>สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๕


"อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน"

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๒-๙-๑๖-๓๐,พ.๒๔ หมู่สมณะอปริหานิยธรรม
พ.๓-๑๐-๑๗-๓๑ ประชุมนาค สามเณร พระอาคันตุกะ
พ.๓ พ่อท่านเทศน์ก่อนฉัน งานทำบุญครบรอบ ๘๕ ปีของคุณป้าส้มจีน พรหมพิทักษ์ ซึ่งเป็นโยมป้า ของพ่อท่าน
อ.๙, พ.๓๑ ประชุมสิกขมาตุ
พ.๑๐ ประชุมปะ กรัก
ศ.๑๙ สมณะ คนวัด ชาวชุมชน นักเรียนสส.สอ. ร่วมกันขนทราย ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมงาน ธารน้ำใจ สู่วัชราภรณ์
ส.๒๐ งานธารน้ำใจ สู่วัชราภรณ์ ครั้งที่ ๒ มีนักร้องมาร่วมงานมากมาย บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง
ส.๒๐-อา.๒๑ สิกขมาตุ ๓ รูป นำโดยสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล มาเข้าคอร์ส มหัศจรรย์ กับอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๒๔ ชื่อรุ่นธารน้ำใจ
อ.๒๓-อา.๒๘ มีการจัดงานเทศกาล มังสวิรัติ ที่สวนไผ่สุขภาพ ซึ่งอยู่ที่ ปากซอยราชครู พหลโยธิน ๕ กทม.
พ.๒๔ วันอาสาฬหบูชา มีการเวียนธรรม ญาติธรรมมาร่วมฟังธรรมกันมาก
ศ.๒๖ มีงานรับเพื่อนใหม่ของกลุ่มรามบูชาธรรม

กิจนิมนต์
ศ.๑๒,อา.๑๔ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรม ที่ ศูนย์ฝึกผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี
ส.๑๓-อา.๑๔ สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย สมณะ เทินธรรม จิรโส ไปร่วมงาน "ภราดรภาพซาบซึ้งใจ" ครั้งที่ ๓ ที่กลุ่มชลบุรี
พ.๑๗-อา.๒๑ สมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปร่วมงาน ธ.ก.ส. หลักสูตร สัจธรรมชีวิต ที่กลุ่ม บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
พฤ.๑๘ สมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ไปร่วมงานทำบุญ ระลึกถึงผู้ตาย คุณแม่พนิดา กุสุมา ณ อยุธยา ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณชุ่มพันธุ์ กุสุมา ณ อยุธยา ที่บ้านลาดพร้าว กทม.
อา.๒๘ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรม ที่สวนไผ่สุขภาพ กทม.

พึ่งแก่ พึ่งเจ็บ พึ่งตาย
ศ.๕ นายเทพพงษ์ อักษรศรี(น้อย) อายุ ๔๘ ปี เสียชีวิต ช่วงค่ำพ่อท่านแสดงธรรมหน้าศพ
อา.๗ สมณะ สิกขมาตุ คนวัด ญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นายเทพพงษ์ อักษรศรี(น้อย) ที่ เมรุปฐมอโศก
อ.๒๓ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป นำโดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร และญาติธรรม ๑ รถตู้ กับ ๑ รถบัส ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
ส.๒๗ นักบวชและฆราวาสญาติ โยม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพของโยมเพียร เรืองฤทธิ์ พ่อของ สารวัตร รุ่งโรจน์ ที่ จ.ชลบุรี

ข้อคิดสุดท้าย
ทุกการงานมองในแง่บวก สะดวกที่จะให้อภัย อิ่มใจในการให้ ทำอะไรไม่คาดหวัง ยังกุศลกรรม ให้เกิดขึ้น เสมอๆ

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -

 


ปฐมอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
เริ่มฤดูกาลเข้าพรรษา สมณะที่ได้รับการจัดให้จำพรรษาที่พุทธสถานไหน ต่างก็อยู่ประจำการ ที่พุทธสถานนั้นๆ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในช่วงฤดูฝน อันเป็นการปฏิบัติ ตามพุทธประเพณี
มีการตั้ง ตบะธรรม เพื่อปรับปรุงตน แก้ไขตน ลดความโลภ-โกรธ-หลง ลงไป เพราะธรรมวินัยนี้ เป็นไปเพื่อสัจธรรม เพื่อขัดเกลา เพื่อความพ้นทุกข์ และเพื่อสันติธรรม ผู้มีมรรคผล ย่อมทนอยู่ได้ คนที่ทน ต่อการขัดเกลาได้เท่านั้น จึงจะอยู่ได้ในพรหมจรรย์นี้

เยี่ยมยาม ตามหาญาติ
สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะ ได้ออกเยี่ยมประเมินผลเกษตรกร ผู้เข้าอบรม โครงการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ตามลำดับคือ
จ.๘ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อ.๙ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ศ.๑๒ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ส.๑๓ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อา.๑๔ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ.๑๖-พ.๑๗ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
พฤ.๑๘ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ประชุมเพื่อความเจริญ
พ.๑๐,อ.๑๖,พ.๑๗,พ.๒๔,อ.๓๐ ประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๙,พ.๒๔ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
อา.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมกรรมการชุมชน
อา.๑๔ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญ
จ.๑๕ ประชุมชุมชน ตอนเย็นรายการเอื้อไออุ่นโดยพ่อท่าน
อ.๑๖,๒๓,๓๐ ประชุมตรวจศีลนักเรียน
อ.๑๖,จ.๒๒,จ.๒๙ ประชุมคุรุ
อา.๒๘ ประชุมสิกขมาตุ

ผู้มาศึกษา อบรม เยี่ยมชม ดูงาน
จ.๑-พ.๓ นักเรียนชั้น ป. ๖/๑-๖/๖ จำนวน ๒๓๙ คน ครู ๑๐ คน จากโรงเรียนอนุบาล นนทบุรี มาเข้าค่าย "ยุวชนน้องพี่ ไมตรีสัมพันธ์"
จ.๘-พ.๑๐ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีชั้น ป.๕/๑-๕/๖ จำนวน ๒๕๒ คน ครู ๑๒ คน มาเข้าค่าย
อ.๒-ส.๖,อ.๑๖-ส.๒๐,อ.๓๐ก.ค.-ส.๓ ส.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการพลาภิบาลแผนไทย ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ ตามลำดับ
อ.๒ นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหา-วิทยาลัยศิลปากร(ทับแก้ว) จำนวน ๔ คน อาจารย์ ๑ คน และ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และ โครงสร้างชุมชน
พฤ.๔ คณะทำงาน เครือข่ายแผนแม่บท ชุมชนนครศรีธรรมราช ๕๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ส.๖ นักศึกษา ปีที่ ๔ คณะสาธารณสุข ม.บูรพา จ.ชลบุรี จำนวน ๓๒ คน อาจารย์ ๑ คน มาศึกษา วิถีชีวิตชุมชน และดูฐานงานต่างๆ
-พระนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ปี ๑-๕ และพระผู้นำมา ๑ รูป จากมหาจุฬาลงกรณ์ราช-วิทยาลัย และฆราวาส ๒ คน มาเยี่ยมเยียนสร้างสัมพันธ์ และ ศึกษาข้อมูลของชุมชน
จ.๘ คณะซิสเตอร์ ๔๐ คน จากวิทยาลัยแสงธรรมมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พ.๑๐ เจ้าหน้าที่จากสสจ.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด, กศน. และกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนต่างๆ ๑๐ กลุ่ม รวม ๕๐ คน มาดูงานผลิตอาหาร-ยาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
-เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๔๕ คน มาเยี่ยมชมชุมชน
พฤ.๑๑ งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำกลุ่มแม่บ้าน ๔๐ คน มาเยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน
ส.๑๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๙ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
อ.๑๖ คณะจากวัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐมจำนวน ๑๐๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พ.๑๗ คณะเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.สุราษฎร์- ธานี จำนวน ๓๑ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ศ.๑๙ คณะจากสาธารณสุขสมุทรสาคร
๔๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ศ.๑๙-อา.๒๑ นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เอกพัฒนาชุมชน(ผู้นำท้องถิ่น) จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และฐานงานต่างๆ
อา.๒๑ พระภิกษุ ๔ รูป จากวัดมหาสวัสดิ์-นาคพุทธาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มาศึกษาฐานงาน, การเรียนการสอน และวิถีชีวิตชุมชน
พฤ.๒๕ งานรวมรุ่นผู้เข้าอบรมเกษตรกรฯ(ธ.ก.ส.)รุ่น ๘-๑๑ และรุ่นพิเศษสุพรรณบุรี มีผู้มาร่วมงาน ประมาณ ๑๓๐ คน ได้ทั้งธรรมะ สาระ บันเทิง อิ่มท้องอิ่มใจ
อา.๒๘ นักศึกษา ปี ๑,๒,๓ จากสถาบันราชภัฏธนบุรี ๘๕ คน มาศึกษาฐานสิ่งแวดล้อม ขยะ และ ฐานงานต่างๆ
จ.๒๙ ศึกษาธิการจังหวัดและคณะ รวม ๔ คน มาให้โรงเรียนตรวจรับ ชุดสัญญาณดาวเทียม การศึกษา
พ.๓๑ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เอกพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏ จันทร์เกษม กทม. จำนวน ๑๐ คน มาศึกษา วิถีชีวิตชุมชน

โลกวิทู รู้ไว้ใช่ว่า...
จ.๑ น.พ. ดร.อารี จากไร่มะขามเปรี้ยว อ.นาหว้า จ.นครพนม มาให้ความรู้ ด้านการรักษาสุขภาพ แก่ชาวชุมชน คนวัด นักเรียน
-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และคุรุ นำนักเรียน ม.๑ ไปร่วมกิจกรรม ขบวนการกลุ่มที่ ม.ธรรมศาสตร์ กทม.
ศ.๕ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ มาปาฐกถา เรื่อง คนไทยช่วยกันขายชาติอย่างไร
จ.๑๕ ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย มาบรรยายพิเศษ ให้นักเรียน สส.ฐ.และชาวชุมชนฟัง

พึ่งตายกันได้
อา.๗ ฌาปนกิจศพ นายเทพพงษ์ อักษร-ศรี (น้อย)
อ.๒๓ สมณะ ๖ รูป และฆราวาส ๑๓ คน นำโดยสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ส.๒๗ สมณะและฆราวาส ๑ รถตู้ นำโดยสมณะกรรมกร กุสโล ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อของ พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์ ที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เป็นผู้ให้เสมอ
จ.๑-ศ.๕,จ.๑๕-ศ.๑๙ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และคณะ อบรมเครือข่ายเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่ศูนย์อบรม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อา.๗,๑๔,๒๑,๒๘ โรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์
ส.๒๐ สมณะ-ชาวชุมชน ร่วมงานคอนเสิร์ตธารน้ำใจ สู่วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ที่สันติอโศก โดยมีคณะ นักแสดง -นักร้อง ทีมแสง-สี-เสียง ไปร่วมด้วย
ส.๒๗ นักเรียนสส.ฐ. ไปร่วมแสดงในงานเทศกาลมังสวิรัติ เข้าพรรษาเมตตาสรรพสัตว์ ... เพื่อสุขภาพ ที่สวนไผ่สุขภาพ กทม.

เข้าพรรษา พัฒนาตน
พ.๒๔ สมณะ-สิกขมาตุเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา บรรยากาศอบอุ่น และรื่นเริงในธรรมดีมาก
พฤ.๒๕ สมณะ ๑๕ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป อธิษฐานพรรษา
ศ.๒๖ นักเรียน, นิสิต ม.วช., ศิษย์เก่า ชาวชุมชน ร่วมรายการตบะหรรษา บรรยากาศอบอุ่นร่าเริง เบิกบาน มีผู้ร่วม ตั้งตบะ จำนวนมาก จนต้องต่อเวลา
อา.๒๘ อ่านกฎระเบียบ

ส่งท้าย
ขณะนี้อโศกเราก้าวมาถึงยุคสังคมร่วมมือ ทุกฝ่ายจึงต้องขวนขวายให้เป็นผู้ อบต.(อิทธิบาทเต็ม) ให้งานทั้ง ๒ ส่วน ดำเนินไปได้ดี โดย....
ทำงานให้เกิดญาณ ไม่หย่อนยาน ทำงานให้เกิดฌาน และเชี่ยวชาญ เจริญงาน วิญญาณสูง มิใช่เจริญงาน วิญญาณเสื่อม

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -

 


ศีรษะอโศก
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๕
เริ่มตั้งแต่มีการอบรมพักชำระหนี้ของเกษตรกร บางเดือนมีถึง ๔ รุ่นด้วยกัน เด็กๆ บางคน ที่ยังไม่แข็งแรงนัก ก็ตัดพ้อต่อว่า เพราะทั้งสมณะและผู้ใหญ่ต้องขลุกอยู่กับการอบรม ต้องยอมรับความจริง อย่างหนึ่งว่า แทบจะไม่มีเวลา ให้กับเด็กนักเรียน สมณะ ๓ รูป ต้องออกไปอบรมตามเครือข่าย นานๆ จึงจะกลับมาครั้ง น่าเห็นใจ ทั้งผู้อยู่ และผู้ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิกขมาตุรูปที่ป่วย คงได้แต่ถอนหายใจ...แล้วก็ยิ้มต่อไป อุปสรรค และปัญหา มักจะทำให้เราเจริญ และมีการพัฒนาเสมอ

กิจกรรมภายใน
จ.๑ สมณะร่วมประชุมอปริหานิยธรรม
-ก่อนฉันสมณะและสิกขมาตุ รวมทั้งญาติธรรม และนักเรียนทุกคน ซ้อมกิจกรรมวันไหว้ครู
อ.๒ กิจกรรมวันไหว้ครู แม้ปีนี้ สมณะและสิกขมาตุแต่ละรูป ได้เปล่งกล่าว น้อมรำลึก ถึงพระคุณ ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อท่านอย่างสุดเกล้า สุดเศียร บางคนฟังแล้ว ตื้นตัน น้ำตาคลอเบ้า ถัดจากนั้น ผู้ใหญ่ คณะคุรุ อาทุกคน ทั้งชาวชุมชนคนวัด ร่วมกันกล่าว บทบูชาครู และไล่เรียงไปตามลำดับ นิสิตม.วช. สัมมาสิกขา และ ระดับประถมศึกษา
พ.๓,๑๐,๒๔,๓๑ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน คนวัดและนิสิต ม.วช. ร่วมประชุมบวร
ส.๖ ทุกฐานะในชุมชน ร่วมกันฉลองชัย ให้กับผู้เข้าอบรม ในคืนสุดท้าย "มวนซื่นโฮแซว" ที่อาคารบุญถ่วม
จ.๘ สมณะ สิกขมาตุ ต่างร่วมประชุม อปริหานิยธรรม
พ.๑๐ ผู้ศึกษาดูงาน เครดิตยูเนียน จ.สุรินทร์ จำนวน ๗๐ คน
พฤ.๑๑ เกษตรกรพักชำระหนี้ในโครงการเกษตรอินทรีย์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงาน
ศ.๑๒ ผู้นำชุมชนบ้านโพนดวน อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๗๐ คน
พ.๑๗ เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อสังคม (SIF) และปราชญ์ชาวบ้านจากภาคใต้ รวมกันประมาณ ๔๐ คน พักค้างในชุมชน เพื่อเตรียมงาน "ตุ้มโฮมมูนมัง ไทอีสานสืบสานภูมิปัญญา แก้ปัญหายากจน"
พฤ.๑๘ งานปราชญ์อีสาน สมณะโพธิรักขิตโต เทศน์ทำวัตรเช้า ก่อนฉันรองผู้ว่าฯ เปิดงาน จากนั้น พ่อท่านเปิดตัว ระบบบุญนิยม ให้ปราชญ์แต่ละคน ได้รับรู้ และมีเปิดโรงบุญ แจกอาหารมังสวิรัติ แก่ผู้มา เยี่ยมเยือน ประมาณ ๓๕๐ คน
-นักเรียนโรงเรียนบ้านกระแชง จำนวน ๑๑๐ คน มาศึกษาดูงาน
-น.พ.ดร.อารี จาก จ.นครพนม พูดถึงการดูแล และการรักษาสุขภาพ เพื่อให้มีอายุยืนยาว
-ก่อนฉันตัวแทนสภาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปงาน และกิจกรรมอำลา งานตุ้มโฮมมูนมัง
-บ่าย นักเรียนสส.ษ. ชั้น ม.๕ ประชุมเตรียมงานอบรม "คนสร้างชาติ"
-นศ.ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑๐ คน ศึกษาดูงาน
ส.๒๐ เกษตรกรพักชำระหนี้ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงาน
พ.๒๔ เวียนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้พิเศษคือ มีทั้งพนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกร ผู้เข้าอบรม พักชำระหนี้ ได้มาร่วม ฟังเวียนธรรมด้วย
พฤ.๒๕ หลังทำวัตรเช้า นักบวชอธิษฐานเข้าพรรษา
-ช่วงเย็นทุกคนร่วมบรรยากาศ"ตบะธรรมหรรษา" เกษตรกรที่มาอบรมอัศจรรย์ใจ โดยเฉพาะ เด็กนักเรียน ตัวเล็กๆ รวมกลุ่มกัน จะฝึกฝนตัวเอง โดยเฉพาะ การกินจุบจิบ และคำหยาบคาย (ศีลข้อ ๔)
ศ.๒๖ กลุ่มเยาวชนของหน่วยงานโรงพยาบาล โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงาน
-ร.ร.สตรีศิริเกศ น้อมเกล้า จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงาน
-โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และ กลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด จำนวน ๔๘ คน ศึกษาดูงาน
ส.๒๗ เยาวชนจากสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน ครูฝึก ๑๕ คน ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะ ด้านการเป็น ชุมชนสีขาวไร้อบายมุข
-อบรมนักเรียนจากร.ร.บ้านโนนกระสังข์ อ.ขุนหาญ จำนวน ๔๘ คน โดยมี สส.ษ. ม.๒ เป็นผู้รับต้อนรับ
-ประชุมสหข่ายกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ จำนวน ๑๐๐ คน ทั่วเขต จ.ศรีสะเกษ
-ฉลองชัย "มวนซืนโฮแซว" ให้กับผู้เข้าอบรม "สัจธรรมชีวิต"
อา.๒๘ กิจกรรมอำลาผู้เข้าอบรสัจจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒๔
-เปิดค่ายการอบรมคนสร้างชาติ จาก ร.ร. ประสานมิตรวิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๒๑ คน คณะครู ๑๕ คน
จ.๒๙ ผู้นำชุมชน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงานและอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำยา อเนกประสงค์ ภายในหลักสูตรเร่งรัด ๑ วัน
-เจ้าหน้าที่ อสม. จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ คน ศึกษาดูงาน
อ.๓๐ ปิดค่ายการอบรมคนสร้างชาติ
-สมณะและสมาชิก นกกระจอกเทศ(น์) บางส่วน เดินทางไปประเมินผล กลุ่มเกษตรกร ที่อบรม ผ่านไปแล้ว ที่จ.ยโสธร
พ.๓๑ ผู้นำเกษตรกรจำนวน ๑๐ คน จาก จ.มหาสารคาม ศึกษาวิถีชีวิตและ ชุมชนเข้มแข็ง
-สัมมาสิกขาร่วมชี้ชมขุมทรัพย์

การอบรม
พ.๓-อา.๗ อบรมพักชำระหนี้เกษตรกร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๒ จาก กันทรลักษ์ อ.เบญจลักษ์ และอ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมพักชำระหนี้เกษตรกร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๓ จาก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมพักชำระหนี้เกษตรกร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๔ จาก อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
ส.๒๐-อ.๒๓ อบรมคนสร้างชาติ นักเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๖ คน
อา.๒๘-อ.๓๐ อบรมคนสร้างชาติ นักเรียนประสานมิตรวิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๒๑ คน
พ.๓๑-ศ.๒ ส.ค. อบรมสตรีศีรษะอโศก เน้นหลักสูตรฐานงานอาชีพ และ การแปรรูปอาหาร จำนวน ๓๕ คน

ของฝากสุดท้าย
ในขณะที่โลกกำลังเดือดร้อนวุ่นวาย แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ชิงอำนาจวาสนา แสวงหาความร่ำรวย มาบำเรอ ตนเอง ชาวอโศกก็เช่นเดียวกันต่างแสวงหา แต่เป็นการแสวงหาอาริยทรัพย์ ที่จะสั่งสมลง เป็นสมบัติ ของแต่ละบุคคล ในช่วงเข้าพรรษานี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละคน จะได้ฝึกฝน พากเพียรทำตบะ ให้เป็น ตบะหรรษาจริงๆ

- พลีขวัญ พูลลาภ -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
ศาลีอโศกปีนี้แล้งกว่าทุกๆปี ฝนตกน้อยมาก มีแต่เมฆหมอกลอยผ่านไปผ่านมา แล้วก็หนีจากไปตกที่อื่นหมด แม้ทางการจะพยายามช่วยทำฝนเทียมหลายครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

โชคดี เรามีการเตรียมพร้อม รับภาวะแห้งแล้ง ได้ขุดบ่อขนาดใหญ่ไว้ก่อน หาไม่แล้ว คงจะเกิด ปัญหา แน่นอน โดยเฉพาะช่วงนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าอบรมทุกสัปดาห์ แล้วยังมีคณะต่างๆ มาขอดูงานอีก
ส่วนการอบรม ลูกค้า ธ.ก.ส. ก็ประสบผลสำเร็จพอสมควร ในแต่ละรุ่น จะมีขุนพลใจเพชร ประกาศ เลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า เลิกเล่นการพนัน และจะพยายาม กินอาหารมังสวิรัติ เฉพาะวันเกิด และวันพระ เป็นจำนวนมาก

เหตุการณ์ต่างๆ
- ทุกปักษ์ ๑๕ ค่ำ สมณะขึ้นโบสถ์ฟังสวดปาติโมกข์
- ทุกวันจันทร์ ประชุมเช็คศีล คนวัด ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา
- ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
- ทุกวันอาทิตย์ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา
- ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. และวางแผนการอบรมรุ่นต่อไป
พ.๓-อา.๗ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๖ จากอ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, อ.ลานกระบือ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวนลูกค้า ๑๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๓๐ คน โดยมี ท่านผู้ว่าฯ กำแพงเพชร นายกฤช อาทิตย์แก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการอบรม พร้อมกับร่วม ออกรายการ วิทยุชุมชน ศาลีอโศก
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๗ จาก อ.สูงเม่น จ.แพร่, อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๑๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๗ คน
จ.๑๕ พระภิกษุ จากบ้านเขาทรายจ.พิษณุโลก จำนวน ๖ รูปและญาติโยม มาศึกษาดูงานวิทยุชุมชน และ เยี่ยมชม กิจกรรมของชุมชน
อ.๑๖ สมณะกำแพงพุทธ และสมณะดินทอง พร้อมญาติโยม ไปเยี่ยมนายสังวร และ นายสุพจน์ ป่วยเป็นไข้ที่ ร.พ.นครสวรรค์ประชารักษ์ และ ไปเยี่ยมโยมละมูล ที่บ้าน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๘ จาก อ.สอง จ.แพร่ และอ.พยุหคีรี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ลูกค้า ๑๕๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๕ คน
พฤ.๑๘ ชาวบ้านจากสถานีอนามัยทำนบ หมู่ ๓ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จำนวน ๓๘ คน มาศึกษ ดูงาน และศึกษา วิถีชีวิตชาวชุมชน
จ.๒๒ สมณะ ๖ รูป และญาติธรรมไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
พ.๒๔ ญาติธรรมและชาวไพศาลี มาทำบุญวันอาสาฬหบูชา จำนวนมาก และตอนเย็น ร่วมพิธีเวียนธรรม ร่วมกับลูกค้า ธ.ก.ส.
พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๑๙ จาก อ.สวรรคโลก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย, อ.ลอง อ.เมือง จ.แพร่, อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จำนวนลูกค้า ๑๒๘ คน เจ้าหน้าที่ ๒๐ คน
พฤ.๒๕ อธิษฐานเข้าพรรษา จำนวนสมณะ ๙ รูป กับพระอาคันตุกะ ๒ รูป และมีสิกขมาตุ ๓ รูป อธิษฐาน กันเอง
-ประชุมวิทยุชุมชน สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน
อา.๒๘ อาจารย์ ๔ ท่าน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และนิสิต ๒ คน มาแวะเยี่ยม ชุมชน และ ออกรายการ วิทยุชุมชน

ธรรมะก่อนจาก
ถ้าต้องการประสบความสำเร็จ ให้ศึกษาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และ ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ

-สมณะดินทอง นครวโร -


สีมาอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
เดือนนี้วิถีของชาวสีมาอโศก มีความตื่นตัว คึกคักเป็นอย่างยิ่ง สมกับเป็นช่วงเทศกาล เข้าพรรษา '๔๕ ต่างพากัน อธิษฐาน สมาทานวัตรและตบะเพื่อลดกิเลสของตนๆ ในเช้าที่ไม่มีการทำวัตร ได้มีการเรียน พระธรรม บนกระดานดำ กับพระอาจารย์ สมณะร่มบุญ บรรยากาศทำวัตรเย็น กลับมาอีกครั้ง ด้วยการนั่ง เจโตสมถะ และการเดินจงกรม นับเป็นภาพที่สงบ ร่มเย็น ชวนให้ศรัทธาเลื่อมใส มีการตรวจศีลร่วมกัน เพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง ตามฐานะ ของนักเรียน สัมมาสิกขา ม.วช. และคนวัด ชาวชุมชน

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๓-อา.๗ อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๔ จาก อ.รัตนบุรี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖ คน
อา.๗ ผู้กองบุญส่ง แก่นวงษ์ นำผู้กลับใจจากการเสพย์-และค้ายาเสพติด ๑๐๐ คน มาฟังธรรม และดูงาน ความเป็นอยู่ ในชุมชน
อ.๙ เกษตรกร อ.ปักธงชัย จำนวน ๑๐๐ คน มาดูงานวิถีชีวิตของชาวชุมชน
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๕ จาก อ.จอมพระ อ.สนม จ.สุรินทร์ ประมาณ ๑๐๐ คน
ส.๑๓ ส.พอแล้ว, ส.สร้างไท และ ส.ร่มบุญ ไปร่วมงานทำบุญวันเกิดคุณแม่คำ คงฤทธิ์ ที่บ้านหญ้าปลอก ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
อา.๑๔ ส.สร้างไท, ส.ก้อนหิน และส.ร่มบุญ ไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตระกูลตุลาบดี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๖ จาก อ.นางรอง อ.ชำนิ อ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙๙ คน
อา.๒๑ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลอำเภอเมือง นครราชสีมา ประมาณ ๖๐ คน มาดูงาน และวิถีชีวิต ของนักเรียน สัมมาสิกขา และ ชาวชุมชน กิจกรรมที่จัด ก็มีการสาธิตฐานงานต่างๆ อาทิ แชมพู พิมเสนน้ำ และร่วมรับประทาน อาหารเที่ยง
-ช่วงบ่าย ประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์สวนฟ้านาบุญ เลือกกรรมการใหม่
-ช่วงค่ำ พ่อท่าน และปัจฉาสมณะ ๒ รูป เดินทางมาถึง และพูดคุยกับ ชาวสีมาอโศก ในบรรยากาศ เอื้อไออุ่น และพักค้าง ๑ คืน (สม.มนทิพย์ เดินทางมาจากปฐมอโศก เพื่อร่วมจำพรรษา)
จ.๒๒ พ่อท่านแสดงธรรมก่อนฉัน และบ่าย ร่วมประชุม พรรคเพื่อฟ้าดิน (โครงการนวัตกรรม แห่งการปกครอง) มีการออกร้านอาหาร จากชุมชนต่างๆ และสาธิต น้ำมันไบโอดีเซลด้วย
พ.๒๔ สมณะลงอุโบสถ ร่วมฟังสวดปาติโมกข์
-เวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา มีญาติโยมและนักเรียนสัมมาสิกขา ร่วมฟังธรรม ประมาณ ๑๐๐ คน
พฤ.๒๕ วันเข้าพรรษา สมณะ ๙ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป อธิษฐานพรรษา ปีนี้เป็นปีแรก ที่มีสิกขมาตุ มาจำพรรษาที่ สีมาอโศก ๓ รูป
ศ.๒๖ นักเรียนและชาวสีมาอโศกบางส่วน ไปร่วมงานมหกรรมอาหารมังสวิรัติ ที่สวนไผ่สุขภาพ ถ.พหลโยธิน กทม.
-ส.เด็ดขาด ส.มือมั่น ไปร่วมอบรมสัจ-ธรรมชีวิตที่วังน้ำเขียว
-ส.พอแล้ว ไปประเมินผลผู้เข้าอบรมที่สระบุรี
ส.๒๗ เริ่มสร้างศาลาเขตสิกขมาตุ
อา.๒๘ ทำบุญรวมญาติของคุณยายผ่อน เลี้ยงอาหารถวายทานที่ศาลาส่วนกลาง
-ประชุมประจำเดือนของชาวสีมาอโศก
จ.๒๙ ประชุมคุรุฝ่ายการศึกษา มีสมณะและสิกขมาตุเข้าร่วมประชุม

สังคมร่วมมือ
"ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข และ การอนุเคราะห์ ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำให้เกิดสุข"

- สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
ถ้าเรามีงานเราหนัก หรือมีงานอะไรที่ใหญ่โต ก็ต้อง ร่วมด้วยช่วยกัน ใครอยู่ใกล้กันไปช่วยกัน ตามหลัก พระพุทธพจน์ที่ว่า ต้องมีการระลึกถึงกัน รักกัน เคารพกัน เกื้อกูลกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน สามัคคีกัน และ เป็นหนึ่งเดียวกัน องค์กรใด ของชาวอโศกทำได้ ถือว่าเป็นองค์กร ที่มีขบวนการกลุ่มดีที่สุด นั่นแสดงว่า ปฏิบัติมรรคองค์แปด ได้ดีที่สุดด้วย

เหตุการณ์ทั่วไป
จ. ๑ ประชุมคุรุและผู้ปกครองเด็กสมุนพระราม
อา.๗ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๘ จัดพิธีไหว้คุรุตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับอุดรศึกษา
-ประชุมชุมชน
อ.๙ สมณะร่วมลงฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ
อา.๑๔ ประชุมอุทยานบุญนิยม
อ.๑๖-ศ.๑๙ ชาวบ้านราชฯ ร่วมแรง ไปช่วยงาน สภามหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทฮักถิ่น ที่ศีรษะอโศก
อา.๒๑ คณะหนุ่มสาวบ้านราชฯ ไปร่วมสัมมนากับองค์กรที่รับเงินกองทุนเพื่อสังคม ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
-ชาวบ้านราชฯ ไปร่วมงานศพคุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ที่ภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ เชียงใหม่
อ.๒๓ สมณะไปร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเยาวชน ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
พ.๒๔ สมณะฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ ตอนค่ำเวียนธรรมที่เฮือนศูนย์สูญ
พฤ.๒๕ สมณะอธิษฐานพรรษาที่โบสถ์น้ำ มีสมณะ ๑๙ รูป พรรษานี้ พ่อท่านมาร่วม จำพรรษาด้วย มีพระ อาคันตุกะ ๒ รูป สามเณร ๑ รูป สิกขมาตุจำพรรษา ๔ รูป
อา.๒๘ ประชุมกรรมการชุมชน ตกลงเรื่องการรับซื้อเครื่องทำเต้าหู้ จากบริษัท ภูมิบุญ จำกัด ราคา ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต้องจ่ายเงินภายใน ๒ ปี ทางชุมชนรับเอาไว้ เพราะต้องการ ช่วยเหลือชาวอโศก และการเพิ่ม ศักยภาพ ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อบรม
พ.๓-อา.๗ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ จำนวน ๑๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๙ คน
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.สิรินธร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๔๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๒ คน
พ.๒๔-พฤ.๒๕ มีผู้เข้าค่ายอุโบสถศีล จำนวน ๑๐๓ คน และจะจัดทุกๆเดือน มีผลทำให้ชาวอุบลฯ และ ญาติธรรม จังหวัดใกล้เคียง ได้มาร่วมกิจกรรม ภายในชุมชน ราชธานีอโศกมากขึ้น
พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดุง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนบ้านขนวน อ.วารินฯ จ.อุบลฯ จำนวน ๑๓๐ คนเป็นครู ๘ คน
ส.๒๗-พ.๓๑ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จากอ.ตระการพืชผล และอ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน ๑๕๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๒ คน
ชุมชนราชธานีอโศกในตอนเข้าพรรษา เปิดการอบรมพบปะบุคลากร ภายในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าเดิม ทางด้านอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา โดยจัดกลุ่ม พูดคุย เพิ่มสัมมาทิฐิ และ เสริมสมถะ ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้
-วันจันทร์ กลุ่มเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฮ้านปันบุญ สหกรณ์บุญนิยม ร้านอุทยานบุญนิยม เป็นต้น
-วันอังคาร กลุ่มนิสิตและคุรุ
-วันพุธ กลุ่มวัยรุ่นวุ่นๆ ในชุมชน
-วันเสาร์ กลุ่มคนวัด ทุกกลุ่มพบปะกันในเวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.
-ส่วนผู้อายุยาวสอนพระธรรมวันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ผู้มาเยือน
จ.๑ ชาวอเมริกัน ๗ คน และชาวเบลเยี่ยม ๒ คน มาศึกษาชุมชนเป็นเวลา ๑๕ วัน
พฤ.๔ ชาวอเมริกัน ๑ คน มาศึกษา ๕ วัน
ส.๖ กลุ่มสตรีร้อยเอ็ด ๔๐ คน
อ.๙-พ.๑๐ กลุ่มนักเรียนมัธยมอเมริกัน ๒๕ คน
พฤ.๑๑ บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๘ คน
ศ.๑๒ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๗ คน
ส.๑๓ คณะนักเรียน จากโรงเรียนปทุมพิทยาคม จำนวน ๘ คน
-คณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๒๐ คน
อา.๑๔ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะมาเยี่ยม จำนวน ๒๕ คน
ศ.๑๙ กลุ่มแม่บ้าน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕๐ คน
ส.๒๐ คณะเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน
-นักเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ ๑๐ คน ครู ๒ คน
อา.๒๑ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเกษตรผสมผสาน โรงเรียนโรงนา จ.อุบลฯ จำนวน ๖๐ คน
จ.๒๙ คณะกรีนเวย์ นำชาวต่างประเทศ ๑๖ คน เป็นชาวญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกัน และ ไทย มาศึกษาอยู่ ๑๕ วัน
-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๔๐ คนพ่อท่านสรุป ในการประชุมชุมชน "เรามีงานหนัก ฉะนั้น อย่าไปรับงานนอก แม้เขาจะยกย่องเรา ก็แล้วแต่ ตอนนี้เราต้องพยายาม ทำให้ได้ แม้จะยังไม่ดีก็ตาม ต้องทนไปก่อน อนาคตก็คงจะดีขึ้น"-

สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนภูผาฯ ที่มีการพัฒนาขึ้น ขณะเดียวกัน พวกเรา ก็ได้สูญเสียขุนพล ผู้บุกเบิกดอยแพงค่า อย่างน่าเสียดาย ท่านผู้นั้นคือ นายภูฟ้า แพงค่าอโศก พ่อหลวงของชุมชนภูผาฯ ในช่วงเดือนนี้ มีสมณะ และ ญาติธรรม ป่วยกันหลายคน ถึงอย่างไร สังคมเรา ก็ไม่ขาดแคลนน้ำใจ ที่จะดูแล เอาใจใส่กัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องต่างสายเลือดก็ตาม

บันทึกเหตุการณ์
อ.๒ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-คนวัดชาวปฐมอโศก จำนวน ๖ ชีวิต มาขอเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์
พ.๓ สิกขมาตุ ๘ รูป จากศาลีอโศก, สันติอโศก, ปฐมอโศก, ราชธานีฯ มาขอเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์"
พฤ.๔ สมณะ ๕ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปร่วมงานศพลูกสาวญาติธรรม โยมหมั่น นิลโท ซึ่งตั้งศพไว้ที่ลานนาอโศก (ผู้เสียชีวิตชื่อ นางสาวกรรณิกา นิลโท อายุ๔๒ ปี)
ส.๖ สิกขมาตุ ๘ รูป ร่วมรายการเอื้อไออุ่นกับญาติธรรม คนวัด ชาวชุมชนภูผาฯ
อ.๙ หมู่สมณะลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์
-ปิดหลักสูตร "มหัศจรรย์" คนวัด ชาวชุมชน ภูผาฯ รุ่นที่ ๑๘ ชื่อรุ่น ทำนาบุญ, นักศึกษา ม.วช. และศิษย์เก่า สัมมาสิกขา รวม ๑๕ ชีวิต มาจากศาลีฯ, สันติฯ, ศีรษะฯ รุ่นที่ ๑๙ ชื่อรุ่น ออกศึก ๒, นักเรียน สส.สอ. ๒ ชีวิต รุ่นที่ ๒๐ ชื่อรุ่น จุดประกาย, ชาวปฐมอโศก รุ่นที่ ๒๑ ชื่อรุ่น กระตุ้นสำนึก
พ.๑๐ ประชุมวิสามัญ ที่ ชมร. เชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร
-ปิดหลักสูตร "มหัศจรรย์" สิกขมาตุ รุ่นที่ ๒๒ ชื่อรุ่น ปวารณาสิกขา
ศ.๑๒ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ป่วยเข้าโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ส.๑๓ คุณภูฟ้า ย้ายโรงพยาบาลมารักษาตัวที่ ร.พ.เชียงใหม่ราม ๑ ห้อง ไอซียู
พ.๑๗ สมณะ ๑๐ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ เดินทางมาร่วมวันแจกอาหารของ ชมร.ช.ม. ครั้งที่ ๕ ประจำ เดือนนี้ มีญาติธรรม และ นร.สส.ภ. มาช่วยงานกันอย่างอบอุ่น
ศ.๑๙ สมณะ ๙ รูป และญาติธรรมชาวภูผาฯ หลาย ๑๐ ชีวิต นำโดยอาจารย์ ๒ เดินทางไป ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ ญาติธรรม โยมศรี เพียรธรรม อายุ ๘๓ ปี ที่บ้านคุ้ม ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
อา.๒๑ สมณะ ๖ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ ประชุมกลุ่มเชียงรายอโศก
-ช่วงเช้าเวลาประมาณ ๑๑.๒๐ น. คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ได้เสียชีวิตที่ ร.พ.เชียงใหม่ราม ๑ ด้วยโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส)
จ.๒๒ พิธีรำลึกถึงคุณความดีของคุณภูฟ้า โดยสมณะ ญาติธรรม พี่น้อง และญาติๆ
-นักเรียน สส.สอ. ม.ปลาย ๖ ชีวิต เดินทางมาที่ภูผาฯ เพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง
อ.๒๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พ่อท่าน และปัจฉาฯ เดินทางมาถึง
ช่วงก่อนฉัน มีพิธีรำลึกถึงความดี คุณภูฟ้า โดยสมณะหลายรูป ช่วงบ่ายญาติพี่น้อง และชาวบ้านหัวเลา แม่เลา
เวลา ๑๔.๐๐ น. พ่อท่านเทศน์หน้าศพ และทำพิธีฌาปนกิจศพ ที่ลานหญ้า กลางชุมชน
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมณะ ๔๐ กว่ารูป และญาติธรรม จากหลายพุทธสถาน รวมทั้งชาวบ้าน ใกล้เคียง ประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิต เดินทางมาร่วมงานศพ ของ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก
พ.๒๔ สมณะ ๑๗ รูป นำโดยพ่อท่าน ลงปาติโมกข์ ที่ศาลาบรรพชน
-สมณะ ๒ รูปอาพาธ คือ สมณะโพธิสิทธิ์ และสมณะเด็ดแท้ เดินทางไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล สวนดอก มีอาจารย์ ๑ พานำไป
-ช่วงบ่ายสมณะ ๑๑ รูป พร้อมด้วยญาติธรรมหลายสิบชีวิต เดินทางลงจากภูผาฯ ไปส่งพ่อท่าน และปัจฉาฯ ที่สนามบินเชียงใหม่ โดยพ่อท่าน แวะเยี่ยมญาติธรรมป่วย คือโยมกองแก้ว ที่บ้านร่มหลวง อ.สันทราย และ ไปเยี่ยมโยมจันทร์ เป็นโยมแม่ของ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ที่โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่
พฤ.๒๕ ช่วงเช้าสมณะเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา
- ๑๔.๐๐ น. สมณะทั้งหมดในอาวาส ๑๙ รูป อธิษฐานเข้าพรรษา
ศ.๒๖ ประชุมชุมชนภูผาฯ สมณะ ๖ รูป สามเณร ๑ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
ส.๒๗ ประชุม ชมร. เชียงใหม่ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
-ญาติธรรมชาวเชียงใหม่ จำนวน ๘ ชีวิต มาขอเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ที่ภูผาฯ
อา.๒๘ ประชุม คณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ และกรรมการ คกร. (เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ)
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๗ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
จ.๒๙ มีผู้ปกครองของนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นประถมศึกษาจำนวน ๓ คน มารับนักเรียนกลับบ้าน ที่ จ.กาญจนบุรี

รำลึกขุนพลผู้บุกเบิกดอยแพงค่า
ผู้นำทัพ ชาวภูผาฯ มาบุกเบิก
ไม่ร้างลา ไม่ล้มเลิก ไม่ท้อถอย
รุกรุดหน้า ใครชักช้า ไม่รอคอย
ถากถางทาง อยู่บนดอย แม้เดียวดาย
วันนี้ มีหมู่กลุ่ม เห็นคุณค่า
คุณภูฟ้า ก็ด่วนมา ลาลับหาย
ถูกโรคร้าย รุมเร้า เอาถึงตาย
ชีพวางวาย แต่คุณธรรม กลับกำจร

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
ในขณะที่คนเกือบทั่วโลก พากันคลั่งไคล้ใหลหลงฟุตบอลโลก เพราะไปหลงว่า เหล้าดีกว่าข้าว สนามฟุตบอล สนามกีฬา สำคัญกว่าทุ่งนา กีฬาการละเล่น สำคัญกว่า การทำนา อีกทั้งเงินทอง เพชรพลอย สำคัญกว่า เม็ดข้าว
ชุมชน "ทักษิณฯ" ศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงได้ปลุกจิตสำนึกและ ทำงานที่ทวนกระแสชาวโลก คืองานสร้างคน สร้างดิน นั่นคือกสิกรรมไร้สารพิษ โดยถือหลัก...
อาหารเป็นหนึ่งในโลก มิใช่ฟุตบอลเป็นหนึ่งในโลก เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พ.๓-ศ.๕ งานอบรมบัณฑิตกองทุนรุ่น ๖ หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" จำนวน ๕๑ คน จากพัทลุง
พ.๑๐-ศ.๑๒ งานอบรมบัณฑิตกองทุนรุ่น ๗ หลักสูตร"สัจธรรมฯ" จำนวน ๙๔ คน จ.พัทลุง
ส.๑๓ นร.โรงเรียนบูรณะรำลึก ๗๐ คน มาศึกษาดูงานจุลินทรีย์ชีวภาพ(สภาพแวดล้อม)
พ.๑๗-อา. ๒๑ งานอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต"รุ่น ๙ จำนวน ๘๕ คน จาก อ.เขาชัยสน และ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
พ.๒๔ วันอาสาฬหบูชา ร่วมรายการ"เวียนธรรม"
พฤ.๒๕ วัน"เข้าพรรษา" สมณะ ๕ รูป ลงอุโบสถทำพิธีอธิษฐาน เข้าพรรษา

กิจวัตรเข้าพรรษา
ทำวัตรเช้า วันอังคาร-พฤหัสฯ-เสาร์-อาทิตย์
เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๕.๑๕ น. ทำวัตรเช้า ธรรมะรับอรุณ
-๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ธรรมะก่อนฉัน
-๑๗.๔๕ - ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
ทุกเช้าวันจันทร์,ศุกร์ เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๕.๑๕ น. ฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนา
ทุกเย็นวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เรียนธรรมะจากพระไตรปิฎก
ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันร่วมแรงร่วมใจ(กิจกรรม ๕ ส.)

ประชุมเพื่อความไม่เสื่อม
จ.๑ ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนเปิดใจถึงความรู้สึก เจริญก้าวหน้า หรือ เสื่อมถอย ในการปฏิบัติธรรม
อ.๒ ประชุมอปริหานิยธรรม เตรียมต้อนรับงานบัณฑิตกองทุน รุ่น ๖
อา.๒๑ ประชุมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์"ทักษิณฯ"
จ.๒๒ เอื้อไออุ่น เพื่อให้ชาวชุมชนได้ร่วมเปิดใจ และสังสรรค์ตามประสาพี่ๆ น้องๆ ชาวอโศก
จ.๒๙ ประชุมชาวชุมชน คนวัด สมณะทุกรูป ลงอุโบสถ สวดทบทวนพระปาติโมกข์ ในวันแรม / ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘-๘

การศึกษาบุญนิยม
ในขณะนี้ชาวชุมชน"ทักษิณฯ" ได้เปิดกิจกรรมร.ร.พุทธธรรมวันอาทิตย์ เพื่ออบรม จริยธรรม แก่ลูกหลาน ญาติธรรม ชาวปักษ์ใต้ เปิดเทอมแรกแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ ๒๑ ก.ค.๔๕ มีเยาวชนพุทธทายาท มาเข้าเรียน ๒๒ คน โดยทีมสมณะ และทีมครูญาติธรรม อาสาสมัคร เป็นทีมบริหารฯ

มรณานุสสติ (เทวฑูตมาเตือน)
เดือนนี้มีเทวฑูตเกิด-แก่-เจ็บ-ตายมาเตือนใจคนทั้งหลายให้ออกจาก ความประมาท มัวเมา
จ.๑๕ ส.สันตจิตโต-ส.อรณชีโว ญาติธรรมชาวชุมชนฯ คุณเทพไพร-ครูช้าง (คุณสุรางค์รัตน์) เดินทางไป ร่วมงานศพ คุณพ่อสว่าง พุ่มมณี (มณีพงศ์) ซึ่งเป็นคุณลุง ของอุบาสิการินอุรา พุ่มมณี พ่อสว่าง อายุ ๘๓ ปี ฌาปนกิจศพ ที่วัดสระแก้ว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ศ.๕-จ.๘ ส.สันตจิตโต ส.อรณชีโว ส.หสิโต รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรม หน้าศพ คุณพ่อชิงชัย สมเขาใหญ่ อายุ ๙๙ ปี ซึ่งเป็นคุณพ่อของอ.โสภา สมเขาใหญ่ ตั้งศพที่บ้าน ตลาดสิชล จ.นครศรีฯ ไปฌาปนกิจ ที่วัดขรัวช่วย
อา.๑๔ ส.สันตจิตโต-ส.เตชพหุชโน เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยหนักคุณภูฟ้าที่ห้อง ICU ร.พ.สวนดอก ภายหลัง คุณภูฟ้า ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยวัย ๔๙ ปี ฌาปนกิจศพ บนดอยแพงค่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

คติธรรมสะกิดใจ
ชีวิตที่ขาดธรรมย่อมขาดสุข
นอนเคียงคู่กับทุกข์ไป่สุขสันต์
เฉกนภาร้างเดือนไร้ตะวัน
ย่อมมีอันมืดมิดไร้ทิศทาง

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -


หินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
เมื่อโลกและสังคมกำลังเดินเข้าสู่กลียุค การต่อสู้และแย่งชิงในกลุ่มคนต่างๆ จึงมีมากขึ้น ความอำมหิต โหดร้าย เลือดเย็น ก็ยิ่งทวีความรุนแรง ความเมตตาปราณี ต่อเพื่อนร่วมโลก จึงยิ่งหดหาย ไปจาก สังคมมนุษย์ อย่างรวดเร็ว สิ่งต่างๆทางเลวร้าย ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจาก ค่านิยมที่ผิดทาง หลงใหล ในอบายมุข และการพนัน ตลอดจน การบริโภคนิยม ตามอย่างคน ตะวันตก แต่คนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีจำนวนน้อย ได้หันกลับมา สู่ทางเกวียนสายเก่า ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มักน้อย สันโดษ กินอยู่แค่พอดี ที่เหลือ จุนเจือสังคม เน้นการพึ่งตนเอง ใช้การทำงาน เป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต และ จิตวิญญาณ ให้สูงขึ้น

เหตุการณ์ประจำวัน
จ.๑ ตัวแทนชาวชุมชน ๔ คน ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพลาภิบาลแผนไทย ที่ปฐมอโศก
พฤ.๔ อบรมเข้าค่ายเด็กนักเรียนชั้นประถม ที่บ้านทรายมูล อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็นเวลา ๓ วัน ส. สารุปโป นำทีมครู และนักเรียน ไปร่วมงาน
พ.๑๐ ญาติธรรมแรสี ซึ่งเป"นชาวชุมชน ป่วยเป็นโรคฉี่หนู ไปหาหมอได้ทันเวลา
อา.๑๔ ส.ดงดินเดินทางไปจำพรรษาที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ส.โสรัจโจ และส.นาทอง กลับจากประเมินผลที่เลไลย์อโศก
อ.๑๖ เจ้าหน้าที่สหกรณ์มาร่วมประชุมกับชาวชุมชน ช่วยจัดตั้งสหกรณ์
พ.๑๗ เปิดงานอบรมวันแรก ผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เมือง ชัยภูมิ
อา.๒๑ ประชุมสรุปงานอบรมคนของแผ่นดิน
จ.๒๒ ตัวแทนชาวชุมชนไปร่วมประชุมเกี่ยวกับพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่สีมาอโศก
-เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณภูฟ้า ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
พ.๒๔ สมณะร่วมกันเวียนธรรม วันอาสาฬหบูชา และ ลงปาติโมกข์ ทบทวนพระวินัย
พฤ.๒๕ สมณะอธิษฐานการจำพรรษาร่วมกัน
ศ.๒๖ ส.เกตุมาลโก และ ส.ฉันทโส เดินทางไปร่วมงานอบรม ที่อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ฝากสุดท้าย
ผู้ตกนรก ๕ จำพวก (เหมือนถูกฝังไว้ในนรก)
คือ ฆ่าสัตว์ ๑ ลักฉ้อ ๑ คบชู้ ๑ พูดเท็จ๑ เสพสุรายาเมา ๑ (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๔๕)

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕)