พระบรมราโชวาท

หลักการสำคัญประการหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จ
และเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง
คือการไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ
หากให้มีเมตตาและไมตรี

ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)