หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail : [email protected]
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕)
- กรรมการขาดประชุม ๓ คน
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๔๕
- ศาลากิจถั่ว ผลิตเต้าหู้วันเว้นวัน เฉพาะบริโภคในชุมชน
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกและโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕
- ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ จำนวน ๗๒ ราย
-จดเลขมิเตอร์รายงานการใช้น้ำบาดาลทุกวัน และส่งรายงานตามกำหนดให้กองควบคุม น้ำบาดาลอย่างเคร่งครัด
-ตอบแบบสอบถาม การจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ได้รับรายงานจากชุมชนดินหนองแดนเหนือ รายงานข่าวสรุปงาน วันโฮมพลังแผ่นดิน จัดที่ชุมชนฯ ต.บ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
- ได้รับหนังสือและวารสารจากองค์กรต่างๆ


สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ
E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ชมรมขยะวิทยา กิจกรรมดำเนินไปปกติ
-ชุมชนราชธานีอโศก ได้จัดตลาดสดไร้สารพิษ ณ อุทยานบุญนิยม ทุกวันศุกร์ ทำให้การจำหน่าย อาหาร มังสวิรัติ ลูกค้าอุดหนุนมากขึ้น สถานีวิทยุท้องถิ่น ร่วมมือประชาสัมพันธ์
-ได้รับหนังสือเชิญร่วมสัมมนา จากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เลขานุการ เป็นตัวแทน ไปร่วมสัมมนา
-กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ส่งไปยังสำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว


สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-จำนวนสมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก ๒,๘๐๙ ราย เพิ่มใหม่ ๑๒ ราย
-หนังสือออกใหม่ได้แก่ ระบบสังคมบุญนิยมในศตวรรตที่ ๒๑ เผยแพร่จำหน่ายในราคา ๔๐ บาท และ จาริกเพื่อชีวิต ๑ ชุด (๒ เล่ม) ราคา ๑๐๐ บาท
-ร่วมงานสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนวัดกิ่งแก้ว โดยสาธิตการทำน้ำจุลินทรีย์ และการจัดการขยะให้ถูกวิธี
-นางวรรณรีย์ วรรธนรียชาติ นายทะเบียน ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง 'สถาบันครอบครัวปัญหา และทางแก้ไข' ณ ศูนย์ประชุม องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้ ตามหนังสือเชิญของสหพันธ์ครอบครัว เพื่อความสามัคคี และสันติภาพโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม อภิปราย อาทิ ศ.กีรติ บุญเจือ, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายโสภี สุขสำราญ, ดร.สายฤดี วรกิจโภคาธร
-ไม่ได้ปิดร้านธรรมทัศน์สมาคมในงานอโศกรำลึก เพื่อรองรับญาติธรรมจากทั่วประเทศ ที่มาสั่งซื้อเทป และหนังสือ ไปเผยแพร่ จำหน่ายในท้องถิ่น ส่วนนายกสมาคม (นายทุกแดน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) และ ครอบครัว มาร่วมออกซุ้มแจกอาหาร ในงานนี้

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-จำนวนสมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก ๒,๘๒๓ ราย เพิ่มใหม่ ๑๔ ราย
-ร่วมออกร้านเนื่องในงานสัปดาห์เพื่อสุขภาพ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
-อนุมัติให้นางสาวขัตติยา ขัติยวรา เข้าศึกษาข้อมูลที่สันติอโศก เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท ในหัวข้อ 'การก่อรูป ทางอัตลักษณ์ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา' ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
-อนุมัติเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบซื้อที่ดินประวัติศาสตร์ (แดนอโศก) ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองกระทุ่ม (ทุ่งลูกนก) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ให้สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-ชมรมได้คืนกำไรแก่ลูกค้าโดยการแจกอาหารในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ นับเป็นครั้งที่ ๒ ได้รับผัก ไร้สารพิษ จากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ,ลานนาอโศก และญาติธรรม
-สมาชิกหลายคนนำผลไม้ พืช ผักพื้นบ้านมาให้ชมรมประกอบอาหาร
-สมาชิกในชมรมฯไปเข้าคอร์สมหัศจรรย์ที่ภูผาฟ้าน้ำ ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำ มาทำหน้าที่ จำหน่ายอาหารแทน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕
-กำหนดการแจกอาหารคืนกำไรให้ลูกค้าในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าทราบว่า 'บุญญาวุธ หมายเลข ๓ บุญนิยมระดับ ๔ แจกอาหารฟรี ปรุงจากผัก ไร้สารพิษทั้งหมด'
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
- สมาชิกเปิดใจ

สรุปโอวาทจากประธาน
สมณะฟ้าแสง ปภากโร : ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ทำงาน แม้เหน็ดเหนื่อนปานใดก็ช่วยกัน โดยเฉพาะ ถ่ายทอดงาน ให้แก่นักเรียน ที่มาช่วยงาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ชมร.ช.ม.แม้มีคนน้อย หากทุกคนช่วยกันงานก็จะเบาลง อย่าถล่มคนที่ทำผิดพลาด แต่ช่วยกัน หาวิธีแก้ไข พ่อท่านพูดเสมอว่า 'พวกเราเป็นมนุษย์บุญนิยม เป็นคนพันธุ์ใหม่ ใครจะพัฒนา ได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ขอให้พยายามทำประโยชน์ตน-ท่าน และขวนขวาย งานใหญ่น้อย ของกลุ่ม มีการเพ่งเล็งกล้า ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาเสมอๆเถอะ เราจะได้เจริญ'


สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail : [email protected]
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) จัดตั้งชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล และชมรมศิลปะ
-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ คืนกำไรให้ลูกค้า โดยแจกอาหาร ที่ปรุงด้วยผักไร้สารพิษ เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ สมาชิกชมรมฯเข้ารับการอบรม ในคอร์สมหัศจรรย์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา จตุจักร (ชมร.กทม.) กิจการดำเนินไปตามปกติ
- ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน สมาชิกเข้าร่วมงานอโศกรำลึก ณ พุทธสถานสันติอโศก
- ห้องสมุดสมาคม : นักศึกษาระดับปริญญาโท มศว.ประสานมิตร มาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง 'การประเมิน ต้นทุน - ประสิทธิผลโครงการฝึกอบรม ตามแนวทางบุญนิยมของชุมชนอโศก' สถิติผู้ใช้บริการ เดือน เมษายน-พฤษภาคม ๘๒๑ คน ยืมหนังสือ ๓๖๑ เล่ม สมาชิกใหม่ ๑๐ คน เปิดทำการ ๔๖ วัน
-โรงเจสมาคมฯ ประสานงานกับอาจารย์เฉลิมพล ผลประพฤติ เพื่อช่วยจัดทำบัญชี ซึ่งอยู่ระหว่าง การศึกษาข้อมูล ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกผลไม้ไร้สารพิษ และจัดส่งไปยัง บริษัทกู้ดินฟ้า จำกัด สัปดาห์ละครั้ง
-ซื้อที่ดิน น.ส.๔ จ เลขที่ ๕๔ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา จากนายสุชาติ รังนกใต้
-ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำ บัญชีรายจ่าย สุขภาพแห่งชาติ ส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการนี้
-ผศ.รัศมี กฤษณมิษ สมาชิกสมาคม เสนอจัดพิมพ์หนังสือ INSIGHT INTO Santi Asoke PART I และ PART II ไว้ในเล่มเดียวกัน เพราะเนื้อหากระชับ อ่านง่าย เหมาะสำหรับชาวต่างชาติ ที่มาศึกษา เกี่ยวกับสันติอโศก องค์กร หรือ กลุ่มใด ประสงค์จะสั่งพิมพ์ ติดต่อเลขานุการสมาคมฯ โทร. ๐๒-๓๗๔๕๖๓๑ ต่อ ๒๒๑ หรือ email :[email protected]


สรุปรายงานการประชุมบริษัทพลังบุญ จำกัด
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๓ มิถุนายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-นำร่างกฎระเบียบของบริษัทให้คณะกรรมการศึกษา
-อนุมัติสร้างป้อมยามเคลื่อนที่
-ผู้จัดการรับไปแก้ไขรายชื่อกรรมการซึ่งมีเหตุผิดพลาดที่กระทรวงพาณิชย์
-บริษัทพลังบุญ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี คุณสมบัติถือศีล ๕ ละอบายมุข
-รปภ.ของบริษัทมี ๒ คนคือ นายสำราญ ศรีพลอย และ นายมนตรี รัตนิล
-คลังสินค้าได้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
-แผนกยารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม

โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
ให้เห็นความสำคัญของระบบสาธารณโภคี โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ช่วยกันทำงาน แม้แตกต่าง แต่สามัคคี ให้เห็นแก่ทิฐิส่วนรวม ลดทิฐิส่วนตัว การทำงานร่วมกันหลายๆ คนจำเป็นต้อง มีกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดศีลสามัญตา คนเก่งงาน ต้องเก่งทั้งงานนอก-งานใน คือลดกิเลส ให้ได้ ทั้งสมมติสัจจะ และ ปรมัตถสัจจะ จึงจะขับเคลื่อน ระบบสาธารณโภคีไปได้รอด


สรุปรายงานการประชุมจากองค์กรเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๙ พฤษภาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-กสิกรรมบุญนิยม ได้ทำนาเพิ่มอีก ๑ แห่ง แบ่งบุคลากรเพื่อดูแลการทำนา ๒๗ ไร่ จำนวน ๖ แปลง โดยหว่านกล้า เว้นช่วงห่างกว่าการหว่าน ในปีที่แล้ว ผลไม้ในชุมชน มีพอรับประทาน
-อุตสาหกรรมบุญนิยมมีคณะทำงาน ๕ คน จะเข้าดำเนินการโรงเห็ดที่ซื้อใหม่ในเดือน ตุลาคม ๒๕๔๕
-ชุมชนมีผู้มาอยู่เพิ่มขึ้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เริ่มลงบันทึกการเข้า-ออกภายในชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕


กลุ่มปราการอโศก (พฤษภาคม ๒๕๔๕)
-ทดลองปลูกผักในโรงพลาสติก
-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้อายุยาว และญาติธรรมให้เงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ของนักเรียน อาทิ ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การตรวจโลหิต หนังสือแบบฝึกหัด เป็นต้น และเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยสมณะบินบน ถิรจิตโต มีนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา
- รายงานผู้เจ็บป่วย

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธานในที่ประชุม
(สมณณะลานบุญ วชิโร และสมณะบินบน ถิรจิตโต)
การประชุมแต่ละครั้ง หากเจริญในธรรมจะเข้าใจเพิ่มขึ้น มีมิตรมากขึ้น ไม่ใช่มีคนไม่ชอบมากขึ้น นั่นเป็น ความล้มเหลว ของการปฏิบัติธรรม นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ชาวชุมชน ให้โอกาส ชาวชมร.ช.ม. ได้เข้าคอร์ส พิเศษ โดยไปปฏิบัติหน้าที่แทนที่ชมรมฯ นี่คือสังคม ที่มีความหลากหลาย เสียสละ ทั้งคนอยู่ และคนไป และควรปรับปรุง การทำงาน รองรับงาน ที่มากขึ้น แม้มีความเชื่อมั่น ก็ต้องพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม


ชุมชนดินหนองแดนเหนือ (๒๒ มิถุนายน)
สรุปงานวันโฮมพลังแผ่นดิน ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐ บาท ญาติธรรม เดินทางมา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ลงทะเบียน ผู้มาร่วมงาน นายพิสุทธิ์ โฆษิต นายอำเภอ เมืองอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีฐานงาน กสิกรรมไร้สารพิษ /จุลินทรีย์ /น้ำหมักชีวภาพ /การแปรรูปอาหาร /สปริงเกอร์ การแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้า ของนักเรียน โรงเรียนสัมมาสิกขา สีมาอโศก แจกอาหาร แก่ผู้มาร่วมงาน นิมนต์ท่านจันทร์ แสดงธรรม ภายในงาน ซึ่งได้รับ ความสนใจดี งานนี้แม้จะมีบุคลากร ในทำงานไม่มาก แต่กิจกรรมผ่านไปด้วยดี


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
'เร่งพากเพียรให้ถึงฝั่งฝันโพธิญาณ' สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
'ประสานสัมพันธ์แม้คนละขั้ว' ๒ ม้วน
'พิจารณาจิตในจิต ภาคพิสดาร(อโศกรำลึก)' ๒ ม้วน
'สร้างบุญกุศลคือทรัพย์แท้ๆใส่ตน' ๒ ม้วน
'ความเจริญของอุเบกขา' สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
'ศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และวิญญาณ' สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
'อาหารของมนุษย์ โดยหมอหนุ่มจากไร่มะขามเปรี้ยว' ๒ ม้วน
'ชีวิตลูกขอทาน' สมณะเด่นตะวัน ๑ ม้วน '
สลายช่องว่าง ประสานดวงใจ' สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน '
ขัดเกลาเธอให้ถึงโลกุตระ' สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
'
อภิปราย
แก่นแท้ๆของศิลปะคืออะไร?' คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ดำเนินฯ ๒ ม้วน

'ปาฐกถา
ยุทธศาสตร์การกู้ชาติให้พ้นวิกฤต' ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๖๕๒ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๑๐๙ ฉบับ
ส่งคืน ๑๙ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๒,๒๖๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก (อโศกรำลึก) ๘,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (เข้าพรรษา) ๒๓,๕๐๐ เล่ม
แสงสูญ (เปิดโลกบุญนิยม) ๕,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๒๓ ฉบับ

สถิติธรรมโสต
ผู้มาติดต่อ เท็ป ๑๒๗ ราย วิดีโอ ๒๓ ราย วีซีดี ๑๑ ราย
จำนวนที่ยืม เท็ป ๒,๕๘๐ ม้วน วิดีโอ ๑๔๑ ม้วน วีซีดี ๖๕ ม้วน
สมาชิกเพิ่ม เท็ป ๑๐ ราย วิดีโอ ๑๑ ราย วีซีดี - ราย
เท็ปออกใหม่ ๑๔๔ ม้วน วิดีโอออกใหม่ ๑๖ ม้วน
พัสดุ ๕๓ ชิ้น

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๙ มิถุนายน ๒๕๔๕)