หน้าแรก>สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕
เดือนร้อน ร้อนแต่เดือน แต่ดวงใจไม่รุ่มร้อน มีกิน มีนอน และมีงานสำราญใจ... เริ่มต้นเดือน หลายท่าน หลายคน ไปฝึกบำเพ็ญธรรมเข้ม ในงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศกตลอด ๗ วัน จึงกลับสู่ภาวะปกติ ของสันติอโศกจริงๆ วันที่ ๗ เมษายน เป็นต้นไป

มีอะไรในเดือนนี้
จ.๘ กลุ่มนักศึกษาสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำรายงานเรื่องชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจ พอเพียง

พ.๑๗-อา.๒๑ งานค่ายอบรมยุวพุทธทายาทเป็นครั้งแรก ณ พุทธสถานสันติอโศก งานนี้มีเด็กมาเข้าค่าย ๒๐๐ ชีวิต โดยประมาณ

อา.๒๑ คุณกิเลน ประลองเชิง คอลัมนิสต์ จาก น.ส.พ.ไทยรัฐ มาบรรยายร่วมกับสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ในช่วงรายการ พระไตรปิฎกภาคบ่าย

พ.๒๔ สัมมาสิกขารุ่นพี่พาน้องๆไปเข้าค่ายรับน้องใหม่ ที่สวนสามวา กทม.
-คณะครูจาก ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม. พาเด็กน.ร.มาเยี่ยมชม ทำกิจกรรม และฟังธรรม จากสมณะ

ศ.๒๖-อา.๒๘ ช่วงงานค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ครั้งที่ ๗ หนุ่มสาวมาร่วมงานเกือบ ๕๐ ชีวิต

อา.๒๘ กลุ่มผู้เข้ารับอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ มาเยี่ยมชม
-ประชุม ๕ องค์กรของชาวอโศก

จ.๒๙ ประชุม ๕ พาณิชย์
-ก่อนฉัน พ่อท่านเทศน์กัณฑ์พิเศษ ปฐมนิเทศต้อนรับเปิดเรียนของน.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก

ผู้มีศีลที่ยังไม่มาควรมา ที่มาแล้วควรอยู่ในศีล ควรอยู่ให้เป็นสุข ส่วนผู้ใดเก็บกด หมดศรัทธา อัตตาโต โกหกเก่ง เบ่งข่มพระ ขอบอก นั่น LOGO ขนานแท้คนแก่วัดเชียวนะ จะบอกให้ !

- - สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ - -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕
เดือนนี้ชาวปฐมอโศกรวมทั้งญาติธรรมทั่วประเทศได้มีโอกาสเติมพลังเพิ่มอีคิว กันตั้งแต่ต้นเดือน ในงาน ปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก

ศ.๒๙ มี.ค.-ส.๖ เม.ย. ชาวปฐมอโศกไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อา.๗ ประชุมเตรียมงานยุวพุทธฯ
-ประชุมเตรียมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.๑, ๔
-ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมทีมงานอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต"

จ.๘ หน่วยสันติภาพจากสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมชุมชน
-สอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียม ม.๑ และผู้ปกครอง

อ.๙ สอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียม ม.๔ และผู้ปกครอง

พ.๑๐ คณะเสมสิกขาลัย เยี่ยมชมชุมชน

พฤ.๑๑-พ.๑๗ งานเข้าค่ายอบรมยุวพุทธฯ จำนวน ๑๘๕ คน

พฤ.๑๘-จ.๒๒ ค่ายยุวพุทธกสิกรรม (คัดเลือกนักเรียนม.๑, ม.๔)

ศ.๑๙-อา.๒๑ นักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร จำนวน ๗๐ คน มาอบรมคุณภาพชีวิต

ส.๒๐-อา.๒๑ นักศึกษาอเมริกันและเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยเวปเตอร์ จำนวน ๑๒ คน มาศึกษาชีวิต ความเป็นอยู่ อย่างชาวพุทธ

จ.๒๒ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย และคณะ ไปเยี่ยมประเมินผลการอบรมเกษตรกร อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

จ.๒๒-อ.๒๓ ค่ายสัจธรรมชีวิตของผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.๑ จำนวน ๓๘ คน พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เมตตาเทศน์ ทำวัตรเช้า และตอบปัญหาแก่ คณะคุรุ-ชาวชุมชน-ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสองวัน เน้นให้วัด เป็นหลัก ให้บ้าน และ โรงเรียน

อ.๒๓ ปิดเทอมนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ชั้น ม.ปลาย

พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมเกษตรกร หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" อ.เมือง จ.ราชบุรี

จ.๒๙-อ.๓๐ สมณะนาไท อิสรชโน และคณะไปเยี่ยมประเมินผลการอบรมเกษตรกร อ.โคกสำโรง และ อ.เมือง จ.ลพบุรี

- - สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส - -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕
มีสิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทุกเวลานาทีในแต่ละวัน ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่านขยายผลเบ่งบานไป พร้อมกับ การแผ่กว้างร่มเงา ของกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ ทั่วป่าศีรษะอโศก ประกาศยืนยันว่า เพราะคุณธรรม เรามั่นคง ชุมชนจึงเข้มแข็ง เพราะคุณธรรมเราตั้งมั่น ชุมชนเราจึงยั่งยืน

กิจกรรมภายใน
จ.๘ สิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์ที่บ้านตระการพืชผล จ.ศรีสะเกษ
-จัดอบรมพิเศษ ฝึกทักษะการเป็นพี่เลี้ยงงานอบรม ให้กับสมาชิกศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อกระจาย งานอบรมออกไป

พฤ.๑๑,ศ.๒๖ สมณะฟังสวดปาฏิโมกข์บนโบสถ์ ส่วนสิกขมาตุประชุม ณ ศาลาเขตหญิง

ส.๑๓ ท่านอนุตตโร นำทีมคนวัดสงกรานต์ ต้นไม้ที่สวนซำตาโตง ปรับสภาพหดหู่เหี่ยวเฉา เป็นสดชื่นตื่นตัว พร้อมผลิตผล เลี้ยงทุกคนต่อไป

จ.๑๕ ชาวชุมชนจัดพิธีรดน้ำดำหัวพ่อใหญ่-แม่ใหญ่

จ.๒๒ นักศึกษา ๔ คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ มาสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
-สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ร่วมงานเผาศพญาติธรรมนางทองปัด สมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พ.๒๔ ประชุม ม.วช. ณ ศาลาปลุกเสก เพื่อจัดสรรเตรียมงานเข้าค่ายสัมมาสิกขา และร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ราชธานีอโศก
-สมณะ ๓ รูป พร้อมชาวชุมชนบางส่วน ไปช่วยงานอบรมยุวพุทธฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด

ศ.๒๖ สมณะลานบุญ วชิโร และสมณะฟ้าแสง นำทีมเด็กนักเรียน ๘ คน มาร่วมเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม พร้อมผู้ปกครอง และพี่เลี้ยง มาให้กำลังใจ

ส.๒๗ เปิดภาคเรียนใหม่สัมมาสิกขาศีรษะอโศก

อา.๒๘ สัมมาสิกขาทั้งหมดเข้าค่ายรับขวัญปีการศึกษาใหม่ และเตรียมตัวเข้าร่วมประสานงานกับพี่ม.วช. เป็นพี่เลี้ยง เข้าค่ายคัดเลือกน้องใหม่ (เตรียมสัมมาสิกขา)

จ.๒๙-พ.๘ พ.ค. เตรียมสัมมาสิกขาเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรมปี ๒๕๔๕

กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน
ส.๖ นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุบลฯ เอกพัฒนาการศึกษา มาศึกษาดูงาน จำนวน ๕๐ คน

จ.๘ กลุ่มเกษตรกร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน

อ.๙-พฤ.๑๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตร "คนสร้างชาติ" รุ่นที่ ๔๗ จากอ.อุทุมพร จ.ศรีสะเกษ เน้นเรื่องปุ๋ย ชีวภาพ เป็นพิเศษ จำนวน ๗๐ คน งานนี้กลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย

พฤ.๑๑ กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ธ.ก.ส. อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน

อ.๑๖ ศูนย์บริการการศึกษา อ.พยุหะฯ จ.ศรีสะเกษ มาดูงาน จำนวน ๒๖ คน

พ.๑๗-ศ.๑๙ อบรมเกษตรกร หลักสูตร "คนสร้างชาติ" รุ่นที่ ๔๘ จากหลายพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เน้นเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ เป็นพิเศษ จำนวน ๗๐ คน โดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็น พี่เลี้ยงด้วย

ศ.๑๙ กลุ่มแกนนำสุขภาพเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงานจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมรับประทาน อาหาร ด้วย
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน เน้นเรื่องปุ๋ยชีวภาพ เป็นหลักใหญ่
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน เน้นเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ เป็นหลักใหญ่

ส.๒๐ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (บรรจุใหม่) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน และ ร่วมรับประทาน อาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ธ.ก.ส. อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ธ.ก.ส. อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๘๙ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ธ.ก.ส. อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๖๔ คน

อ.๒๓ กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. ๑๓ หมู่บ้าน อ.พนา จ.อุบลฯ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๘๐ คน
-กลุ่มเกตษรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. อ.อุทุมพรวิสัย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักนี้ธ.ก.ส. อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๖๐ คน

พฤ.๒๕ กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. อ.น้ำ-เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๗๗ คน

ศ.๒๖ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐ คน

งานอบรมและศึกษาดูงาน
ส.๒๗ กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส.จาก อ.สำโรง จ.อุบลฯ จำนวน ๗๙ คน มาศึกษาดูงาน และร่วม รับประทาน อาหาร ๑ มื้อ
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. จากอ.มˆวงสามสิบ จ.อุบลฯ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๓๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส.จากอ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานชุมชน จำนวน ๙๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. จากอ.อุทุมพร จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานชุมชน จำนวน ๙๙ คน

จ.๒๙ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๒๐๐ คน จากอ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มาศึกษา ดูงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และวิถีชีวิตชุมชน

อ.๓๐ สำนักงานเกษตร อ.สำโรง จ.อุบล-ราชธานี มาศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ธ.ก.ส. จาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มาศึกษาดูงาน จำนวน ๖๐ คน

เมษายนปีนี้ฤกษ์ดีมงคลดี ต้อนรับปีม้าอาชาไนย ด้วยการเตรียมพร้อมกับการขยายงาน-เพิ่มงาน และ เจริญในงาน เต็มที่ ทั้งงานนอก-งานใน ต้องอาศัยหัวใจของม้าแก้ว ควบก้าวไปด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ สะสมหน่วยกิต แห่งมรรคผล ไปตลอดทาง ฝึกฝน ปัญญา ให้แววไว จิตใจให้มั่นคง และอดทนให้เป็นเลิศ ให้สมค่าอาชาไนย กองทัพธรรมปีม้า ยังต้องการ กำลังพล อีกมาก อาชาไนยทั้งหลาย... ท่านอยู่ใกล้ ณ จุดใด สัญญาณธง แห่งความเพียร ประจำปีม้า โบกสะบัด ต้อนรับท่าน อยู่ทุกๆจุด พร้อมคำขวัญต้อนรับ จากจอมทัพใหญ่....
"ผู้มีศีลผู้ใดที่ยังไม่มา ขอให้ (รีบๆ) มาเถิด"

- - สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า - -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕
ในเดือนนี้ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยม ๑ และ ๒ ปิดเทอมภาคสอง ๒๐ วัน ส่วนนักเรียน มัธยมปลาย เปิดเทอม กลับมาช่วยดูแลพุทธสถาน และเตรียมงานค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑ ของศาลีอโศก แม้เดือนนี้ จะไม่มี งานอบรมลูกค้าธ.ก.ส. แต่เราก็มีงานเข้าค่ายอบรม ยุวพุทธทายาท มีงานเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม (คัดเลือกนักเรียน สัมมาสิกขา ชั้นมัธยมปีที่ ๑) และงานเข้าค่ายรับน้องใหม่

เหตุการณ์รายงาน
จ.๑-ส.๖ ไปงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่ ๒๖ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก

อา.๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมปีที่ ๑-๒ ปิดเทอมเดินทางกลับบ้าน

พ.๑๐-อ.๑๖ งานเข้าค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑ ณ พุทธสถานศาลีอโศก มีเด็กๆมาร่วมเข้าค่าย ๕๐ คน สนุกสนาน เบิกบานกันดี เป็นส่วนมาก ที่ร้องไห้คิดถึงบ้านมีบ้างเป็นส่วนน้อย

พฤ.๑๑ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถ ทบทวนพระปาฏิโมกข์ หลังจากนั้นสมณะประชุม อปริหานิยธรรม

อา.๑๔ โยมเชื่อพระทำบุญรวมญาติ ที่พุทธสถานศาลีอโศก มีญาติโยมจากบ้านตะคร้อมา ร่วมทำบุญ และ ฟังธรรม กันหลายคน

พฤ.๑๘ ประชุมกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นที่ปรึกษา

ส.๒๐-จ.๒๙ งานเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม เพื่อคัดเลือกตัวนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยม ปีที่ ๑ มีนักเรียน เข้ารับการคัดเลือกตัว ๑๓ คน ผลปรากฏว่า ทุกคนผ่านการคัดเลือก แต่มีข้อแม้บ้าง สำหรับ บางคน

อ.๒๓-พฤ.๒๕ สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะดินทอง นครวโร ไปเยี่ยมประเมินผล การอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่บ้านหนองแก้ว และบ้านหนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีหลายคน ลดละอบายมุข หลายคน ทำน้ำยาล้างจาน ใช้และขาย หลายคนทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ชาวบ้านมาร่วม สนทนาธรรม และใส่บาตรกันดี นับได้ว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ศ.๒๖ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาฏิโมกข์ และสมณะ ประชุมอปริหานิยธรรม กันต่อ

ส.๒๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปร่วมประชุมกลุ่มจิตรเพชร ที่ชุมชน เพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
-วันเปิดเทอมของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นม.๒ และม.๓

ส.๒๗-อา.๒๘ สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะดินทอง นครวโร ไปร่วมงานสวด และฌาปนกิจศพ โยมเนื่อง ศาสตรานนท์ (โยมอาของสมณะเน้นแก่น) ที่วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อา.๒๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปแสดงธรรมเทศนา ในงานศพของหลวงพ่อฉาว ที่สถานปฏิบัติธรรม เจริญธรรม บ้านนาตะกรุด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มีญาติธรรมไปร่วมด้วย ๑ รถตู้

อ.๓๐-พฤ.๒พ.ค. งานเข้าค่ายรับน้องของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ที่ชุมชนเพชรผาภูมิ บ้านมอสมบูรณ์ ต.วังทอง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะต้องมีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ให้กับตัวเองด้วย

- - สมณะเน้นแก่น พลานีโก - -


สีมาอโศก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๕
เดือนเมษาหน้าร้อน อากาศก็ร้อนอบอ้าว ไปตามกาลเวลาซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าอากาศ จะเป็น เช่นไร จิตใจของนักปฏิบัติธรรมย่อมเบิกบานเสมอ เราจะเป็นผู้มีใจแจ่มใสดุจ ดอกไม้บาน หากเราไม่เบิกบาน แจ่มใส เราก็สู้ดอกไม้ไม่ได้ ชีวิตเราควรมีค่ามากกว่าดอกไม้

ความเคลื่อนไหวในชุมชน
จ.๑-ส.๖ ชาวสีมาอโศกเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๖ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก

อา.๗ ประชุมวิสามัญ ชาวสีมาอโศก เตรียมงานยุวพุทธทายาท

จ.๘ ลงทะเบียน นักเรียนเตรียม สส.ม.
-สมณะพอแล้ว สมาหิโต สมณะมือมั่น ปูรณกโร ไปอำเภอคง เยี่ยมผู้เคยเข้าอบรม ทั้งประชาสัมพันธ์ งานยุวพุทธ ทายาท และดูนาที่อำเภอขามสะแกแสง
-คณะวิจัยกองทุน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓๐ คน มารับประทาน อาหารกลางวัน และ ดูงานชุมชน

อ.๙ สัมภาษณ์นักเรียนเตรียม สส.ม. และผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มาจากจ.บุรีรัมย์ อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา
-สมณะนานุ่ม สมณะพอจริง สมณะหินเพชร มาจากชุมชนเมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มาช่วยงาน อบรม ยุวพุทธทายาท
-สัมมนาผู้ปกครองของนักเรียนเตรียม สส.ม.

พ.๑๐ เปิดค่ายยุวพุทธทายาท สีมาอโศก ครั้งที่ ๑ (๑๐-๑๔ เมษายน ) เด็กเข้ารับการอบรมประมาณ ๑๓๐ คน
-สมณะกล้าดี เตชพหุชโน สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร สามเณรเมฆฟ้า มาจากพุทธสถานสันติอโศก แวะฉันอาหาร และไปงานศพญาติ สมณะเมืองแก้ว ที่วัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พฤ.๑๑ สมณะสร้างไท สมณะก้อนหิน สิกขมาตุนวลนิ่ม และญาติธรรมสีมาฯ เดินทางไปร่วมงานศพ ร.ต.บุญมี ปานพิลา เป็นคุณพ่อของคุณบุญสาธุ ที่จ.ชัยภูมิ

อา.๑๔ ปิดค่ายยุวพุทธฯ ด้วยพิธีกรรม รดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ของชุมชน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

จ.๑๕ ประชุมประจำเดือน เตรียมการขุดสระน้ำ เพื่อการกสิกรรม และเรื่องอื่นๆ ฯลฯ

อ.๑๖ เปิดค่ายคัดตัวนักเรียนเตรียม สส.ม. "ยุวกสิกรรม สร้างชาติ" เป็นเวลา ๒ วัน ๒ คืน ที่สวนโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ โดยมีรุ่นพี่ที่จบ ม.๖ แล้ว เป็นผู้ประสานงาน เด็กๆได้ใช้ชีวิตติดดิน อย่างชาวไร่ชาวนา เช้าฟังธรรม บ่ายทำงาน ลอกคลอง ร่องสวน และเดินระบบน้ำหยด
-สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ นำนักเรียนที่ จบ ม.๖ แล้ว ไปฝึกกระบวนการกลุ่ม ที่ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

พฤ.๑๘ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ผ่านเข้าเรียนได้ทั้งหมด ๒๗ คน นัดมอบตัวนักเรียนวันที่ ๑ พ.ค.

ศ.๑๙ ประชุมสหกรณ์สวนฟ้านาบุญสีมาอโศก จำกัด

ส.๒๐ คณะอาจารย์จาก ม.ธรรมศาตร์ มาทำวิจัยวิถีชีวิตชุมชน
-สมณะเด็ดขาด สมณะนานุ่ม สมณะมือมั่น นำคณะครูและนักเรียนสส.ม. ไปร่วมงาน แสดงผลิตภัณฑ์ ชุมชน ของลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ประทาย ตามโครงการที่ผู้จัดการธ.ก.ส. คุณนพพร ศรีภิรมย์ สาขาประทาย นักเรียน สส.ม.ได้ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต "เรารักบึงกระโตน" ด้วยการรำ ประกอบเพลงด้วย

อา.๒๑-จ.๒๒ สมณะ สิกขมาตุ และคณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับการต้อนรับ อย่างดี จากญาติธรรมระยอง ในเรื่องอาหารและที่พัก

อ.๒๓ กลับจากระยอง แวะทานอาหารที่ศูนย์อบรมกสิกรรม อ.วังน้ำเขียว

พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๑ จากตำบลหนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๐๖ คน

อา.๒๘ สมณะพอแล้ว สมณะมือมั่น เดินทางไปร่วมประชุมชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

จ.๒๙ สมณะสร้างไท สมณะนานุ่ม และญาติโยมไปตรวจสุขภาพที่จังหวัดสกลนคร

อ.๓๐ สมณะฉันทโสมารับสมณะเด็ดขาด สมณะคำจริง สมณะร่มบุญ ไป อ.วังน้ำเขียว ช่วยอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. จาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๒๐ คน

หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใส
หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหาเล็กนิดหน่อย

- - สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต - -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕
ภูผาฯในเดือนนี้อากาศกำลังสบายๆ ไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก ช่วงกลางคืนและจวนสว่าง ๑๔-๑๙ องศา เซลเซียส กลางวันประมาณ ๓๐ กว่าองศาเซลเซียส ดอกกัลปพฤกษ์สีชมพูแกมขาว ออกดอกสะพรั่ง ไปทั่วตามทางเดิน ในเขตสงฆ์ ดูงดงามตามธรรมชาติที่จัดสรร เหล่าสมณะพากันฝึกศึกษาเล่าเรียน พากเพียร ไม่หยุดอยู่ เดินไปบน มรรคานี้

ช่วงกลางเดือนเกิดไฟป่าขึ้น เหล่าสมณะนวกะ คนวัด ชาวชุมชน และผู้เข้าร่วมคอร์ส "มหัศจรรย์" พากัน ขึ้นภูเขา ผจญเพลิง ดับไฟป่า ที่ลามไหม้ท่ามกลางความมืดของท้องฟ้า ขากลับ หลายคนต้องลื่นไถล ลงจากภูเขาที่ชัน ได้รับบาดเจ็บก็มี ต่อมาอีก ๕ วันฝนก็ตก ทำให้ผืนป่าดูชุ่มชื่น

สำหรับสมณะนวกะ อาจารย์ ๑ ให้นิมนต์ ภันเตมองตน เมตตจิตโต ขึ้นมาเป็นอาจารย์พิเศษ และได้มา ช่วยอบรม สอนธรรมะ จากหนังสือ คนคืออะไร ทำไมสำคัญนัก?

เหตุการณ์ต่างๆ
จ.๑-ส.๖ สมณะ คนวัด ชาวชุมชน และ ญาติธรรม ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

พ.๑๐ สมณะนวกะ ๖ รูป เดินทางไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่

พฤ.๑๑-อา.๑๔ งานค่ายอบรมยุวพุทธทายาทภูผาฟ้าน้ำ ครั้งที่ ๑ ณ ลานนาอโศก สมณะ คุรุ และ ญาติธรรม ร่วมช่วยงาน อบรมครั้งนี้ อย่างคึกคัก

จ.๑๕ สมณะ ๒ รูป ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ วาระพิเศษเรื่องการอนุมัติให้ญาติธรรม มาปลูกบ้าน ในชุมชน

พ.๑๗ นักเรียนที่จบม.๖ จากสีมาอโศก จำนวน ๔ คน รวมทั้งลูกญาติธรรม อีก ๑ คน และคุรุ, ผู้ใหญ่ ๕ คน นำโดยสมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ เดินทางมาที่ภูผาฯ เพื่อเข้าคอร์สมหัศจรรย์ หลักสูตรอาริยมรรค

ศ.๑๙ ประชุมชุมชนภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน

ส.๒๐ ที่ลานนาอโศก มีพิธีกรรมรดน้ำดำหัว ผู้มีอายุยาว มีสมณะร่วม ๓ รูป นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร
-ประชุม ชมร.เชียงใหม่
-ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ

อา.๒๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษฯ สาขาเชียงใหม่ ที่ศาลาบรรพชน อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๖ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ เป็นประธาน (มีการลงมติอนุมัติ ให้มีการตั้งโรงเรียน สัมมาสิกขา ที่ภูผาฯ ชั้นประถมฯ และมัธยมฯ และอนุมัติซื้อที่ดินเป็นที่ส่วนกลาง)

จ.๒๒-อ.๒๓ สมณะ ๖ รูป นำโดยสมณะเก้าก้าว สรณีโย (อาจารย์ ๒) เดินทางไปประเมินผล ผู้ที่เคยเข้า รับการอบรม สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑ ที่ บ.ม่วง บ.บอน บ.ดอนเงิน อ.ปง จ.พะเยา

อ.๒๓ สมณะ ๒ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ เดินทางไปร่วมฌาปนกิจศพนายทวี วารี อายุ ๔๘ ปี เสียชีวิตด้วย โรคตับแข็ง (ซึ่งเป็นพ่อ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก) ที่สุสานสุขาภิบาลสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

พ.๒๔ ประชุมชุมชนภูผาฯ วาระพิเศษ ณ ศาลาซาวปี๋ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน

พ.๒๔-อา.๒๘ สมณะ ๕ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ ร่วมอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๖ ณ ชุมชน เชียงรายอโศก

ศ.๒๖ สมณะ ๑๑ รูป ฟังสวดปาติโมกข์
-สมณะ ๓ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ ได้ไปร่วมให้กำลังใจญาติธรรม ในการแจกอาหารประจำเดือน ของชมร. เชียงใหม่ ซึ่งมีนโยบาย แจกอาหารเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างระบบบุญนิยมให้ถึงขั้นสูงสุด คือ การแจกฟรี ซึ่งเป็นที่ประทับใจ ของลูกค้า ที่มารับประทานอาหารกันอย่างทั่วหน้า (ครั้งนี้มีชาวสีมาอโศก ที่มาเข้าคอร์ส "มหัศจรรย์" มาช่วยงาน อีกแรง อย่างแข็งขัน)

ส.๒๗ รายการเอื้อไออุ่น

อา.๒๘ จบคอร์ส"มหัศจรรย์" รุ่นที่ ๙ ชื่อรุ่น "โพชฌงค์" และทุกคนเดินทางกลับ ด้วยความประทับใจ ในประโยชน์ ที่ได้เข้าคอร์สครั้งนี้
-เริ่มคอร์ส"มหัศจรรย์" สำหรับญาติธรรมชาวชุมชน คนวัด มีสมณะนวกะหลายรูปร่วมสังเกตการณ์ ศึกษาวิธีการ ของอาจารย์ ดำเนินคอร์สอย่างไร

อ.๓๐ สมณะ ๑๓ รูป ร่วมประชุมอปริหานิย-ธรรม ที่ศาลาบรรพชน

พึ่งเจ็บ พึ่งป่วย
พ.๒๔ สมณะมองตน เมตตจิตโต สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม มีอาการท้องร่วง มาหลายวัน จึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ ให้หมอตรวจ ซึ่งพบเชื้อทำให้ท้องร่วง หมอให้ยามาฉัน และกลับมาพัก รักษาตัว ที่ลานนาและภูผาฯ

ธรรมะประทับใจ
"ชีวิตเกิดมาต้องแสวงหาความจริง ถ้าไม่แสวงหาความจริงก็ถูกหลอกเรื่อยไป เกิดมาเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เกิดมา เพื่อเสพเพื่อติด" (พ่อท่าน ๑๙ ก.พ. ๔๓)

- - ทีมสมณะภูผาฯ - -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕

เดือนนี้เป็นเดือนร้อนของประเทศเรา ที่บ้านราชฯก็ร้อนจังเลย เป็นเดือนที่เด็กๆมาอบรมกันมากมายทีเดียว ชาวเรา จงช่วยกัน เฮ็ดศีลเฮ็ดธรรมเถิด

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑-ส.๖ ไปร่วมงานปลุกเสกฯที่ศีรษะอโศก

อา.๗ สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเด็กเข้าเรียนสัมมาสิกขาฯ เด็กสมัคร ๔๐ คน สอบได้ ๒๙ คน

อ.๙ สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมเด็กเข้าเรียน สส.ธ. อีก ๓ คน และมาสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมทีหลังอีก ๑ คน

พ.๑๐ สิกขมาตุต้นข้าวและสิกขมาตุสร้างฝัน ไปร่วมงานศพหลานสาวคุณปีกบุญ

พฤ.๑๑ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และคณะไปร่วมงานศพ ที่จ.ชัยภูมิ
-ยกเรือสำราญที่ขึ้นคานเอาไว้ ลงสู่แม่น้ำมูล ต้องลงทุนสร้างรถลากเป็นเงิน ๓ แสนบาท และยกเรือ สำราญอีก ๒ ลำ ตามด้วยเรือต่ออีก ๑ ลำขึ้นคาน เพื่อซ่อมบำรุงต่อไป เสียค่ายกขึ้น ๑ หมื่นบาท

ส.๑๓ จัดพิธีรดน้ำผู้ใหญ่และมีการเล่นกันสนุกสนาน

อ.๒๓ ชาวชุมชนราชธานีอโศก โฮมแฮงกันฟันดินปลูกผักตอนตี ๔ เตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

ส.๒๗ สมณะเดินดินและปัจฉาสมณะเดินทางไปที่กลุ่มดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรฯ

อา.๒๘ นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๑ มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนด้วย มีนักเรียนมามอบตัว ๒๗ คน
-คณะคุรุและเด็กๆสมุนพระรามเดินทางไปที่ จ.ระยอง
-สมณะแดนเดิม และสมณะคิดถูกเดินทางมาช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

จ.๒๙ นักเรียนรุ่นพี่ ทำพิธีต้อนรับน้องใหม่

ประชุม
อา.๗ ประชุมกรรมการชุมชนเรื่องการซื้อที่ดินของคุณหนึ่งฟ้า ที่ทางธนาคารยึดไป แต่อยู่ในบริเวณ ราชธานีอโศก เขตโรงแชมพู และหม่องค้าผง จำนวนเงิน ๒ ล้านเศษ

จ.๘ ประชุมชุมชนราชธานีอโศก พ่อท่านฝากเอาไว้ว่า ให้ชาวบ้านราชฯช่วยกันประณีต ประหยัด
-ประชุมเตรียมงานยุวพุทธฯ และงานเพื่อฟ้าดิน ส่วนตลาดเพื่อฟ้าดินอยู่บริเวณทิศตะวันออก ของเฮือน ศูนย์สูญ
-ประชุมทีมงานร้านอุทยานบุญนิยม มีพันตรีหญิงรับขวัญ ออกจากราชการ มาช่วยล้างจาน และขึ้นค่า เช่าร้าน เป็นเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เพื่อให้พอกับค่าน้ำค่าไฟ

อ.๙ ประชุมนิสิตวังชีวิตเพื่อสรุปการทำงานในงานปลุกเสกฯ
-สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พฤ.๑๑ สมณะร่วมลงฟังพระปาฏิโมกข์ที่โบสถ์น้ำ มีสมณะ ๑๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป

อา.๑๔ ประชุมคุรุ สส.ธ.เรื่องนักเรียนที่ลาออก และการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนสส.ธ.

จ.๑๕ ประชุมกรรมการชุมชน
-นักเรียนสส.ธ. สรุปงานยุวพุทธฯ

อ.๑๖ ประชุมอปริหานิยธรรม มีสมณะ ๘ รูปตกลงกันว่า จะร่วมกันทำงาน ๑ ช.ม. หลังจากฉันอาหาร
-ประชุมพี่เลี้ยงค่ายพุทธทายาท บริเวณต้นจามจุรีริมมูลยามเย็น ตกลงร่วมกันว่า ทุกหน่วยงาน จะต้องมี โครงการ ประณีตประหยัด แล้วมารายงานในที่ประชุม อีกอย่างหนึ่งบ้านราชจะแนบแน่นเนียนใน ทุกคน ต้องเปิดใจกว้าง รับขุมทรัพย์ ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร
-ประชุมคุรุสส.ธ.เรื่องการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ทั้งเด็กใหม่และเด็กเก่าที่ขอเข้าเรียนใหม่

อา.๒๑ ประชุมคุรุสส.ธ. และรุ่นพี่ที่ช่วยดูแลน้องๆ ช่วยกันคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ สรุปว่าได้ นักเรียน ทั้งหมด ๒๙ คน เป็นชาย ๙ คน หญิง ๒๐ คน
-ประชุมร้านมังสวิรัติ อุทยานบุญนิยมที่ริมมูลเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เป็นบรรยากาศร่มรื่นเย็น สบายดีกว่า ชายทะเล เพราะไม่เหนียวตัว
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยมีคุณกิจจา เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. มาร่วมประชุมด้วย

จ.๒๒ ประชุมคุรุ สส.ธ.เรื่องขอจัดตั้งโรงเรียน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก
-ประชุมการเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ชาวชุมชนลงแขกกันขุดดิน ปลูกผักตอนเช้าเวลาตี ๔ ของ
วันอังคารที่ ๒๓

พ.๒๔ เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อสังคม มาขอคำชี้แจงเรื่องโครงการที่ขอเงินไป

อ.๓๐ ประชุมเตรียมงานพ.ฟ.ด.ครั้งใหญ่

การอบรม
อา.๗ ศิษย์เก่าและนิสิตม.วช. ร่วมกันคิดเตรียมวางแผนงานอบรมเด็กยุวพุทธทายาทเป็นครั้งแรก

อ.๙ พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้า และเดินทางไปสันติอโศกโดยเครื่องบิน

พ.๑๐-อา.๑๔ จัดอบรมเยาวชน เรียกว่า ค่ายยุวพุทธทายาท มีเด็กอายุ ๑๐-๑๔ ปี จำนวน ๒๗๕ คน มาร่วมงาน เด็กๆประทับใจ ในการทำงาน การดูแลของพี่เลี้ยงเป็นส่วนมาก

ศ.๑๒ สมณะหินแก่น นมวังโสและสมณะดินไท ธานิโย ไปกิจนิมนต์ จ.อำนาจเจริญ

พ.๑๗-อา.๒๑ ค่ายอบรมหนุˆมสาวพุทธทายาท วัยรุ่นอายุ ๑๕-๒๕ ปี มาเข้าค่ายจำนวนประมาณ ๘๐ คน และมีผู้มา ก่อนอบรม จากปราจีนบุรี ๑๕ คน และให้นักเรียน ม.ปลาย สส.ธ.เข้าค่ายนี้ด้วย แต่ปีต่อไป ให้ศีรษะอโศก เป็นเจ้าภาพ เตรียมงาน แล้วใช้สถานที่บ้านราชฯเป็นที่อบรม

เยี่ยมชม
อา.๗ เครือข่ายชุมชนอำเภอศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๖ คน

จ.๘ ชาวอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลฯ จำนวน ๖๐ คน

อ.๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖ คน พักค้าง ๑ คน

พ.๑๐ ผู้นำชุมชนแผนกจัดหางาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๖๐ คน

พฤ.๑๑ ชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนิคมสร้างตนเองวังยมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๕๐ คน

พ.๒๔ ชาวบ้านมาชมงานโดยมิได้นัดหมาย จำนวน ๒ คันรถบัส ประมาณ ๑๒๐ คน

ต้นๆเดือนร้อน ปลายเดือน ฝนตก ทำให้ที่ปลูกเอาไว้ต้อนรับงานเพื่อฟ้าดินได้งอกงามเขียว เต็มบ้านราชฯ ทีเดียว เห็ดฟางก็ออกดอกดี ชาวบ้านราชฯ ก็ช่วยกันเตรียมงานกัน อย่างเต็มที่ แด่...."คนของแผ่นดิน นักสร้างอย่างสำคัญ"

สร้างดินให้สมบูรณ์ดีมีชีวิต
สร้างนิเวศวิทยาน่าชื่นใจ
สร้างผลผลิตพึ่งตนจนอยู่ได้
สร้างตนให้เปี่ยมบุญด้วยคุณธรรม

- - สมณะฟ้าไท สมชาติโก - -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕

เดือนนี้มีผู้แวะเวียนเยี่ยมเยือนตลอด ผู้ใหม่และญาติธรรมจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมรวมพลังเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นๆ
ญาติ...ญาติ...ท่านใด เหน็ดเหนื่อยจากภาระการงานต่างๆ ขอเชิญได้เลย อย่าลืมว่า... สถานที่แห่งนี้คือ บ้านอีกหลังหนึ่ง ของพวกเราชาวอโศก ถึงแม้บ้านจะหลังเล็ก ก็ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ในใจของทุกๆท่านด้วย อีกทั้งผู้สนใจ ก็เชิญด้วย

เหตุการณ์ประจำเดือน
ส.๖ สมณะอรณชีโว แสดงธรรมก่อนฌาปนกิจศพ นางเอิม พูลสังข์ อายุ ๗๐ ปี วัดโพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เจ้าภาพ ได้ถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ

จ.๘ ญาติธรรมเดินทางกลับจากร่วมงาน "ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ" ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อ.๙ สมณะประชุม อปริหานิยธรรม

พฤ.๑๑ ทบทวนฟังพระปาติโมกข์

จ.๑๕ สมณะสู้ซื่อ หสิโต เดินทางกลับจากเยี่ยมสมาชิกลูกค้าธ.ก.ส.ที่ผ่านการอบรม "สัจธรรมชีวิต" แถวๆ จังหวัด ใกล้เคียง
-ประชุมรวมชาววัดและชาวชุมชน
-ประชุมเตรียมการจัดงานยุวพุทธทายาท

อ.๑๖ ขนฟางข้าวเตรียมงานกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ อบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๗
-ประชุมตกลงตารางการอบรม"สัจธรรมชีวิต"

พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร รุ่นที่ ๗ หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" ระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน

จ.๒๒ ประชุมใหญ่ทีมบริหารชุมชนชุดใหม่เป็นเวลา ๑ ปี ประธานคุณใหม่คือ น.ส.กลั่นบุญ ชูทอง

อ.๒๓ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก นำคณะสันทนาการจากปฐมอโศก (สส.ฐ.สัมมาสิกขาปฐมอโศก) มาร่วมงาน อบรม ยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑

พ.๒๔-อา.๒๘ งานเข้าค่ายอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน ลงทะเบียนประมาณ ๑๐๐ คน รหัสค่าย ....ยุวชน คนรุ่นใหม่ รวมน้ำใจ สร้างสังคม.......

อา.๒๘ ร่วมกันสรุปงานยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑
-ญาติธรรมชุมชน"หินผาฟ้าน้ำ" จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมเยียนพักค้าง

จ.๒๙ สันทนาการสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) พร้อมทีมงาน เดินทางกลับ
-สมณะดินดี สันตจิตโต นำทีมญาติธรรมไปขนไม้ที่มีผู้บริจาคให้จากจ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำมาทำ โรงจุลินทรีย์

ของฝาก
ปาฏิหาริย์ไม่มี โลกนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ มีแต่หัวกระบาล หนึ่งสมอง และยังมีสองแขน อยากได้อะไรทุ่มเทเข้าไป ปาฏิหาริย์จะเกิด ตื่นเถิด ก่อนตายสู้มันเข้าไปสร้างปาฏิหาริย์ ตื่นเถิด เพื่อนไทยร่วมแรงร่วมใจ สร้างปาฏิหาริย์

- - สมณะกล้าดี เตชพหุชโน - -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๕

ชาวหินผาฟ้าน้ำหลังจากไปร่วมงานปลุกเสกฯกลับมา ได้มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน จึงได้จัดการเข้าค่าย เพื่อคัดเลือก ผู้เข้าเรียน ซึ่งมีทั้งระดับชั้นประถมและมัธยม มีผู้มาสมัคร ๒๘ คน มีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ซึ่งจะให้ผู้ปกครองของเด็ก ถูกสัมภาษณ์ด้วย เด็กได้ฝึกตื่นเช้ามาฟังธรรม ฝึกพึ่งตนเอง ในการทำอาหารการกิน และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อทดสอบความตั้งใจจริง

ในช่วงปลายเดือน เป็นการอบรมผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จาก อ.เกษตรสมบูรณ์ มีผู้ตั้งใจลดละเลิกอบายมุข และ เนื้อสัตว์กัน หลายคน เป็นที่น่าประทับใจ

เหตุการณ์ประจำวัน
จ.๑-ส.๖ ไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อา.๗ เข้าค่ายเพื่อคัดตัวผู้เข้าเรียน โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ(สส.ผ.)

อา.๑๔ สมณะกลางดิน โสรัจโจ นำทีม ไปร่วมงานที่เลย์ไลย์อโศก จ.เลย

จ.๑๕ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และสมณะแก่นผา สารุปโป ไปงานบุญรวมญาติของอ.วิเชียร ที่บ้านหนองแวง อ.แก้งคร้อ

พฤ.๑๘-ศ.๑๙ ชาวชุมชนและนักเรียนไปช่วยกันรื้อบ้าน ที่บ้านท่าทางเกวียน อ.แก้งคร้อ

อา.๒๑ ชาวชุมชนและนักเรียนไปขนไม้มาทำที่พักเด็กสส.ผ. ที่บ้านท่าทางเกวียน
-สมณะโสรัจโจและทีมงาน ไปประเมินผลผู้ผ่าน การอบรม ที่บ้านโศกสูง อ.แก้งคร้อ

จ.๒๒ สมณะโสรัจโจและทีมงานไปประเมินผลผู้ผ่านการอบรม ที่บ้านตะลอมไผ่ อ.หนองบัวรเหว
-ผู้พักชำระหนี้จาก อ.เกษตรสมบูรณ์ ประมาณ ๘๐ คน มาเข้ารับการอบรม

อ.๒๓ สมณะโสรัจโจและทีมงานไปประเมินผลผู้ผ่านการอบรมที่บ้านโนนทอง อ.จัตุรัส

พฤ.๒๕ สมณะโสรัจโจและทีมงาน ไปประเมินผลผู้ผ่านการอบรมที่บ‰านปะโค อ.บำเหน็จณรงค์

ศ.๒๖ สมณะโสรัจโจและทีมงานไปร่วมงานทำบุญรวมญาติของอาจารย์ดาบถ ที่ อ.คอนสวรรค์
-สมณะเกตุมาลโกและทีมงานไปประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ที่บ้านหนองกุงใหม่ อ.ภูเขียว
-สมณะโสรัจโจและทีมสมณะเดินทางไปอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น

ศีลเป็นเครื่องประดับอันยอดเยี่ยม ความไม่พยายาทความไม่เบียดเบียน และวิเวกเป็นอาวุธอันประเสริฐ ความอดทน เป็นเกาะเพื่อความเกษม (พรหมสูตร ๑๖/๒๔)

- - สมณะแก่นผา สารุปโป - -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๗ เมษายน ๒๕๔๕)