>สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม

รวมใจเพิ่มไออุ่น

พวกเรา เหล่าพี่น้อง ผองอโศก ทั้งออก-ตก-เหนือ-ใต้ ทั่วไทยถิ่น
ไม่จำกัด เชื้อสาย ไทยลาวจีน ทั้งหมดสิ้น คือพี่น้อง คล้องสัมพันธ์
พวกเราอยู่ กระจาย หลายทิศที่ เราต่างมี อุดมการณ์ สมานฉันท์
"บุญนิยม"อุ่นเอื้อ เกื้อแบ่งปัน เราสร้างสรร เสียสละ ประพฤติดี

เรามีพ่อ โพธิสัตว์ ชี้ชัดสอน เอื้ออาทร พาทำ สัมมาวิถี
ตามแนวพุทธ พิสูจน์เน้น เห็นวิธี จนเกิดมี ผลสัมฤทธิ์ เห็นทิศทาง
"ทุนนิยม" ล้มเหลว ลงเหวบาป คนเริ่มทราบ เห็นภัย ไม่ไกลห่าง
เริ่มทยอย ย่อยยับ พร้อมอับปาง ดิ้นอยู่อย่าง อับจน ทุรนทุราย

แต่พวกเรา ชาว"นาวาบุญนิยม" กลับอยู่สุข สมบูรณ์ มีบุญหลาย
ระบบเกื้อ เผื่อแผ่ เกิดแก่เจ็บตาย ผลิตหมาย กินใช้ ได้พึ่งพา
สังคมนอก จนตรอก ช่างชอกช้ำ ตรมหน้าดำ มาพึ่งเรา เข้าศึกษา
แต่ยากนัก เขาจักทำ ตามนำพา กิเลสหนา ยึดไว้ ไม่กล้าลอง

เขามาพึ่ง ผลผลิต ไร้พิษโทษ ร้องครวญโอด พึ่งบริการ สานสนอง
นี่แหละเป็น ปัญหา น่าคิดตรอง งานเราผอง ยิ่งต้องหนัก สะบักสะบอม
เราต้องร่วม รวมใจ เพิ่มไออุ่น ร่วมการุณ งานบุญ หนุนหล่อหลอม
ร่วมใจรัก สามัคคี คิดพลียอม ร่วมพรักพร้อม น้อมใจ รับใช้ประชา

พวกเราน้อย แต่งานมาก ต้องหนักแน่น เพิ่มเสริมแก่น รับใช้ ให้ศาสนา
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน สานพึ่งพา พลีชีวา บำเพ็ญเป็นบารมี
มาเถิดมา ญาติธรรม ร่วมน้ำจิต กลุ่มของเรา น้อยนิด ไยคิดหนี
เป็นโอกาส ลาภของเรา เข้าพอดี ที่ชาตินี้พบ โพธิสัตว์ กับสัจธรรม

- พฤกษ์พนา -


ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
สักวาชาวไทยควรใฝ่คิด
หมั่นพินิจเรานี้ดีแค่ไหน
ทำประโยชน์สังคมบ้างหรืออย่างไร
หรือว่าไร้เมตตาความปรานี
ชีวิตคนมีค่าถ้าสร้างผล
บุญกุศลเสริมสุขทุกฐานที่
ช่วยเหลือคนจนยากลำบากมี
สุดท้ายนี้ช่วยชาติโอภาสเอย
- ป.นวรัตน์ -


น้ำใจ
ใส่ใจผู้อื่นด้วย จึงดี
คิดหมั่นผูกไมตรี รอบข้าง
จงเอื้อเอ่ยวจี ไพเราะ
สรรเสริญกันบ้าง เพื่อได้น้ำใจ
- รุ่งฟ้า -


เวียนพรรษา
เข้าพรรษาเวียนมาอีกคราครั้ง
ประหนึ่งดังบอกกล่าวเพื่อเล่าขาน
ศีลธรรมหลักนี้มีเนิ่นนาน
เป็นตำนานขานไขให้ระวัง
มนุษย์เอยพึงกลัวละชั่ว-บาป
พึงซับซาบศาสนามีมนต์ขลัง
ยิ่งลดละ ยิ่งเพิ่มพูนพลัง
ประดุจดังสิงขรไม่คลอนแคลน

อีกคราครั้งพรรษา ณ ครานี้
ขอน้องพี่พุทธบุตรหยุดหวงแหน
เพียรเร่งเถิดปฏิบัติเพื่อทดแทน
เป็นแก่นแกนสืบทอดพระศาสดา
กว่าสองพันกว่าปีมาแล้วไซร้
สุขสดใสด้วยหลักธรรมแห่งศาสนา
ทั้งสดชื่นอิ่มเอิบด้วยเมตตา
ศาสดาสอนไว้ ละชั่ว-ประพฤติดี

- ฝั่งฟ้าฝัน -


พิษแห่งอัตตา
บางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
มันเร็วเกินกว่า
จะปรับใจรับได้ทัน

ขอบตาร้อนผ่าว
ราวจะจับไข้
มันเป็นพิษแห่งอัตตา
ที่หลากไหล ดังสายน้ำ

ไม่เป็นไรนะ
แล้ววันนี้จะผ่านไป..
วันนี้อาจจะหนักหนาสาหัส
แต่พรุ่งนี้ยังมีเสมอ..

ไม่เป็นไรนะ
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว..
เราก็ทำด้วยความตั้งใจ
แม้มันจะออกมาไม่ดีเท่าใจ
แต่ก็เปี่ยมล้นด้วยความพยายาม

พักสักวันเถิด
พรุ่งนี้ตั้งต้นใหม่..
หยุดทบทวนรายทาง
ที่ผ่านมา ว่าเคยได้เห็นดอกไม้
แย้มสวยสักกี่ดอก

ไม่มีใครให้กำลังใจเรา
ได้ดีกว่าเราให้กำลังใจตัวเอง
ภาคภูมิใจในวันวาน
ในความองอาจหาญกล้าของตน
ในบางความสำเร็จที่เคยได้รับ

เพื่อจะลุกขึ้นอย่างมุ่งหวังอีกครั้ง
เพื่อจะก้าวเดินสู่จุดหมาย
- ลูกไม้ -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕)