่อนจบ "พ่อท่านขอให้พวกเรา "อย่าดื้อ" งานของพ่อท่านมีมากแล้ว ไม่ต้องหางานให้ท่านอีก และพ่อท่านก็รู้จัก หางานเองได้"

สรุปให้สั้นๆว่า "ญาติธรรมดี ไม่ดื้อ ญาติธรรมดื้อ ไม่ดี"

สมณะฟ้าไท .


ทักษิณอโศก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ทักษิณอโศกภายใน กำลังปรับปรุงอาคาร สถานที่พักอาศัย รวมทั้งแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ ที่นี่มีผู้อยู่เป็นประจำ ค่อนข้างน้อย เพราะเป็นชุมชน เพิ่งก่อตั้งเริ่มรวมตัว กันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ญาติธรรมใด ต้องการเปลี่ยน บรรยากาศบ้าง ก็ขอฝากน้องใหม่ ทักษิณอโศก เป็นที่เลือก ไว้ในใจด้วย ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ผู้สนใจ เชิญได้ที่บ้านควนขัน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.ตรัง ใกล้วัดพระงาม ไปทางโรงแรมเรือ เส้นทางไปหาดใหญ่-พัทลุง

"ทักษิณอโศก" เจ้าของไม่ใช่ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ความจริงเป็นของ ชาวพุทธทุกๆคน

เหตุการณ์ต่างๆ
อา.๓ ประชุมชาวชุมชน
-นักเรียน ม.๑-ม.๓ จำนวน ๔๐ คน จาก ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน มาเยี่ยมชม ชุมชน

อ.๕, ๑๙ สมณะอปริหานิยธรรม

อา. ๑๐ ลงแขกนวดข้าวเขตชุมชน

จ.๑๑ สมณะฟังสวดปาติโมกข์

อ.๑๒ กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อ.นาโยง นางเคียง เชยชื่นจิตร ในงานนี้ มีผู้มาขอเลิกกินหมาก ตลอดชีวิต ๑ คน คือ นางฟิน นวลทอง อายุ ๘๒ ปี

-ประชุมเตรียมงานการอบรม "สัจธรรมชีวิต"

พุธ ๑๓-อา.๑๗ จัดอบรมโครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๔

ศ.๑๕ มีผู้ร่วมอภิปราย ครู ชบ ยอดแก้ว (คนดีศรีสังคม) อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสงวน จันทรอักษร

ส.๑๖ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอดูงาน กสิกรรมไร้สารพิษ มีอาจารย์ ๑ คน นักศึกษา ๗ คน เข้าชมการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
- ข้าราชการจากสำนักงานวิจัยการเกษตร และพัฒนาเขต ๑๑-๑๒ กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ประมาณ ๔๐ คน เยี่ยมชม ดูงาน กสิกรรมไร้สารพิษ และฟังคำบรรยาย จาก รศ. อาภรณ์ ภูมิพันนา พร้อมดูแปลงสาธิต การสร้างดิน ด้วยขบวนการ "น้องหนูกอบกู้แผ่นดิน" (IMO)

ประชุมสรุปงานการอบรมที่ผ่านมา
-สมณะ ๒ รูป สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะสู้ซื่อ หสิโต พร้อมญาติธรรม ไปร่วมฟังสวดศพ แม่แหล้ม พูนสุข เป็นแม่ของ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สวัสดิ์ พูนสุข วัดรัตนาพิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง

จ.๑๘ สมณะสู้ซื่อ หสิโต พร้อมญาติธรรม เดินทางไปเยี่ยมแม่ของคุณหมอวิชัย เอกทักษิณ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นอัมพาต อยู่ที่บ้านพัก
- สมณะสู้ซื่อ หสิโต เดินทางไปร่วมประชุม ผู้ที่ผ่านการอบรม "สัจธรรมชีวิต" ไปแล้ว ที่อ. เขาชัยสน จ.พัทลุง

อ.๑๙ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะกล้าดี เตชพหุชโน เดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

พฤ.๒๑ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ

ของฝากข้อคิด ต้นหญ้าน้อยๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อยๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ นกกาบินไปมา ยังให้ความสบายตา แก่ผู้พบเห็น เราซะอีกเกิดมาชาติหนึ่ง ควรจะให้อะไรที่มีค่า แก่แผ่นดินไว้บ้าง

สมณะกล้าดี เตชพหุชโน

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๕ กุมภาพันธ์๒๕๔๕