หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : thatfah๒๕๒๐@hotmail.com

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๕
-ศาลากิจถั่ว ผลิตเต้าหู้เพื่อการบริโภคภายในชุมชนปฐมอโศก ณ ศาลาหลังเดิม
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.)และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๔ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕ ปิดระยะเวลา ๑ เดือนในแต่ละระดับ
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนจำนวน ๗๓ ราย
-มูลนิธิฯ ได้รณรงค์ลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลในชุมชน
-ได้รับหนังสือขอบคุณ จากกองควบคุมกิจการน้ำบาดาล ที่ให้ความร่วมมือ ลดปริมาณการใช้น้ำบาดาล ซึ่งมีส่วนช่วย ในการลดงบประมาณ ของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๖๓๖๗, ๙๖๓๖๙, ๙๖๓๗๐ และ ๙๖๓๗๘ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
-ได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัดโพธิ์ชัย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ฯลฯ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ (๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๙,๔๙๖ คน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ ๘,๘๒๗ คน สมาชิกกิตติมศักดิ์ ๖๖๙ คน
-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-ได้รับรายงานจากชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
-ซื้อรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์ หมายเลขทะเบียน อร-๙๒๗๗ กทม. ในราคา ๘๒๐,๐๐๐ บาท
-โรงเจสมาคมฯ นางสมถวิล แจงประดิษฐ์ อายุ ๗๙ ผู้ช่วยงานโรงเจ ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ศกนี้ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ได้เดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ ณ พุทธสถาน ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ การเดินทางครั้งนี้ สามารถประสานงานและรวมกลุ่มญาติธรรมได้ทั้ง ๓ จังหวัด กำหนดปิดโรงเจฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๓ เมษายน ๒๕๔๕
-กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕ ที่สันติอโศก
-ส่งสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อต้านภัยยาเสพติดสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail : ktf๒๕๒๔@hotmail.com

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ (๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-ชมรมขยะวิทยา เชิญวิทยากรจากสาขาของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ มาให้ความรู้ เรื่องขยะ ทำให้เกิดแนวคิด ในการจัดกิจกรรม ให้มีรูปธรรมเพิ่มขึ้น
-ราชธานีอโศก กิจกรรมด้านการอบรมดำเนินการตามโครงการด้วยดี ในชุมชนพยายามปลูกพืชผักไร้สารพิษ
-ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail : tta๒๕๓๑@hotmail.com

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ (๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕)
- กรรมการขาดประชุม ๖ คน
- สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๗๕๒ ราย สมาชิกเพิ่มใหม่ ๗ ราย
- ปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธ-สถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๕
- การเผยแพร่เท็ปและหนังสือเป็นไปด้วยดี หนังสือออกใหม่ ได้แก่ สะเดา มากคุณค่าเกินคาดเดา ผลิตวีซีดี หลายชุด อาทิ ปอดถูกตัดเพราะอัดบุหรี่, ๓๐ ปีแห่งการงานพ่อท่านโพธิรักษ์
- กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก เพื่อเลือกตั้งกรรมการ, แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี, แต่งตั้งผู้จัดการสมาคมฯ, รายงานผลงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔, แจ้งงบดุลประจำปีพ.ศ.๒๕๔๔


สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๓ กุมภาพันธ์)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๔๒ คน
-โรงครัวกลางชื่อว่า เฮือนเญียะกิ๋น ใกล้เสร็จสมบูรณ์ต้อนรับงานฤดูหนาว
-ผู้มีจิตศรัทธาจะทำอาสนะสมณะ ณ ศาลาซาวปี๋ มอบให้ นายกระจาย บุญยัง ดำเนินการ
-แจ้งรายนามผู้เจ็บป่วย
-กำหนดการเดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ณ ศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน้าชมร.เชียงใหม่. และเดินทางกลับในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๕
-สรุปปัญหาและข้อบกพร่องจากการจัดงานฤดูหนาวปีนี้ เพื่อแก้ไขในการจัดปีต่อไป
-เปิดใจคณะผู้รับใช้เมื่อทำงานครบวาระ ๑ ปี
-เลือกตั้งคณะทำงานผู้รับใช้ชุดใหม่ แบ่งเป็นสายงานดังนี้
กสิกรรมบุญนิยม นายภูฟ้า แพงค่าอโศก
บริโภคบุญนิยม นางรัตนาภรณ์ (หนึ่งในธรรม) บุญยัง
อุตสาหกรรมบุญนิยม นายอิทธิ (ชัดคม) เกษกุล
ธุรกิจการค้าบุญนิยม นางจุรีย์ (ใบหญ้า) ตันวิระ
การศึกษาบุญนิยม นางผ่องพรรณ(ห่มหล้า) ระดม
การเงินบุญนิยม นางสาวผกาขวัญ ชัยพงศ์พันธุ์
สื่อสารบุญนิยม นางนวลศรี(ใบจริง) นาวาบุญนิยม
สาธารณสุขบุญนิยม นางกิ่งกาญจน์ (กิ่งธรรม) ไชยภักดี
การเมืองบุญนิยม นายชัยณรงค์ (เมืองหิน) ลือโขง
เลขานุการ นายแผ่นผา ไชยภักดี

-อนุมัติให้ติดตั้งวิทยุสื่อสารระหว่างชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ลานนาอโศก และชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา เชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : คำขวัญของภูผาฟ้าน้ำคือ สมถะเด่น เน้นวินัย ร่วมใจขวนขวาย แม้จะเน้นสมถะ (ของพุทธ) แต่ก็สัมพันธ์กับทุกที่ แม้ที่นี่จะมีงานน้อย แต่ก็ต้องพัฒนา จัดสรรความสำคัญ ของงานส่วนรวม -ส่วนตัว จึงต้อง พยายาม
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : ชุมชนเข้มแข็งได้เพราะมีมรรคผล มีญาณ ข้อ ๕ คือ ความขวนขวายใ นกิจน้อยใหญ่ ของเพื่อน สพรหมจรรย์
สมณะบินบน ถิรจิตโต : ตอนนี้ที่นี่มีงานก่อสร้าง ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฮอมแฮงกัน แต่ละงาน สามารถติดต่อ บุคลากรของ ภูผาฟ้าน้ำได้ แม้ไม่ถนัดงานใดเลย ก็สามารถช่วยงานที่โรงครัว การประชุม เพื่อละหน่ายคลาย สร้างความสมานสามัคคี เมื่อออกจากที่ประชุม ให้มีจิตยินดี มีความคิดที่ดีต่อกัน

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๖ มีนาคม ๒๕๔๕)