สรุปรายงานการประชุม
องค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๕
-ศาลากิจถั่ว การสั่งซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตเต้าหู้นั้น ประเทศจีน (ไต้หวัน) ได้จัดส่ง โดยมิได้บรรจุ หีบห่อ ที่สมบูรณ์ (แยกชิ้นส่วนส่งมา) จึงต้องรอเจ้าหน้าที่ ของบริษัทมาติดตั้ง
-เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจโรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศก และ โรงเรียน สัมมาอาชีวสิกขา ปฐมอโศก (สอฐ.)
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๙๒ ราย
-ชุมชนปฐมอโศก เตรียมดำเนินการก่อสร้าง ศาลาพลาภิบาล และ จัดการอบรม การแพทย์แผนไทย
-ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครถ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๐๙ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ ในกิจการ ของมูลนิธิ
-ได้รับเอกสารจากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์, และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- นายไพรัช (ธาตุบุญ) ข่าทิพย์พาที รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในโครงการ ประชุมสัมมนา องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ ในการพัฒนา สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก เปลี่ยนวันจำหน่ายในการจัดตลาดนัดตลาดสดไร้สารพิษจากวันศุกร์เป็นวันเสาร์ เพื่อความสะดวก แก่ผู้บริโภค
-เตรียมป้องกันน้ำท่วม ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ทำกิน จากเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
-รองบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะได้รับอนุมัติ ประมาณปลายปี ๒๕๔๕
-วิทยุชุมชนสันติอโศก กำลังทดลองออกอากาศและปรับคุณภาพในด้านต่างๆ ก่อนที่จะขออนุญาต จัดตั้งสถานี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคต
-เลขานุการเล่าการร่วมสัมมนามิติใหม่ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
-ได้รับหนังสือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) กำหนดจัดงานวันแม่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ณ สันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ชมรมจัดโรงบุญฯ ร่วมแจก อาหารมังสวิรัติ ตลอดทั้งวัน ในงานคอนเสิร์ต ธารน้ำใจ สู่คุณวัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ส่วนรายได้ จากการจำหน่าย อาหารในวันนั้น รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท มอบให้ คุณวัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม แห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) จัดงานรับเพื่อนใหม่ กลุ่มรามบูชาธรรม ณ สันติอโศก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
-ห้องสมุดสมาคม สถิติผู้ใช้บริการ เดือนมิถุนายน ๔๙๓ คน ยืมหนังสือ ๒๘๒ เล่ม สมาชิกใหม่ ๑๑ คน เปิดทำการ ๒๓ วัน
-โรงเจสมาคมฯ ที่ประชุมให้ดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ให้นัดประชุมกลุ่ม และแจ้งให้คณะกรรมการ สมาคมทราบ พร้อมนิมนต์ ท่านสมณะ เข้าร่วมประชุมด้วย ให้จัดทำทะเบียน สังหาริมทรัพย์ในโรงเจ เพราะมีทรัพย์สิน หลายชิ้น ที่ต้องอนุรักษ์ ให้อยู่ในสภาพเดิม
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก งานอบรมที่สวนศรีบูรพา อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ อบรมรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. วังม่วง หลังจากการอบรม ได้เปลี่ยนพฤติกรรม และหลายคน ได้ลด ละ เลิกอบายมุข โดยสวนศรีบูรพา จะจัดอบรม เดือนละ ๒ รุ่น จึงขอความร่วมมือ จากชาวชุมชน สันติอโศก ไปช่วยอบรมบ้าง
-ได้รับหนังสือ จากนายกสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กอง กองละ ๗๐ บาท ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติ ให้จัดเท็ป และหนังสือ เป็นเงิน ๒,๔๕๐ บาทแทนซองเงิน
-ได้รับหนังสือจากโครงการยุวทูตมัคคุเทศก์ เพื่อให้สมาคม สนับสนุนโครงการฯ ที่ประชุม ให้ส่งหนังสือ ของสมาคมฯ ไปร่วมโครงการ
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ณ พุทธสถานสันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
บริษัทพลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-พนักงานลาออก ๒ คน คือ น.ส.ศศิพิมพ์ นาคอร่าม และ นายมนตรี รัตนิล
-แก้ไขการติดรหัสผิด ในสินค้าประเภทแชมพู และขนม
-เสนอเปิดร้านวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. ที่ประชุมไม่อนุมัติ โดยให้เปิด-ปิด ตามเวลาเดิม ที่บริษัทเปิดทำการ
-วันเสาร์-อาทิตย์ให้ดูแลกันเป็นพิเศษ เนื่องจากมีมิจฉาชีพมาขโมยสินค้า โดยฝ่ายบุคคล จะติดต่อ ขอความช่วยเหลือ จากนายสังวร ผลจิต
-เพิ่มผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายอีก ๑ คน คือ น.ส.ประกายขวัญ ปัญญาพร
โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
การงานเพิ่มแต่บุคลากรไม่เพิ่มจึงเกิดความขาดแคลน และมีการสับเปลี่ยนโอนย้าย ตามความเหมาะสม เมื่อแต่ละคน จำเป็นต้อง รับงานเพิ่มขึ้น เท่ากับสถานการณ์บีบคั้น หากใครมีสติ รู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันอารมณ์ จับจิตได้ และปรับเปลี่ยนจิต จากอกุศล ไปสู่จิตกุศล ผู้นั้นย่อมได้พัฒนา จิตวิญญาณ และ สามารถ แบกหามงาน อย่างได้มรรคได้ผล ไม่เสียชาติ ที่เกิดมาเป็นคน พบพระพุทธศาสนา

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ (๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-มอบหมายให้เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ เป็นผู้ประสานงาน รับข้อมูลความต้องการ ของหน่วยงาน ในเรื่องพื้นที่ ในการสร้างตึก สันติมา และรวบรวมเงิน จากหน่วยงานต่างๆ
-บริจาคเงิน ๓ ล้านบาท เพื่อการสร้างตึกสันติมา
-บริษัทยังต้องการบุคลากรมาช่วยงานอย่างเอาจริง
-มอบหมายให้นางอาภรณ์(ทอธรรม) วิชัยดิษฐ์ พิจารณาร่างกฎระเบียบ การยืมรถ ของบริษัท
-ผู้นำสินค้ามาส่งขายให้บริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้า
-ให้จัดทำป้าย ณ ลานจอดรถเพื่อสื่อให้ลูกค้าทราบ ในสิ่งที่จะต้องบอกกล่าว
-การจำหน่ายผ้าฝ้าย ได้รับความนิยมสูง
-แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนเก่าที่ออกไป ดังนี้
๑. ภ.ก.สงกรานต์ ภาคโชคดี
๒. นายร้อยแจ้ง จนดีจริง
๓. นายธวัชชัย จูพงเศรษฐ
๔. นางสาวน้อมขวัญ ปัฐยาวัต
โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
ระวังอารมณ์ที่เป็นพิษ มีอกุศลจิตคิดแง่ลบ พึงใช้อิทธิบาทในการปรับอารมณ์จิต ให้ล้างอารมณ์พิษนั้น เป็นการทำดีท็อกซ์ ทางจิตวิญญาณ ควรปรับเปลี่ยนอารมณ์ ให้จิตสงบให้มากพอ พระพุทธเจ้า ท่านให้ทำ จิตเบิกบาน ยินดี และ สร้างสรร


สรุปรายงานธรรมทัศน์สมาคม
email: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-จำนวนสมาชิกถึงป'จจุบัน ๒,๘๒๗ ราย สมาชิกเพิ่มใหม่ ๔ ราย
-บริจาคหนังสือ ๓๐๐ เล่ม เท็ป ๓๐๐ ชุด เงิน ๒,๐๐๐ บาท ในงานฌาปนกิจศพ นายภูฟ้า แพงค่าอโศก
-บริจาคเท็ป ๑๐๐ ม้วน ในงานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕


สรุปรายงานการประชุมจากองค์กรเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มเชียงรายอโศก (๒๑ กรกฎาคม)
-สมาชิกร่วมประชุม ๓๓ คน
-สมาชิกชุมชนแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สามัญ สมทบ และสังเกตการณ์
-สมาชิกไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นายภูฟ้า แพงค่าอโศก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-กำหนดการอบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เกษตรกรจากพื้นที่ จ.เชียงราย และ รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ เกษตรกรจาก อ.ภูซาง พะเยา
-ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเชียงรายอโศก
๑. นายลือไท ยศอินต๊ะ ประธานชุมชน
๒. นางแนวพร สุริยะไชย รองประธาน
๓. น.ส.วิทัยวรรณ มหาวงศ์ นายทะเบียน
๔. นางน้ำนวลดิน นาวาบุญนิยม เลขานุการ
๕. นายต้นเสียงธรรม คณะรินทร์ กรรมการ
๖. นายทบบุญ วงค์เวียนมา กรรมการ
๗. นายศรีวงค์ ปัญญาวัย กรรมการ
๘. นางใจทิพย์ ยศอินต๊ะ กรรมการ
-จำนวนสมาชิกชุมชน แบ่งเป็นสามัญ ๒๔ คน สมทบและสังเกตการณ์ ๑๙ คน
-สรุปความเป็นมาของกลุ่ม ในรอบ ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕
-ผลการเลือกตั้งคณะผู้รับใช้กลุ่ม เชียงรายอโศก พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗
๑. นายบินเกื้อ สุขเกษม ผู้รับใช้
๒. นายแมน ฤทธิคุปต์ รองผู้รับใช้
๓. นายอภิชาติ ฮงประยูร เลขานุการ
๔. นางแนวพร สุริยไชย เหรัญญิก
และกรรมการด้านต่างๆ อีก ๕ หน่วยงาน
-รายงานการเงิน
-สมาชิกเปิดใจ และตั้งตบะธรรมเข้าพรรษา จากนั้นรับโอวาทจากสมณะพอจริง สัจจาสโภ สมณะฟ้ารู้ นโภคโต สมณะหินเพชร ธัมมธีโร สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และสมณะเก้าก้าว สรณีโย อนุโมทนา กับการตั้งตบะธรรม ซึ่งเป็นการสร้างบารมี และ อนุสติจากการจากไป ของนายภูฟ้า แพงค่าอโศก ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๖ มิถุนายน)
-สมาชิกร่วมประชุม ๓๔ คน
-หน่วยงานบุญนิยมแจ้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ กสิกรรมบุญนิยม, การเงินบุญนิยม, การศึกษาบุญนิยม, สาธารณสุขบุญนิยม, การสื่อสารบุญนิยม โดยเป็นเจ้าภาพ การพิมพ์หนังสือ ธรรมานุสรณ์ สมณะกระบี่บุญ มนาโป จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
-อนุมัติให้สร้างศาลาที่พักฝ่ายชาย ที่ลานนาอโศก
โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : การพูดภาษายองทางวิทยุ นับเป็นการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นที่น่าสนับสนุน
สมณะบินบน ถิรจิตโต : เรื่องการประชุมศาสนาของโลก ผู้นำแต่ละศาสนา ควรจะร่วมมือ สามัคคี และ หันมามอง ส่วนดีของกันและกัน ลดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จะได้มีพลังต่อสู้ กับลัทธิ บริโภคนิยม ชีวิตจะมีความสุขได้ ต้องไม่ยึดถืออะไร และรู้สึกประทับใจ ในคุณธรรม ของพวกเรา ที่อยู่ร่วมกัน

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕)