หน้าแรก>สารอโศก

พระราชดำรัส
สมัยโบราณมักจะฟังผู้ใหญ่เล่านิทาน
แฝงคติสอนใจให้ทำดี
สมัยนี้คนฉลาดเกินไป
ไม่ฟังแล้วนิยายแฝงคติ
คนไทยสมัยนี้เลยกลายเป็น
คนรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เอารัดเอาเปรียบมากขึ้น
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ต่างคนต่างนึกถึงประโยชน์ของตัวเอง
ต้องขอให้พวกท่านช่วยเปลี่ยนค่านิยมแบบนี้
มิฉะนั้นในที่สุดคงแย่กันหมด
ขอให้ทุกคนมีกำลังใจ ประสานสามัคคี
ในการร่วมกันทำนุบำรุงประเทศชาติที่รักของเรา
ให้รุ่งเรืองมั่นคงตลอดไป

(พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม ๒๕๔๔)

(สารอโศก ฉบับที่ ๒๔๗ เมษายน ๒๕๔๕)