หน้าแรก>สารอโศก

หน้าแรก
เข้าพรรษา

'เข้าพรรษา'เข้าใจในชีวิต สิ่งใดผิดหลีกไกลไม่ไปเสี่ยง
เส้นทางชั่วมัวหมองก็ต้องเลี่ยง อย่าคิดเพียงสบายอาจสายเกิน...

ประเพณี 'เข้าพรรษา' นำพาสุข ธรรมประยุกต์เสริมปัญญาน่าสรรเสริญ
'เข้าพรรษา' เข้าหา 'ดี' ที่เจริญ อย่ามัวเพลินอบายมุขจะทุกข์ใจ
เพียงสามเดือนทำดีเพื่อชีวิต รู้จักคิดจิตมั่นไม่หวั่นไหว
ฝึกลำบากตรากตรำไม่ตามใจ ปรับปรุงใหม่ตัวตนเป็นคนดี
พระวินัยบัญญัติขัดเกลาจิต พระเผลอผิดพลาดไปใจหมองศรี
พระเคร่งครัดในวินัยภัยไม่มี เห็นพระดีคนเลื่อมใสใจศรัทธา

เพียงสามเดือนอดทนฝึกฝนจิต มองชีวิตเปลี่ยนไปเพียงใดหนา
ฆราวาสใฝ่ดีย่อมมีค่า จะนำพาชีวิตไม่ผิดทาง
บรรพชิตควรเคร่งเร่งฝึกฝน ใฝ่กุศลพ้นชั่วเป็นตัวอย่าง
'เข้าพรรษา' พระดีมีนำทาง แสงสว่างทางธรรมนำสังคม

* ตะวันแดง ทะเลเงิน *

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๙ มิถุนายน ๒๕๔๕)