หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : thatfah๒๕๒๐@hotmail.com
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ ( ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่๓/๒๕๔๕
-รับรองงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
-ศาลากิจถั่ว กำหนดติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน นักเรียนมาสมัครสอบ ๔๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๙ คน ชั้น ม. ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกมีจำนวน ๑๓ คน นักเรียนที่เข้ารับการอบรมยุวพุทธทายาท เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๔๕
-ธรรมสันติทันตกรรม หยุดบริการเดือนเมษายน
-มูลนิธิฯได้รับแจ้งให้ไปชำระค่าใช้น้ำบาดาล จากกองควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี
-ได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เชิญมูลนิธิฯเข้า
ร่วมสัมมนาเรื่อง การเฝ้าระวังรักษาคุณภาพอนาคตของเยาวชนไทย สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันและ แนวทางแก้ไข ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail : ktf๒๕๒๔@hotmail.com
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (๒๘ เมษายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-อนุมัติงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
-ชมรมขยะวิทยา กิจกรรมดำเนินไปอย่างปกติ
-ราชธานีอโศก กำหนดจัดงานเพื่อฟ้าดิน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ศกนี้
-ได้รับเอกสารจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-อยู่ระหว่างการขอเอกสารเพื่อจัดตั้ง โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก


สรุปรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๕
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๙๔ คน
-อนุมัติงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
-จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๙,๔๒๑ คน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ ๘,๗๖๑ คน สมาชิกกิตติมศักดิ์ ๖๖๐ คน
-ชมรมและหน่วยงานที่สังกัดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมรายงานกิจกรรมตลอดปี ๒๕๔๔ ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุม ทราบ
-ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
-การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ดังนี้
๑.นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง นายกสมาคม
๒.นายธีรศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ อุปนายกคนที่ ๑
๓.นายสม เสนารินทร์ อุปนายกคนที่๒
๔.น.ส.ใฝ่ธรรม นาวาบุญนิยม เหรัญญิก
๕. นายไพโรจน์ วงค์เที่ยง ผู้ช่วยเหรัญญิก
๖.น.ส. วิภาจรีย์ เจริญสุข นายทะเบียน
๗.นายพันธ์ชนะ กันพงษ์ ประชาสัมพันธ์
๘. นางนวลอนงค์ จูพงเศรษฐ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๙.นางอาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ บรรณารักษ์
๑๐. นายอำนวย อินทสร กรรมการ
๑๑.น.ส.ฉัฐมา อาษารัฐ กรรมการ
๑๒.นางอรพิน ทิพย์เวศ กรรมการ
๑๓.น.ส.ชุติมา ทิพยธรรม กรรมการ
๑๔.นายสมประสงค์ ปริกัมศีล กรรมการ
๑๕.นายวิชัย อัศยเผ่า กรรมการ
๑๖.น.ส.จันทร์แรม อัมรินทร์ กรรมการ
๑๗.นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน กรรมการ
๑๘. ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น. เลขานุการ
๑๙. น.ส.ยลศิริ ดำช่วย ผู้ช่วยเลขานุการ


สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ธรรมทัศน์สมาคม

E-mail : tta๒๕๓๑@hotmail.com
-สมาชิกร่วมประชุม ๑๔๓ คน
-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๗๙๗ ราย สมาชิกเพิ่มใหม่ ๑๑๓ ราย
-หน่วยงานต่างๆของธรรมทัศน์สมาคมรายงานผลงานที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ.๒๕๔๔
-แจ้งงบดุลประจำปีพ.ศ.๒๕๔๔
-แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
-เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๗
๑.นายทุกแดน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคม
๒.นายปรีชา ธรรมพิภพ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑
๓.นางประภัสสร ศรีทอง อุปนายกสมาคมคนที่ ๒
๔.นายศิริ ดีรัตนา อุปนายกสมาคมคนที่ ๓
๕.นางสมทรง อภิชาติมณีกุล เหรัญญิก
๖.นายชูศักดิ์ แก้วทอง ผู้ช่วยเหรัญญิก
๗.นางวรรณรีย์ วรรธนรียชาติ นายทะเบียน
๘.นายอดิศักดิ์ คลังเจริญกุล ประชาสัมพันธ์
๙. นายสมบูรณ์ สุขสวัสดิ์ ปฏิคม
๑๐.น.ส.รัชนี สิทธิพันธุ์ เลขานุการ
๑๑.น.ส.ผ่องบุญ นาวาบุญนิยม ผู้ช่วยเลขานุการ


สรุปรายงานการประชุมบริษัทพลังบุญ จำกัด
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (๑๕ เมษายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-พิจารณาโครงการขวัญใจเพื่อนร่วมงานดีเด่น
-มอบหมายให้ น.ส.ฟากฝั่งฝัน นาวาอโศกตระกูล จัดทำเท็ปประชาสัมพันธ์ของบริษัท ผู้ใดสนใจ การมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ สามารถส่งมายัง นายเพชรเพลิงธรรม สิทธินาวิน
-อนุมัติงบการเงินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
-แต่ละแผนกแจ้งความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของงาน
-เชิญ ภ.ก.สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง และภ.ก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ร่วมพิจารณา การจัดซื้อยาบางประเภท
-รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ดังนี้
อย่ามัวทำงานจนลืมทำฌาน อย่าทำฌาน จนลืมทำงาน ทำงานให้มีสติ อย่ามัวทำงานไม่ได้ลดกิเลส ไม่ได้เพ่งเผากิเลส เรียนรู้แล้วลดละล้าง อย่ายึดทิฐิเอาอัตตาไปอยู่ในงาน หากยอมกันได้ ย่อมอยู่ร่วมกันได้


สรุปรายงานชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๖ คน
-เปลี่ยนวันแจกผลไม้ไร้สารพิษแก่ลูกค้า เป็นวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕
-ชมรมฯ จัดหาวัตถุดิบ อาทิ มะเขือเทศ แครอท และแคบเจ ไปให้โรงครัวในงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์
-ลูกค้านำผักปลอดสารพิษมาบริจาค
-ได้รับหนังสือทำเนียบเจ จำนวน ๗๕ เล่ม จาก ดร.ไมตรี
-ได้รับเท็ปโครงการพระธรรมของท่านสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ๑ กล่อง
-กำหนดปิดร้านชมรม ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ เมษายน ๒๕๔๕
-สมาชิกเปิดใจ

สรุปโอวาทจากประธาน
สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ : ขออนุโมทนาที่ชมรมได้แจกอาหารเป็นการแนะนำผักป่า ผักพื้นบ้าน และผักไร้สารพิษ
สมณะบินบน ถิรจิตโต : อย่าหลงรายได้ ขาดของดีกว่าขาดคน อย่าหาและเพิ่มงานใหม่ สร้างระบบทำงาน แทนกันได้ ช่วยกันได้ จิตพร้อมที่จะทำและพร้อมที่จะทิ้ง พร้อมที่จะพัฒนาจิตวิญญาณ มีคนขัดเกลาบ้าง ต้องจับประเด็นให้ชัดเจน


สรุปรายงานการประชุมจากองค์กรเครือข่าย
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มปราการอโศก
(๒๑ เมษายน ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน
-รายงานการเงินกองบุญปราการอโศก และ กองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยสมทบ การซื้อตู้กับข้าวให้ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
-สมาชิกที่ไปร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก เล่าบรรยากาศภายในงาน
-ข้อคิดจากสมาชิก น่าจะจัดมุมสำหรับเด็ก เพื่อผู้ปกครองจะได้ไม่กังวลเวลาฟังธรรม ทางที่ดีที่สุด งานนี้เป็นงาน ของผู้ใหญ่ ไม่ควรพาเด็กเล็กๆมา
-เสนอให้อาจารย์สุภาณี บูรพ์ภาคช่วยรับเงินบริจาคเข้ากองบุญเพิ่มอีก ๑ คน
-งานวันอโศกรำลึก ๙-๑๐ มิถุนายน ณ สันติอโศก กลุ่มมีมติให้จัดโรงบุญฯแจก สะเต๊ะเจและขนมปังปิ้ง
-อาจารย์สุภาณี บูรพ์ภาคได้รับเชิญจากพรรคเพื่อฟ้าดิน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๔๕ ณ ชุมชนศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
- สมาชิกตั้งตบะธรรม
โอวาทจากประธาน (สามเณรลึกเล็ก สิ้นป่าโลกีย์)
ให้รักษาการประชุมจนเป็นจารีตเพื่อเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มอื่น การตั้งตบะและฐานศีล ให้เหมาะกับกรรมฐาน ของแต่ละคน หากมากไปจะไม่ได้ประโยชน์กลายเป็นตบะนรก หากหย่อนไปย่อมขาดประโยชน์ อยากให้สังคม เป็นอย่างไร กฎระเบียบนั้น ต้องเริ่มที่ตนเองก่อน แต่ละครั้งที่สามเณรมาประชุม ขอให้นิมนต์สมณะก่อน เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
(๑๗ มีนาคม ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน
-มีผู้บริจาคแท็งก์น้ำจำนวน ๓ แท็งก์
-๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพท่านสมณะกระบี่บุญ มนาโป ที่เมรุพุทธสถาน ปฐมอโศก
-ชมรมผู้อายุยาวมีสมาชิก ๕๗ คน สมาชิกเสียชีวิต ๑ คน คือนายสิงห์ธร คำเรืองฤทธิ์
-กำหนดจัดงานมหกรรมรักษาศีลระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕
-ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนกลางให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
-ติดตั้งวิทยุสื่อสารระหว่างชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ลานนาอโศก และ ชมร.เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
-สมาชิกร่วมประกอบอาหารในงานพุทธาฯ ณ ศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์
-หน่วยงานบุญนิยม แจ้งกิจกรรม อาทิ กสิกรรมบุญนิยมอุตสาหกรรมบุญนิยมและลานนาอโศก, บริโภคบุญนิยม, การเมืองบุญนิยม, สื่อสารบุญนิยม, การเงินบุญนิยม, การศึกษาบุญนิยม, สาธารณสุขบุญนิยม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : คนเราถ้ามีใจสู้ มีความระมัดระวังมากขึ้น ทำให้มีกำลังใจ ประคองกายและจิตได้ดี มีสติพิจารณามากขึ้นพวกเราย่อมเจริญขึ้น
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : เน้นการใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้รถอย่างระวังตามหลักเกณฑ์ ๕ ส. ให้พวกเรายืนหยัด รักษาจุดยืน ที่ดีต่อไป
สมณะบินบน ถิรจิตโต : การอบรมให้ประมาณกำลัง ไม่ให้หนักเหนื่อยเกินไป การอยู่ร่วมกัน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำสิ่งที่ขาดให้เต็ม ทำสิ่งที่เกินให้พอดี ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราเป็นอยู่


(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๗ เมษายน ๒๕๔๕)