หน้าแรก>สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
แล้วเดือนก็ผ่านพ้น แต่พาลชนไม่พ้นผ่าน ใครพระหรือใครพาล ในเหตุการณ์จะเอ่ยบอก เดือนยังคงมา เผยโฉมหน้า มนุษย์ไม่หยุดหย่อน มากระชากวัยให้รุดไปทุกคน แน่นอนอีกมากบทบาท... แต่เดือนก็คือเดือน มาเตือนสำหรับคนมีปัญญา มาล่าสำหรับคนเขลา... และเดือนก็พาเรา มาเล่าเรื่องสู่ฟัง... เชิญอ่านดังๆ จะได้ยิน

เหตุการณ์
ส.๑ กลุ่มศิลปินนำผลงานศิลปะมาเตรียมแสดงในวันพรุ่ง
อา.๒ เปิดงานศิลปะกับชุมชน รายการภาคบ่าย มีศิลปิน ๕ ท่าน ร่วมอภิปราย
จ.๓ ประชุม ๕ พาณิชย์บุญนิยมอโศก ที่โบสถ์สันติอโศก
พฤ.๖ กลุ่มสัมมาสิกขาหลายพุทธสถานมาช่วยเตรียมงานประชุมผู้อำนวยการ พรรคการเมือง และ วันอโศกรำลึก
ศ.๗ พรรคเพื่อฟ้าดินเป็นเจ้าภาพต้อนรับพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อสัมมนาผู้อำนวยการ พรรคการเมือง ที่ชุมชน สันติอโศก
ส.๘ เริ่มงานอโศกรำลึก, ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พูดคุยกับพี่น้องชาวอโศกเรื่อง ชุมชนเพชรผาภูมิ


อา.๙ ประชุมการเมืองบุญนิยม, ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ บรรยายพิเศษ 'ยุทธศาสตร์กู้ชาติให้ พ้นสภาพ อาร์เจนตินา'
- ช่วงค่ำพ่อท่านพาชาวอโศก ขึ้นพระวิหารพันปี ทำพิธีบูชา พระบรมสารีริกธาตุ
จ.๑๐ สัมมนาสิกขมาตุชาวอโศก
พ.๑๒ โหวตสามเณร ลึกเล็ก สิ้นป่าโลกีย์ ผ่านโหวตเลื่อนฐานะขึ้นเป็นสมณะ
ศ.๑๔-อา.๑๖ เริ่มกิจกรรมศีล ๘ ครั้งที่ ๑๖
จ.๑๗ อุปสมบทสามเณร ลึกเล็ก ขึ้นเป็นสมณะมีฉายาว่า 'จุลลคัมภีโร'
พฤ.๒๐ น.ส.อรศรี งามวิทยาพงศ์ อาจารย์ประจำ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาสัมภาษณ์พ่อท่าน เพื่อทำวิทยานิพนธ์
ศ.๒๑-อา.๒๓ เข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ครั้งที่ ๘
อา.๒๓ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน
ศ.๒๘,อา.๓๐ สมณะสันติอโศกไปร่วมงานอบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ศูนย์อบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี
ส.๒๙ ประชุมชุมชนสันติอโศก
อา.๓๐ คุณหมออารีย์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง... ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และตอบปัญหา เรื่องสุขภาพ

ในแวดวงการศึกษา
ศ.๑๔-อา.๑๖ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร กับคณะคุรุ สส.สอ. นำสัมมาสิกขา ม.๓-ม.๖ รวม ๓๖ ชีวิต(นักเรียน ๓๓ คน) ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯหลายแห่ง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเช่น สระแก้ว จันทบุรี เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้สังคม เป็นการปลุกจิตสำนึกนักเรียน และศึกษา กระบวนการกลุ่มด้วย
พ.๑๙ คณะคุรุและสัมมาสิกขา ต้อนรับการมาของคณะผู้บริหารจากสำนักงานการประถมศึกษา อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ศ.๒๑-อา.๒๓ สัมมาสิกขา ม.๑-ม.๒ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ที่ไปครั้งก่อน แต่ครั้งนี้ เกือบ ๖๐ ชีวิต

ขอบอก
เพราะเห็นความไร้สาระในเบื้องหลัง เห็นที่ควรมุ่งหวังในเบื้องหน้า คนจึงหาญกล้าประกอบความเพียร เป็นวิริยบารมี เพราะหน่ายเรื่องยุ่ง มุ่งการใหญ่ เข้าใจกรรม และรู้ว่าขันติธรรม เป็นเกราะเพื่อบรรลุ ความเกษม คนจึงอุตสาหะในขันติบารมี เป็นอยู่ที่ไร้บารมี เหมือนหมาไม่มีขน คนจะห่างเหิน ยุงจะกัด หมัดจะกวน ได้ง่าย...ระวังเด้อ

* สมณะฝ่ายปฏิสันถาร *


ปฐมอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
ขอต้อนรับนิสิต ม.วช.ใหม่ทุกท่าน
ม.วช.-มหาลัยวังชีวิต(สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต)
ม.วช.-คือมีวิชชา มาเว้นชั่ว
เป็นการปูพื้นฐานสำหรับบางคน ที่ต้องการจะก้าวสู่ระดับ ปวช.
อันเป็นการศึกษาที่สุงที่สุดในโลก
ให้กำเนิดโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ป ว ช คือ ป-ว-ช (บวช)
บวช คือ ความหมายการเว้นออกจากกามที่รู้จักกันทั่วไป
กองทัพธรรมแห่งนี้ ยังรับสมัครนิสิต ปวช ตลอดเวลา ท่านใดหาญกล้า ขอเชิญมาพิสูจน์ตัวเอง...

ความเคลื่อนไหวภายใน-ภายนอก
อา.๒ สมณะนาไท อิสสรชโน และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปกิจนิมนต์ เปิดภาคเรียน โรงเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ เพื่อนบุญอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จ.๓ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะกรรมกร กุสโล ไปกิจนิมนต์เปิดสวนไผ่สุขภาพ กทม.
จ.๓-พ.๕ สมณะ สิกขมาตุ คุรุและนิสิต ม.วช.ร่วมงานโฮมไทวัง ที่ราชธานีอโศก
พ.๕ พระครู ๒ รูป จาก จ.เลย เยี่ยมชมชุมชน
ส.๘-จ.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชนและนักเรียน ไปร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก
อ.๑๑ บวชสามเณรใต้ดาว รักษ์ชาติบุญ-นิยม ขึ้นเป็นสมณะรูปที่ ๑๐๓ มีฉายาว่า เหฏฐานักขัตโต แปลว่า ใต้ดาว
-สัมมนา กรัก ปะ
-ประชุมตรวจศีลนักเรียน
พ.๑๒-อา.๑๖ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นพิเศษ ๑ จากเทศบาล ตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๕๘ คน
-เจ้าหน้าที่ ๒ คน และสมาชิกสมทบจากเชียงใหม่ ๖ คน
อา.๑๖ กิจกรรมโรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอู่ทอง
-ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๑๗ ประชุมชุมชน
-สมณะญาติโยมไปร่วมงานบวช สามเณรลึกเล็ก ที่สันติอโศก
-ประชุมผู้ปกครองในชุมชน
-ทีมอาหารเพื่อสุขภาพทำบุญระลึกถึง สมณะกระบี่บุญ มนาโป
-ญาติๆทำบุญระลึกถึงโยมแม่ สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส
-ประชุมคุรุ
จ.๑๗-อ.๑๘ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย และคณะออกเดินทาง เยี่ยมประเมินผล การอบรมเกษตรกร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
อ.๑๘,๒๕ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๑๘ ประชุมตรวจศีลนักเรียนและคนวัด
พ.๑๙ นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ๗ คน มาเยี่ยมชมโรงเห็ด
พฤ.๒๐ สมณะมองตน เมตตจิตโต
สมณะนาไท อิสสรชโน นำนิสิต ม.วช.๖ คน ไปเข้าคอร์สมหัศจรรย์ที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
อา.๒๓ กิจกรรมโรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ญาติๆมาทำบุญระลึกถึง โยมตังกวย พาชีรัตน์
-คุณชิน โสคติ ทำบุญวันเกิดครบ ๔๗ ปี
-ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๒๔ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
จ.๒๔-อ.๒๕ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย และคณะ ออกเยี่ยมประเมินผล การอบรมเกษตรกร ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จ.๒๔ ประชุมคุรุ
อ.๒๕ -ประชุมวิสามัญคุรุ
-คณะคุรุประกาศนิรโทษกรรมนักเรียน จากนั้นซ้อมใหญ่พิธีไหว้คุรุ
พฤ.๒๗ นักเรียน สส.ฐ. นิสิต ม.วช. ศิษย์เก่า สส.ฐ. และนักเรียนประถมศึกษาเทียนหยด จัดพิธีไหว้คุรุ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ บรรยากาศซาบซึ้ง-สุขสันต์-หรรษา โดยมี พ่อท่าน ให้โอวาทกล่าวปิดงาน
-ภาคบ่ายนักเรียนและคุรุร่วมกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น
ศ.๒๘ คุณทิวเมฆ นาวาบุญนิยม และคณะ ไปต่อยอดเรื่องสัมมาอาชีพ มีการผลิตน้ำหมัก จุลินทรีย์ ยาหม่องน้ำ และปุ๋ยชีวภาพที่ บ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ส.๒๙ นักเรียนฐานช่างไฟฟ้า ๗ คน ไปช่วยงานด้านไฟฟ้าที่ศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์
อา.๓๐ คุรุ นิสิต ม.วช. ๗ คน ไปเข้าคอร์สมหัศจรรย์ ที่ภูผาฟ้าน้ำ
-กิจกรรมโรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์
-ประชุมกรรมการชุมชน
-สมณะ ๕ รูปและคนวัด นำโดย สมณะ ทำดี อโสโก ไปร่วมงานฌาปนกิจ นายหมง เภาประเสริฐ บิดาคุณปีกฟ้า เภาประเสริฐ ที่วัดหลวง อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ขณะนี้ ธรรมะกำลังไปได้สวย (ธ.ก.ส.) สิ่งที่จำเป็นคือ กองกำลัง ร.ด.(ร่วมด้วยช่วยกัน) คนละไม้คนละมือ ทำงานด้วยกัน ย่อมมีข้อขัดแย้ง และเห็นแตกต่างกันบ้าง ผิดพลาดบกพร่องว่าเป็นครู ไม่ต้องวิ่งหา กกต. (เก่งแก้ตัว)
สิ่งสำคัญของการปฏิบัติธรรมคือ ต้องสังกัด สช.(สัญชาติแห่งคนตรง) และโยนิโสมนสิการ หากทำได้ ก็ไม่ต้องไปอยู่กับพวก สปจ.(เสียใจเป็นประจำ)

* สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน *


ศีรษะอโศก
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๔๕
ศีรษะอโศกกำลังเร่งมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทีมควายศาสนา ซึ่งประกาศตัวเองอย่างชัดเจนว่า จะเอาภาระ ด้านการไถนา และหว่านต้นกล้า สัมมาสิกขาหลายชั้นเรียน เอาปุ๋ยไปใส่นาข้าว ที่ตัวเอง ได้รับผิดชอบ หน้านาปีนี้นักเรียนฐานช่าง ออกแบบคันนา โดยทำอย่างไร จึงจะสามารถ กักเก็บน้ำไว้ได้

ดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีของการเพาะปลูก ที่ค่อนข้างจะหนักสำหรับทีมอาชีวะช่าง เพราะโรงปุ๋ย ก็จะเร่ง ทำให้เสร็จ ขณะเดียวกัน ผืนนาแปลงใหม่ ก็จะต้องมีผลผลิต ให้ได้ด้วย เรียกว่า ต้องเค้นเอาศักยภาพ ของแต่ละคน ออกมาให้เต็มที่เลยทีเดียว

ผู้มาศึกษาดูงาน
อา.๒ กลุ่มผู้นำชุมชน อบต. อ.ปางมะค่า จ.กำแพงเพชร จำนวน ๖๐ คน
อ.๔ นักศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน ๓๐ คน
พ.๕ กลุ่มนักเรียนสตรีศิริเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๘๐ คน
ส.๘ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๐ คน ศึกษาเรื่อง เมืองน่าอยู่ และปุ๋ยชีวภาพ
อา.๙ เจ้าหน้าที่ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ บ้านปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน ๘๐ คน
จ.๑๐ การศึกษานอกโรงเรียน อ.ชุมพล-บุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๔๐ คน
อ.๑๑ กลุ่มผู้นำชุมชนจาก จ.ขอนแก่น จำนวน ๖๐ คน ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเอง
พ.๑๒ กลุ่มเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษา เกษตรอินทรีย์
ส.๑๕ เจ้าหน้าที่ อสม. อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
-การศึกษานอกโรงเรียน อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๖๐ คน
จ.๑๗ อบรมหลักสูตร ๑ วัน(รุ่นที่ ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อชีวิต เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ คน
อ.๑๘ อบรมเกษตรกรจำนวน ๑๐๐ คน จาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (รุ่นที่ ๒)
-เกษตรกรระดับผู้นำชุมชนจาก กิ่งอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน ๖๐ คน
พ.๑๙ อบรมเกษตรกรจำนวน ๑๐๐ คน หลักสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อชีวิต จาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ(รุ่นที่ ๓)
พฤ.๒๐ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๘ คน
-อบรมเกษตรกรจำนวน ๑๐๐ คน (รุ่นที่ ๔) จาก อ.กันทรลักษ์
ศ.๒๑ เกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ จาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาโครงการ เกษตรอินทรีย์
-อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพ รุ่นที่ ๕ จาก อ.เบญจลักษ์ จำนวน ๑๐๐ คน
จ.๒๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน
-อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพ รุ่นที่ ๖ จาก อ.เบญจลักษ์
อ.๒๕ เกษตรกรจาก อ.กันทรรมย์ ศึกษาดูงานการจัดการและการวางแผนกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน
-อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพ จาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านที่สนใจการทำและดูผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน ๒๗ คน
-ตัวแทนเกษตรกรจาก อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน ๓๐ คน

โครงการอบรมพักชำระหนี้เกษตรกร'สัจธรรมชีวิต'
พ.๑๒-อา.๑๖ สัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๑๙
พ.๑๙-อา.๒๓ สัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๒๐
พ.๒๖-อา.๓๐ สัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๒๑

ส่งท้าย
การปฏิบัติธรรมคือการทำงาน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ฐานะฆราวาสอย่างเราๆ ท่านๆ บางครั้ง ก็หลงลืมงาน จนลืมดูอารมณ์ คงต้องมีสติสังวร ระวังให้มากกว่านี้ จะฝึกฝน อดทน และพากเพียร ให้ยิ่งขึ้น

* พลีขวัญ พูลลาภ *


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
เดือนมิถุนายนนี้ ชาวศาลีอโศกโชคดี มีสมณะมหา เถระและสิกขมาตุหลายรูป แวะเวียนมาถ่ายทอดความรู้ และช่วยวางแผน การจัดการอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อให้ง่ายงาม เบาภาระและสอดคล้องกับงานของชุมชน

วิชาที่อบรมเน้นแบบฝึกหัดจริงจากชุมชนของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต เช่น ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก จุลินทรีย์ น้ำหมักขับไล่ศัตรูพืช จากพืชสด ในสวนของเรา น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักล้าง อเนกประสงค์
แชมพูสมุนไพร

ด้านอาหารได้ฝึกการประกอบอาหารมังสวิรัติ อาหารแปรรูป เต้าเจี้ยว กะปิแผ่น น้ำเต้าหู้ เต้าหู้แผ่น
ปาท่องโก๋ ปลาร้าเจ ไข่นกกระทา เป็นต้น หลังจบการอบรม หลายคนนำไปประกอบ เป็นอาชีพได้ ยิ่งไปกว่านั้น ธรรมะที่ได้บอกสอน หลายคนกลับไปสามารถเลิกบุหรี่ เหล้า การพนัน อาหารเนื้อสัตว์ ก็มีไม่น้อย น่าอนุโมทนา และกลายเป็นคนใหม่ เป็นสามีใหม่ เป็นภรรยาใหม่ เพราะพฤติกรรมเดิมๆ ถูกแสงธรรม สาดส่อง จนอวิชชาดับสูญไป

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๑ สมณะถ่องแท้ วินยธโร แสดงธรรมหน้าศพ คุณสมบูรณ์ ที่บ้านท่าตะโก โดยมี สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป พร้อมญาติโยมติดตามไปด้วย
อา.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก หลักสูตร 'เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร' โดยรุ่นพี่ มัธยมปลาย และ สมณะ-สิกขมาตุ
อา.๒-พฤ.๖ สมณะดินทอง นาครวโร สมณะหนักแน่น พร้อมญาติโยม ออกติดตามประเมินผลลูกค้า ธ.ก.ส. เขต อ.บรรพตพิสัย อ.ชุมแสง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
-สมณะกำแพงพุทธ พร้อมญาติโยมออกติดตาม ประเมินผลลูกค้า ธ.ก.ส. เขต อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ส.๘ สมณะ สิกขมาตุ พร้อมด้วยคุรุ และ ญาติโยม ไปร่วมงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก
จ.๑๐ สมณะและญาติโยมทยอยกลับจากสันติอโศก
-สมณะกำแพงพุทธ โดยสารมากับรถตู้ของโยมเทียน เกิดอุบัติเหตุ รถวิ่งตกถนน โชคดีไม่ชนต้นไม้ แต่มีผู้บาดเจ็บหนัก ๒ คน คือโยมละมูล และ โยมเง็ก นอกนั้นบาดเจ็บ คนละเล็กคนละน้อย
พฤ.๑๓ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะหินมั่น เดินทางมาเยี่ยมชาวศาลีอโศก และ เยี่ยมคนป่วย
-สมณะเดินดิน ติกขวีโร ประชุมให้โอวาท สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน
พฤ.๑๙-อา.๒๓ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๑๔ จาก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน ๑๓๗ คน
พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๑๕ จาก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๐๑ คน
ศ.๒๘ ชาวเกษตรกรจาก ต.หนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงานและฟังธรรม จำนวน ๕๐ คน
- ทุกวันจันทร์ ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน และนักเรียน
- ทุกวันอาทิตย์ ประชุมคุรุ
- ทุกวันอาทิตย์ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. และเตรียมอบรมรุ่นต่อไป (เฉพาะสัปดาห์ที่มีการอบรม)
- ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ประชุมวิทยุชุมชน สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน
- ทุกปักษ์ ๑๕ ค่ำ สมณะลงอุโบสถ ฟังสวดปาติโมกข์
- ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

ธรรมะก่อนจาก
บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า นิดหน่อยจักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ ที่ตกลงมา ทีละหยาดๆ ได้ฉันใด ธีรชนสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น

* สมณะดินทอง นาครวโร *


สีมาอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
สีมาอโศกอยู่ที่เมืองย่าโม (ท้าวสุรนารี) ซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทย ที่ว่าครั้งหนึ่ง เคยช่วยชาวเมือง ให้รอดพ้น จากการเป็นเชลย ช่วงนี้ฝนที่ตกลงมา ๑-๒ วัน พาให้พืชพันธุ์พฤกษา สดชื่นเขียวชอุ่มไปทั่ว ชาวเมืองร่วมใจ สามัคคี บ้านเมืองก็มั่นคง ทุกคน ช่วยดูแลต้นไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็อุดมสมบูรณ์

กิจกรรมการอบรม
ส.๑-อา.๒ อบรมเกษตรกร ฯ หลักสูตร สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๓ จาก อ.นางรอง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนสุวรรณ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีสมาชิกมา ๑๑๐ คน และหัวหน้า ธ.ก.ส. ๑๐ คน
พฤ.๒๐-อา.๒๓ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๗ จากโรงเรียนโคกสวาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ชั้น ป.๕ ป.๖ ม.๑ จำนวน ๑๖๗ คน คณะครู ๙ คน นักเรียนสัมมาสิกขา สีมาอโศก ชั้น ม.๒ และ ม.๔,๕,๖ เป็นพี่เลี้ยง
จ.๒๔-พฤ.๒๗ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๘ จากโรงเรียนโคกสวาย ชั้น ม.๒ ม.๓ จำนวน ๑๔๔ คน คณะครู ๖ คน สส.ม. ชั้นม.๑ และม.๓ เป็นพี่เลี้ยง นิสิต ม.วช. ฐานการศึกษา ชาวชุมชนคนวัด สมณะ
สิกขมาตุ ช่วยกันจัดงานและดำเนินการ
-ผ.อ. เกรียง เลิศล้ำ มาเปิดงานทั้ง ๒ รุ่น การอบรม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ ทั้งนักเรียน และครูที่มาอบรม

การติดตามประเมินผลการอบรม
พ.๑๒ ไปเยี่ยมประเมินผล ที่บ้านสระพัง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
จ.๑๗ ไปประเมินผลที่บ้านมะเริง อ. ด่าน ขุนทด จ.นครราชสีมา
อ.๑๘,พฤ.๒๗ ไปประเมินผล ที่บ้านหนองม่วงใหญ่ อ.ห้วยแถลง และบ้านหนองปรือโปร่ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

กิจกรรมอื่น ๆ
อา.๒-พ.๕ ส.ก้อนหิน สม.นวลนิ่ม ว่าที่คุรุและนิสิต ม.วช. เดินทางไปบ้านราชฯ เพื่อ ร่วมประชุม การนำเสนอ หลักสูตรการศึกษา สัมมาสิกขา และสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต สัมภาษณ์ นิสิตใหม่ พร้อมกับ รับเข็ม ทั้ง คุรุ และนิสิต คุรุ ม.วช. ๔ คน นิสิต ๑๐ คน
ศ.๗ ส.เด็ดขาด ส.มือมั่น ส.แก่นเมือง ญาติโยมและนักเรียน เดินทางไปทัศนศึกษา ที่พระนครศรีอยุธยา พักบ้านโยมของ ส.หินแก่น คุณมณี (แดง) ต้อนรับนำทางเป็นอย่างดี แล้วจึงไปร่วมงาน อโศกรำลึก
จ.๑๐ สมณะ ญาติโยม และนักเรียน ทยอยกลับสีมาฯ
อ.๑๑ ส.ก้อนหิน สม.นวลนิ่ม ไปร่วมงานบวชสามเณรใต้ดาวเป็นสมณะที่ปฐมฯ จากนั้น ส.ก้อนหิน และญาติโยม เดินทางไปเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร ส่วนสม.นวลนิ่ม อยู่สัมมนา ปะ กรัก ที่ปฐมอโศก
พ.๑๒ ส.นานุ่ม นำนักเรียนส่วนหนึ่งไปช่วยสร้างศาลา ที่เมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์
ศ.๑๔ ส.เด็ดขาด นำนักเรียนใส่ปุ๋ยนาที่โป่งแดง บ่าย นักเรียนเตรียมสถานที่จัดงาน กินข้าวหิน ในวันรุ่งขึ้น
อา.๑๖-ส.๒๒ นักเรียนม.๑ และ ม.๓ หยุดเรียนกลับบ้านไปช่วยผู้ปกครองทำนา
พฤ.๒๐ ส.สร้างไท ส.ร่มบุญ ไปร่วมการอบรมที่วังน้ำเขียว
อา.๒๓-ส.๒๙ นักเรียนม.๒และ ม.ปลาย หยุดเรียนกลับบ้าน บางคนไป ๒-๓ วันแล้ว กลับมาช่วยงาน
อบรม
จ.๒๔ คุณกลั่นพรขับรถไปส่ง สม.ใจขวัญ ที่สันติอโศก เพื่อตรวจกระดูกเข่า เพราะลื่นล้ม
อ.๒๕ ปะดาวบุญพานักเรียน ๑ คน จากบ้านราชฯมาอยู่ศึกษา
อา.๓๐ สส.ม.และม.วช. ไหว้ครู

ความเป็นอยู่
พฤ.๒๐ ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์สวนฟ้านาบุญ จำกัด มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาร่วมด้วย
อา.๒๓ ประชุมประจำเดือนชาวสีมาอโศก
-การประชุมคุรุ นักเรียน นิสิต คณะทำงาน การอบรมอยู่ประจำ
-ฐานงานผลิตขวดช่วยชาติ มีประชุมบ้าง บางครั้ง
-สมณะลงปาติโมกข์ ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ และอปริหานิยธรรมกันอยู่เสมอ
ประชุมสิกขมาตุบ้าง เพื่อร่วมรับรู้เรื่อง บางอย่างด้วยกัน
ส.๒๙ ส.พอแล้ว ส.นานุ่ม ส.มือมั่น และญาติโยม ๒-๓ คน ไปประชุมกลุ่มเมฆาอโศก ที่บุรีรัมย์ และสตึก บ้านคุณคำเดื่องด้วย
อา.๓๐ ตรวจศีลนักเรียน
-โรงครัวใหม่ยังไม่เรียบร้อยในการใช้งานครัว แต่ชั้นบนใช้เป็นที่พักนักเรียนฝ่ายหญิงได้ มีห้องน้ำหญิง, ชาย สร้างใหม่ ระหว่าง ศาลาและโรงครัวใหม่ อย่างละ ๕ ห้อง
-โรงยาสมุนไพรสร‰างเกือบเสร็จแล้ว
-โรงขยะ และศาลาเขตหญิง จะดำเนินการสร้างต่อไป
-ที่พักฝ่ายชาย เพื่อรองรับผู้เข้าอบรม รอลำดับการก่อสร้าง
-สระน้ำ ๒ สระ รอน้ำที่เข้ามาใช้
- หลวงปู่แจ้งจริง อมโร ได้กลับมาอยู่ในพุทธสถาน พระอาคันตุกะหลวงพ่อบุญ กลับ มาอยู่ประจำ
-ส.น่านฟ้า สุขฌาโน เตรียมตัวไปจำพรรษา ที่บ้านราชฯ
-ส.ถึกไท ชยวัฑฒโน แวะเวียนมาอยู่ปลายๆเดือน

ของฝาก
พายุผ่านมา ต้นอ้ออ่อนตามลม จึงคงอยู่ได้ ต้นไม้ใหญ่ต้านลม จึงหักโค่น ผู้ยอมเป็นย่อมเย็นสบาย ผู้ยอมไม่ได้คือ มานะอัตตาโต

* สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า *


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
น้ำมาอีกแล้ว เริ่มท่วมตลิ่งชายฝั่งมูล หาดทรายที่ใช้เล่นการแสดงก็เริ่มท่วมแล้ว ไม่รู้ว่าปีนี้ น้ำจะท่วม อีกเท่าไร แต่ชาวบ้านราชฯ ก็เตรียมพร้อม ที่จะช่วยเหลือตนเองพอสมควร ยังไงพี่น้องที่ไม่มีน้ำท่วม อาจจะได้ไปเที่ยว 'ฉลองน้ำ' ที่บ้านราชฯกัน อีกเด้อ
เหตุการณ์ทั่วไป
ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. เรียนพระธรรม
ส.๑ ประชุมนิสิตม.วช. สรุปความเป็นอยู่ และเตรียมงานโฮมไทวัง
-สัมภาษณ์นิสิตใหม่ของสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตราชธานีอโศก จำนวน ๘ คน สอบผ่าน ๗ คน เป็นชาย ๒ คน เป็นหญิง ๕ คน
อา.๒ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๓ ประชุมชุมชน
จ.๓-พ.๕ งานโฮมไทวัง
จ.๓ สัมมนาคุรุสัมมาสิกขา คุรุสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต และประชุมชุมชนราชธานีอโศก
อ.๔ สัมภาษณ์นิสิตและสัมมนานิสิต ประมาณ ๕๐ คน ตอนบ่ายและค่ำ ดร.อารีมาบรรยาย การดูแล สุขภาพด้วยตัวเอง และ การกินมื้อเดียว เป็นการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด
พ.๕ พิธีแจกเข็มนิสิตใหม่ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพ่อท่าน เป็นวันเกิดชุมชน เป็นวันเกิดนิสิต รวมกันเป็น วันเกิดพลังสาม งานนี้พ่อท่าน เน้นให้สมาน ระหว่างวัย ลบคำว่า ช่องว่าง ระหว่างวัย
ศ.๖ เตรียมเดินทางไปสันติอโศกร่วมงานอโศกรำลึก
-โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกหยุดพัก ให้นักเรียนไปช่วย ผู้ปกครองทำนา เป็นเวลา ๑๕ วัน
อา.๘ ชาวชุมชนเดินทางโดยรถไฟไปร่วมงานอโศกรำลึก
พฤ.๑๓ ประชุมการออกร้านกับ ธ.ก.ส. ในเดือนพฤศจิกายน และประชุมเตรียมงานอบรม
ศ.๑๔ ปฐมนิเทศนิสิต ม.วช. ป• ๑ จำนวน ๖ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๕ คน
พฤ.๒๑-๒๗ ประชุมพระอาคันตุกะ สามเณร นาค ปะ (ชาย-หญิง)
-ปฐมนิเทศนักเรียน สส.ฐ. เนื่องจากเปิดภาคเรียนใหม่
จ.๒๔ สมณะและพระอาคันตุกะ ร่วมฟังปาติโมกข์ ที่โบสถ์น้ำ
-ประชุมกรรมการชุมชน
อา.๓๐ ประชุมทีมงานอุทยานบุญนิยม
-ประชุมกรรมการชุมชน

งานอบรม
ศ.๑๕-พ.๑๙ อบรมเกษตรกรพักชำะหนี้ ธ.ก.ส. อำเภอเดชอุดม จ.อุบลฯ จำนวน ๑๑๐ คน เป็นชาย ๙๐ คน หญิง ๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๙ คน
พฤ.๒๐-จ.๒๔ อบรมนักเรียน ม.๑-ม.๓ จากร.ร.บ้านตะเคียน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๒๕ คน ครูประมาณ ๙ คน
พ.๒๖-อา๓๐ อบรมนักเรียน ม.๑-ม.๓ จากร.ร.หนองเรือ และร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๔๔ คน ครู ๑๐ คน ข้อคิดจากการอบรม สิ่งใดที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลง และขณะที่ การงานวุ่นๆ ควรระวังความรู้สึก ของผู้ร่วมงาน และของตัวเองให้ดีๆ

ผู้มาเยือน
ส.๑ กลุ่มกรีนเวย์ พาชาวต่างประเทศมา ๒ คน สตรีชาวญี่ปุ่นและสตรีชาวแคนาดา อีก ๒ วัน มีชาย ชาวอเมริกัน มาอีก ๑ คน
พ.๕ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุบลฯ นำผู้ที่เลิกค้ายาเสพติด และเสพย์ยา มาฟังธรรม และเยี่ยมชม บ้านราชฯ ประมาณ ๖๐ คน
ส.๑๕ อ.สม. อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ประมาณ ๖๐ คน ขอชมการทำปุ๋ยและน้ำยาสระผม
อ.๑๘ คณะนักวิชาการจีนและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๐ คน
พ.๑๙ คณะครูนักเรียน ชาวบ้านบก ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ จำนวน ๖๕ คน
พฤ.๒๐ เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมการป่าไม้ จำนวน ๑๐ คน
ส.๒๒ ข้าราชการเกษียณอายุ ๗ คน จาก กาฬสินธุ์
อา.๒๓ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ จำนวน ๕ คน
จ.๒๔ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลฯ ๕ คน และนักศึกษาจากประเทศแคนาดา ๒ คน มาศึกษาชุมชน เป็นเวลา ๔ วัน
พ.๒๖ กลุ่มผลิตดอกไม้ ต.โนนผึ้ง อ.วาริน จ.อุบลฯ ๓๐ คน
พฤ.๒๗ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. นำแกนนำหมู่บ้านอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐ คน
-โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นำนักเรียน มา ๑๕ คน ครู ๕ คน มาฝึกทำยาสมุนไพร
อา.๓๐ ผู้นำชาวบ้าน อ.บ.ต.จาก จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๒๕๐ คน

ตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษ
บ้านราชฯได้เปิดตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษ ที่อุทยานบุญนิยม สัปดาห์ละ ๑ วัน เปิดตลาดวัน เสาร์ บริเวณ สี่แยก ถ.ศรีณรงค์ ตัดกับถ.เทพโยธี ตรงข้ามสถานฝึกอาชีพ คนพิการ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ในงานอโศกรำลึก พ่อท่านฝากให้ชาวอโศก ได้ปฏิบัติคือ ให้พวกเรามีคารโวนิวาโต และเห็นคุณค่าของคน จะทำให้สังคม ชาวอโศกอบอุ่น และแน่นใน

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 'นี้เป็นอุดมมงคล(มงคล ๓๘) คือความเจริญอันสูงสุด หากเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ต่อข้าศึก ทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดี ในที่ทุกสถาน คือ... ข้อที่ ๒๒ มีความเคารพอ่อนน้อม (คารโว) ข้อที่ ๒๓ มีความถ่อมตน เชื่อฟัง (นิวาโต)'

* สมณะฟ้าไท สมชาติโก *


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
ช่วงต้นเดือนหมู่สมณะได้เดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึก หลังงานอโศกรำลึก มีญาติธรรม คุรุ ม.วช. จากหลายพุทธสถาน เดินทางมาร่วมเข้าคอร์สมหัศจรรย์ หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาริยมรรค ทำให้ภูผาฯ มีบรรยากาศ คึกคัก เพราะมีผู้คนหลากหลายพุทธสถาน ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ มาร่วมกัน ฝึกฝนตน และเรียนรู้ วิธีสร้างคน

ฤดูนี้เป็นฤดูทำนาของชาวภูผาฯ ชาวชุมชน คนวัด และผู้มาเข้าคอร์สมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไถนา ถอนกล้า และปักดำ แม้แดดจะออก ฝนจะตก ทุกคนก็ยังยินดี

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๑ สมณะ ๕ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปร่วมงานทำบุญบ้าน คุณกัลยา (แก้ว)
อา.๑๖ ประชุม ครช. กลุ่มภูผาฯ และ คณะกรรมการ คกร. สาขา ๖ จ. เชียงใหม่
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
อา.๑๖-พฤ.๒๗ เริ่มคอร์สมหัศจรรย์ ของนักเรียน ม.วช. จากศีรษะอโศก, ศาลีฯ, สันติฯ รุ่นที่ ๑๖ ชื่อรุ่น ออกศึก
-เริ่มคอร์สฯ หลักสูตรอาริยมรรค แก่ญาติธรรมชาวศาลีอโศก, ราชธานีฯ, ศีรษะฯ รุ่นที่ ๑๗ ชื่อรุ่น จัดระเบียบสำนึก
พฤ.๒๐ ประชุมชุมชนภูผาฯ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
ศ.๒๑ เริ่มคอร์สมหัศจรรย์ กับคนวัด และชาวชุมชนภูผาฯ
-นิสิตม.วช. จากปฐมอโศก นำโดยสมณะ มองตน เมตตจิตโต และสมณะนาไท อิสสรชโน เดินทางมา ขอเข้าคอร์ส มหัศจรรย์ (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๕)
ส.๒๒ มีการประชุม คณะกรรมการการศึกษา ร.ร.สัมมาสิกขาภูผาฯ (สส.ภ.)
อา.๒๓ นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฯ ทำพิธีไหว้ครู มีสมณะ ชาวชุมชน คนวัด และรุ่นพี่ นิสิตม.วช. ร่วมพิธี ครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเรียบง่าย น่าประทับใจ
จ.๒๔ หมู่สมณะในอาวาส ร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์
พ.๒๖ สมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ไปร่วมให้กำลังใจการแจกอาหารมังสวิรัติ ฟรี (บุญนิยมระดับ ๔) ครั้งที่ ๔ ของชมร.เชียงใหม่ มีญาติธรรม ผู้อายุยาว และชาวคอร์สมหัศจรรย์ จากภูผาฯ ไปร่วมงานบุญ ครั้งนี้ บรรยากาศ อบอุ่น อิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ
-สมณะ ๕ รูป และญาติธรรม ม.วช. ศีรษะฯ, ศาลีฯ, สันติฯ ที่มาเข้าคอร์สมหัศจรรย์ นำโดย อาจารย์ ๑ เดินทาง ไปเยี่ยมคนป่วย โยมจันทร์ จันวัน อายุ ๘๖ ปี ซึ่งเป็นโยมแม่ ของสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ที่ ร.พ.สวนดอก และเดินทางไปเยี่ยม นายณัฐพล หน่อแก้ว นักเรียน สส.ษ ม.๖ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ จากจักรยานยนต์ ที่ ร.พ.นครพิงค์
พฤ.๒๗ นาคสู่สูญ นำนักเรียน สส.สอ. ๒ คน มาอบรมธรรมะตามความเห็นชอบของคณะคุรุ สส.สอ.
ศ.๒๘ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ
ส.๒๙ ๐๕.๐๐ น. สมณะนาไท พานิสิต ม.วช.ปฐมอโศก จำนวน ๖ คน เดินทางกลับ พุทธสถาน ปฐมอโศก

ธรรมะส่งท้าย
"เมื่อก่อนเราเผชิญหน้ากับศัตรู แต่ตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับมิตร ที่เราจะต้องสร้าง ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน โดย
๑. ให้เวลาซึ่งกันและกัน
๒. ให้ความเข้าใจกัน
๓. เป็นผู้ปลอดถือสา
๔. ไม่เอาแต่ใจตัวเอง"

* ทีมงานสมณะภูผา *


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
เดือนนี้ไม่มีการอบรมเกษตรกร แต่เรามีการอบรมนิสิตบัณฑิต กองทุนหมู่บ้าน หลักสูตร สัจธรรมชีวิต ได้เริ่มอบรม ตั้งแต่เดือนที่แล้ว มีนิสิตทั้งหมด จำนวน ๖๕๘ คน แบ่งเป็น ๗ รุ่น จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา นิสิตบัณฑิตมาจาก จ.พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง การมาอบรมแต่ละครั้ง นิสิตบัณฑิต ฝ่ายเทวดา มีจำนวนน้อย แต่ฝ่ายเทพธิดา มีจำนวนมากกว่าทุกครั้ง

การอบรมจะเน้นนิสิตในเรื่อง
๑.ใฝ่รู้ คือมุ่งแสวงหาปัญญามาพัฒนาตนอยู่เสมอ
๒. สู้งาน คือทำงานสร้างสรรตนเองให้ได้
๓. ประสานใจ คือสร้างสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม ในเครือข่ายรอบทิศทาง
๔. เป็นไททางความคิด คือคิดดี อิสรเสรีจากอกุศลธรรม
๕. สถิตธรรม คือมั่นคงในความดีงามได้ตลอดไป

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๑ สมณะ ๓ รูป เดินทางไปช่วยงานส่วน กลางที่บ้านราชฯและที่สันติฯ
พ.๕ ชาวชุมชนทักษิณอโศก โดยสารรถไฟ เพื่อไปร่วมงานอโศกรำลึก
ศ.๑๔ ตรวจศีลชาวชุมชนและคนวัด
อ.๑๘,๒๕ สมณะทุกรูปร่วมประชุมอปริหา-นิยธรรม
อา.๒๓ อ่านกฎระเบียบประจำเดือน
จ.๒๔ สมณะทุกรูปลงอุโบสถฟังสวดปาติโมกข์
-ประชุมชาวชุมชนและคนวัด
-ทำนาธรรมชาติแบบไถหว่าน ผสม ข้าว ถั่ว งา ปอเทือง ใช้โสนเป็นพี่เลี้ยง ขอบแปลงนา และปรับปรุง ผู้ผลิตรอบๆ พื้นที่นา ได้แก่พืชกระกูลถั่ว และไม้ต่างระดับ จำนวน ๖ ไร่ เป็นเกษตรพอเพียง เพราะว่า มีคนอาศัยอยู่น้อย
-ปรับปรุงสถานที่และที่เก็บเครื่องมือ ส่วนมากใช้ทางด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่
-เรื่องรถยนต์ มีการยืมไปใช้โดยการเซ็นชื่อยืม บอกเวลายืม ไปที่ไหน กลับเมื่อไหร่ ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเก่า ตอนนี้ มีรถยนต์เจ้าโต รถยนต์หกล้อ และจักรยานยนต์
-อาคารสร้างใหม่เริ่มเข้าพักได้ แต่ยังไม่มีหน้าต่าง ใช้ผ้ายางกันฝน ตามช่องหน้าต่าง ตอนนี้ ชั้นสาม ปูพื้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้กั้นฝา เวลานี้ใช้ผ้ายาง กั้นไปตามเสา และโครงเคร่าไม้ระเบียง ชั้นสอง ยังไม่ได้เทพื้นขัดมัน เพราะต้องรอช่าง ทำราวบันไดเหล็ก ให้เรียบร้อยเสียก่อน พร้อมกันสาด
-ตอนนี้ถมที่สำหรับจอดรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื้อที่ ๒๕x๒๕ ตารางเมตร เกรดดิน และปรับแต่ง เส้นทาง เข้าหมู่บ้านเรียบร้อย ทำให้การคมนาคม ในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น เพราะมีเทวดาใจดี ช่วยบริจาค
-ตอนนี้กำลังก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม บริเวณหน้าป้ายชุมชน ติดกับร้านค้า ไว้สำหรับ ผู้มาเยือน ได้พักหลบแดด หลบฝน หรือ รอพบญาติ ตอนนี้ขึ้นโครงหลังคา เรียบร้อยแล้ว และจะมุงหลังคา และ เทพื้นต่อไป
-ตอนนี้ได้แทงก์ใส่น้ำฝนขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ แทงก์ ดำเนินการโดยคุณตะวัน งบประมาณ ที่จ่ายคือคุณวัลลภ ได้มาถึงทักษิณอโศกแล้ว

ของฝาก
วิสาสาปรมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง

* สมณะดงเย็น สีติภูโต *


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕
สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน การทำนาต้องอาศัยแรงงาน จากเด็กนักเรียน ช่วย และ เป็นการปลูกฝัง ค่านิยมการทำนาให้กับเยาวชน ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต ได้เรียนรู้จากการลงมือ ปฏิบัติจริง การทำงานทุกอย่างในชุมชน ต้องพึ่งพาอาศัย และเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับทุกฐานะ การทำงาน และขยายงาน จึงต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือกัน เพื่อความเข้าใจ เป็นอันเดียวกัน จึงต้องมี การประชุมกัน ทุกสัปดาห์

เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๒ คุณเกร็ดดินละคุณโจน ที่มาช่วยสร้างบ้านดิน ได้เดินทางเข้าสันติอโศก
จ.๓ จ้างช่างมาช่วยทำโรงรถ และชาวชุมชน เริ่มหว่านกล้า
อ.๔ ประชุมตรวจศีลชาวชุมชนและนักเรียน
พฤ.๖ ญาติธรรมและชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานวันอโศกรำลึกที่สันติอโศก
พ.๑๒ คณะคุรุเดินทางไปร่วมสัมมนาการศึกษาที่สันติอโศก
-สมณะนาทอง และสมณะดงดิน ไปประชุม กลุ่มหนองบัวลำภู
ส.๑๕ สมณะและชาวชุมชนไปร่วมงานบวช ลูกชายญาติธรรมอ่อนสี ที่ อ.หนองบัวแดง
อ.๑๘ คณะนักสังคมพัฒนามาศึกษาดูงาน เรื่องจุลินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมรับประทานอาหาร และฟังธรรม ก่อนเดินทางกลับโคราช
ศ.๒๒ ประชุมชาวชุมชนประจำสัปดาห์
อ.๒๕ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะนาทอง ไปเลไลย์อโศก เพื่อประเมินผล ผู้เข้าอบรม ธ.ก.ส.

ข้อธรรมก่อนจาก
ประโยชน์ทั้งหลาย งดงามอยู่ที่ความสำเร็จ ประโยชน์ทั้งหลาย ยิ่งกว่าขันตินั้นไม่มี (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๔๙๔)

* สมณะแก่นผา สารุปโป *

(สารอโศก อันดับที่ ๒๔๙ มิถุนายน ๒๕๔๕)