>สารอโศก

พูดดี

ในการทำงานนั้น
ท่านทั้งหลายคงจะต้องปฏิบัติ
ร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่น เป็นอันมาก
จึงเป็นธรรมดาอยู่เอง
ที่จะต้องมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น
น่าจะมาจากเหตุสำคัญประการหนึ่ง
ได้แก่ การพูดจาไม่เข้าใจกัน
การพูดนี้สำคัญมาก
มีอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ
พูดมาก พูดเร็ว และพูดดี

การพูดมาก คนฟังยาก ทำให้สับสน
จับเรื่อง จับประเด็นไม่ถูก
ส่วนการพูดเร็ว คนฟังไม่ทัน
ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องชัด หรือเข้าใจผิดได้
เมื่อพูดจาสื่อสารกันไม่กระจ่าง
ทำให้เข้าใจได้ยาก
จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้
เพราะเข้าใจเรื่องไม่ตรงกัน
การพูดดี คือดีด้วยเนื้อหาสาระ
พอดีกับกาละเทศะ
เหมาะสมกับฐานะและบุคคล
ไม่มากหรือน้อยเกินไป

(พระบรมราโชวาท วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๘)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๖ มีนาคม ๒๕๔๕)