หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : thatfah๒๕๒๐@hotmail.com
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕)
- กรรมการขาดประชุม ๒ คน
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕
- ศาลากิจถั่ว รอติดตั้งเครื่องจักรในอาคารที่ก่อสร้างใหม่
- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) คณะผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๕ คน จากสำนักงาน การประถมศึกษา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มาดูงานด้านการฝึกงานอาชีพ และ การต้านยาเสพติด ของโรงเรียน และได้รับหนังสือ จากกระทรวงศึกษาธิการ เชิญร่วมอบรม การป้องกันเอดส์ ในสถานศึกษา และหามาตรการป้องกัน การพนันบอล ในช่วงที่มีการแข่งขัน ฟุตบอลโลก โดยโรงเรียน จะทำหนังสือแจ้งว่า โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ไม่มีปัญหาเหล่านี้ จึงไม่เข้าร่วมอบรม
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกและ โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขา ปฐมอโศก (สอฐ.) ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีนักเรียน ทั้งสองโรงเรียน จำนวน ๑๖๐ คน
- ธรรมสันติทันตกรรม หยุดบริการตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ เพื่อปรับปรุงระบบประปา
- มูลนิธิฯ ได้นำเงินจำนวน ๕๕,๔๔๐ บาท ไปชำระค่าน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว และได้รับความ เอื้อเฟื้อ การติดมิเตอร์จาก หจก.วิวัฒน์เทอร์ไบน์
- ได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเปรียญธรรม สมาคม, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail : [email protected] หรือ : [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕)
- กรรมการขาดประชุม ๖ คน
- ชมรมขยะวิทยา กิจกรรมดำเนินไปอย่างปกติ
- ชุมชนราชธานีอโศก กำลังดำเนินการขอเงินกองทุนเพื่อสังคม ในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
- วิทยุชุมชนสันติอโศก (ฝนปรอยร้อยแปด) ออกอากาศที่คลื่นความถี่ FM 107.9 MHz ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
- ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่องการมีส่วนร่วม ของประชาชน : แบบอย่างที่ดี ของการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ณ ศูนย์ประชุม องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ที่ประชุมมอบหมายให้ นางฟ้างาย คำอโศก และนายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุม
-วิทยุชุมชนปฐมอโศกได้รับความร่วมมือจากหลากหลายอาชีพ อาทิ ทนายความ, เกษตรกร, แม่ค้า, เด็ก (ร่วมเล่านิทาน)
-รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๒ผ-๔๑๔๕ ได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนเป็น ผอ-๔๑๔๕

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕)

- กรรมการขาดประชุม ๘ คน

-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม(สส.พธ.)
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๕ เป็นวันแรกที่เปิดภาคเรียน มีการปฐมนิเทศและพิธีรับน้อง กลุ่มผู้ปกครอง ออกร้าน แจกอาหารจำนวน ๘ ประเภท ในงานอโศกรำลึก ณ สันติอโศก

-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) ประชาชนให้การอุดหนุน อาหารมังสวิรัติ ในวันวิสาขบูชา ปิดร้าน เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ การจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ อยู่ระหว่าง สำรวจความคิดเห็น เงื่อนไขคืออิ่มละ ๒๐ บาท หากรับประทานอาหารเหลือ จะปรับ ๒๐ บาท

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ความถี่ ๒๔๕ MHz เพื่อติดต่อระหว่าง ภูผาฟ้าน้ำ ลานนาอโศก และชมรมฯ การติดต่อ ๓ ช่วงเวลา คือ ๐๖.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น.

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา จตุจักร(ชมร.กทม.) ผู้รับผิดชอบประจำคือ นายบัณฑิต อภิชาติมณีกุล เจ็บป่วย มีญาติธรรม หมุนเวียนไปช่วยงาน

-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) สมาชิกช่วยงาน ด้านประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนสันติอโศก และงานด้านอื่นๆ อาทิโรงครัว โรงพิมพ์ และชมรมมังสวิรัติฯ

-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก กำหนดประชุม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สันติอโศก

-การต่ออายุของสมาชิกสมาคมฯ คำนวณค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงให้ใช้วิธี ประชาสัมพันธ์ ในงานต่างๆ ของชาวอโศกแทน

-ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน อล๒๑๕๐ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการสมาคมฯ

สรุปรายงานการประชุมบริษัทพลังบุญ จำกัด
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-บริษัทร่วมกับบริษัทแด่ชีวิตจำกัดและโรงสีขอนแก่น ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้โรงสีขอนแก่น สามารถดำเนินกิจการ ต่อไปได้ ในอัตรา ค่าจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
-แต่ละแผนกรายงานกิจการและปัญหา
-ข้อเสนอแนะจากกรรมการ นางลัดดา วิริยะสัจจะ ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มาร่วมประชุม เพราะไปช่วยงาน เครือข่าย ทางภาคเหนือ หากอยู่กรุงเทพฯ จะมาช่วยงาน ที่ร้านขายยา ในวันเสาร์-อาทิตย์

นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์ กรรมการ (อดีตประธานบริษัท) ได้รับรายงานการประชุมมาโดยตลอด (สม.ปราณี ฝากไปให้) การบริหารงาน มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ขอดูผลงานของคนรุ่นใหม่ ที่มีคนหนุ่มๆ มาทำงาน ฝากให้ทบทวน และทำสถิติ เก็บไว้ว่า การทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร พลังบุญยังมีความเป็นหนึ่ง แม้จะขัดแย้งกันบ้างก็ตาม แต่ให้ประมาณ การทำงาน เพื่อไม่ให้สุขภาพทรุด ดังที่ตนเองเคยประสบมา

โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
"พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์ที่บ้านราชฯ ให้พวกเราทุกคนมีความขยัน สามัคคี ประหยัด พัฒนาตน และช่วยเหลือ ประเทศชาติ ความสามัคคี คือความขัดแย้งอันพอเหมาะ ต้องหาจุดร่วม ที่จะตกลงกันได้ นั่นคือประโยชน์ตน ที่จะได้วางอัตตา ทิฐิมานะลง โดยเห็นส่วนรวมเป็นหลัก จึงต้องหัดปรับความคิดเห็น ของตนเอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยกันพัฒนา สู่สาธารณโภคี แบ่งปันความเข้าใจ แบ่งปัน ความรู้สึก แบ่งปันอารมณ์กันด้วย นอกจากการแบ่งปัน ด้านวัตถุ ระบบบุญนิยม จึงจะประสบ ผลสำเร็จ และเป็นไปได้ยาวนาน"

ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๑๙ เมษายน ๒๕๔๕
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
- กำหนดแจกอาหารให้ลูกค้าทุกเดือนนั้น เดือนเมษายนนี้แจกในวันศุกร์ที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๔๕
- นำมะเขือเทศ แครอทและหัวหอมใหญ่ไปให้โรงครัวในงานปลุกเสกฯ ที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- นักเรียนจากสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมาฝึกงานและพักค้าง ขอให้สมาชิกช่วยกันเป็นคุรุ ประจำฐานงาน
- บุฟเฟ่ต์อิ่มเอง ชาวชมร.ได้พิจารณาแล้ว ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการ ขอให้ผู้รับใช้, รองผู้รับใช้ ไปศึกษาดูงานที่อื่นก่อน
- พิจารณารับสินค้ามาจำหน่าย โดยต้องผ่าน ต.อ.กลางก่อน และระบุวันผลิต ส่วนผสม น้ำหนัก และวันหมดอายุ
- สมาชิกเปิดใจ
สรุปโอวาทจากประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ฟังการเปิดใจของสมาชิกทุกคน ทำให้ทราบรายละเอียดของกันและกันเพิ่มขึ้น และแก้ไขปรับปรุง อยู่ช่วยงานต่อไป ด้วยความเข้าใจ การแก้ไข ทำให้เราพ้นทุกข์ ให้ใช้โศลกของพ่อท่านที่ว่า เหตุผลคือความบ้า อัตตาคือความจริง ขอให้ดำเนินชีวิต ไปให้ถูกทาง จะได้ไม่ทุกข์


สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๑ เมษายน)
-สมาชิกร่วมประชุม ๔๔ คน
-๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จัดอบรมมหกรรมรักษาศีลที่ลานนาอโศก เชิญ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ และ น.พ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์ มาเป็นวิทยากร
-การติดตั้งสัญญาณวิทยุยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในช่วงทดลองประเมินผลและซ่อมแซม
-แต่ละหน่วยงานแจ้งกิจกรรม
รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร และสมณะบินบน ถิรจิตโต : "การประชุมครั้งนี้ให้มีมิตรเพิ่มขึ้น"


กลุ่มปราการอโศก (๑๒ พฤษภาคม)
-สมาชิกร่วมประชุม ๘ คน
-เสนออาหารที่จะแจกโรงบุญในงานอโศกรำลึก ที่ประชุมมีมติให้ทำขนมปังสอดไส้ ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
-สมาชิกตั้งตบะ และรับโอวาทจากประธาน สามเณรลึกเล็ก สิ้นป่าโลกีย์สรุปว่า มีความรู้มากมาย จากการ อ่านหนังสือ ฟังเท็ป ฟังเทศน์ ขอให้สมาชิกทุกคน นำไปปฏิบัติฝึกฝน แม้วันละเล็ก วันละน้อยก็ยังดี

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๘)